Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 29/3/2018Αρ. Πρωτ. :7335
Προς: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
κ. Σπίρτζη Χρ.
Κοιν.: Δ.Ε. ΤΕΕ


Θέμα : Σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)


Κύριε Υπουργέ
Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να θέσουμε ξανά ορισμένα σημαντικά ζητήματα επί των διαδικασιών που νομοθετήθηκαν σχετικά με το «Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών έργων μελετών και παροχές τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Έχοντας υπόψη το Νόμο 4412/2016, την Απόφαση σας με Αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4841/29-12-2017), τον Κατάλογο Αποτελεσμάτων Κληρώσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) και τις τελευταίες σχετικές τροποποιήσεις στις 22/3/2018 με το Νόμο για «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πολλαπλά προβλήματα (θεσμικά και λειτουργικά), σε πανελλαδικό επίπεδο, που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα και υπέπεσαν στην αντίληψή μας.
  • Υπάρχουν πολλά έργα στα οποία η κλήρωση ήταν ελλιπής δηλαδή, κληρώθηκαν μόνο ένας ή δύο μηχανικοί είτε από τον Φορέα Αναθέτουσας Αρχής είτε από άλλον Φορέα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελεστεί η δημοπρασία.
  • Υπάρχουν περιοχές όπου δεν εφαρμόζονται καθόλου κληρώσεις χρησιμοποιώντας ως μέλη επιτροπής διαγωνισμού τα μέλη της ήδη ορισμένης Ετήσιας Επιτροπής.
  • Υπάρχουν Φορείς που δεν καταγράψανε στο μητρώο τους υπαλλήλους τους ή καταγράψανε κάποιους, επιλεκτικά. Υπάρχει ασάφεια στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης: “Να έχουν τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών “
  • Υπάρχει πληθώρα συναδέλφων, οι οποίοι δεν απασχολούνται σε Τεχνικές Υπηρεσίες, δεν έχουν καμία εξοικείωση με τη διαδικασία των δημοπρασιών και είναι αδύνατο να συμμετέχουν χωρίς οποιαδήποτε επιμόρφωση ή εμπειρία.
  • Το σύστημα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών έχει ακόμα ατέλειες και δεν είναι απόλυτα λειτουργικό σε όλες τις φάσεις.
  • Το σύστημα κληρώσεων έχει κάποιες προβληματικές ιδιαιτερότητες: δεν κληρώνει καθόλου αναπληρωματικά μέλη, σε έργα έως 1.000.000 ευρώ δεν κληρώνει μόνο υπάλληλους της Αναθέτουσας Αρχής αλλά από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα ενώ κληρώνει εκτός από Δημόσιους Υπαλλήλους (Μονίμους και ΙΔΑΧ) και Υπαλλήλους Ανωνύμων Εταιρειών, οι οποίοι εντάσσονται σε διαφορετικό εργασιακό καθεστώς.
Με βάσει τα παραπάνω και συνεχίζοντας το προηγούμενο έγγραφό μας σας αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες προτάσεις μας οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τόσο στην ομαλή εφαρμογή του Νόμου όσο και στην σωστή διεκπεραίωση των υπηρεσιακών καθηκόντων μας:

  1. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της κάθε υπηρεσίας να στείλει σε προγράμματα επιμόρφωσης τους υπόχρεους που δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα. Τα προγράμματα πρέπει να αφορούν τόσο στη νομοθεσία (διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης έργων σύμφωνα με το Ν.4412/16) όσο και στη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και να συνοδεύονται με ανάλογη πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση. Μόνο μετά την απαιτούμενη επιμόρφωση οι υπάλληλοι να εισάγονται στο σχετικό Μητρώο. Για διευκόλυνση, ο κάθε Φορέας να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους του στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔ.
  2. Προτάσεις Βελτίωσης: α) Να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανάλογους Διαγωνισμούς. β) Να δοθεί προτεραιότητα σε συμμετοχή των εμπλεκομένων σε Διαγωνισμούς που κάνει ο φορέας στον οποίο εργάζονται (για παράδειγμα ο πρόεδρος ή ένα μέλος της επιτροπής να είναι υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα αρχή). γ) Να υπάρχει σαφής διάκριση στο είδος των διαγωνισμών που θα κληθεί να συμμετέχει κάθε υπόχρεος ανάλογα με την ειδικότητά του (μηχανικός, πληροφορικής, περιβάλλοντος, γεωτεχνικός). δ) Να εξαιρεθούν από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ (συνοπτικών διαγωνισμών που δεν γίνονται ηλεκτρονικά). ε) Να ξεκαθαριστεί η έννοια της εργασιακής εμπειρίας σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών” και να τηρηθεί κοινή διαδικασία για το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών στ) Να επανακαθορισθεί ο χρόνος αποκλεισμού από τις κληρώσεις των υπαλλήλων που έχουν ήδη κληρωθεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπερφόρτωσης κάποιων υπαλλήλων με συνέπεια την αδυναμία ανταπόκρισής τους στα θέματα που χειρίζονται.
Παρακαλούμε να δεχτείτε διάλογο επί της ουσίας, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να αναλύσουμε τα παραπάνω και να βρεθεί από κοινού η λύση που θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Μέχρι τότε να δοθεί εύλογη παράταση στη έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία δημοπράτησης έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου