Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Ζημία ύψους 112,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Bank για το 2013

Ενώ εκκρεμεί η απόφαση της ΤτΕ για ανακεφαλαιοποίηση με 400 εκατ. €.


Ζημία ύψους 112,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της Attica Bank για το 2013 (μετά φόρων αποτέλεσμα), έναντι ζημίας 181,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση του 2012.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 408,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2013 σε 24,6%.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ περίπου.
Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 436,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 20,6% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012.
Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις την 31/12/2013 διαμορφώθηκε σε 43,5%. Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 71,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 21% έναντι της χρήσης του 2012.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12%, σημαντικά υψηλότερα από τους δείκτες που έχει θέσει ως ελάχιστο όριο η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΔΣ Ιωάννης Γαμβρίλης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μετά την επίτευξη του στόχου της ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank κατά το έτος 2013 από το βασικό μέτοχο και από εν γένει ιδιωτικά κεφάλαια, στην Τράπεζα έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Οι προσπάθειες αυτές, έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς από το τέλος του 2013 και τα αποτελέσματά τους αναμένεται να αποτυπωθούν πλήρως στα μεγέθη της Τράπεζας για το 2014.
«Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της άσκησης εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank βάσει του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες ενίσχυσης της κερδοφορίας της, διερευνώντας παράλληλα το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμμαχιών που θα οδηγήσουν στην πλήρη κάλυψη του ποσού στο οποίο κατέληξε η ΤτΕ», προσθέτει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου