Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Εγκύκλιος λαιμητόμος για τις αποδοχές μεταταχθέντων υπαλλήλων

Δημοσιεύουμε την πρόσφατη εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία, σε υλοποίηση του μνημονίου (Ν.3845/2010), κόβονται τα επιδόματα των υπαλλήλων οι οποίοι μετατάσσονται. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες συνάδελφοι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1/12011 λόγω εφαρμογής του Καλλικράτη. Ολόκληρο το έγγραφο το έχουμε αναρτήσει εδώ : 
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2iPq8AkxUHGMjRhODhiYmUtYzIzNi00M2RhLTgwNWMtZjllYjAzZDdkNWQ5&hl=en
Θα κάνουμε κάτι ή θα τους αφήσουμε να μας σφάζουν σιγά-σιγά?

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :
Επί του άρθρου τρίτου παρ. 22 ν. 3845/2010 Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου τρίτου,  ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αποδοχές και την τυχόν προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε άλλες Υπηρεσίες του ιδίου  Τομέα. Ειδικότερα :
1. Όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-2011 και εφεξής, από Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Τομέα, θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται, όπως προέβλεπαν μέχρι τώρα ειδικές περί τούτου διατάξεις για τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς.
2. Όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως και 31-12-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, από 1-1-2011 η διαφορά αυτή καταργείται και καταβάλλονται πλέον στους υπαλλήλους αυτούς μόνο οι αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάχτηκαν ή μεταφέρθηκαν. Επισημαίνεται ότι η προσωπική διαφορά που καταβλήθηκε το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα εμπίπτει στις μειώσεις του 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3833/2010 και  3845/2010.
3. Όσοι υπάλληλοι έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα πριν την 1-1-2010 και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις προσωπική διαφορά, εξακολουθούν να δικαιούνται τη διαφορά αυτή με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων που προβλέπουν τη διατήρησή της, μειωμένη κατά 12% και 8% από 1-1-2010 και από 1-6-2010 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3833/2010 και  3845/2010. Επίσης, προβλέπεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που προβλέπει διατήρηση  προσωπικής διαφοράς σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων από και προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α), της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α), του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) κ.λ.π., δεν έχουν ισχύ για τις  μετατάξεις ή μεταφορές που γίνονται από 1-1-2010 και εφεξής. Τέλος, με τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις οριοθετείται ο Δημόσιος Τομέας για την εφαρμογή της παρ. 22 και νοείται αυτός που ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Ι.Δ. που  ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως, από Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Ο.Κ.Α (Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης). Επί του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 3899/2010 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, οι όμοιες του άρθρου 3 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α) περί εισοδηματικής  πολιτικής εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου