Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 5-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 7033
Προς : Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κα Ολγα Γεροβασίλη

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016

Κα Υπουργέ,
Όπως έχουμε ενημερωθεί από δεκάδες συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς ή διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016, προχωρά με πολλά εμπόδια τα οποία δημιουργούν κυρίως οι Διευθύνσεις Προσωπικού ή τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Συγκεκριμένα ζητούν πληθώρα βεβαιώσεων – αποδεικτικών τα οποία από πουθενά δε συνάγεται ότι απαιτούνται.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 69/2016 εφόσον απαιτείται η εγγραφή σε επαγγελματικό επιμελητήριο – όπως συμβαίνει με όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς – απαιτούνται:
«2. Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.
δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3. Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.
β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου.
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.»

Η χορηγούμενη βεβαίωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που καταθέτουν όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί στις Υπηρεσίες βεβαιώνει ότι οι συνάδελφοι ασκούν το επάγγελμα από την εγγραφή τους σε αυτό, οπότε δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω αποδεικτικών, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατη (Τα τυχόν βιβλία και τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών έχουν κλείσει ή καταστραφεί).

Παρακαλούμε για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που να διευκρινίζει το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφενός, αφετέρου δε και ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων σας, ζητούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να θέσουμε τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον Κλάδο των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου, αρμοδιότητάς σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου