Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εγκύκλιος σχετικά με την επαναφορά της Υπερβάλλουσας Μείωσης

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 7/5/2018
Προς: Α' βάθμιες Ενώσεις (κοινοποίηση στους συναδέλφους)
Αρ. Πρωτ. : 7366

Θέμα: Εγκύκλιος σχετικά με την επαναφορά της Υπερβάλλουσας Μείωσης


Συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα του άρθρου 99 ν. 4483/2017 « Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα».
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος στην πρώτη της παράγραφο: “Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου η αναδρομική χορήγηση αφορά στο σύνολο των αναφερόμενων στα προγενέστερα εδάφια περιπτώσεων υπαλλήλων, που είτε έχουν ήδη μεταταχθεί είτε μετατάσσονται μεταξύ άλλων και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιείται η μετάταξη ή μεταφορά, θέτοντας ως χρόνο έναρξης της αναδρομικής χορήγησης, το χρόνο θέσης σε ισχύ της διάταξης βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η περικοπή.
Εκτιμούμε ότι με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο επιλύονται πολλές εκκρεμείς περιπτώσεις περικοπής της υπερβάλλουσας μειώσεις σε συναδέλφους/σες που μετατάχθηκαν ενδοαυτοδιοικητικά, χωρίς να αναφέρεται ρητά η νομοθεσία μετάταξης τους στο άρθρο 99 ν. 4483/2017. Οι συνάδελφοι/σες αυτοί ας το αξιοποιήσουν με τη συνδρομή των Α' βάθμιων Ενώσεων στις οποίες ανήκουν. Παραμένουν δυστυχώς ακόμα σε εκκρεμότητα δεκάδες άλλες περιπτώσεων περικοπής για τις οποίες η κυβέρνηση οφείλει να δώσει το συντομότερο λύση.
Επιπρόσθετα στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τον Κλεισθένη και στο Άρθρο 208 – Τροποποίηση του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107) αναφέρεται: «Το εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), 246 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και 9 παρ. 18 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες επήλθε, ανά περίπτωση, η περικοπή».

Υπ.Εσωτερικών :'' Άρση δυσμενών συνεπειών απο τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα''.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου