Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Θέσεις ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τον Διυπουργικό Κλάδο Μηχανικών.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr


Αθήνα, 9/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 7170

Προς : Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρ.

Κοιν.: 1. Γεν.Δ/ντρια ΥΥΠΜΕ κα Γεωργία Τσίρου 
Σύμβουλο Υπουργού κα ΄Εφη Καμπά 

Θέμα: Θέσεις ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τον Διυπουργικό Κλάδο Μηχανικών.

Κύριε Υπουργέ,

Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια πρώτη συνάντηση – συζήτηση με τα στελέχη του Υπουργείου που έχετε ορίσει ως επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα, αποστέλλουμε τους βασικούς άξονες που ως Ομοσπονδία θέτουμε, προκειμένου να προσδιορίσουμε το πλαίσιο που τίθεται από μέρους μας για τη συνέχιση του διαλόγου.

Αναμένουμε τη δική σας πρωτοβουλία σχετικά με την πορεία της συγκεκριμένης επιτροπής και αυτονόητα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις απαιτηθούν. 

Συνημμένο : 

Πρόταση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για Διυπουργικό Κλάδο Μηχανικών.

Ιστορικό

Το θέμα σύστασης Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών είχε εξετασθεί και την περίοδο 2000-2002, κατόπιν επεξεργασίας προτάσεων της Επιτροπής που συστήθηκε με την ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.65/15/οικ. 9888/ 3-5-2001 απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της από 10/11/2000 Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας για τα θέματα βαθμολογίου των μηχανικών. Στα πλαίσια αυτής, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατέθεσε το 2001 συγκεκριμένες προτάσεις για ειδικές βαθμολογικές ρυθμίσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και την ενεργοποίηση του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που αν και ήταν πρωτοπόρες για την εποχή εκείνη, ποτέ όμως δε λήφθηκαν όμως υπόψη.

Στις 30/6/2016 από την παρούσα κυβέρνηση συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του νέου κλαδολογίου στο δημόσιο τομέα, καθώς και τη μελέτη για τη σύσταση διυπουργικών κλάδων από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αν και προβλεπόταν ότι «η Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστεί με στελέχη όλων των Υπουργείων και των ειδικών κλάδων, οργανώνοντας, εκτός των άλλων, και μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με τους εργαζόμενους στο δημόσιο.», ουδέποτε κλήθηκε η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ή οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Τον Ιούνιο του 2017, μέσω του αρμόδιου Υπ. Υποδομών και Μεταφορών το θέμα επανήλθε στο τραπέζι των συζητήσεων και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/7/2017 αποφάσισε να συγκροτήσει επιτροπή που να μελετήσει το θέμα θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στο διάλογο. Αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής αποτελεί και το παρακάτω.

Εισαγωγή

Η έννοια του Διυπουργικού κλάδου είναι ότι όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε μια κοινή επιστημονική – επαγγελματική ειδικότητα και επιτελούν τα ίδια ή ανάλογα καθήκοντα ανεξάρτητα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, εντάσσονται εφεξής στον ίδιο ενιαίο κλάδο, όπως στην περίπτωση μας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ο οποίος θα είναι κοινός για το σύνολο των Υπουργείων, Φορέων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει κοινός τρόπος αντιμετώπισης, ενιαίοι κανόνες και αρχές, καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότητα καθώς και αποκατάσταση αίσθησης δικαίου. 

Διακριτός ρόλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών

Συνίσταται στα παρακάτω: 

Στις αυξημένες σύμφωνα με το Νόμο ποινικές ευθύνες κατά την απλή και καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αντανακλά τη πραγματική τους θέση στην παραγωγική διαδικασία. 

Στο γεγονός ότι με την πρόσληψή τους, το Δημόσιο «εξαγοράζει» την αποκλειστική χρήση της «άδειας άσκησης επαγγέλματός» που έχει αποκτηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Στην ενιαία πενταετή διάρκεια των σπουδών τους. 

Στον ειδικό ρόλο τους στην εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων που άπτονται στη δικαιοδοσία των καθηκόντων τους (Δημοσίων Έργων, όπως Μελέτης & Κατασκευής έργων υποδομής, οδοποιίας κλπ, Έργων Ελέγχου, όπως νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων (δημοσίων & ιδιωτικών), τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων, Έργων Πληροφορικής κλπ), που διέπονται με στόχους: 
 • Διαφάνεια και αξιοπιστία στο σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων
 • Δημόσια έργα προς όφελος της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των πολιτών.
 • Σεβασμός στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
 • Διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή τους
Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, δίνεται πρακτικά η δυνατότητα για τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών και την αναγνώριση του αυξημένου ρόλου τους και των ιδιαίτερων ευθυνών που αναλαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν αποτελεί πρωτοτυπία να επαναλάβουμε ότι ο κλάδος μας αποτελεί διαχρονικό μοχλό ανάπτυξης με κομβικό ρόλο στην παραγωγική συγκρότηση της χώρας.

Για τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησης του Διυπουργικού Κλάδου θα απαιτηθεί σημαντική και συστηματική εργασία, για την οποία όμως θα πρέπει να τεθούν εξ αρχής ορισμένοι κανόνες που θα την διέπουν. Συγκεκριμένα, τα προαπαιτούμενα που η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει θέσει για τη συμμετοχή της στο διάλογο είναι: 
 1. Η καθολική συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών στον κλάδο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο εντάσσονται. 
 2. Η διακριτή τους μισθολογική και βαθμολογική αντιμετώπιση (μέσω κλαδικού μισθολογίου ή αυτοτελών ρυθμίσεων). 
 3. Η αντιμετώπιση της κινητικότητας με εθελοντικό χαρακτήρα και παροχή κινήτρων. 
 4. Αρμόδιος για τη διοίκηση του Κλάδου είναι ο εκάστοτε Υπουργός Υποδομών. 
Τα παραπάνω συντείνουν στο να διασφαλισθεί ότι δε θα χρησιμοποιηθεί ο Διυπουργικός κλάδος από οποιαδήποτε κυβέρνηση για την περαιτέρω επιδείνωση της εργασιακής μας κατάστασης, αλλά ως αφετηρία και εργαλείο για τη βελτίωση της.

Υφιστάμενοι Κλάδοι που δυνάμει εντάσσονται στο Διυπουργικό κλάδο Μηχανικών:

Το σύνολο των ΠΕ Μηχανικών που υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), με μόνιμη ή αορίστου σχέση εργασίας, καθώς και το σύνολο των μελών της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ορίζονται σύμφωνα με το καταστατικό της.
Απαραίτητη προϋπόθεση η καθολική ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών στον κλάδο και όχι η επιλεκτική τοποθέτηση που θα οδηγήσει σε νέες διαιρέσεις και αδικίες. 

Υπαγωγή του Διυπουργικού Κλάδου στον εκάστοτε Υπουργό Υποδομών – Μεταφορών

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη δομή του Διυπουργικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών έναντι των διαφόρων φορέων της διοίκησης, με αρμόδιο για τη διοίκηση του Κλάδου τον Υπουργό Υποδομών.

Βαθμολογικές Ρυθμίσεις

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, εντάσσονται κατά την πρόσληψη τους στον Γ’ Βαθμό (και όχι στον Δ’ όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα). Οι ήδη υπηρετούντες Διπλωματούχοι Μηχανικοί αποκτούν πρόσθετο χρόνο βαθμολογικής κατάταξης δύο ετών (ο οποίος προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος), όπως ακριβώς προβλέπεται για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου.

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου

Η προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια σε εφαρμογή του ΠΔ69/2016, αποκτά τόσο βαθμολογική (αντίστοιχη κατάταξη σε Βαθμούς), όσο και μισθολογική (αντίστοιχη κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια) υπόσταση. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια αντίστοιχα με το συνολικά αναγνωρισμένο χρόνο προϋπηρεσίας τους.

Μισθολογικές Ρυθμίσεις

Για όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να χορηγηθούν τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια όπως σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15). Επίσης στους κατόχους πρόσθετων μεταπτυχιακών τίτλων θα χορηγείται επιπλέον άλλο ένα Μ.Κ. 
Είναι προφανές ότι ο διάλογος για το Διυπουργικό κλάδο πρέπει να συνοδεύεται και να καταλήγει και σε ρυθμίσεις μισθολογικές που να βελτιώνουν ριζικά το υφιστάμενο μισθολογικό πλαίσιο. Οι τρόποι για να επιτευχθεί αυτό είναι πολλοί και στην εξέλιξη του διαλόγου μπορεί να εξειδικευθεί περαιτέρω.
Ενδεικτικά θα μπορούσε να ορισθεί συγκεκριμένος διαφορετικός συντελεστής για το Διυπουργικό κλάδο Διπλωματούχων Μηχανικών, ο οποίος θα τεκμαίρεται βάσει του διακριτού ρόλου του Μηχανικού όπως αναφέρθηκε παραπάνω και θα υπολογίζεται βάσει της πενταετούς διάρκειας σπουδών του Διπλ. Μηχανικού έναντι της τεταρτοετούς διάρκειας των υπόλοιπων κλάδων ΠΕ 

Υπηρεσιακά Συμβούλια

Συστήνονται Δευτεροβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα αποφασίζουν για τα θέματα του Διυπουργικού Κλάδου, και τα οποία θα έχουν σχετική αυτονομία έναντι των φορέων της Δ.Δ., ώστε από τη λειτουργία τους να διασφαλίζεται η με αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτηση του επιστημονικού δυναμικού των μηχανικών σε θέσεις ευθύνης και σε άλλες περιπτώσεις. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκλεγμένοι εκπρόσωποι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ή των Α’ Βάθμιων Ενώσεων.

Κινητικότητα

Δεδομένου της μεγάλης και συνολικής συρρίκνωσης των Υπηρεσιών που υπηρετούν Διπλ. Μηχανικοί τα τελευταία χρόνια, ο μηχανισμός της κινητικότητας δε μπορεί να υποκαταστήσει τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, ώστε να υπάρχει επάρκεια στελέχωσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών.
Θα πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας σε ότι αφορά την κινητικότητα των Υπαλλήλων του κλάδου ακόμη και σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο. Η κινητικότητα των Διπλωματούχων Μηχανικών θα γίνεται αποκλειστικά με εθελοντική δήλωση του υπαλλήλου κατόπιν δημόσιας προκήρυξης και αδιάβλητων διαδικασιών επιλογής. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια που θα εγκρίνουν τις εθελοντικές μετακινήσεις θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκλεγμένοι εκπρόσωποι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ή των Α’ Βάθμιων Ενώσεων.
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν επαρκείς διαθεσιμότητες για τη στελέχωση θέσεων θα παρέχονται πρόσθετα κίνητρα (μισθολογικά, στέγασης κλπ) για την προσέλκυση μετακίνησης υπαλλήλων.

Εκτός Έδρας Μετακινήσεις

Οι ΔΥ Διπλωματούχοι μηχανικοί στα πλαίσια των καθηκόντων τους είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε όλη την επικράτεια. Οι δραστηριότητες αυτές πολύ συχνά βρίσκονται εντός της ακτίνας των 160 χλμ από την υπηρεσία που εκδίδει τις εκτός έδρας μετακινήσεις, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μετακινήσεων να χαρακτηρίζεται ως "εντός έδρας" χωρίς καμία πρόβλεψη αποζημίωσης. Η μείωση – μηδένιση της ημερήσιας αποζημιώσεως με το Ν.4336/15 δεν επαρκεί για να καλύψει τη σίτιση, την επιβάρυνση και τα μικροέξοδα κάθε ταξιδιού. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό, ένα ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση, επίβλεψη, κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους. Η αδυναμία παρουσίας των μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο. 
Διεκδικούμε για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να επανέλθει η ημερήσια αποζημίωση, καθώς και το όριο των χιλιομετρικών αποστάσεων στα επίπεδα της ΚΥΑ του 2007 (ΚΥΑ 2/52971/0022/31.08.2007 (ΦΕΚ 1781/05.09.2007 τεύχος Β’). Πρόσθετα να δοθεί κλιμάκωση αποζημίωσης και για τις "εντός έδρας" μετακινήσεις.

Προβάδισμα στους Οργανισμούς

Θεσμοθέτηση του προβαδίσματος των ΠΕ Μηχανικών έναντι άλλων κατηγοριών υπαλλήλων. Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχει γενικευτεί τόσο στους αναθεωρημένους Οργανισμούς των Φορέων, όσο και σε πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν.3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν.3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007), που είναι σε ισχύ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 99 του Ν.3584/2007 : «Το προβάδισμα μεταξύ των Υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ». Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ. Αναλυτικά τεκμηριωμένες οι θέσεις μας βρίσκονται στο με Αρ. Πρωτ. 7099 (6/6/2017) έγγραφο μας.

Νομική Κάλυψη

Με τον πρόσφατο Ν.4412/16 καταργήθηκε το σύνολο σχεδόν των διατάξεων του Ν.3316/2005 μεταξύ αυτών και αυτές που προέβλεπαν τη «Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων» (άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απουσία οποιασδήποτε νομικής κάλυψης των διπλωματούχων μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται πολλές φορές κατηγορούμενοι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να επισημάνουμε ότι, η νομοθεσία με τις ασάφειες και τις ελλείψεις, η τεράστια υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και σε οικονομικούς πόρους, σε συνδυασμό με τα μεγάλα συμφέροντα, τις μεγάλες αξίες γης κλπ., δημιουργούν συνθήκες που οδηγούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να σύρονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις αίθουσες των Δικαστηρίων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ως εξιλαστήρια θύματα των παραπάνω συνοπτικά αναφερόμενων παραμέτρων. Οι μεγάλες διαστάσεις του συχνού αυτού πλέον φαινομένου και οι σοβαρότατες συνέπειες για τους συναδέλφους, τις οικογένειές τους, οικονομικές, ηθικές, κοινωνικές κλπ., αλλά και η επιρροή όλων των παραπάνω στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών επιβάλλουν το ταχύτερο δυνατό νομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Η πρόταση μας είναι:
α) να προβλέπεται υποχρεωτικώς γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλου Νομικού Συμβούλου του φορέα για ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της τεχνικής ή/και πολεοδομικής νομοθεσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Τεχνική ή άλλη Υπηρεσία που υπηρετούν Διπλ. Μηχανικοί και β) αν ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά υπαλλήλου Διπλ. Μηχανικού στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του Φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με πλήρη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμής, του δικηγόρου για κάθε πράξη του, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Εκτιμούμε ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι η ελάχιστη ανταπόκριση του Δημοσίου προς τον υπάλληλο, καθώς ο υπάλληλος δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις και θέσεις αλλά εκφράζει τις απόψεις της υπηρεσίας του, τα επίμαχα ζητήματα δε που τον οδηγούν στη δικαστική περιπέτεια είναι στενά υπηρεσιακά και οι πράξεις του προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και έχουν ως γνώμονα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. 
Λειτουργία Σώματος Τεχνικών Πραγματογνωμόνων το οποίο θα γνωμοδοτεί στις Εισαγγελικές Αρχές, ώστε να μην παραπέμπονται σωρηδόν στο ακροατήριο οι υποθέσεις που αφορούν διπλωματούχους μηχανικούς.

Επιμόρφωση

Ενιαίοι κανόνες και αυτοτελή επιμορφωτικά προγράμματα (όπως υπήρχαν στο παρελθόν), σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ αποκλειστικά για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς σε συνεργασία με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και τις Α’βάθμιες Ενώσεις.

Συλλογικές Συμβάσεις – Συμφωνίες

Επανενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμφωνιών – Συμβάσεων με καθολική εφαρμογή για το σύνολο του κλάδου. Ενδεικτικά θέματα που δύναται να επιλυθούν μέσω σύναψης Συλλογικών Συμφωνιών – Συμβάσεων και που εκκρεμεί η επίλυση τους:
 • Χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται σε χώρους εργασίας που προβλέπεται η χορήγηση του και μέχρι σήμερα εξαιρούνται (πχ εργοστάσια, αεροδρόμια, ναύσταθμοι, κέντρα επικοινωνιών κλ).
 • Χορήγηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη – παρακολούθηση έργων καθώς και για αυτοψίες. 
 • Κάλυψη της ετήσιας συνδρομής μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από την Υπηρεσία που απασχολούνται, μια και αυτή έχει την αποκλειστική χρήση του δικαιώματος υπογραφής των Διπλωματούχων Μηχανικών.

1 σχόλιο:

 1. Θέλει προσοχή να μη γίνει σύγχυση πάλι με πλήθος μηχανικών που υπηρετούν στο δημόσιο ως ΠΕ πληροφορικής. Είναι και ευκαιρία να ανοίξει μια κουβέντα διάκρισης αντικείμενου ενός ΠΕ Μηχανικου Πληροφορικής από το κλασσικο ΠΕ Πληροφορικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή