Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Δελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας φορέων και προσώπων για το Ελληνικό


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ


Δελτίο Τύπου 02/05/2018

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣτΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.35/ΑΑΠ/2015 ΣΟΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΠΟ 8 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 506 ΠΟΛΙΤΕΣ

Στις 27 Απριλίου 5 φορείς και 506 πολίτες καταθέσαμε στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης για το Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρεια Αττικής».
Το σχέδιο που κατατέθηκε στο ΣτΕ διέπεται από τη λογική της υπέρμετρης εκμετάλλευσης του ακινήτου: ως προς την επιτρεπόμενη ένταση δόμησης, τα ύψη των κτιρίων, την έκταση που καταλαμβάνουν οι οικιστικές επεκτάσεις και οι νέες τουριστικές ζώνες, το μέγεθος των οικονομικών χρήσεων εντός του λεγόμενου «μητροπολιτικού πάρκου». Επιπλέον, αναιρώντας τις αρμοδιότητες των δήμων στους οποίους ανήκει το ακίνητο, μεταβιβάζει αυτές τις αρμοδιότητες σε ιδιωτικό φορέα και εν τέλει στον επενδυτή. Με απλά λόγια δημιουργείται εντός της Αθήνας μια ιδιωτική πόλη άνω των 40.000 κατοίκων και 3.600.000τμ δόμησης.
Παραβιάζει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της λελογισμένης βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς επιφέρει ανεπίτρεπτες και μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό, οικιστικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Αττικής. Το σχέδιο βρίσκεται εκτός των αποδεκτών ορίων της φέρουσας ικανότητας της πόλης που κατά την κοινή πείρα, την επιστήμη και το πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο θεσπίστηκε το 1985, έχουν προ πολλών ετών ήδη ξεπεραστεί.
Η διαδικασία εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων / ΣΜΠΕ) έγινε παρανόμως εκ των υστέρων, δηλαδή αφού τα πάντα είχαν αποφασιστεί και κριθεί, με άλλα λόγια υπήρξε υπήρξε προσχηματική με στόχο την υποστήριξη σχεδίου που η διοίκηση ενέκρινε ήδη από το έτος 2012 με τον νόμο 4062/2012 και εξειδικεύτηκε με την έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου το 2014, το οποίο μάλιστα κυρώθηκε με τον ν.4422/2016 (κύρωση της Σύμβασης). Αναιτιολόγητα απορρίφθηκαν ηπιότερες εναλλακτικές λύσεις χωρίς την ύπαρξη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης κατά τον χρόνο που ελήφθησαν οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό του χώρου.
Για την υποστήριξη των καταφανέστατα προειλημμένων αποφάσεων οι πλημμέλειες και ελλείψεις της ΣΜΠΕ ως προς την ουσιώδη και αντικειμενική εξέταση του σχεδίου είναι τόσο κρίσιμες ώστε την καθιστούν αναξιόπιστη, κατά παράβαση της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της ΚΥΑ 107017/2006. Οι ηπιότερες λύσεις απορρίπτονται, ακόμη και με τη χρησιμοποίηση λανθασμένων στοιχείων και εκτιμήσεων, λύσεις που θα επέτρεπαν την άμεση αξιοποίηση της τελευταίας αυτής εναπομένουσας δημόσιας έκτασης των 6.000 στρεμμάτων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.
To «Μητροπολιτικό Πάρκο» συρρικνώνεται και με τις επιτρεπόμενες σε αυτό χρήσεις μετατρέπεται σε πεδίο οικονομικών δραστηριοτήτων ξένων με τον προσδοκώμενο χαρακτήρα του. Το πάρκο σχεδιάζεται ως περίκλειστη αυλή των ψηλών κτιρίων που το περιβάλλουν, με επιτρεπόμενη δόμηση αντίστοιχη αυτής των τουριστικών ζωνών. Δομούνται εκτάσεις με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, ιδιαίτερα δε στο παράκτιο μέτωπο, με αποτέλεσμα το συνολικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο του σχεδίου για την πόλη να είναι μηδενικό.
Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη επί του παράκτιου μετώπου δεν αποτελεί μέρος ορθολογικού σχεδιασμού της Αθήνας, ο κοινόχρηστος και κοινωφελής χαρακτήρα που οφείλει να έχει χάνεται, η ακτή εντατικοποιείται και οικοπεδοποιείται και το ευαίσθητο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα υποβαθμίζεται.
Οι δήμοι, οι γειτονιές αλλά και οι επιχειρήσεις γύρω από το σχέδιο επιβαρύνονται από το φράγμα των ψηλών κτιρίων, τα εμπορικά κέντρα, την κυκλοφοριακή κίνηση και οι παλιοί κάτοικοι εκδιώκονται λόγω ενός ΕΝΦΙΑ που διατηρείται πλασματικά σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα.
Το πολιτιστικό κεφάλαιο του χώρου και της πόλης αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης αντιμετωπίστηκε ως εμπόδιο του επενδυτικού σχεδίου. Έτσι δεν εξετάστηκαν ούτε αξιολογήθηκαν εμπεριστατωμένα οι επιπτώσεις στους ιστορικούς τόπους και αρχαιολογικούς χώρους, ούτε αναζητήθηκε, όπως έπρεπε, η προσήκουσα μέθοδος ανάδειξής τους, με αποτέλεσμα να υφίστανται σημαντική υποβάθμιση με την εφαρμογή του εξεταζόμενου σχεδίου. Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου τόσο ως προς την προστασία των αρχαιοτήτων όσο και ως προς τα ύψη των κτιρίων.
Εν κατακλείδι, το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα είναι παράνομο και ακυρωτέο, πρώτον διότι η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ΣΜΠΕ εκπονήθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του νόμου 4062/2012 ή σε κάθε περίπτωση σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο του χρόνου κατά τον οποίο όφειλε να έχει εκπονηθεί. Δεύτερον, διότι ερείδεται επί μίας μελέτης (Σ.Μ.Π.Ε.) το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι επαρκές, οι δε ελλείψεις και πλημμέλειες είναι τόσο κρίσιμες ώστε να την καθιστούν αναξιόπιστη, κατά παράβαση της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της ΚΥΑ 107017/2006. Τρίτον, διότι παραβιάζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς έχουν ήδη ξεπεραστεί τα ανεκτά όρια της φέρουσας ικανότητας του λεκανοπεδίου και της ισορροπίας μεταξύ δομημένων και αδόμητων κοινόχρηστων εκτάσεων. Τέταρτον, διότι με την προσβαλλόμενη πράξη παραβιάζεται το δικαίωμά μας στο σεβασμό της περιουσίας μας, καθώς το νομοθετικά προβλεπόμενο δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετείται από την υλοποίηση του έργου του «Μητροπολιτικού Πάρκου» υποχωρεί ενώπιον του υπέρτερού του συνταγματικά προβλεπόμενου δημοσίου συμφέροντος της τήρησης της βιώσιμης ανάπτυξης. Πέμπτον, διότι η επιδιωκόμενη ανάπτυξη επί του παράκτιου μετώπου δεν αποτελεί μέρος ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού και υποβαθμίζει εξαιρετικά το ευαίσθητο οικοσύστημα της ακτής, επιδεινώνοντας ταυτόχρονα τόσο το φυσικό όσο και το πολιτιστικό περιβάλλον. Έκτον, διότι δεν εξετάστηκαν ούτε αξιολογήθηκαν εμπεριστατωμένα οι επιπτώσεις στους ιστορικούς τόπους και αρχαιολογικούς χώρους, ούτε αναζητήθηκε, ως έδει, η προσήκουσα μέθοδος ανάδειξής τους, με αποτέλεσμα να υφίστανται σημαντική υποβάθμιση με την εφαρμογή του εγκρινόμενου δια του προσβαλλόμενου διατάγματος σχεδίου.

Επικοινωνία : Πορτάλιου Ελένη, 2107512560, 6937178060, portel@central.ntua.gr
Γεωργιάδης Φαίδων, 6947708343, geoph@otenet.gr
Μαούνης Αντώνης, 6945431603, amaounis@otenet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου