Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση»

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                             Αθήνα,   12/07/2016
Αρ. Πρωτ. :  6983                                           
                                                           
Προς :  Υπουργό ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ. Κο. Χρ. Βερναρδάκη
Κοιν.:   Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου:
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση»
Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι Πανελλήνια Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση που καλύπτει το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών εργαζομένων στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ.
Το σχέδιο Νόμου: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης» που έχει αναρτηθεί για παρατηρήσεις στη διαβούλευση, διακηρυκτικά επιχειρεί να διορθώσει πολλά «κακώς κείμενα» στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και να συμβάλει στον εξορθολογισμό του προσωπικού του δημοσίου & στην κάλυψη των κενών.
Η κάλυψη των τεράστιων κενών που έχουν δημιουργηθεί στις δημόσιες υπηρεσίες, από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών των τελευταίων ετών, δεν καλύπτονται με την κινητικότητα. Ο ανορθολογισμός του δημοσίου δεν αλλάζει με εργαζόμενους λάστιχο που θα μετακινούνται από δω και από κει, με υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών. Αλλά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και πραγματικά δημόσιες, κοινωνικές υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των πολιτών αλλά και το Δημόσιο Συμφέρον.
Παρά το γεγονός ότι συμφωνούμε με τις γενικές αρχές της ισότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της δημοσιότητας του παραπάνω νομοσχεδίου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και της αποστολής μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, που να διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Γενικές Παρατηρήσεις
·        Παρόλο που διαβεβαιώνεται ότι η κινητικότητα θα έχει εθελούσιο χαρακτήρα, το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι πως θα προκύπτει το πλεονάζον προσωπικό, στην περίπτωση για παράδειγμα που δεν υπάρχει εθελοντική μετακίνηση;
·        Απουσιάζει η πρόβλεψη για τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των εργαζομένων
·        Δίνει απεριόριστες εξουσίες σε αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και σε διορισμένα διοικητικά όργανα, που είναι στην ουσία κυβερνητικά στελέχη, να μετακινούν αυθαίρετα και υποχρεωτικά προσωπικό για να συμπληρώσουν κενά του συστήματος, καλλιεργώντας έτσι τη ρουσφετολογία και την ατομική συνδιαλλαγή
Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1.    Άρθρο 4 "Προϋποθέσεις συμμετοχής" παρ.3: Για τις μετατάξεις από ΟΤΑ α' βαθμού, απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου προς το διορισμό οργάνου. Για ποιό λόγο, αφού όλη η δομή του ΟΤΑ α' βαθμού θα είναι γνωστή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του άρθρου 5, η οποία μπορεί να κρίνει με βάση και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4; Καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας
2.    Άρθρο 8 "Μετάταξη - απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων -παραμεθόριων και ορεινών - νησιωτικών περιοχών" παρ. 2: Τα κίνητρα που δίνονται είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα.
3.    Άρθρο 9 "Ενδοϋπουργική κινητικότητα": Απαιτείται η απλή γνώμη  του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπάλληλου. Καταστρατηγείται η γενική αρχή της παρ. 2 του άρθρου 2, ότι η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα.
4.    Άρθρο 11 "Συνυπηρέτηση υπαλλήλων" παρ 2. : Η διάρκεια της απόσπασης για συνυπηρέτηση δεν υπερβαίνει τα 2 έτη και επανεξετάζεται για άλλα 2 έτη, μετά το πέρας των οποίων λήγει. Εάν όμως εντωμεταξύ δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή μετάταξη για τους λόγους της συνυπηρέτησης, τότε οι σύζυγοι ή συμβιούντες υπάλληλοι θα υποχρεωθούν να υπηρετούν σε διαφορετικούς Νομούς.
Κύριε Υπουργέ,

          Ζητούμε την παρέμβασή σας προκειμένου τα παραπάνω αρνητικά σημεία του  παραπάνω σχεδίου νόμου να τροποποιηθούν πριν την κατάθεση του ως Ν/Σ στη Βουλή, στα πλαίσια της διαβούλευσης και του κοινωνικού διαλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου