Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Άμισθη εργασία στη Γερμανία για μηχανικούς

Συνάδελφοι τρέξτε, άνοιξε το μέλλον μας, άμισθη εργασία στη Γερμανία. Σε λίγους μήνες με αυτούς τους ρυθμούς θα ξαναανοίξουν και τα στρατόπεδα εργασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, προκηρύσσει την επιχορήγηση δέκα (10) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών σε εταιρείες - επιχειρήσεις στη Γερμανία.  Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2012. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2012 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α. Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
Β. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής.  
Γ. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Χημικών.
Οι θέσεις για πρακτική άσκηση είναι οι εξής :
·         Graduate Trainee in an International Company
·         Graduate Trainees in Software Development
·         Graduate Trainees in Data Analysis and Software Development
·         Graduate Trainee in Industrial Research on raw materials
·         Graduate Trainees in International Marketing
Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης:
Α.  Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
Β.  Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή ΤΟΕFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS με 6,5). Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποτελεί επιπλέον προσόν, όχι όμως απαραίτητη προϋπόθεση.
Γ. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7.0 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αντίστοιχου βαθμού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
Δ. Μεταπτυχιακός τίτλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Δ.  Άριστη Γνώση Η/Υ.
Ε.  Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος  της ηλικίας τους.
Επιπλέον Πληροφορίες :
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία του Ιδρύματος τα εξής:
1.       Ένα πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα.
2.       Έκθεση μιας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θέση.
3.       Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου. Όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.
4.       Ένα αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
5.       Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό και άλλη μια από τον πιο πρόσφατο εργοδότη σε περίπτωση που υπάρχει.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 23Α, 10674 ΑΘΗΝΑ.
Διαδικασία επιλογής

Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και των ενδιαφερόμενων για την απασχόληση των εκπαιδευόμενων εταιρειών. Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση.

Άλλες πληροφορίες

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, δραστηριοποιούνται στη Γερμανία και μερικές από αυτές έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Προϋπόθεση για την από το Ίδρυμα επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί η προηγούμενη υπογραφή σύμβασης άσκησης του εκπαιδευόμενου με την ενδιαφερόμενη για την άσκησή του σ’ αυτή συμμετέχουσα στο πρόγραμμα και έχουσα τη σχετική πρωτοβουλία εταιρεία.  Η επιχορήγηση από το Ίδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε € 1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος, έως το ποσό των €250,00, ενός αεροπορικού εισιτηρίου από την Ελλάδα στη Γερμανία (με επιστροφή). Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στη Γερμανία κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας. Το Ίδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το ίδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιοδήποτε λόγο. Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους του Γερμανικού Κράτους, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο Ίδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου