Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Εικοσαετής παραγραφή για μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

Έχουν αναγκαστεί λόγω αποφάσεων του ΣτΕ να διαγράφουν οφειλές σε ασφαλιστικά Ταμεία, πέρα των 20 ετών. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τις πιο πρόσφατες, ειδικά αυτές των ανέργων ή αυτές λόγω των ληστρικών αυξήσεων...

Περί ζητημάτων παραγραφής αξιώσεων του ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις ήδη παραγεγραμμένες, κατά τις ισχύουσες, κατά την έναρξη του παρόντος διατάξεις, απαιτήσεις. Η παραγραφή των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης αλλά δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται εικοσαετής και άρχεται από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

ΕΔΩ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΟΟ8465ΧΠΙ-ΘΦΙ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου