Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών

Με το καλό και η κατάργηση των εξετάσεων (αλλά και των πιστοποιήσεων)...

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, παρατείνεται έως στις 31 Ιουλίου 2016 η προθεσμία Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών (λήγει στις 30 Ιουνίου 2016).ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 33 του ν. 4342/2015 (Α' 143) με σκοπό να παραταθεί η προθεσμία νια την υποχρέωση επιτυχούς συμμετοχής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στις εξετάσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Π.Δ. 100/2010, έως την 31η Ιουλίου 2016. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων και των επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού αυτών, που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού μας αποθέματος, επιτάσσονται δε από κοινοτικές διατάξεις. Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος έλλειψης Ενεργειακών Επιθεωρητών κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, λόγω μη επαρκούς συμμετοχής υποψηφίων στη σχετική εξεταστική διαδικασία.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο...

Το άρθρο 33 του ν. 4342/2015 (Α' 143) αντικαθίσταται ως εξής:

Η προθεσμία του εδαφίου α' και του εδαφίου β' της περίπτωσης β' της παρ. 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 100/2010 (Α' 177), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α' 269), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016. Από την 1η Αυγούστου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.
Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

Αθήνα, 27.06.2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29934

1 σχόλιο:

  1. Aυτό που λέει για επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης κλιματισμού δεν ισχύει. Οι επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης κλιματισμού δεν γίνονται αφού με νόμο πρόσφατο καταργήθηκε η υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων θέρμανσης κλιματισμού ως προαπαιτούμενο για τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Άρα στο υπουργείο είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν λένε την αλήθεια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή