Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Τα έσπρωξαν τα αποθεματικά μας πάλι στη μαύρη τρύπα της Attica Bank

Αναδημοσίευση από www.bankingnews.gr. Σαν τους κλέφτες έμπαιναν από τις πλαϊνές εισόδους οι "συνάδελφοι", μέτοχοι για να αποφύγουν το μπλόκο των εργαζόμενων μηχναικών. "Για άλλη μια φορά ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εξέφρασε την πρόθεση του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και να διατηρήσει ή να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής που ήδη έχει καλύπτοντας αδιάθετες μετοχές καθώς και μεγαλύτερο τμήμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από αυτό που του αναλογεί.". Οι συναγωνιστές της Συνεργασίας Αριστερών Μηχανικών κλπ τι λένε για αυτό? "Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Αθανάσιου Πρέσβελου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Μετά την επικύρωση του ορισμού του κ. Πρέσβελου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται από τους κ.κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Πρόεδρο),  Δημήτριο  Βογανάτση (μέλος) και Περικλή Καραΐσκο (μέλος)."
 
Το reverse split, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 199.406.822,10 ευρώ και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 200 εκατ. ευρώ ενέκρινε η πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. της Attica Bank.
Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σήμερα 18/2 και παρέστησαν 21 μέτοχοι εκπροσωπούντες 209.599.205 μετοχές επί συνόλου 244.885.573 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 85,591% του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου  έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.   
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,35 σε €2,45000002000935 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 7 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 244.885.573 σε 34.983.653 μετοχές συνολικά. Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε €85.709.950,55 διαιρούμενο σε 34.983.653 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €2,45000002000935 η κάθε μία. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.
ΘΕΜΑ 2: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €75.214.854,65 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €2,45000002000935 (μετά το reverse split)  σε €0,30 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους €75.214.854,65, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €10.495.095,90, διαιρούμενο σε 34.983.653 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


ΘΕΜΑ 3: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Καταστατικού της, ήτοι με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας  κατά το ποσό των €199.406.822,10 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών  μετοχών σε αναλογία 19 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία παλαιά κοινή μετοχή με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι  €199,4 εκατ.
ΘΕΜΑ 4: Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση  του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) όπως αυτό θα διαμορφωθεί μελλοντικά συνεπεία της θετικής ψήφου της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων 1 έως 3 της ημερήσιας διάταξης, αλλά και σε περίπτωση που η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών καλυφθεί πλήρως.
ΘΕΜΑ 5: Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων-κατόχων κοινών μετοχών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις  άρθρου 6, παρ. 6 του Καταστατικού της Τράπεζας. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα εξής:
i. Οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές με αναλογία  19 νέες μετοχές προς  1 παλαιά κοινή μετοχή (εφεξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή. Το Δικαίωμα Προτίμησης θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.
ii. Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες νέες μετοχές, παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούμενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης, έως 5.000 μετοχές ανά Απασχολούμενο (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολουμένων»). Το Δικαίωμα θα παρέχεται στους απασχολούμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Ομίλου (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις της 31/3/2013, καθώς και σε όσους απασχολούμενους δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις και θα απουσιάζουν νόμιμα και προσωρινά ( π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το Δικαίωμα Απασχολουμένων θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Απασχολουμένων σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα.
Οι απασχολούμενοι που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Απασχολούμενων, έχουν δικαίωμα να προεγγραφούν, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας, για τυχόν αδιάθετες μετοχές και με την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό (i), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (σημείο iii)).
iii. Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπό (i) και (ii) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό (i) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής («Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση  αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.
iv. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.
v. Οι νέες μετοχές θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τη διανομή τυχόν κερδών της χρήσης 2012 εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν  πιστωθεί στους λογαριασμούς του Συστήματος Αϋλων Τίτλων των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
vi. H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης να διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.
vii. Το Δικαίωμα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο  X.A. μέχρι και τέσσερις (4)  εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του.
viii. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ταυτίζεται με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σύμφωνα με το νόμο.
Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα επί λοιπών διαδικαστικών ζητημάτων σχετικά με την αύξηση και την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 8 περ. (γ) του κ.ν. 2190/1920, Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα δικαιώματα προτίμησης που θα αντιστοιχούν στις κοινές μετοχές που θα που κατέχονται από την Τράπεζα μετά το reverse split, να πωληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης αυτών των δικαιωμάτων στο Χ.Α. Σημειώνεται ότι σήμερα οι κοινές μετοχές που κατέχονται από την Τράπεζα ανέρχονται σε 52.482.
ΘΕΜΑ 6: Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας (το «ΜΟΔ» ή το «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο»), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των €200 εκατ., υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην στο θέμα 3 της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της 5/2/2013, προβλεπόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Προσδιορισμός: α) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, β) της ονομαστικής τιμής τους, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, δ)  της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ε) λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει προβλεπόμενη στο θέμα 3 της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων, κοινών μετοχών. Το ομολογιακό δάνειο θα είναι υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας μετά την πάροδο πενταετίας.
ΘΕΜΑ 7: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στην χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.
Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος συναφούς με τους λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ανωτέρω, και δη στο θέμα 6 της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της 5/2/2013, προβλεπόμενου ΜΟΔ.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τα εξής:
• Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, μεριμνώντας:
o Για την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης των νέων κοινών μετοχών και των ομολογιών, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου,
o Για την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και από τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές,
o Για την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος,
o Ως υποκατάστατος της Γενικής Συνέλευσης κατά την έννοια τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3156/2003, για τη διαμόρφωση των τελικών όρων του Ομολογιακού Δανείου
o Για την εκτέλεση και κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται ή ενδείκνυται για την εκπλήρωση κάθε άλλης προϋπόθεσης ή υποχρέωσης αναφορικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή/και εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση
• Να διαπραγματευθεί τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών καθώς και της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με όλους τους αρμόδιους φορείς.
• Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως θα προκύψει μετά την κάλυψη, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13, του Κ.Ν. 2190/1920.
Για άλλη μια φορά ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εξέφρασε την πρόθεση του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και να διατηρήσει ή να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής που ήδη έχει καλύπτοντας αδιάθετες μετοχές καθώς και μεγαλύτερο τμήμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από αυτό που του αναλογεί.
Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου βάσει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 δήλωσε ότι το Ελληνικό Δημόσιο συμφωνεί  με όλες τις προαναφερόμενες αποφάσεις που αφορούν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ΜΟΔ, ενώ το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενέκριναν  τις ως άνω αποφάσεις. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να μη συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. θεωρεί λόγω του ειδικού καθεστώτος που το διέπει (μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 2124/Β95/18.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το άρθρο 63E του Ν. 3601/2007), η συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας είναι εν πολλοίς αδύνατη.
ΘΕΜΑ 8: Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20.
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή της  κας. Κατερίνας Ζευγώλη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Παλαιοδήμου.
ΘΕΜΑ 9: Επικύρωση ορισμού προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανασύνθεση αυτής.
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Αθανάσιου Πρέσβελου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Μετά την επικύρωση του ορισμού του κ. Πρέσβελου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται από τους κ.κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Πρόεδρο),  Δημήτριο  Βογανάτση (μέλος) και Περικλή Καραΐσκο (μέλος).
Θέμα 10: Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις
Γνωστοποιήθηκε επίσης στη Γενική Συνέλευση ότι εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου τέθηκε θέμα για εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4092/2012 και επί της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με απόφασή του της 10/1/2013 αποφάσισε να εισαγάγει προς συζήτηση το σχετικό θέμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως καθ’ ύλην αρμόδια, η οποία θα συγκληθεί έως το τέλος του Ιουνίου του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου