Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

Νέος τρόπος Υπολογισμού της κράτησης του Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2019.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7794 Αθήνα, 7/5/2019

Προς: Α’ Βάθμιες Ενώσεις
(για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Νέος τρόπος Υπολογισμού της κράτησης του Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2019.

Συνάδελφοι

Σε συνέχεια της από 19/3/2019 ενημέρωσης μας, αναρτούμε απαντητικό έγγραφο προς την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με αυτό:

«Η ρύθμιση του άρθρου 5 του Ν.4578/18 αφορά στην εισφορά όλων των μηχανικών, «παλαιών» και «νέων ασφαλισμένων, μονίμων και ΙΔΑΧ, προς το οικείο τομέα του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ (ήτοι τον πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και ορίζει ότι το ποσοστό της μηνιαίας κράτησης ανέρχεται σε 4%, υπολογιζόμενο για τον Ιανουάριο του 2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ και από 1.2.2019 επί του ποσού των 650€»

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31.12.2018 σήμερα καταβάλλαμε το 4% επί των μεικτών μας αποδοχών. Το έγγραφο του Υπουργείου επιβεβαιώνει απολύτως για όσα είχαμε ενημερώσει εγκαίρως και οι αρμόδιοι εκκαθαριστές των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών οφείλουν άμεσα να διορθώσουν την κράτηση.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. Φ80020/οικ.902/Δ16.20 και θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)»:

Β. «Οι ασφαλισμένοι, µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν το ποσοστό 4% να υπολογίζεται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού και να καθορίσουν το χρονικό διάστημα εφαρμογής της.»

Γ. «Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους αρμόδιους εκκαθαριστές των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.»

Όπως είχαμε επισημάνει ήδη από την ψήφιση της ρύθμισης αυτής, η ελάφρυνση της εισφοράς, θα οδηγήσει μεν σε αύξηση των καθαρών αποδοχών (όχι ισόποση γιατί ένα τμήμα της θα φορολογηθεί), αλλά και σε μεγάλη μείωση της προσδοκώμενης Εφάπαξ Παροχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου