Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 1. ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail:emdydas@tee.grURL:www.emdydas.gr
Αθήνα, 27/2/2019
Αρ. Πρωτ. :7714
Προς: 1. Υπουργό Υγείας κο Ξανθό


Κοιν.: 1. Α’ βάθμιες Ενώσεις
2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ


Θέμα :Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και την ένταξη προτεινόμενων Νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων και Υ.ΠΕ.


Κύριε Υπουργέ
Στο κατατεθέν προς Ψήφιση Νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» υπάρχει τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και εντοπίζονται σημαντικές παρατυπίες και αστοχίες, τις οποίες σας καλούμε να λάβετε άμεσα υπόψη σας. Παράλληλα εισηγούμαστε συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ασφαλέστερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των Μονάδων Υγείας.


Α. Αναφορικά με το υποβληθέν προς ψήφιση Νομοσχέδιο:

 1. Προβάδισμα ΠΕ Μηχανικών στις θέσεις ευθύνης:
Στην με αρ. πρωτ. 26109/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη και στην με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρέχεται σαφής ενημέρωση αναφορικά με την απαίτηση προβαδίσματος των ΠΕ έναντι των ΤΕ στις θέσεις ευθύνης, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων επισημαίνεται: «Είναι δεδομένο ότι οι εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας αλλά και κατά τη διαδικασία της έγκρισης αυτών, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση των οικείων οργανικών διατάξεων με τα κριθέντα από το ΣτΕ. Συνεπώς, ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση.».
Πιο συγκεκριμένα οι Οργανισμοί οφείλουν να ενσωματώσουν στην επιλογή προϊσταμένων την απαίτηση της πλήρωσης της θέσης από ειδικότητα ΠΕ και ελλείψει ΠΕ, ΤΕ.
Στο κατατεθέν προς Ψήφιση Νομοσχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας, και συγκεκριμένα, στο άρθρο 41 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων» αναφέρεται:
 • Στα Τμήματα (α) Μηχανογραφικών Υποδομών και (β) Διαχείρισης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών της (3) Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει δικαίωμα να προΐσταται ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών.
 • Στα τμήματα (γ) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και (δ) Αξιοποίησης περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει δικαίωμα να Προΐσταται ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.
Αντίστοιχες αστοχίες, και η χρήση του «ή» αντί του «ελλείψει ΠΕ, ΤΕ» εντοπίζονται σε πολλούς προσφάτως ψηφισθέντες οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται ο οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (ΦΕΚ Β’ 6166/31.12.2018), του Γ.Ν. Πατρών (ΦΕΚ Β’ 1435/26.04.2018) και του Γ.Ν. Κέρκυρας (ΦΕΚ Β’ 960/19.03.2018).

Η παράλειψη της συμμόρφωσης των οργανισμών με τις γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ αποτελεί πρωτοφανή καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας. Σας καλούμε να τροποποιήσετε άμεσα τις εν λόγω διατάξεις στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε υφιστάμενους και υπό ψήφιση Οργανισμούς Νοσοκομείων και Υ.ΠΕ.

 1. Συγχώνευση, μετατροπή και κατάργηση οργανικών Μονάδων
Στο άρθρο 124 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι «Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4052/12 (Α 41) όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΙΖ3 της παρ. ΙΖ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/14 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εν λόγω οργανικές μονάδες (αποκεντρωμένες/ έδρα) είναι δυνατόν να μετατρέπονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται με τους οργανισμούς των Νοσοκομείων»
Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει την ευελιξία μετατροπής, συγχώνευσης και κατάργησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων, απλώς με υπουργική απόφαση. Η εν λόγω διάταξη αποτελεί εν δυνάμει απειλή για την κατάργηση μονάδων υγείας. Απαιτείται η αφαίρεση της λέξης «κατάργηση» από το εν λόγω άρθρο.

 1. Αστοχίες στον προσδιορισμό θέσεων του υφιστάμενου οργανισμού του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Α’ 148/09.10.2017)
Στον Υφιστάμενο οργανισμό προσδιορίζεται η ειδικότητα του «ΠΕ Υγιεινολόγου Μηχανικού» μεταξύ των όσων δύνανται να είναι υποψήφιοι για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Η εν λόγω θέση αφορά τον έχοντα πτυχίο Μηχανικού Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακού τίτλου «Υγειονομικής Μηχανικής ή Επιστημών Υγιεινής Περιβάλλοντος», που αποτελεί εξειδικευμένο αντικείμενο και αφορά στη ρύπανση του περιβάλλοντος και ειδικά τους υδατικούς πόρους (πηγές ρύπανσης, ισορροπία των οικοσυστημάτων, επεξεργασία αστικών λυμάτων, επεξεργασία πόσιμου νερού κλπ). Δεδομένου του ότι η διαχείριση υδάτινων πόρων αποτελεί αντικείμενο αρκετών ειδικοτήτων Διπλωματούχων μηχανικών, καθώς και αντικείμενο πολλών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, εκφράζονται επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα του εν λόγω τίτλου, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί άστοχη και φωτογραφική διάταξη. Προτείνεται η αντικατάσταση του όρου με την ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών, στην οποία βέβαια θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών.
Για τη θέση ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ορίζεται πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικού Α.Ε.Ι. Αυτονόητο είναι ότι ένας Φυσικός δεν μπορεί να είναι ούτε να εξομοιώνεται με Διπλωματούχο μηχανικό. Η εν λόγω διατύπωση αποτελεί επίσης άστοχη και φωτογραφική διάταξη.
Τέλος σε κανένα σημείο του υφιστάμενου οργανισμού δεν αναγράφονται οι ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών που περιλαμβάνονται στις θέσεις «ΠΕ Μηχανικών». Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι όλες οι ειδικότητες κατάλληλες για όλες τις διευθύνσεις. Προτείνεται ο προσδιορισμός των ειδικοτήτων μηχανικών που μπορούν να είναι επί κεφαλής κάθε διεύθυνσης, ούτως ώστε να συνάδει το αντικείμενό τους με τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΠΔ 99, ΦΕΚ 187/5-11-2018.

Β. Απαραίτητες Νομοθετικές ρυθμίσεις:
Εν όψει της προαναγγελθείσας ψήφισης νομοσχεδίου των οργανισμών των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων, υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις που πρέπει να ενταχθούν στη νομοθεσία με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας και την αναβάθμιση των Μονάδων Υγείας. Παράλληλα θίγουμε συγκεκριμένες παθογένειες η αντιμετώπιση των οποίων θα συνδράμει στην αποκατάσταση χρόνιων προβλημάτων και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 1. Νομική θέσπιση δυνατότητας έγκρισης μελετών από Υ.ΠΕ.:
Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητα έγκρισης μελετών έχει το Υπουργείο Υγείας ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας συγκεκριμένης μελέτης στη Διοικητική Περιφέρεια. Μελέτες των Νοσοκομείων προϋπολογισμού έως 205.429,20€ αναφέρεται στο ΠΔ 470/1983 (ΦΕΚ 179Α/1983) άρθρο μόνο παρ. Γ3 γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα.
Η θέσπιση της δυνατότητας έγκρισης μελετών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στελέχωσης και για συγκεκριμένα όρια προϋπολογισμού (πχ 800.000€), θα αποσυμφορήσει το Υπουργείο Υγείας από μεγάλο όγκο δουλειάς, ενώ οι διαδικασίες εγκρίσεων μελετών εκτιμάται ότι θα είναι γρηγορότερες.

 1. Σύναψη συμβάσεων με τεχνικό προσωπικό
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προσλήψεων με σκοπό την επάρκεια στελέχωσης για την απρόσκοπτη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών. Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό και μέχρι να γίνουν οι απαιτούμενες προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού, προτείνεται η θεσμοθέτηση δυνατότητας σύναψης συμβάσεων με τεχνικό προσωπικό (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ) με διαδικασίες αντίστοιχες με όσα έχουν θεσμοθετηθεί στους Ν.4368/16 (αρθρ. 97) και Ν. 4384/16 (αρθρ. 51).

 1. Outsourcing ΒΙΤ, Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Προτείνεται να συμπεριλαμβάνονται στην Σύμβαση Εξωτερικών Συνεργείων, πέραν των ηλεκτρομηχανολογικών ειδικοτήτων, ειδικότητες που σχετίζονται με τη συντήρηση κτιρίου (οικοδόμοι, κλπ) καθώς και Ηλεκτρονικοί ή μηχανικοί τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων για τις ανάγκες των Τμημάτων Βιοϊατρικής στα Νοσοκομεία. Ο θεσμός των επικουρικών έχει συνδράμει στη μερική αποδέσμευση των Νοσοκομείων από τις παχυλές συμβάσεις του παρελθόντος, ωστόσο η λειτουργία του θεσμού των επικουρικών δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών σε τεχνικό προσωπικό.

 1. Θέσπιση της oncall εφημεριών του Τεχνικού Προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται αδιάλειπτη λειτουργία μονάδων υγείας:
Πρόκειται για παρέμβαση που έχει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος καθώς σήμερα πολλές από τις Oncall εφημερίες καλύπτονται από το προσωπικό του αναδόχου με πολλαπλάσιο κόστος1 σε σχέση με την πληρωμή εφημεριών στους υπηρετούντες: Το Τεχνικό Προσωπικό, μπορεί να πραγματοποιεί μετά από εντολή της Διοίκησης Εφημερίες Ετοιμότητας (oncall). Οι εφημερίες ετοιμότητας είναι 16ωρες τις καθημερινές και 24ωρες τις αργίες. Κατά την εφημερία ετοιμότητας ο Τεχνικός υποχρεώνεται να προσέλθει μετά από κλήση της Διοίκησης ή προσωπικού που εκτελεί ενεργό εφημερία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της ειδικότητας του. Ειδικά για τους Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ η εφημερία ετοιμότητας επιπλέον έχει την έννοια της κάλυψης των απαιτήσεων της ισχύουσας Βιομηχανικής Νομοθεσίας.

 1. Συμμετοχή εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίες στα Επιστημονικά συμβούλια των Νοσοκομείων
Στα επιστημονικά συμβούλια των Νοσοκομείων πέραν των Ιατρών μετέχει Νοσηλευτής καθώς και 2 επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατροί ΠΕ & ΤΕ (Νόμος 3329/05 -ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05, Άρθρο 9, παράγραφοι (ε), (στ) και (η)). Τα επιστημονικά συμβούλια έχουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του νοσοκομείου καθώς εισηγούνται σχετικά με την προμήθεια ή και τη χωροθέτηση λειτουργιών του Νοσοκομείου. Είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση της τεχνικής υπηρεσίας στην πρωτογενή συζήτηση ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα δεδομένα για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την αξιολόγηση αναγκαιότητας προμήθειας υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού κλπ.Η εκπροσώπηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στα επιστημονικά συμβούλια, είναι απαραίτητη και θα συνδράμει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την αποφυγή σοβαρών αστοχιών.

Γ. Υποστελέχωση τεχνικών υπηρεσιών:
Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ χαιρετίζει κάθε προσπάθεια που γίνεται στην κατεύθυνση της αποδέσμευσης των νοσοκομείων από εργολάβους και ολιγοπώλια. Για την ενδυνάμωση και την αποτελεσματικότητα του δημοσίου απαιτούνται προσλήψεις που θα διασφαλίσουν επαρκή στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών. Επί του παρόντος καταβάλλονται προσπάθειες σύναψης σύμβασης με τεχνικό προσωπικό με το θεσμό των επικουρικών. Γεγονός πάντως αποτελεί το ότι παρότι γίνονται προσλήψεις, κυρίως σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, αγνοείται επιδεικτικά η υποστελέχωση που μαστίζει τη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών στα Νοσοκομεία, καθώς δεν έχουν γίνει διορισμοί Διπλωματούχων Μηχανικών. Η Βιομηχανική Νομοθεσία επιβάλει την ανάληψη ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων (όπως οι υποσταθμοί μέσης τάσης, εγκαταστάσεις δικτύων υψηλής πίεσης όπως τα ιατρικά αέρια κλπ) από Διπλωματούχους μηχανικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το αθρόο κύμα συνταξιοδοτήσεων αποδεκατίζει τις τεχνικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων, καθιστώντας τη λειτουργία τους επισφαλή. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του Νοσοκομείου «Παίδων Πεντέλης» στο οποίο δεν υπηρετεί ουδείς Διπλωματούχος Μηχανικός. Χωρίς επαρκή στελέχωση, είναι ορατός ο κίνδυνος επισφαλούς λειτουργίας των νοσοκομείων, ενώ αν η τεχνική υπηρεσία δεν έχει επαρκή στελέχωση απειλείται με εκχώρηση του ρόλου της σε ιδιώτες (outsourcing) με ότι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Δ. Υπό ψήφιση Οργανισμοί σε Νοσοκομεία και Υ.ΠΕ.
Αναμένεται με ενδιαφέρον η διαβούλευση των σχεδίων των οργανισμών σε Νοσοκομεία και Υγειονομικές Περιφέρειες, για τα οποία η ΕΜΔΥΔΑΣ έχει ήδη τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων θεμάτων με προγενέστερο έγγραφό της το Δεκέμβρη του 2017. Μετά λύπης μας διαπιστώσαμε ότι ο πρόσφατα ψηφισμένος οργανισμός του Γ.Ν. Χανίων δεν έτυχε ευρείας διαβούλευσης με αποτέλεσμα να περιέχει σημαντικές αστοχίες και συγκεκριμένα τη μη παροχή του προβαδίσματος των κατηγοριών ΠΕ σε θέσεις ευθύνης, η ύπαρξη ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν πια όπως ο οδηγός ανελκυστήρα, η υπαγωγή στην τεχνική υπηρεσία αλλότριων ειδικοτήτων (Κόπτριες - Ράπτριες- Γαζωτές, κλιβανιστές, απολυμαντές και κουρείς – κομμωτές) και άλλα ζητήματα.
Ευελπιστούμε να επισπευστεί η προώθηση του Νομοσχεδίου σχετικά με τους Οργανισμούς των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων, και να τεθεί σε διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που έχουν θιγεί αναφορικά με το μη υποβιβασμό των τεχνικών Υπηρεσιών σε Υποδιευθύνσεις, το προβάδισμα των ΠΕ σε θέσεις ευθύνης, και τη συνολικότερη αναβάθμιση του ρόλου των τεχνικών υπηρεσιών με έμφαση στη συνδρομή τους στον αναπτυξιακό ρόλο των δομών υγείας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας αναφορικά με τα ζητήματα που θίγονται αναφορικά τόσο την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, όσο και με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.
1 Η αποζημίωση θα υπολογίζεται :
Κυριακές – Αργίες – Εξαιρέσιμες(24ωρη εφημερία): 8 ώρες
Απογευματινά (από 15.00 έως 23.00): 31,25%
Νυχτερινά (από 23.00 έως 07.00):25%
Το σύνολο των εφημεριών και υπερωριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλαφόν των 20 (απογευματινών)-16(νυχτερινών καθημερινών)-16(Κυριακών-Αργιών-εξαιρέσιμων).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ που καλύπτει εφημερία ετοιμότητος 10 ημέρες (8 καθημερινές και ένα ΣΚ):
Απογευματινά 8x8=64 ώρες x31.25%= 20 ώρες
Νυχτερινά 8x8=64ώρες x 25% = 16 ώρες
Κυριακές Αργίες Εξαιρέσιμες: 8+8= 16 ώρες
Υπάρχουν νοσοκομεία που καλύπτουν τη δυνατότητα αυτή με μηχανικούς στα πλαίσια σύμβασης, με πολλαπλάσιο κόστος (η μισθοδοσία διπλωματούχου μηχανικού ετησίως είναι της τάξης μεγέθους των 24.000€)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου