Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

ΚΥΑ για τη διαχείριση, διάθεση & κατανομή της κράτησης 6°/οο (έξι τοις χιλίοις) των μηχανικών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993* (6°/οο)


Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την διάθεση ποσοστού 80% εκ των εισπραχθέντων ανά έτος χρηματικών ποσών (πόρου) της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940, για το χρονικό διάστημα από 1.11.2011 έως 31.05.2019, μετά από την εκκαθάρισή τους από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, τα οποία τηρούνται σε σχετικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ (προερχόμενο από το πρ. ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ).

2. Το ως άνω ποσό κατανέμεται ως ακολούθως:
α) Δικαιούχοι του πόρου είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ που έχουν υπηρετήσει κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 της παρούσας ως μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, ή ως πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., και ΟΤΑ, μη περιλαμβανομένου του αντίστοιχης ειδικότητας προσωπικού των εξαίρεσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄,δ',ε',η', ια', ιβ', ιγ' και ιδ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή ίσχυε προ της τροποποίησής της καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών.
β) Ειδικότερα δικαιούχοι είναι: βα) όσοι κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 της παρούσας υπηρετούσαν ως εν ενεργεία διπλωματούχοι μηχανικοί ββ) οι συνταξιούχοι μηχανικοί για όσο χρονικό διάστημα, εκ του οριζόμενου στην παρ. 1 του παρόντος μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, αυτοί ήταν εν ενεργεία και βγ) οι μηχανικοί των οποίων η υπηρεσιακή κατάσταση μεταβλήθηκε, για όσο χρονικό διάστημα εκ του οριζόμενου στην παρ. 1 του παρόντος μέχρι την αποχώρησή τους από τον κλάδο, διατηρούσαν την ανωτέρω ιδιότητα.

3. Το προς διάθεση ποσό της παραγράφου 1, μετά τις παρακρατήσεις της παραγράφου 4, κατανέμεται ανά έτος αναλόγως των ετήσιων εισροών στον σχετικό λογαριασμό. Για κάθε έτος καταρτίζεται πίνακας με τους δικαιούχους του ποσού ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης, συνταξιοδότησης ή μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης εκάστου εξ αυτών. Όσοι έχουν ενεργό υπηρεσία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το ποσό του αναλογούντος μεριδίου, ενώ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ή αποχώρησαν από τον κλάδο ή μετέβαλαν την υπηρεσιακή τους κατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς δικαιούνται να λάβουν τόσα δωδέκατα (1/12) όσα αναλογούν στο διάστημα μέχρι την συνταξιοδότηση ή την αποχώρησή τους ή τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης από τον κλάδο αντίστοιχα.

4. Από το ανωτέρω προς κατανομή ποσό έκαστης ετήσιας δόσης παρακρατούνται:
α) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) υπέρ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ,
β) ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) υπέρ του ΕΦΚΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του,
γ) τραπεζικές προμήθειες και κρατήσεις.

5. Ορίζουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ως αρμόδιο φορέα για τη διενέργεια της διάθεσης στους δικαιούχους των αντιστοιχούντων σε αυτούς ποσών. Για το λόγο αυτό μεταφέρεται το προς καταβολή ποσό από το σχετικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ σε λογαριασμό που διατηρεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) μετά από πρόταση της διαχειριστικής Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η διάθεση του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2020.

6. Συστήνεται πενταμελής διαχειριστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ ως Συντονιστή, έναν εκπρόσωπο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν γραμματέα τον οποίο ορίζει ο Συντονιστής με τους αναπληρωτές τους. Έργο της Επιτροπής θα είναι: α) η υποβοήθηση του έργου του ΤΕΕ δια της συνεισφοράς όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση των πινάκων δικαιούχων β) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διαχείριση, διάθεση και απόδοση του ποσού στους δικαιούχους γ) η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των οριζομένων στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης και εξέταση τυχόν ενστάσεων των δικαιούχων.

7. Το προς κατανομή ποσό δεν υπόκειται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Άρθρο 2
Έναρξη εφαρμογής

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

* Δείτε παρακάτω την παράγραφο 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993:


34. Μετά την περίπτωση β' της παρ. 1 του Αρθρου 7 του Α.Ν.2326/1940 προστίθεται νέα περίπτωση β1 ως εξής:

«β. 1. Εκ κρατήσεως (6°/οο) έξι τοις χιλίοις, υπέρ τρίτων επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου φυσικού ή νομικού προσώπου είτε ούτος κέκτηται πτυχίο εργολάβου Δημοσίων Έργων είτε μη και επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, Δήμων Κοινοτήτων και νομικών εν γένει προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελουμένων έργων από τις εταιρείες αναπτύξεως έργων υποδομής του Ν.2160/93 κατά το μέρος που χρηματοδοτούνται είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είτε από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, είτε από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, είτε από κοινοτικούς πόρους μη ισχυούσης ως προς τας κρατήσεις και τους πόρους εν γένει του ΤΣΜΕΔΕ οιασδήποτε εναντίας διατάξεως γενικών ή ειδικών νόμων καθιερούντων εξαιρέσεις ή απαλλαγάς».

και η ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 12/6/2019
Αρ. Πρωτ. : 7837
Προς: Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα : Ενημέρωση για την ΚΥΑ του αποθεματικού του πόρου 6ο/οο

Συνάδελφοι/σες

Αναρτούμε το ΦΕΚ 2276/Β/11-6-2018 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ.Β/οικοθ.25141/2355, με θέμα «Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρ
θρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέ-
θηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993». Σε αυτήν, περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες εκκαθάρισης του πόρου του πρώην 6ο/οο.

Η έκδοση της αποτελεί ένα ακόμα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία απόδοσης του αποθεματικού του εν λόγω πόρου στους δικαιούχους Διπλωματούχους Μηχανικούς. Το πρώτο βήμα αποτέλεσε η εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς με το άρθρο 43 του Ν.4578/18 το Νοέμβρη του 2018. Δεύτερο κρίσιμο βήμα αποτελεί η έκδοση της παρούσας ΚΥΑ. Ακολουθεί το τρίτο και καθοριστικό βήμα με την υλοποίηση των διαδικασιών καταβολής του πόρου, το οποίο ανεξαρτήτως κυβέρνησης, θα επιδιώξουμε να υλοποιηθεί το συντομότερο.

Αποτελεί αναμφισβήτητα μια επιβράβευση της επιμονής και της συνεχούς διεκδίκησης του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά και των συναδέλφων που στήριξαν διαχρονικά τις προσπάθειες μας. Η συμβολή του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης Πετρόπουλου Αναστ., του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Σπίρτζη Χρ. και της Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Ασφάλισης Βρακά Στ. ήταν καθοριστική. 

Ο αγώνας συνεχίζεται για το σύνολο των διεκδικήσεων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου