Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρακράτηση του 6‰ από τους λογαριασμούς των έργων του Ν.4412/2016.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 19-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7580

Προς: 1. Οικ. Υπηρ. Δήμου Πλατανιά
2. Οικ. Υπηρ. Δήμου Αποκορώνου
3. Οικ. Υπηρ. Δήμου Χανίων
4. Οικ. Υπηρ. Περ. Εν. Ρεθύμνης

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
2. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΚ
3. ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Κρήτης

Θέμα : Παρακράτηση του 6‰ από τους λογαριασμούς των έργων του Ν.4412/2016.

Κύριοι,
Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την μη παρακράτηση του 6‰ από τους λογαριασμούς των έργων του Ν.4412/2016 από ορισμένες Οικονομικές Υπηρεσίες Αναθετουσών Αρχών.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για όλα τα έργα που έχουν ανατεθεί με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016, είτε με διαγωνισμό είτε με απ’ ευθείας ανάθεση και προβλέπεται γι’ αυτά Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% στον προϋπολογισμό τους, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την πληρωμή των λογαριασμών τους και την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος, η παρακράτηση 6‰ του συνόλου του λογαριασμού υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ και η κατάθεση από τον ανάδοχο του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό τράπεζας που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και τηρεί το ΤΕΕ με τα εξής στοιχεία: Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ.: 080-0005870-09, ΙΒΑΝ: GR5701100800000008000587009.
Τα παραπάνω προβλέπονται από τις παρακάτω συμφωνίες, διατάξεις & εγκυκλίους:
  • περίπτωση θ’ της παραγράφου 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄147): «….7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα: ….θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες”
  • ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2235 Β’ 2017) : «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰.
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 Αριθ.Πρωτ. ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466 11-8-2017: «….οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄και β ΄βαθμού θα πρέπει να μεριμνήσουν σχετικά προκειμένου να γίνει δυνατή η έγκαιρη παρακράτηση και απόδοση του πόρου 6 .στους δικαιούχους.» http://www.sate.gr/data_source/2017%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%94%CE%95-15.pdf
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 Αρ.Πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466 6-10-2017: «….διευκρινίζεται ότι κατά την πληρωμή λογαριασμών δημοσίων έργων θα πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον ανωτέρω πόρο στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ προς το σκοπό αυτό (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ.: 080-0005870-09, ΙΒΑΝ: GR5701100800000008000587009).» https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2017/9.10.2017_nea_egkiklios_6.pdf
Επίσης παραθέτουμε και εγκύκλιο της ΣΑΤΕ:
Σας ενημερώνουμε ότι για περιπτώσεις πληρωμής λογαριασμών που δεν έχει γίνει η παρακράτηση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επόμενο λογαριασμό του έργου ανακεφαλαιωτικά.
Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου