Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Μελισσανίδης - Αλαφούζος βάζουν γκολ στην Περιφέρεια Aττικήςαναδημοσίευση από thepressproject.grMια ματιά στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το 2016, τον πρώτο θεωρητικά υπό την ηγεσία της Ρένας Δούρου, δείχνει ότι μερικά πράγματα δύσκολα αλλάζουν. Τα 20 εκατ. στον Μελισσανίδη για το γήπεδο της ΑΕΚ είναι εκεί. Το ίδιο και τα 7 εκατ. στον Αλαφούζο για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται ότι ακόμα και με μία «εχθρική» προς αυτούς διακυβέρνηση, οι ολιγάρχες καταφέρνουν, εύκολα ή δύσκολα, να σκοράρουν...

Το προ­σχέ­διο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής που έχει στην κα­το­χή του το ThePressProject έχει ήδη εγκρι­θεί από την Οι­κο­νο­μι­κή Επι­τρο­πή και ανα­μέ­νε­ται να τεθεί στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο μέσα στον Δε­κέμ­βριο, αν και η ακρι­βής ημε­ρο­μη­νία πα­ρα­μέ­νει άγνω­στη. Στη σε­λί­δα 14 του ανα­λυ­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού εξό­δων ανά Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα είναι τα ση­μεία που ξε­χω­ρί­ζουν: Η επι­χο­ρή­γη­ση 20 εκατ. ευρώ για την «Κα­τα­σκευή γη­πέ­δου Νέας Φι­λα­δέλ­φειας» και λίγο πιο κάτω, τα 7 εκατ. ευρώ για την «Ανα­βάθ­μι­ση γη­πέ­δου Λε­ω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας». Πρό­κει­ται για τις δύο πιο με­γά­λες «επεν­δύ­σεις» που σχε­διά­ζει να υλο­ποι­ή­σει η Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής μέσα στο 2016 και κα­λύ­πτουν το 10% των συ­νο­λι­κών προ­βλε­πό­με­νων επεν­δύ­σε­ων (278 εκατ.) της με­γα­λύ­τε­ρης Πε­ρι­φέ­ρειας της χώρας με 5 εκατ. κα­τοί­κους και το 30% πε­ρί­που των επεν­δύ­σε­ων που πρό­κει­ται να γί­νουν στην Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κε­ντρι­κού Τομέα Αθη­νών.

Από την πλευ­ρά της η Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής, δια μέσου της Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Κε­ντρι­κής Ενό­τη­τας Ερ­μί­νας Κυ­πρια­νί­δου, το­νί­ζει ότι τα ποσά πα­ρα­μέ­νουν ίδια με την προη­γού­με­νη χρο­νιά, δε­δο­μέ­νου ότι η δια­βού­λευ­ση με­τα­ξύ όλων των εμπλε­κο­μέ­νων φο­ρέ­ων συ­νε­χί­ζε­ται και αφή­νει ανοι­κτό πα­ρά­θυ­ρο ανα­θε­ώ­ρη­σης βάσει των νέων δε­δο­μέ­νων που θα δια­μορ­φω­θούν.


Χρή­μα­τα στον Με­λισ­σα­νί­δη, όχι στην ΑΕΚ


Είναι γε­γο­νός ότι η Ρένα Δού­ρου δεν ήταν κατά της κα­τα­σκευ­ής του γη­πέ­δου της ΑΕΚ κάτι που τό­νι­ζε σχε­δόν σε κάθε της δη­μό­σια εμ­φά­νι­ση, ακόμα και πριν τις εκλο­γές του Μαϊου του 2014. Η επι­χο­ρή­γη­ση των 20 εκατ. όμως, την οποία είχε υπο­σχε­θεί από το 2013 ο τέως πε­ρι­φε­ρειάρ­χης, Γιάν­νης Σγου­ρός είναι ένα δια­φο­ρε­τι­κό ζή­τη­μα, για το οποίο η κ.Δού­ρου δεν έχει το­πο­θε­τη­θεί ποτέ ξε­κά­θα­ρα, από την εκλο­γή της κι έπει­τα. Βέ­βαια το ποσό είχε κα­τα­χω­ρη­θεί και στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2015, μόνο που τότε υπήρ­χε το επι­χεί­ρη­μα της πί­ε­σης χρό­νου και η νέα τότε πε­ρι­φε­ρεια­κή αρχή «ανα­γκά­στη­κε» να απο­δε­χθεί το 90% του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού Σγου­ρού. Ξε­κά­θα­ρη απά­ντη­ση δεν είχε δοθεί ούτε κατά την συ­νά­ντη­ση Δού­ρου - Με­λισ­σα­νί­δη για το γή­πε­δο τον πε­ρα­σμέ­νο Οκτώ­βριο (τότε που ο δεύ­τε­ρος μί­λη­σε για «Αρένα Δού­ρου»). Η επα­να­φο­ρά της επι­χο­ρή­γη­σης και στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2016, μάλ­λον δεί­χνει ότι το σί­ριαλ ολο­κλη­ρώ­νε­ται.

Και κάτι που αξί­ζει να υπεν­θυ­μί­ζε­ται: Τα χρή­μα­τα της Πε­ρι­φέ­ρειας δεν θα πάνε στην ΑΕΚ, αλλά σε μια ανώ­νυ­μη εται­ρεία, τη «Δι­κέ­φα­λος 1924 ΑΕ», συμ­φε­ρό­ντων Με­λισ­σα­νί­δη, που έχει ανα­λά­βει την κα­τα­σκευή του γη­πέ­δου της «Ένω­σης», αλλά και την εκ­με­τάλ­λευ­σή του για τα επό­με­να 49 χρό­νια, ακο­λου­θώ­ντας το ίδιο μο­ντέ­λο που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για την κα­τα­σκευή του στα­δί­ου «Κα­ραϊ­σκά­κη» από τον Σω­κρά­τη Κόκ­κα­λη. Πρα­κτι­κή που είχε κα­ταγ­γεί­λει και η ίδια η πα­ρά­τα­ξη Δού­ρου με ανα­κοί­νω­ση της το Μάρ­τιο του 2014, όταν τό­νι­ζε ότι «το νέο γή­πε­δο δεν θα είναι ιδιο­κτη­σία της ΠΑΕ, αλλά στα πρό­τυ­πα Κόκ­κα­λη θα ανή­κει για 49 χρό­νια σε μια ιδιω­τι­κή εται­ρεία με με­γα­λο­μέ­το­χο τον πο­λυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χο κ. Με­λισ­σα­νί­δη. Η ΑΕΚ και οι οπα­δοί της, θα πρέ­πει να μεί­νουν μα­κριά από τα παι­χνί­δια των σύγ­χρο­νων κο­τσα­μπά­ση­δων και προ­ε­στών».

Πε­ρι­φέ­ρεια: «Ζη­τή­σα­με νέα στοι­χεία, η δια­βού­λευ­ση συ­νε­χί­ζε­ται»

Ξε­χω­ρι­στό ζή­τη­μα υπάρ­χει επί­σης με την Με­λέ­τη Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων του έργου, που έχει κα­τα­θέ­σει η «Δι­κέ­φα­λος ΑΕ» και για την οποία ανα­μέ­νε­ται η έγκρι­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής. Η Με­λέ­τη, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ίδιας της Πε­ρι­φέ­ρειας, έχει τεθεί σε δη­μό­σια δια­βού­λευ­ση ήδη από 22 Ιου­λί­ου, ενώ στις 2 Νο­εμ­βρί­ου ο Δήμος Φι­λα­δέλ­φειας - Χαλ­κη­δό­νας την απέρ­ρι­ψε. Η Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής ωστό­σο δεν έχει συ­ζη­τή­σει ακόμα το θέμα της Με­λέ­της, μο­λο­νό­τι η προ­θε­σμία έχει πε­ρά­σει και πλέον ο αρ­μό­διος υπουρ­γός μπο­ρεί να θε­ω­ρή­σει τη μη ύπαρ­ξη από­φα­σης ως απο­δο­χή. Αυτήν την ανη­συ­χία δια­τύ­πω­σαν έξι πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι στα τέλη Οκτω­βρί­ου με σχε­τι­κή τους ερώ­τη­ση. «Αν το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Ατ­τι­κής δεν γνω­μο­δο­τή­σει έως τις 7 Νο­εμ­βρί­ου, θα θε­ω­ρη­θεί σιω­πη­ρά θε­τι­κή η απά­ντη­σή του σχε­τι­κά με την έγκρι­ση της ΜΠΕ» τό­νι­ζαν. Η προ­θε­σμία πέ­ρα­σε, όπως και η πα­ρά­τα­ση της που δό­θη­κε μέχρι τα τέλη Νο­εμ­βρί­ου, ενώ πα­ρα­μέ­νει άγνω­στο το πότε θα τεθεί η Με­λέ­τη στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο.

Η Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης κ.Κυ­πρια­νί­δου από την πλευ­ρά της κάνει λόγο για πρό­σθε­τα στοι­χεία που κα­τα­τέ­θη­καν την τε­λευ­ταία στιγ­μή από την εται­ρεία και βρί­σκο­νται στο στά­διο της επε­ξερ­γα­σί­ας. «Η "Δι­κέ­φα­λος ΑΕ" εξε­τά­ζε­ται σφαι­ρι­κά και ολι­στι­κά από την αρ­μό­δια Υπη­ρε­σία της Πε­ρι­φέ­ρειας , η οποία ζή­τη­σε συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά στοι­χεία, τα οποία εξε­τά­ζο­νται προ­κει­μέ­νου να ει­σα­χθεί το θέμα για συ­ζή­τη­ση στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο» εξη­γεί ανα­φε­ρό­με­νη στην κα­θυ­στέ­ρη­ση συ­ζή­τη­σης της ΜΠΕ για τη Νέα Φι­λα­δέλ­φεια, ενώ απορ­ρί­πτει την πι­θα­νό­τη­τα να παρ­θεί από­φα­ση χωρίς τη σύμ­φω­νη γνώμη της Πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής, καθώς διε­ξά­γο­νται συ­ζη­τή­σεις με­τα­ξύ όλων των εμπλε­κο­μέ­νων «Η δια­βού­λευ­ση συ­νε­χί­ζε­ται από τη συ­ντε­ταγ­μέ­νη πο­λι­τεία, εφό­σον όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι φο­ρείς : Υπουρ­γείο, Πε­ρι­φέ­ρεια, Δήμος και ΑΕΚ βρί­σκο­νται σε δια­δι­κα­σία συ­σκέ­ψε­ων - ήδη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η πρώτη την πε­ρα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα – όπου εξε­τά­ζο­νται όλα τα θέ­μα­τα του έργου.»

Τα 7 εκατ. της Λε­ω­φό­ρου

Η υπό­θε­ση της επι­χο­ρή­γη­σης 7 εκατ. στην ΠΑΕ Πα­να­θη­ναϊ­κός είναι ίδια, όσον αφορά το ση­μείο ότι δί­νο­νται κρα­τι­κά χρή­μα­τα σε μια ανώ­νυ­μη εται­ρεία, συμ­φε­ρό­ντων ενός με­γα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τία, του Γιάν­νη Αλα­φού­ζου. Αλλά είναι και δια­φο­ρε­τι­κή, γιατί υπάρ­χει υπο­γε­γραμ­μέ­νη σύμ­βα­ση από την εποχή Σγου­ρού, οπότε εδώ υπάρ­χει ένα ισχυ­ρό ελα­φρυ­ντι­κό. Αυτό που επί­σης ισχύ­ει ωστό­σο, είναι ότι η Πε­ρι­φέ­ρεια επί δια­κυ­βέρ­νη­σης Δού­ρου δεν έχει ενα­ντιω­θεί με κα­νέ­ναν τρόπο στην επι­χο­ρή­γη­ση που θα λάβει ο Γιάν­νης Αλα­φού­ζος, ακόμα και όταν είχε τις νο­μι­κές αφορ­μές για να το κάνει. Η σύμ­βα­ση θε­ω­ρή­θη­κε άκυρη δύο φορές, πρώτα από το 6ο θε­ρι­νό κλι­μά­κιο του Ανω­τά­του Δη­μο­σιο­νο­μι­κού Δι­κα­στη­ρί­ου τον Σε­πτέμ­βριο του 2014 κι έπει­τα από το 6ο Τμήμα του Ελεγ­κτι­κού Συ­νε­δρί­ου τον Δε­κέμ­βριο του ίδιου έτους.

Απο­φά­σεις ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κές, δε­δο­μέ­νου ότι θα μπο­ρού­σαν χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από την Πε­ρι­φέ­ρεια ως ισχυ­ρό­τα­τα όπλα για την απόρ­ρι­ψη και της διεκ­δί­κη­σης Με­λισ­σα­νί­δη. Παρά όμως το γε­γο­νός αυτό και μο­λο­νό­τι η ΠΑΕ Πα­να­θη­ναϊ­κός τό­νι­ζε τότε σε ανα­κοί­νω­ση της ότι «ανε­ξάρ­τη­τα από την έγκρι­ση ή μη του κον­δυ­λί­ου της Πε­ρι­φέ­ρειας, τα βελ­τιω­τι­κά έργα στη Λε­ω­φό­ρο θα προ­χω­ρή­σουν κα­νο­νι­κά» η Πε­ρι­φέ­ρεια επέ­λε­ξε να πα­ρα­κο­λου­θή­σει άπρα­γη την ΠΑΕ να κα­τα­θέ­τει έν­στα­ση και τε­λι­κά να δι­καιώ­νε­ται στην Ολο­μέ­λεια του Ελεγ­κτι­κού Συ­νε­δρί­ου, με την κ.Δού­ρου απλώς να το­νί­ζει στον Γιάν­νη Αλα­φού­ζο ότι η Πε­ρι­φέ­ρεια επι­θυ­μεί την «ανα­βάθ­μι­ση των αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων οφεί­λει να σέ­βε­ται το νο­μι­κό πλαί­σιο, το πε­ρι­βάλ­λον, τους πο­λε­ο­δο­μι­κούς κα­νό­νες καθώς και τη βού­λη­ση της κοι­νω­νί­ας των πο­λι­τών». Τώρα, η έγκρι­ση των 7 εκατ. στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2016 θα είναι η επι­σφρά­γη­ση αυτής της πο­λι­τι­κής.

Φυ­σι­κά σε όλα τα πα­ρα­πά­νω δεν υπάρ­χει τί­πο­τα πα­ρά­νο­μο. Η κάθε πε­ρι­φε­ρεια­κή αρχή μπο­ρεί να δια­χει­ρί­ζε­ται τους πό­ρους της όπως αυτή το κρί­νει σκό­πι­μο. Ανά­με­σα στις κε­ντρι­κές υπο­σχέ­σεις όμως του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ήταν η σύ­γκρου­ση. Με το παλιό, με τη δια­πλο­κή, με τους ολι­γάρ­χες... Αν αυτή η σύ­γκρου­ση έχει πάρει πο­δο­σφαι­ρι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, μπο­ρού­με να πούμε ότι προς το παρόν, η «Πρώτη φορά Αρι­στε­ρά» στην Ατ­τι­κή πάει στα απο­δυ­τή­ρια με σκυμ­μέ­νο κε­φά­λι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου