Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Θα ανεχθούμε τις απολύσεις των συναδέλφων μας?

Αναρτούμε έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς του συναδέλφους, σχετικά με τις απολύσεις ("εφεδρεία" ή "προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα" είναι "νέα γλώσσα" και δε μας αρέσει), που άρχισαν από χτες να γίνονται στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Θετικό το γεγονός ότι - μετά από πρόταση της συσπείρωσης - οι συνάδελφοι θα παραμένουν μέλη του σωματείου, θετική και η νομική συνδρομή. Είναι αδιανόητο όμως μια τέτοια συντριπτική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο τομέα (απολύσεις), να προσπερνάται με τέτοια ευκολία, χωρίς αγώνες και συγκρούσεις.
Αθήνα, 28/ 11 / 2011
Αρ. Πρωτ. : 6296  
Προς : Μέλη Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Σχετικά με το επίκαιρο θέμα της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, που αρχίζει να εφαρμόζεται από σήμερα και αφορά πολλούς συναδέλφους, το Δ.Σ. της Π.Ο απευθύνθηκε στην Δικηγορική Εταιρεία του εργατολόγου Αναστασίου Πετρόπουλου και συνεργατών (Μπουμπουλίνας 9-11, 106 82 Αθήνα , τηλ. 210-3631847 , 210-3626161 ) ο οποίος έστειλε την πρώτη άποψη - οδηγία προς τους συναδέλφους για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος την οποία παραθέτουμε παρακάτω.
Η θέση των υπαλλήλων που συμπληρώνουν, έως την 31.12.2011, 33 έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και διανύουν τουλάχιστον το 53ο έτος της ηλικίας τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4024/2011, αντιστρατεύεται το ίδιο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
Άλλωστε, σοβαρές συνταγματικές επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα της προαναφερόμενης ρύθμισης δημιουργεί και το γεγονός ότι κριτήριο για την ένταξη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα αποτελεί το τυχαίο γεγονός της γέννησης ή της πρόσληψης στο Δημόσιο κατά συγκεκριμένα έτη, με συνέπεια τη διαμόρφωση άνισου και άδικου αποτελέσματος, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας αλλά και της αρχής της αναλογικότητας που επιβάλλει τον επιμερισμό των βαρών ισομερώς στους πολίτες.
Οι υπάλληλοι που τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα θα υποστούν άμεσα: (α) μείωση των αποδοχών τους και θα λαμβάνουν μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του βασικού μισθού, (β) πρόωρη διακοπή άσκησης υψηλών καθηκόντων ευθύνης για όσους κατέχουν σήμερα τέτοιες θέσεις, (γ) ματαίωση της δυνατότητας υπηρεσιακής εξέλιξης σε ανώτερους και ανώτατους βαθμούς, για εκείνους που ενώ διέθεταν τις σχετικές προϋποθέσεις για ένταξη σε ανώτερους βαθμούς τα επόμενα έτη στερούνται την ικανοποίηση της δικαιολογημένης προσδοκίας τους. Οι συνέπειες αυτές συνιστούν διάκριση σε βάρος τους, χωρίς να συντρέχει οποιοσδήποτε αποχρών λόγος που να τις δικαιολογούν έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων. Οι συνέπειες αυτές δεν είναι συμβατές με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικά δε οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωτικά υπαχθεί στην ασφάλιση δύο φορέων - Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ – και δεν συγκεντρώνουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έως την 31.12.2013 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής και από τους δύο φορείς, σε περίπτωση που τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, θα υποστούν αναπόφευκτα χωρίς δική του υπαιτιότητα τις ιδιαίτερα δυσμενείς, βάσει των προβλέψεων του νόμου, συνέπειες ως προς τη συνταξιοδότησή τους από το ΤΣΜΕΔΕ.
Και μόνο οι λόγοι αυτοί καταστούν βάσιμη την προσφυγή για την ακύρωση της πράξης με την οποία θα ενταχθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής ασκούνται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της περιοχής, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος, σε διάστημα 60 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου από τις Υπηρεσίες. Επί του σώματος της επιδιδόμενης διοικητικής πράξης για την υπαγωγή σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, συνιστούμε σε όλους να διατυπώσουν εγγράφως επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Ακόμα όμως και αν δεν έχει διατυπωθεί επιφύλαξη, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να προσφύγουν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων με αίτηση ακύρωσης. Για τις λεπτομέρειες χειρισμού της υπόθεσης είμαστε στη διάθεσή σας.”
Επιπρόσθετα το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει να θεωρεί τους συναδέλφους που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ισότιμα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος, να συνδράμει αυτούς σε ότι χρειαστούν, να θέσει το θέμα σαν επείγον για συζήτηση στην επόμενη Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, και να συνεχίσει τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα και συναντήσεις προκειμένου να εξαιρεθούν οι Μηχανικοί του Δημοσίου από την εφεδρεία ή την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό και με το συγκεκριμένο αίτημα έγιναν τις τελευταίες ημέρες συναντήσεις με πρωτοβουλία μας με τον Υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη και το Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΥΜΕΔΙ κ.Οικονομίδη, στους οποίους τεκμηριώσαμε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου (επιστημονικές, υπηρεσιακές , ασφαλιστικές) χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου