Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για το Σχέδιο ΠΔ Οργανισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                  
Αθήνα,   2/6/2017
Αρ. Πρωτ. : 7102                                    
Προς :   Υπουργό  Ναυτιλίας και           Νησιωτικής Πολιτικής
              κο. Παν. Κουρουμπλή
Κοιν.: 1.  Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
               κο. Νεκτ. Σαντορινιό
           2.  Πρόεδρο και ΔΕ  TEE
           3.  ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα : Σχέδιο ΠΔ Οργανισμού Υπουργείου  Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής.

          Κε Υπουργέ
Ενημερωθήκαμε για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

Α. Στην πλειονότητα των Διευθύνσεων – Τμημάτων του Οργανογράμματος προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή της κατηγορίας ΤΕ. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας (Γνωμοδότηση αριθ. 235/2005), Δικαστικές Αποφάσεις (Δ.Εφ.Α 871/2016), αλλά και το άρθρο 97 του Ν.3528/07 πρέπει με σαφήνεια στους Οργανισμούς να αποτυπώνεται το προβάδισμα κατηγοριών, δηλαδή της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ και της ΤΕ έναντι της ΔΕ. Συγκεκριμένα «σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας». Για το λόγο αυτό η θέση μας είναι ότι σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης πρέπει να προΐστανται αποκλειστικά Υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας, ενώ στα τμήματα να τοποθετούνται Υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας και ελλείψει αυτών ΤΕ.


Β. Σε πολλές περιπτώσεις του σχεδίου ΠΔ και σε αντίθεση με τον υφιστάμενο Οργανισμό υπάρχει αποκλεισμός των συναδέλφων Διπλωματούχων Μηχανικών ή πολλαπλές επιλογές ειδικοτήτων ενώ δε θα έπρεπε με βάση το αντικείμενο του κάθε τμήματος ή Διεύθυνσης. Πιο συγκεκριμένα:
1) Στη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής: αποκλείονται οι ΠΕ Μηχανικοί ενώ στα τρία υφιστάμενα τμήματα της προβλέπονται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
2) Στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών: προβλέπεται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή Ανώτερος Αξιωματικός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και στα τέσσερα Τμήματα της, που προβλέπονται μεν σε όλα ΠΕ Μηχανικοί, αλλά όχι αποκλειστικά, όπως θα έπρεπε με βάση το αντικείμενο της Διεύθυνσης και των Τμημάτων.
3) Στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού: αποκλείονται οι ΠΕ Μηχανικοί, όπως και στα υφιστάμενα Τμήματα, Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων (όπου σήμερα στο ίδιο Τμήμα προΐσταται ΠΕ Μηχανικών, σύμφωνα με το ΠΔ 103/2014 του ισχύοντος Οργανισμού), καθώς και στο Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. 
4) Στη Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος.
Στο Τμήμα Ναυπηγήσεων, Επισκευών, Μετασκευών και Διαλύσεων Πλοίων υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
Στο Τμήμα Εποπτείας και Οργάνωσης Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας Πλοίων υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
Σύμφωνα με το αντικείμενο της Διεύθυνσης και των Τμημάτων (κατ’ εξοχή τεχνικά αντικείμενα), αφενός μεν η πρόβλεψη υπαλλήλων Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και προφανώς δεν είναι αποδεκτή, αφετέρου δε στα πλαίσια του νομοθετημένου προβαδίσματος, απαιτείται αντί του διαζευκτικού «ή» το «ελλείψει». 
5) Στη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας: αποκλείονται οι ΠΕ Μηχανικοί.


Γ. Το σχέδιο του Οργανισμού σε πολλά σημεία του διαπνέεται από τη λογική εκχώρησης δραστηριοτήτων (ειδικά ελεγκτικών) σε ιδιωτικά σχήματα, με την οποία διαφωνούμε κάθετα, εκτιμώντας ότι ο Δημόσιος έλεγχος από επαρκώς στελεχωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες είναι σε όφελος της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και μάλιστα με αισθητά λιγότερο κόστος, επιβάλλεται συνεπώς να ασκείται από το Κράτος και τους φορείς του.


Σας καλούμε συνεπώς, να αποκαταστήσετε στο σχέδιο Π.Δ τα σημεία που περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις μας, παράλληλα δε σας ζητούμε να προγραμματίσετε συνάντηση με την Ομοσπονδία μας ώστε να συζητήσουμε, όλα τα θέματα που αφορούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Υπουργείου σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου