Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Κινητοποιήσεις ενάντια στο ξεπούλημα του «Αστέρα» Βουλιαγμένης

Ερήμην του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής, εν κρυπτώ, προωθείται η εκποίηση ολόκληρης της χερσονήσου του «Αστέρα».
Σύμ­φω­να με το προ­ω­θού­με­νο ει­δι­κό χω­ρο­τα­ξι­κό σχέ­διο, το με­γα­λύ­τε­ρο τμήμα των 3 ξε­νο­δο­χεί­ων πρό­κει­ται να κα­τε­δα­φι­στεί για να ανε­γερ­θούν 39.500 τμ πο­λυ­τε­λών κα­τοι­κιών, που θα κα­λύ­πτουν ένα πολύ με­γά­λο τμήμα της συ­νο­λι­κής έκτα­σης! Με σκαν­δα­λώ­δη και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό τρόπο και αφού προ­ε­τοι­μά­στη­κε το έδα­φος με με­θο­δεύ­σεις της μνη­μο­νια­κής κυ­βέρ­νη­σης, ξε­που­λιού­νται δα­σι­κές εκτά­σεις, αρ­χαιο­λο­γι­κοί χώροι, 18.000μ αι­για­λού και πε­ριο­χές χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­νες ως πε­ριο­χές απο­λύ­του προ­στα­σί­ας με το ΠΔ 254/04. Πε­ριο­χές που είναι δη­μό­σια και προ­στα­τευό­με­νη πε­ριου­σία και κατά συ­νέ­πεια δεν μπο­ρούν να πε­ριέλ­θουν στο ΤΑΙ­ΠΕΔ και να εκ­ποι­η­θούν.

Η πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κα­τα­στρο­φή που θα επέλ­θει είναι τε­ρά­στια. Ταυ­τό­χρο­να, ακόμη και ο δρό­μος θα γίνει ιδιω­τι­κός, ενώ οι επεν­δυ­τές θα ελέγ­χουν κατά βού­λη­ση (και ένα­ντι τι­μή­μα­τος) την πρό­σβα­ση στους αρ­χαιο­λο­γι­κούς χώ­ρους και τη θά­λασ­σα! Στό­χος τους είναι να δη­μιουρ­γη­θεί ένα γκέτο πλου­σί­ων, ενώ πα­ράλ­λη­λα οι υπό­λοι­ποι πο­λί­τες, με τα βά­ναυ­σα μέτρα που τους επι­βάλ­λο­νται, θα φτω­χο­ποιού­νται και θα απο­κό­πτο­νται από τις φυ­σι­κές ομορ­φιές του τόπου τους.

Οι λόγοι δη­μο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος που επι­κα­λεί­ται  η κυ­βέρ­νη­ση, δεν είναι παρά ένα πρό­σχη­μα. Πόσω μάλ­λον που η χερ­σό­νη­σος στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χα­ρί­ζε­ται στους «επεν­δυ­τές», εφό­σον εκ­ποιεί­ται ένα­ντι εξευ­τε­λι­στι­κού τι­μή­μα­τος για το Δη­μό­σιο. Εξ άλλου, σύμ­φω­να με τους μνη­μο­νια­κούς νό­μους που έχει θε­σπί­σει, θα πα­ρέ­χει, στους νέους ιδιο­κτή­τες, σκαν­δα­λώ­δεις φο­ρο­λο­γι­κές ελα­φρύν­σεις και μειω­μέ­να δη­μο­τι­κά τέλη! Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται για “απο­ε­πέν­δυ­ση”, γιατί, με την ανέ­γερ­ση κα­τοι­κιών, εκα­το­ντά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι στο ξε­νο­δο­χείο θα οδη­γη­θούν στην από­λυ­ση.

Η μνη­μο­νια­κή κυ­βέρ­νη­ση και οι το­πο­τη­ρη­τές της στε­ρού­νται πα­ντε­λώς επι­χει­ρη­μά­των. Δεν είναι τυ­χαίο ότι, στη συ­νε­δρί­α­ση του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Ατ­τι­κής για την γνω­μο­δό­τη­ση επί της σχε­τι­κής με­λέ­της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών επι­πτώ­σε­ων, επι­στρα­τεύ­θη­καν τα πιό σκλη­ρά μέσα, όπως προ­πη­λα­κι­σμοί, ύβρεις κατά των πα­ρευ­ρι­σκό­με­νων δη­μο­τών και συλ­λο­γι­κο­τή­των της Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης και πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, που στη συ­νέ­χεια αναί­σχυ­ντα δια­στρε­βλώ­θη­καν από τον ίδιο τον Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη και τα ΜΜΕ.

Η μα­ζι­κή αντί­δρα­ση όλων των πο­λι­τών, ιδιαί­τε­ρα των πα­ρα­λια­κών δήμων και των νο­τί­ων προ­α­στεί­ων της Αθή­νας, θα είναι το ανά­χω­μα πάνω στο οποίο θα σκο­ντά­ψουν για να ναυα­γή­σουν τε­λι­κά οι λη­στρι­κές επι­διώ­ξεις των με­γά­λων ξένων οι­κο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων και των ντό­πιων συ­νερ­γα­τών τους.

Όλες οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες και οι φο­ρείς του Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης διεκ­δι­κούν την πε­ριο­χή της χερ­σο­νή­σου του «Αστέ­ρα», όλων των πα­ρα­λιών και των δα­σι­κών εκτά­σε­ων, σαν ελεύ­θε­ρους δη­μό­σιους χώ­ρους - συλ­λο­γι­κή πε­ριου­σία του λαού, με ανε­μπό­δι­στη χρήση και πρό­σβα­ση σε όλους, για ανα­ψυ­χή, ξε­κού­ρα­ση και ήπια αθλη­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου