Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Δύο εγκύκλιοι για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών

Αναρτούμε για ενημέρωση των συναδέλφων δύο από τις εγκυκλίους που πρόσφατα εκδόθηκαν σε εφαρμογή του άθλιου πολυνομοσχεδίου. Η πρώτη αφορά το συνυπολογισμό του πρώην 7 τοις χιλίοις στις αποδοχές του Οκτώβρη 2011, η δεύτερη σε θέματα αποδοχών προσυνταξιοδοτοκού καθεστώτος.


ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες για την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4024/2011».

ΣΧΕΤ: Το υπ'αριθμ 26766/24-11-2011 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν 4024/2011, το ειδικό επίδομα αντιστάθμισμα που καταβαλλόταν στους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μηχανικούς, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3833/2010 και Ν. 3845/2010, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συνολικές αποδοχές μηνός Οκτωβρίου των εν λόγω υπαλλήλων. Σημειώνουμε ότι το ύψος του επιδόματος θα πρέπει να προσδιοριστεί σε κάθε περίπτωση βάσει βεβαίωσης από το φορέα που κατέβαλλε το ανωτέρω επίδομα
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α/αΠΑΥΛΟΣ ΞΕΝΟΣ


ΘΕΜΑ: «Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 262 Α΄). Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επί των αποδοχών της προσυνταξιοδοτικής  διαθεσιμότητας.».
ΜΕΡΟΣ Α΄

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τις αποδοχές που δικαιούνται οι υπάλληλοι που τίθενται στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και της εργασιακής εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), σας πληροφορούμε τα εξής:
Με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, προβλέπεται ότι, στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
Επίσης, στην παρ. 1 περ. γ του άρθρου 34 του Ν.4024/2011, η οποία αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011(Α΄152) προβλέπεται ότι, το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Συνεπώς, οι υπάλληλοι που τίθενται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καθώς και σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας μετά την 1-11-2011 που έχει εφαρμογή ο Ν. 4024/2011, θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού που προκύπτει μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς και στα Μ.Κ. των βαθμών της κατηγορίας τους, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.
Το ανωτέρω ποσοστό (60%) επί του βασικού μισθού, θα καταβάλλεται από τους φορείς στους οποίους ανήκουν οι υπάλληλοι και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0211 του Κρατικού Προϋπολογισμού για τους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Δημοσίου, ενώ για τους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους των ΝΠΔΔ τους αντίστοιχους ΚΑΕ τους οποίους βαρύνει η καταβολή του βασικού τους μισθού.
Όσον αφορά τα επιδόματα εορτών και αδείας που δικαιούνται να λάβουν οι ως άνω υπάλληλοι, αυτά θα καταβληθούν μόνο εάν οι αποδοχές που ελάμβαναν κατά την προηγουμένη ημέρα από αυτή που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία ήταν χαμηλότερες από το όριο που θέτουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4024/2011 και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μισθοδοτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ένταξής τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, κατά το χρόνο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας, οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν δικαιούνται επιδομάτων εορτών και άδειας.
Επίσης, οι τρίμηνες αποδοχές που θα λάβουν οι υπάλληλοι όταν θα λήξει η προσυνταξιοδοτική τους διαθεσιμότητα (αφορά όσους δικαιούνται και επιλέγουν τις τρίμηνες αποδοχές) θα υπολογιστούν επί του βασικού μισθού και της τυχόν δικαιούμενης οικογενειακής παροχής που ελάμβαναν, πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.» (ΦΕΚ 262 Α΄), στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά τη λέξη «Δημοσίου», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο συγκεκριμένος νόμος, (1-11-2011), οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,».
Με τις διατάξεις της παρ. 2 β του άρθρου 3 της ανωτέρω Πράξης, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, μετά την υποπερίπτωση ββ΄ προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο εν λόγω νόμος, νέα υποπερίπτωση γγ΄ και οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ΄ αναριθμούνται σε δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα. Με τη νέα υποπερίπτωση γγ΄ προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης για τους προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων Διοίκησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης, ορίζεται ότι στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, πριν τις λέξεις «η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης». Επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το επίδομα θέσης ευθύνης εξακολουθεί να συνυπολογίζεται στη σύγκριση των αποδοχών στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.
Παράδειγμα εφαρμογής :
Υπάλληλος, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, ελάμβανε, πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου, συνολικές αποδοχές 2.550 € στις οποίες περιλαμβανόταν επίδομα θέσης ευθύνης 52,62 €. Άρα, οι αποδοχές που ελάμβανε χωρίς το εν λόγω επίδομα ανέρχονταν στο ποσό των 2.497,38 €. Έστω ότι, ο νέος βασικός του μισθός ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.588 € (βασικός μισθός του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας) και επιπλέον 250 € ως επίδομα θέσης ευθύνης, δηλαδή συνολικές μηνιαίες αποδοχές 1.838 €. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας μείωσης θα συγκριθούν οι αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (2.497,38 €) με αυτές που δικαιούται, από 1-11-2011, με το νέο μισθολόγιο, επίσης χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (1.588 €). Δεδομένου ότι η προκαλούμενη μείωση των αποδοχών του, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη από το 25%, γίνεται περικοπή του 25% των παλαιών αποδοχών του, με αποτέλεσμα οι νέες αποδοχές του να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.873,04 ευρώ, ενώ παράλληλα θα χορηγείται και το επίδομα θέσης ευθύνης (250 €).

Γ΄ ΜΕΡΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Ο χρόνος της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη στους οικείους φορείς που ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.10.2011.
2. Επίσης επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών θα εξακολουθήσει να διενεργείται η κράτηση 2% που αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (παρ. 2α άρθρου 38 του ν. 3986/2011) καθώς και η κράτηση 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (παρ. 2β άρθρου 38 του ν. 3986/2011).
3. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις βαρύνουν το Δημόσιο και αποδίδονται από αυτό στους οικείους φορείς.
4. Στις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν οι υπάλληλοι οι οποίοι τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 και οι οποίοι υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών ισχύουν τα αναφερόμενα υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ του Β’ Μέρους της αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Δ΄ΜΕΡΟΣ (ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν.4024/2011).
Επισημαίνεται ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να προβούν στην ένταξη του προσωπικού τους και την πληρωμή της μισθοδοσίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄). Κατόπιν αυτών η μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2012 θα διενεργηθεί οπωσδήποτε με βάση τις ανωτέρω διατάξεις.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου