Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Δεν περιλαμβάνεται η αναγνώριση των 5ετών σπουδών ως Master στο Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη ΕκπαίδευσηΗ υποβάθμιση των πενταετών πτυχίων του Πολυτεχνείων συνεχίζεται αμείωτη και από την "πρώτη φορά αριστερά". Οι διάφορες επιτροπές συνεχίζουν το έργο του κατακερματισμού μέσω "πιστοποιήσεων επαγγελματικών προσόντων", ο Ν.4254/14 που διέγραψε τους μηχανικούς με μια μονοκοντυλιά και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων παραμένουν σε ισχύ, ο πρόσφατος Νόμος για το νέο ενιαίο μισθολόγιο δεν προέβλεψε την πενταετία σπουδών των ΔΥ Μηχανικών, κατατάσσοντας τους στα μισθολογικά κλιμάκια όπως και τους υπόλοιπους ΠΕ (ενώ έδωσε 2 κλιμάκια προβάδισμα στα ματαπτυχιακά). Από την άλλη δεν αποτελεί λύση η διεκδίκιση του Μάστερ (όπως προκρίνουν κύκλοι του ΤΕΕ και ακαδημαϊκών) με ταυτόχρονη αποδοχή του πλαισίου της Μπολόνια και του "Εθνικού Πλαισίου Προσόντων" που αποτελούν τον πυρήνα του κατακερματισμού. Οι φορείς των μηχανικών οφείλουν να διεκδικήσουν μισθολογικά και θεσμικά το προβάδισμα των 5ετών σπουδών χωρίς να θιγεί το ενιαίο και αδιάσπαστο των πολυτεχνικών διπλωμάτων.

Δεν περιλαμβάνεται στο τελικό Σχέδιο Νόμου η αναγνώριση των 5ετών σπουδών ως Master στο Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, πρόταση που είχε ενταχθεί στοπολυνομοσχέδιο του Αρ. Μπαλτά και προέβλεπε τα εξής:

α) Τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο με πέντε έτη, με 300 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

β) Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο με τέσσερα έτη κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και είναι ισοδύναμα με πτυχία Bachelor στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής.

γ) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με 90 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., το οποίο ισοδυναμεί με Master of Science στην ειδίκευση και αποτελεί πρόσθετο προσόν και όχι προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου, κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η αναγνώριση για την περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υπουργού, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. στην ανωτέρω διάταξη. Κατόπιν της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τίτλος σπουδών Integrated Master (Master of Science) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων.Συνάντηση Πρυτάνεων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων με Πολυτεχνικές Σχολές, Γεωπονικών Πανεπιστημίων, Κοσμητόρων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών και εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ μετά από πρόσκληση του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και εισήγηση της Β’ Αντιπροέδρου ΤΕΕ, Καθ. ΕΜΠ, Αντωνίας (Τόνιας) Μοροπούλου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξεταστούν οι ρυθμίσεις που αφορούν τις Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τους φορείς.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και το πρακτικό της συνάντησης, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους, διότι οι επεξεργαζόμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις», δεν συμπεριλαμβάνουν την αναγνώριση των διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων σπουδών Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου, την οποία συμπεριελάμβανε το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», που είχε καταθέσει σε διαβούλευση ο τότε Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ομοτ. Καθ. Αριστείδης Μπαλτάς.

Όπως σημειώθηκε, η αναγνώριση των διπλωμάτων αυτών ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου αποτελεί ανταπόκριση στο πάγιο αίτημα, το οποίο έχουν, τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, επίσης υποβάλει σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, επικαλούμενοι κοινές αποφάσεις των Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων με Πολυτεχνικές Σχολές και Γεωπονικών Πανεπιστημίων της χώρας. Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν επίσης το κρίσιμο της θέσπισης της αναγνώρισης αυτής, δεδομένου ότι στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΚΥΑ 2944/30.4.2014), τα διπλώματα των Σχολών αυτών κατατάσσονται στην 6η αντί της 7ης βαθμίδας στην 8-θμια κλίμακα κατάταξης, με αποτέλεσμα να θεσπίζεται η υποβάθμιση των διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων σπουδών Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών με συνεπαγόμενη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν τούτου, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν προκειμένου να δημοσιοποιήσουν ευρύτερα το πάγιο αυτό αίτημα και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ικανοποίησής του, όταν κατατεθεί το σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, να επικαιροποιήσουν τις θέσεις αυτές στα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων φορέων, και να ενεργοποιήσουν τη Σύνοδο Πρυτάνεων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων με Πολυτεχνικές Σχολές, Γεωπονικών Πανεπιστημίων, Κοσμητόρων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα δράσης. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ενημέρωση των Βουλευτών Μηχανικών και των Πολιτικών Κομμάτων στα οποία μετέχουν, ενημέρωση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αίτημα ακρόασης και δράσεις ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης.

Οι συμμετέχοντες καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε διάλογο για το θέμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Περικλής Μήτκας (Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Βασίλειος Διγαλάκης (Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης), Παντελής Μπότσαρης (Αναπληρωτής Πρύτανη Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης), Επαμεινώντας Παπλωματάς (Αναπληρωτής Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), Δημήτριος Κουτσογιάννης (Κοσμήτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Δημήτριος Τσαμάκης (Κοσμήτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Κωνσταντίνος Σπύρου (Κοσμήτορας Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Κωσταντίνος Κατσάμπαλος (Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Οδυσσέας Κουφοπαύλου (Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών), Γεώργιος Παρμενίδης (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως εκπρόσωπος της Κοσμήτορος, Ελένης Μαϊστρου), Χαράλαμπος Ιωαννίδης (Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως εκπρόσωπος του Κοσμήτορος, Μαρίνου Κάβουρα), Ευάγγελος Γρηγορούδης (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, ως εκπρόσωπος του Κοσμήτορα, Νικόλαου Τσουρβελούδη), Θεόφραστος Βαμβουρέλλης (Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), Νικόλαος Ανδρεδάκης (Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), Αντωνία Μοροπούλου (Β’ Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Καθηγήτρια ΕΜΠ), Γεώργιος Στασινός (Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας).

1 σχόλιο: