Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Γιατί ποτέ δε χρησιμοποιήθηκαν και ποτέ δεν επικαιροποιήθηκαν οι Χάρτες Eπικινδυνότητας Πλημμύρας που διαμόρφωσε το ΥΠΕΝ?

Γιατί ποτέ δε χρησιμοποιήθηκαν και ποτέ δεν επικαιροποιήθηκαν οι Χάρτες Eπικινδυνότητας Πλημμύρας που διαμόρφωσε το ΥΠΕΝ?Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν κατά τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), καταρτίστηκαν Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Άρθρο 5).

Στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας εμφαίνονται οι ζώνες που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:

Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, λίμνες)πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 1000 χρόνια),
πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 100 χρόνια),
πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης δηλαδή συχνά φαινόμενα (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 50 χρόνια).

Στα σημαντικότερα υδατορέματα, επιπλέον, γίνεται ανάλυση ευαισθησίας με εξέταση σεναρίων «ευμενών» και «δυσμενών» συνθηκών για τις τρεις περιόδους επαναφοράς 50, 100 και 1.000 έτη. Στην πράξη, τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη το εύρος αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις της βροχόπτωσης σχεδιασμού, αλλά και στις υποθέσεις που γίνονται σχετικά με τις συνθήκες αρχικής υγρασίας του εδάφους.

Από Άκης ΖαρκαδούλαςΠλημμύρες από θάλασσα (εξετάζονται στα ΥΔ όπου η ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας υπολογίζεται μεγαλύτερη από 1.0 m)πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 100 χρόνια)
πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 50 χρόνια).

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000 για όλα τα πλημμυρικά σενάρια που εξετάζονται. Στους Χάρτες απεικονίζεται: η επιφάνεια κατάκλυσης, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται, Επίσης απεικονιζονται oι ΖΔΥΚΠ, oι οικισμοί, τεχνικά έργα επί των υδατορευμάτων (γέφυρες, οχετοί, φράγματα, αναχώματα) και στα μεγάλα ποτάμια σημειώνεται το όριο της πλημμύρας που αντιστοιχεί σε ευμενείς συνθήκες (πράσινη γραμμή) και δυσμενείς συνθήκες (κόκκινη γραμμή).

Χάρτες Eπικινδυνότητας ΠλημμύραςΣτο «σκαμνί» της Ε.Ε. η Ελλάδα, για αντιπλημμυρικά έργα που έπρεπε να είχαν γίνει από το 2019!

Η χώρα μας δεν επικαιροποίησε ποτέ τους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας, οι οποίοι και θα αποτελούσαν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

Συντάκτης: Newsroom
8-09-2023 • 0:51

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα πως έπρεπε να έχει επικαιροποιήσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, «όπως απαιτείται από την οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ)», με επιστολή που εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2022.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η χώρα μας δεν συμμορφώθηκε, παρότι όφειλε να είχε κοινοποιήσει αρχικά τους χάρτες από τον Δεκέμβριο του… 2019. Πλέον, καθώς παρήλθε και η τελευταία σχετική προθεσμία, η Κομισιόν κινεί, σύμφωνα με το documentonews.gr, νομική διαδικασία κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών που δεν συμμορφώθηκαν στην οδηγία.

Η σχετική επιστολή αναφέρει οτι «οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας».

Προσθέτει δε πως «τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καταλληλότητα των χαρτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα».

Σημειώνεται πως η προθεσμία για την ενημέρωση της Επιτροπής, σχετικά με την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών, είχε λήξει από τον Μάρτιο του 2020.Δείτε εδώ την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δείτε εδώ την παράβαση για τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας.

*πηγή φωτο documentonews.gr
Basic WD

9 σχόλια: