Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Απόσυρση του Σχεδίου Νόμου "Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών"

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

ΕΠΕΙΔΗ
Αφαιρούνται αρμοδιότητες ελέγχου από το Δημόσιο και μεταβιβάζονται στους ιδιώτες
Άρθρο 7, παρ.5-9.
Άρθρο 9: Ηλεκτρονικό Μητρώο συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΤΕ) το οποίο αποτελείται από δυο επιμέρους μητρώα α) το ΜΗΦΥΠΤΕ, το οποίο αφορά φυσικά πρόσωπα και β) το ΜΗΕΤΕ, το οποίο αφορά επιχειρήσεις.
Η σχετική αρμοδιότητα του ΜΗΦΥΠΤΕ αφαιρείται από την Διεύθυνση Μητρώων της ΓΓΥ με ανάθεση και διαχείριση λειτουργίας τους στο ΤΕΕ (παρ. 2). Στο παραπάνω μητρώο, εγγράφονται υποχρεωτικά (παρ. 7) οι υπάλληλοι που απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη!!! Το κόστος κατασκευής λειτουργίας και διαχείρισης του εν λόγω μητρώου καλύπτεται με μέριμνα (;) του ΥΠΥΜΕΔΙ (παρ. 23)
Αλλά και η ανάπτυξη και κατασκευή του ΜΗΕΤΕ μπορεί να ανατεθεί και σε ΝΠΙΔ αλλά και στο ΤΕΕ (παρ. 22).
Άρθρο 12: Ειδικό σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, κατάλογος των οποίων τηρείται στο ΤΕΕ, κατόπιν σεμιναρίων του ΤΕΕ και εξετάσεων στο ΤΕΕ για την εξακρίβωση των απαραίτητων προσόντων τους μετά από γνώμη του ΤΕΕ.
Επιτροπές
Άρθρο 5, παρ. 22 (σελ. 22)
Η Επιτροπή Συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων… απαρτίζεται από 11 μέλη, εκ των οποίων τα πέντε (5) (ένας εξ αυτών Πρόεδρος) είναι υπάλληλοι του ΥΠΥΜΕΔΙ. Η παραπάνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού.
Άρθρο 15, παρ.3 και 4: 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΑΚΤΕΣ, το οποίο αναθέτει μέρος εγκεκριμένου προγράμματος έρευνας ή μελέτης.
Αναθέσεις χωρίς καμία αναφορά σε διαγωνιστικές διαδικασίες
Άρθρο 4 (ΚΗΣΑ), παρ. 1.
Άρθρο 6, παρ. 24
Άρθρο 15 (ΕΦΑΚΤΕΣ), παρ. 6
Άρθρο 17 (Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ασφάλειας Δημοσίων Έργων)-«άρθρο 53Α», παρ. 1 εδάφια ιε, ιστ, ιζ,
«άρθρο 53Β», παρ. 3 εδάφια η, θ, ιβ, ιγ και παρ. 4 εδάφια στ και παρ. 5 εδάφιο στ
«άρθρο 53Γ», παρ. 3 εδάφιο ζ και παρ. 4 εδάφιο ζ και παρ. 5 εδάφιο ε
«άρθρο 53Δ», παρ. 4 εδάφιο ε
Οι αναθέσεις του άρθρου 17 αφορούν στο σύνολο των Τμημάτων των Διευθύνσεων που αποτελούν τη νέα Γενική Διεύθυνση και περιγράφονται ως «ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του τμήματος».
Επάγγελμα σερβιτόρος για τους τεχνικούς υπαλλήλους ή η δουλειά δεν είναι ντροπή (μόνο για επτά (7) χρόνια) άρθρο 9, παρ. 7
Το άρθρο 9 προδιαγράφει 7 χρόνια εκτός του επαγγέλματος των τεχνικών, είτε απολυθούν είτε παραιτηθούν. Όταν ο Υπουργός δεν τους θέλει ή τον αφήνουν δεν πρέπει να εργαστούν πάνω σ’ αυτό που ξέρουν, μόνο για τα πρώτα 7 χρόνια.
Από Οργανικές σε Προσωποπαγείς θέσεις
Άρθρο 19 (ΥΑΣΒΕ), παρ. 3
Άρθρο 15 (προσωπικό ΙΤΣΑΚ), παρ. 7

  • Το παραπάνω σχέδιο νόμου εισηγείται τη συρρίκνωση Δημοσίου Ελέγχου στα έργα Υποδομής με τη μεταφορά του στους ιδιώτες.
  • Μετατρέπει τη Γενική Γραμματεία Υποδομών σε Γραμματεία Τεχνικών Συμβούλων θεσμοθετώντας την πολιτική παρέμβαση στο Δημόσιο Τομέα και
  • Συνεχίζει τη συρρίκνωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνικών, με το ΤΕΕ να μοιράζει την πίτα μέσω μητρώων, καταλόγων, ειδικών σωμάτων και των αμειβόμενων σεμιναρίων με αποτέλεσμα την απαξίωση των σπουδών στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την αντιμετώπιση των απόφοιτών τους ως ανειδίκευτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου