Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Πενταετές και με μάστερ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας?

Πρώτη φορά "αριστερή" ισοπέδωση πτυχίων και δικαιωμάτων...


Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Κ. Μουτζούρης και μέλη της Διοικούσας έχουν ολοκληρώσει τις διεργασίες με το υπουργείο Παιδείας, γεγονός που σημαίνει ότι επισπεύδονται οι σχετικές διαδικασίες 


Ρύθμιση για την απόκτηση πενταετών σπουδών, όπως είναι σε όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας να εντάξει στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει , προς ψήφιση, στη Βουλή μέχρι τέλος του μήνα.


Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρύθμιση θα αφορά μόνο τα οκτώ τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πάντως κύκλοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μιλώντας στο esos, διατύπωσαν την αισιοδοξία τους ότι το ζήτημα των πενταετών θα ρυθμιστεί με το πολυνομοσχέδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Κ. Μουτζούρης και μέλη της Διοικούσας έχουν ολοκληρώσει τις διεργασίες με το υπουργείο Παιδείας, γεγονός που σημαίνει ότι επισπεύδονται οι σχετικές διαδικασίες νομοθέτησης.

Υπαγωγή στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017

Ουσιαστικά εάν προωθηθεί και ψηφιστεί η ρύθμιση τα τμήματα αυτά, κατόπιν αίτησής τους προς το υπουργείο Παιδείας, υπάγονται στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017 για τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι., που προβλέπει τα εξής:

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου