Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Άμεσα δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο

Όπως έχουμε ήδη γράψει, έχει ανοίξει επικίνδυνα ο δρόμος για πολλές χιλιάδες απολύσεων στο Δημόσιο Τομέα. Δεν είναι μονάχα η αντισυνταγματική αθλιότητα του "προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος" και της "εφεδρείας" όσων είναι κοντά στη σύνταξη, διαδικασίες που ήδη ξεκίνησαν. Είναι και κανονικές απολύσεις χιλιάδων μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων μέσω του κόλπου της κατάργησης οργανικών θέσεων. Το πολυνομοσχέδιο της ντροπής (Νόμος πλέον Ν.4024-2011 (ΦΕΚ 226-Α-27.10.2011): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2011) και οι εγκύκλιοι που έχουμε ήδη αναρτήσει (Εγκύκλιος 5 με θέμα: Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων) επιταχύνουν πολύ τις δραματικές εξελίξεις.
Επισημαίνουμε ότι με τη διαδικασία που περιγράφεται ως Α' φάση στην Εγκύκλιο 5, σχετικά με την κατάργηση μέσω ΚΥΑ των οργανικών θέσεων που πλεονάζουν, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024-2011, που ουσιαστικά προβλέπει την εξασφάλιση των οργανικών θέσεων των "ημετέρων", καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος για άμεσες απολύσεις  προσωπικού με το τέλος της Α' φάσης (δηλ. μέχρι 31-12-2011) ή -στην καλύτερη περίπτωση- τους πρώτους μήνες της Β' φάσης (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012), όταν οι ιδιώτες αξιολογητές θα αρχίσουν την "αξιολόγηση" προφανώς από το πλεονάζον προσωπικό που έχει χάσει τις οργανικές του θέσεις, πριν προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των οργανικών μονάδων και των οργανικών θέσεων, με τη διαδικασία που περιγράφεται στη Β' φάση.
Η παραπάνω εκτίμηση ενισχύεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων που θα καταργηθούν προβλέπεται να είναι τουλάχιστον 150.000 την επόμενη διετία. Ακολουθεί η 5ης εγκύκλιος και δύο σχετικά δημοσιεύματα από τον Τύπο. Αν υπολογίσει κανείς ότι το καθεστώς φυσικά εξαιρεί δικαστικούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς από τη διαδικασία αυτή (όπως τους εξαίρεσε και από το μισθολόγιο-φτωχολόγιο), προκύπτει ότι σχεδιάζουν απόλυση περίπου του 30% των σήμερα υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων. Πιθανά αυτό για τους μηχανικούς να είναι ακόμα μεγαλύτερο μια και έχουν απαξιώσει πλήρως τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες. Αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό και το τεράστιο άγχος της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΔΗΣΥ. Δεν εξηγεί όμως με τίποτα την εγκληματική αδράνεια των σωματείων και των συνδικαλιστικών δυνάμεων που τα διοικούν.

Εγκύκλιος 5η

Θέμα: Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων

1. Κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ριζική αλλαγή της οργάνωσης και της λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να αποκτήσει η χώρα ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό διοικητικό σύστημα που να εξυπηρετεί τον πολίτη, να συμβάλει στην ανάπτυξη και να κοστίζει όσο το δυνατόν  λιγότερο. 
Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ως βασική προτεραιότητα η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών, ανεξάρτητων αρχών, νπδδ κ.λπ.) και η αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού με την ορθολογική ανακατανομή των οργανικών του θέσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού κράτους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού υλοποιείται ήδη ένα μακρόπνοο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της κεντρικής διοίκησης με τη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και του ΟΟΣΑ.
2. Με το άρθρο 35 του πρόσφατου νόμου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» τίθεται το πλαίσιο για την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων η οποία προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις.
Οι παράγραφοι 1 έως και 3 αναφέρονται στην πρώτη φάση και η παρ. 4 στην δεύτερη. Ειδικότερα από τις τέσσερις (4) πρώτες παραγράφους του άρθρου 35 το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου, απορρέουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

Πρώτη φάση
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 συνιστάται σε κάθε υπουργείο Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, τους λοιπούς Γενικούς Γραμματείς των Γενικών Γραμματειών που υπάγονται στο υπουργείο και τον Γενικό Δ/ντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου.
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι ο καθορισμός της συγκρότησης και της σύνθεσης της ήδη συνεστημένης από το νόμο Επιτροπής, καθορίζεται με απόφαση του οικείου υπουργού, το ταχύτερο δυνατόν, και πάντως μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.
Έργο της Επιτροπής είναι:
Α) ο έλεγχος της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου υπουργείου (της κεντρικής του υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του), των υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραμματειών) και των εποπτευόμενων από αυτό νπδδ
Β) ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων που έχουν προδήλως περιορισμένο αντικείμενο
Γ) ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση με τις ασκούμενες από την υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητες και
Δ) η ανακατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες του υπουργείου ή του νπδδ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η Επιτροπή μέσα στο Νοέμβριο διατυπώνει εισήγηση για τις υπηρεσιακές μονάδες που πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν και για τις θέσεις που πρέπει να ανακατανεμηθούν.
Όσον αφορά στην κατάργηση/συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων:
Δεδομένου του πιεστικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο η πρώτη φάση της αναδιοργάνωσης και της κατανομής των θέσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31 η Δεκεμβρίου 2011 , (παρ. 2 του άρθρου 35) πρέπει:
- με βάση τις εισηγήσεις των οικείων Επιτροπών να συνταχθούν σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων με τα οποία θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες του υπουργείου, των υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων νπδδ. Με τις ρυθμίσεις αυτές θα τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις των οργανισμών των υπουργείων και των λοιπών υπό αναδιοργάνωση φορέων. Εκτιμάται ότι οι μονάδες που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν πρέπει να ανέρχονται στο 30% τουλάχιστον των υφισταμένων.
- τα σχέδια αυτά πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας το αργότερο έως την 11η Νοεμβρίου ώστε να τύχουν της απαραίτητης επεξεργασίας από την υπηρεσία μας και στη συνέχεια να προωθηθούν για ψήφιση από τη Βουλή.
Για την επίσπευση της επεξεργασίας των σχ. των διατάξεων που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας παρακαλούμε να συνυποβάλλετε και οργανογράμματα των υπηρεσιών και των φορέων που αναδιοργανώνονται (τα παλαιά και τα νέα όπως διαμορφώνονται μετά τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις υπηρεσιακών μονάδων) και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αριθμητικά και αναλυτικά οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες (Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις, Τμήματα κ.λπ.) και οι μονάδες που καταργούνται/συγχωνεύονται ή που λειτουργούν σε χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο.
Τα υπουργεία πρέπει να ενημερώσουν τις υπαγόμενες σ’ αυτά αυτοτελείς υπηρεσίες και τα νπδδ που εποπτεύουν για την υποχρέωσή τους να προβούν στην άμεση αναδιοργάνωσή τους και στην κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων για τον περιορισμό της οργανωτικής τους δομής.
Κάθε υπουργείο με την ευθύνη του οικείου Γενικού Γραμματέα θα συντονίσει την εν λόγω διαδικασία και θα συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις για περιορισμό των οργανικών μονάδων από την κεντρική και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου, από τις αυτοτελείς υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό καθώς και από τα νπδδ που εποπτεύει και θα τις υποβάλλει συγκεντρωτικά. (Η αποστολή όλων των στοιχείων παρακαλούμε να γίνει στη Δ/νση Οργανωτικής Ανάπτυξης του υπουργείου μας (Βασ. Σοφίας 15, τ.κ. 106.74 ΑΘΗΝΑ) και στην ηλεκτρονική δ/νση doa@ydmed.gov.gr ).
Από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου θα αρχίσουν οι συναντήσεις των υπευθύνων των επιμέρους υπουργείων με στελέχη του υπουργείου μας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες για την οριστικοποίηση των σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων. (Στο παράρτημα 1 παραθέτουμε το πρόγραμμα των προτεινόμενων συναντήσεων που θα γίνουν στον 1ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15).

Όσον αφορά στην ανακατανομή των θέσεων:
Α) Η ανακατανομή των οργανικών θέσεων διενεργείται, μετά από εισήγηση της οικείας Επιτροπής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2011. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού.
Β) Οι θέσεις που πλεονάζουν μεταφέρονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών στα υπουργεία ή και νπδδ στα οποία ελλείπουν αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία τους οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης της παρ. του άρθρου 35. Εάν δεν υπάρχουν ελλείψεις οργανικών θέσεων, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση της Επιτροπής τότε οι οργανικές θέσεις καταργούνται με την προαναφερόμενη κυα.
Η ύπαρξη ή μη ελλείψεων όσων αφορά τις οργανικές θέσεις διαπιστώνεται από το υπουργείο μας κύρια με βάση τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αναδιοργάνωσης όλων των υπουργείων.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη φάση.

Δεύτερη φάση
Το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2011 πρέπει να εκδοθεί κυα των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία να προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό των οποίων θα αξιολογηθούν. (Βλ. παρ. 4 του άρθρου 35).
Η διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του 2012, διενεργείται με αξιοκρατικά-επιστημονικά κριτήρια με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.
Η αξιολόγηση του προσωπικού τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο ιδίως παρακολουθεί τη διαδικασία και προβαίνει σε σχετικές υποδείξεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας.
Έως την 31η.12.2013, με βάση την αξιολόγηση ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συντάσσονται νέα οργανογράμματα, καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες με περιορισμένο αντικείμενο, μετακινείται ή μετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.
Επισημαίνεται ότι όσα υπουργεία έχουν ήδη καταρτίσει σχ. προεδρικών διαταγμάτων για τη συνολική αναδιοργάνωσή τους, πρέπει να τα προωθήσουν για υπογραφή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να μας αποστείλουν, όπως και τα λοιπά υπουργεία, τα σχέδια των νομοθετικών ρυθμίσεων για την μείωση των οργανικών τους μονάδων. Ισχύει αυτό?
3. Για την επίσπευση του έργου και τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε βασικές οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της οργανωτικής δομής του υπουργείου σας και λοιπών φορέων της αρμοδιότητάς σας. α) Για να επιτύχετε τον άμεσο περιορισμό της διοικητικής δομής του φορέα σας πρέπει κατά προτεραιότητα να καταργήσετε τις υπηρεσιακές μονάδες εκείνες που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης επειδή, είτε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και δεν έχουν πλέον αντικείμενο, είτε είναι σε πλήρη αδράνεια, είτε υπολειτουργούν.
Για παράδειγμα πρέπει να καταργηθούν τα τμήματα δακτυλογράφησης σε όλες τις υπηρεσίες αφού η χρήση των Η/Υ είναι διαδεδομένη και οι υπάλληλοί τους χρησιμοποιούν Η/Υ για την επεξεργασία και κατάρτιση των εγγράφων της αρμοδιότητάς τους.
β) Βασική επιλογή από την οποία θα προκύψει επίσης μικρότερη οργανωτική δομή και καλύτερος συντονισμός είναι η συγκέντρωση στο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, η υπαγωγή δηλ. στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, όλων των υποστηρικτικών μονάδων του (π.χ. Διοικητικού/Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ΠΣΕΑ κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των υποστηρικτικών μονάδων των αυτοτελών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό. 
Η ενοποίηση των μονάδων διοικητικής υποστήριξης των αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραμματειών κ.λπ.) με αυτές των οικείων Υπουργείων επιβάλλεται και από τις ρυθμίσεις του άρθρου 49 παρ. 12α του νόμου 3943/2011 (Α΄66) και του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄138). Για να υλοποιηθεί η πολιτική αυτή, αποφεύγοντας παράλληλα την αύξηση του αριθμού των Γενικών Δ/νσεων με υποστηρικτικό αντικείμενο, θα πρέπει:
Να συσταθεί σε κάθε υπουργείο μία Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που να συγκροτείται από όλες τις υποστηρικτικές μονάδες του υπουργείου, κατά τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή των μονάδων Πληροφορικής και αυτών Διοικητικού/Προσωπικού και γενικότερα διοικητικής υποστήριξης δεν πρέπει να γίνεται αθροιστικά και ως έχουν στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αν για παράδειγμα για την υποστήριξή της μια Γενική Γραμματεία διαθέτει μια Δ/νση Πληροφορικής ή μια Δ/νση Διοικητικού, οι μονάδες αυτές θα καταργηθούν και οι αρμοδιότητές τους θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου.
Στις Γενικές αυτές Δ/νσεις Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα υπαχθούν και οι μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών οι οποίες θα λειτουργούν πλέον στο πλαίσιο μιας Δ/νσης, κατά προτίμηση της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σημειώνεται ότι σε Γενικές Γραμματείες με μεγάλο όγκο εργασιών και αντίστοιχα μεγάλη οργανωτική δομή οι οποίες επιπλέον δεν συστεγάζονται με το υπουργείο στο οποίο υπάγονται, μπορεί να προβλέπονται σ’ αυτές μονάδες διοίκησης σε επίπεδο τμήματος ή γραφείου, οι οποίες όμως θα αποτελούν οργανικά τμήματα των αντίστοιχων Δ/νσεων του οικείου υπουργείου. 
Στην περίπτωση μεγάλων υπουργείων που διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) Δ/νσεις με οικονομικό αντικείμενο θα μπορούσε να συγκροτηθεί μία Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με αμιγώς οικονομικό αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών θα συγκροτείται από δύο ή τρείς Δ/νσεις, ανάλογα με το μέγεθος του υπουργείου, ως εξής:
-Δ/νση Προϋπολογισμού
-Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
-Δ/νση ή τμήμα εποπτευόμενων φορέων ( Η Δ/νση μπορεί να προβλέπεται μόνο στην περίπτωση των υπουργείων που εποπτεύουν πολύ μεγάλο αριθμό φορέων. Όταν προβλέπεται τμήμα εποπτευόμενων φορέων θα εντάσσεται στη Δ/νση Προϋπολογισμού).
(Βλ. στο παράρτημα 2 τις προτεινόμενες μονάδες της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων με τις βασικές τους αρμοδιότητες).
Αν συσταθεί Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων που να συγκροτείται από μονάδες αμιγώς οικονομικές τότε οι λοιπές υποστηρικτικές μονάδες θα συγκροτούν τη Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικών Υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις των ανωτέρω νόμων για τη συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών μονάδων στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου δεν αφορούν τα ΝΠΔΔ και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.
γ) Λιτότερη οργανωτική δομή θα προκύψει και με την εφαρμογή της αρχής του «εύρους εποπτείας» στη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων κάθε είδους των επιμέρους υπουργείων, ώστε η εσωτερική τους διάρθρωση να περιλαμβάνει κατώτερου επιπέδου μονάδες περισσότερες από τρεις και έως επτά, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εκτελούμενου έργου.
Δεν είναι αποδεκτό π.χ. μία Γενική Δ/νση να συγκροτείται από δύο μόνο Δ/νσεις ή μια Δ/νση να συγκροτείται από δύο μόνο τμήματα. Δεν είναι αποδεκτό επίσης σε ορισμένες Γενικές Γραμματείες να προβλέπεται μία Γενική Δ/νση υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα. Όπως επίσης δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν τμήματα με έναν υπάλληλο ή καθόλου υπαλλήλους.
δ) Τα οργανωτικά επίπεδα που μπορεί να διαρθρώνονται οι υπηρεσίες είναι οι Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτοτελή ή μη. Συνεπώς πρέπει να καταργηθούν όλα τα ενδιάμεσα οργανωτικά επίπεδα, δηλ. οι υποδιευθύνσεις και τα γραφεία.
Το οργανωτικό επίπεδο των οργανικών μονάδων (Γενική Δ/νση, Διεύθυνση, Τμήμα κ.λπ.) πρέπει να δικαιολογείται με βάση το αντικείμενο τους και τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του φορέα και όχι άλλες σκοπιμότητες π.χ. σύσταση θέσεων προϊσταμένων.
Δεν είναι αναγκαίο για παράδειγμα οι υπηρεσιακές μονάδες με αντικείμενο π.χ. τις διεθνείς σχέσεις να λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης σε όλα τα υπουργεία. Το ίδιο ισχύει και για τις Δ/νσεις ΠΑΜ-ΠΣΕΑ. Κατά την άποψή μας και αυτές πρέπει να λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος υπαγόμενου στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικής Υποστήριξης.
ε) Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιοργάνωσης πρέπει να εξετάσετε τη δυνατότητα περιορισμού του αριθμού και των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων του φορέα σας.
4. Η απεικόνιση των οργανικών μονάδων με την αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους θα γίνει με την κατάρτιση των νέων οργανισμών που θα αρχίσει από 1.1.2012.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Θύελλα έως το 2013

Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ


Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 φτάνει ο χρονικός ορίζοντας των αλλαγών στο Δημόσιο που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο και ειδικότερα οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν και ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Αναφέρουμε αναλυτικά το χρονολόγιο των αλλαγών που θα δώσουν έναν καινούργιο χάρτη των δημοσίων υπηρεσιών και θα περάσουν στην εφεδρεία χιλιάδες υπαλλήλους.
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011:
Από χθες... ισχύει το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο που διαθέτει κλίμακα έξι βαθμών. Στο νέο σύστημα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι Λυκείου φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό που για τους πρώτους είναι ο τρίτος (Γ) και για τους δεύτερους ο δεύτερος (Β) βαθμός σε 22 χρόνια. Οι απόφοιτοι Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό που είναι κοινός και για τους δύο και είναι ο πρώτος (Α) σε 22 και 20 χρόνια αντίστοιχα. Ολοι οι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέχρι επτά χρόνια. Για την κατάταξη στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί μέχρι 31/10/2011.
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:
Στις υπηρεσίες του Δημοσίου που οι κενές θέσεις υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται συνολικά, οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ο αρμόδιος υπουργός κατά περίπτωση αποφασίζουν μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα των δύο μηνών πόσες και ποιες θέσεις θα καταργηθούν.
Στην περίπτωση που οι κενές θέσεις δεν υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται για τον οργανισμό οι θέσεις καταργούνται αυτόματα.
1-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011:
Είναι το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που οι εργαζόμενοι στους 34 φορείς έχουν στη διάθεσή τους για μετακίνηση σε άλλους φορείς. Οι φορείς αυτοί ορίζονται για τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά.
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012:
Αν η προηγούμενη περίοδος παρέλθει άπρακτη, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους φορείς που έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου τίθενται αυτόματα σε καθεστώς εφεδρείας.
Στην εφεδρεία μπαίνουν από καραμπόλα και οι εργαζόμενοι στους φορείς υποδοχής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και απόφοιτοι Λυκείου σε αριθμό ίσο με εκείνο που μεταφέρθηκε.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011:
Το συγκεκριμένο δίμηνο θα απολυθούν αυτόματα οι υπάλληλοι που παρέμειναν στις υπηρεσίες έπειτα από συνολική υπηρεσία 35 χρόνων και μέχρι τη συμπλήρωση των 65 χρόνων, όπως τους έδινε το δικαίωμα σχετικός νόμος. Πρόκειται για τουλάχιστον 2.000 υπαλλήλους, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις.
Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθούν πίνακες μέχρι 15 Νοεμβρίου με τους υπαλλήλους που έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματος. Οσοι θεωρούν ότι συντρέχει λόγος εξαίρεσης στο πρόσωπό τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20 Νοεμβρίου.
Το ίδιο χρονικό διάστημα απολύονται αυτοδίκαια όσοι έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και έχουν συμπληρώσει τα 55 τους χρόνια. Τα ίδια χρονικά περιθώρια (15 Νοεμβρίου και 20 Νοεμβρίου) ισχύουν και για τους μόνιμους υπαλλήλους που μπαίνουν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011:
Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία «κουρέματος» του 30% τουλάχιστον των οργανικών μονάδων του Δημοσίου (γραφεία, τμήματα, διευθύνσεις, γενικές διευθύνσεις κ.λπ.), η οποία οδηγεί στην κατάργηση οργανικών θέσεων και συνεπώς στην «έξοδο» τους κατέχοντες αυτές υπαλλήλους.
Η αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών υπουργείων, ΝΠΔΔ, γενικών και ειδικών γραμματειών, ανεξάρτητων αρχών κ.λπ. αφορά την κατάργηση και συγχώνευσή τους κατά τουλάχιστον 30%.
Σε δεύτερη φάση, πάντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, θα προσδιοριστούν οι φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011:
Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει συσταθεί σε κάθε υπουργείο Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών αποτελούμενη από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, τους γενικούς γραμματείς των λοιπών υπαγόμενων σε αυτό γενικών γραμματειών και τον γενικό διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί για τις υπηρεσιακές μονάδες που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν, καθώς και για όσες θέσεις πρέπει να ανακατανεμηθούν, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η ανακατανομή των οργανικών θέσεων διενεργείται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής κάθε υπουργείου με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, με την οποία προσδιορίζονται οι πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού. Αυτές μεταφέρονται στα υπουργεία ή στα ΝΠΔΔ, όπου υπάρχουν ελλείψεις και είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία τους, με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, καθώς και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, εάν δεν υπάρχουν ελλείψεις, τότε οι οργανικές θέσεις καταργούνται. Ουδεμία αναφορά υπάρχει στην τύχη του προσωπικού, γεγονός που αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο απολύσεων.
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012:
Οι μονάδες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και το προσωπικό θα αξιολογηθούν και με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013:
Με βάση την αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου (στενού και ευρύτερου) με κατάργηση των μονάδων με περιορισμένο αντικείμενο, μετακίνηση ή μετάταξη του προσωπικού και με κατάργηση των οργανικών θέσεων που πλεονάζουν.
Το σύνολο των θέσεων που θα καταργηθούν είναι περίπου 150.000


ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ: ZHTOYN AIMA...

150.000 φεύγουν το 2012 από το δημόσιο

ΕΘΝΟΣ 29/10/2011ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥbibian@pegasus.gr

Σάρωση του ελληνικού Δημοσίου, με "κούρεμα" φορέων, οργανισμών, υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών και όλων των δομών του κράτους, που θα ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις και το 60%, και ένα δεύτερο "τσουνάμι" εφεδρείας, που θα συμπαρασύρει το 50% των υπαλλήλων των υπουργείων, ανακοινώνεται εντός των επόμενων ημερών.
Από ένα σύνολο 300.000 εργαζομένων στον στενό δημόσιο τομέα, σε χαμηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας δευτεροβάθμιας (ΔΕ), που βρίσκονται κοντά στην 3η ηλικία, θα αναζητηθούν εκείνοι που πρέπει να απολυθούν κατά προτεραιότητα. Ταυτόχρονα περικόπτονται δραστικά δομές, αρμοδιότητες και δαπάνες, ενώ μεγάλο μέρος του Δημοσίου εκχωρείται στον ιδιωτικό τομέα, με πρώτο έργο την ανάληψη από ιδιώτες των υποστηρικτικών μηχανισμών των υπουργείων.
Μετά το "haircut" του χρέους, η κυβέρνηση αποφασίζει πρωτόγνωρες και βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις επιταγές της εξειδικευμένης έκθεσης του ΟΟΣΑ που παραδόθηκε στον πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, και στον αρμόδιο υπουργό, Δημήτρη Ρέππα, το απόγευμα της 21ης Οκτωβρίου. Σε δραματικούς τόνους, το τελικό κείμενο της έκθεσης επισημαίνει την άμεση ανάγκη ανατροπών, καθώς, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από όλες τις πλευρές, το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας συνδέεται άρρηκτα με το προβληματικό και δυσκίνητο Δημόσιο.
"Εάν αυτό δεν αλλάξει, δεν θα αποδώσει κανένα μέτρο δημοσιονομικής πολιτικής" ρητά αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, η έλλειψη μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, που έχει ως συνέπεια το ολικό "μπλοκάρισμα" των επενδύσεων, κατατάσσει την Ελλάδα ολοένα και πιο χαμηλά στον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που μετρά τις ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου (doing business). Η χώρα μας βρίσκεται στη θέση 141 από ένα σύνολο 180 χωρών που συμμετέχουν στη μέτρηση.


Το ελληνικό κράτος σε αριθμούς:

  • 15 υπουργεία
  • 75 γενικές και ειδικές γραμματείες
  • 4.000 τμήματα (το 50% αυτών έχουν από 0-3 υπαλλήλους)
  • 20.000 αρμοδιότητες
  • 23.000 νομικά πρόσωπα
  • 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτό
1 Μαχαίρι 60% στις δομές
Περικόπτονται οι δομές του κράτους έως και 60%. Το μέχρι πρότινος 30% (όριο περιορισμού του Δημοσίου) γίνεται σήμερα σημείο εκκίνησης. Καταργούνται, συγχωνεύονται και σβήνουν από τον χάρτη δεκάδες υπηρεσίες, διευθύνσεις, τμήματα και οργανισμοί, ενώ την ίδια στιγμή αίρονται οι επικαλύψεις και ομογενοποιούνται όλες οι επιτελικές λειτουργίες.
Όσοι "μείνουν όρθιοι" (φορείς, οργανισμοί κ.ά.) θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών και περιστολής των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του πολυδαίδαλου κράτους κατά 25% εντός του 2012. Το κόστος της ελληνικής γραφειοκρατίας αποτιμάται στο 6,7% του ΑΕΠ, την ώρα που στις άλλες χώρες της ΕΕ ο ίδιος δείκτης είναι στο 3%.
2 Έξοδος για τους μισούς
Ολόκληρο το οικοδόμημα των υποστηρικτικών διαδικασιών του κράτους (πρωτόκολλο, μισθοδοσίες, προμήθειες, διοικητική μέριμνα -τεχνική βοήθεια, παρακολουθητικός μηχανισμός των Φορέων), καταργείται και περνάει στα χέρια ιδιωτών. Το 50% του ανθρώπινου δυναμικού στο ελληνικό δημόσιο, που εργάζεται σε αυτόν τον μηχανισμό υποστήριξης, μοιραία θα οδηγηθεί στην απόλυση. Διοικητικοί υπάλληλοι που ασχολούνται με τη μισθοδοσία, υπάλληλοι πρωτοκόλλου, κλητήρες, τεχνικοί υπολογιστών, υπάλληλοι Προμηθειών, Καθαριστές των κτιρίων και άλλοι, χάνουν τις θέσεις τους.
Την ίδια στιγμή, σε εφαρμογή των διατάξεων του Πολυνομοσχεδίου, καταργούνται όλες οι κενές θέσεις, όπου υπάρχουν, κι ανοίγει το σύστημα κινητικότητας που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον πόστο συνδεδεμένο με ένα συγκεκριμένο υπουργείο.
3 Οι όροι για τα λεφτά
Τη θέση της στον χάρτη του ελληνικού δημοσίου ευκρινώς θα πρέπει να αποδεικνύει η κάθε δημόσια υπηρεσία που ελπίζει σε κρατικό χρήμα. Λεφτά για πέταμα πια δεν υπάρχουν, κι όσοι δεν δίνουν ακριβή λογαριασμό για το πού κατανέμουν τις δαπάνες τους θα βάζουν λουκέτο.
Αμεσα συνδέονται οι δαπάνες με τους στόχους κι απλώνεται ένα αυστηρότατο δίκτυο ελέγχου. Κανένας δεν θα μπορεί να παίρνει "κρατικό χρήμα", εάν δεν αποδεικνύει πού ακριβώς θα διοχετεύσει τον προϋπολογισμό του και πιο θα είναι το αποτέλεσμα της δαπάνης του. Καθίσταται δηλαδή υποχρεωτική η δημιουργία των "Προϋπολογισμών Προγράμματος" για κάθε Υπουργείο και Φορέα. Στο άμεσο μέλλον δεν θα υπάρχει δαπάνη που δεν θα γνωρίζει ο κεντρικός μηχανισμός πού πάει.
Οι Οργανισμοί και οι Φορείς του Δημοσίου που δεν θα δίνουν ανάλογο σχέδιο δράσης και υλοποίησης, σε πρώτη φάση θα χάνουν χρήματα και προσωπικό και σε δεύτερη θα κλείνουν οριστικά. Η στοχοθεσία καθίσταται κεντρική επιλογή, καθώς είναι φανερό ότι όποιος δεν πιάνει τους στόχους, θα δέχεται τις επιπτώσεις. Η Εκθεση του ΟΟΣΑ θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι αυτή η ρύθμιση θα οδηγήσει στο κλείσιμο χιλιάδων Φορέων, που υπάρχουν διάχυτοι στο ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχουν καν λόγο ύπαρξης.
Ο μηχανισμός ελέγχου δαπανών και στόχων συναρτάται άμεσα με το σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας. Εισάγεται η αξιολόγηση σε όλο το εύρος του Δημοσίου.
4 Κούρεμα σε αρμοδιότητες
Περιστέλλονται οι αρμοδιότητες του κράτους σε ποσοστό που θα ξεπερνά το 50%. Το ελληνικό δημόσιο περιλαμβάνει περισσότερες από 23.000 αρμοδιότητες! Αυτή η πολυδιάσπαση και η συσχέτιση αρμοδιοτήτων και δομών περιγράφεται στην έκθεση ως "μια άνευ προηγουμένου κατάσταση".
Θεωρούνται, δε, υπεύθυνες για την αποστροφή των επενδυτών από τη χώρα μας, ενώ τις ταυτίζουν και με την τραγική εξέλιξη του δημοσιονομικού μας προβλήματος.
Η περιστολή τους συνδέεται απόλυτα με την κατάργηση των δομών, τις απολύσεις προσωπικού και την εξοικονόμηση χρημάτων.
Επίσης, είναι χαρακτηριστική η αναφορά στο ότι δεν συνιστά καινοτομία και πρωτοβουλία, φεύγει οριστικά από το Δημόσιο και στη θέση του έρχεται το ενιαίο για όλο το κράτος ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Τι είδαν οι εμπειρογνώμονες
Πληθωρική κυβέρνηση, άπειρα νομικά πρόσωπα, δεκάδες ανεξάρτητες αρχές, πολυνομία, πανσπερμία δομών, παντελής έλλειψη συντονισμού του κράτους και μια απίστευτη γραφειοκρατία να είναι ο "υπ' αριθμόν 1" ανασταλτικός παράγοντας για οποιαδήποτε επένδυση είναι τα κύρια συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η αυτοψία των μελετητών στον λαβύρινθο της διοίκησης της Ελλάδας.
"Τα προβλήματα είναι τόσο σοβαρά όσο το χρέος της χώρας κι απειλούν με διάλυση το κράτος". Αυτό υποστηρίζει σύσσωμη η ομάδα του ΟΟΣΑ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της στα υπουργεία.
Ο ΟΟΣΑ, ως γνωστόν, είναι μεγάλος γνώστης του ελληνικού κράτους κι από τους εγκυρότερους μελετητές του. Για την τελική έκθεση εργάστηκε μεγάλος αριθμός ξένων τεχνοκρατών, αλλά και ένα επιτελείο 198 Ελλήνων επιστημόνων από 15 επιτροπές, αντίστοιχου αριθμού υπουργείων.
Εκεί διαπιστώθηκε από όλους ότι οι πληθωρικές δομές του κεντρικού κράτους εξυπηρετούν πάνω από 23.000 αρμοδιότητες, λεπτομερώς περιγεγραμμένες, που έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας του Δημοσίου, και έναν νομοθετικό πληθωρισμό που μπλοκάρει τα πάντα. Η γραφειοκρατία είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Τον χρόνο θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 15 δισ. μόνο με μια απλούστευση των διαδικασιών στο 20%. Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ περιγράφει τις τρομακτικές συνέπειες από τη μη ξεκαθάριση των αρμοδιοτήτων.
Η αδυναμία αποτελεσματικών διοικητικών μεταρρυθμίσεων έχει οδηγήσει στο σημείο τα δομικά και λειτουργικά προβλήματα του ελληνικού διοικητικού κράτους να αντανακλώνται στη λειτουργία των κυβερνήσεων και να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας στο σύνολό της. Πρώτα στις λίστες των προβλημάτων έρχονται: η υπερνομοθέτηση και η διασπορά της, ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων και των δομών εφαρμογής τους, καθώς και η άτυπη κοινωνική αντίδραση στην κρατική ρύθμιση.
Η ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ
Το σύγχρονο κράτος είναι συνώνυμο της συσσώρευσης των νομικών ρυθμίσεων. Η αύξηση αυτή παρουσιάζεται έντονη στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Μία από τις κυριότερες αιτίες είναι η επέκταση της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία που το εξαναγκάζει σε συνεχείς ρυθμιστικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν συνήθως διορθωτικό χαρακτήρα των αδυναμιών της.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Έφοδος ιδιωτών στο Δημόσιο

Η ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρείται ότι θα είναι ο κινητήριος μοχλός για να δουλέψει στο άμεσο μέλλον η μηχανή του Δημοσίου. Το πρώτο πείραμα θα γίνει με την εκχώρηση των υποστηρικτικών πυλώνων των υπουργείων και των οργανισμών σε ιδιωτικές εταιρείες.
Αντί λοιπόν τα γρανάζια να τα κινούν χιλιάδες υπάλληλοι που τελικά καθιστούν το σύστημα δυσκίνητο, στη θέση τους θα υπάρχει ένας κεντρικός "σέρβερ" που θα τον ελέγχει ιδιώτης κι από αυτόν θα φεύγουν και θα έρχονται τα πάντα (ενιαίο πρωτόκολλο και ίδια έγγραφα αποφάσεων για όλους).
Είναι χαρακτηριστικό ως προς το παράλογο που διαδραματίζεται στο ελληνικό Δημόσιο το γεγονός ότι ένα χαρτί για να κινηθεί μόνο εσωτερικά σε ένα υπουργείο μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 20 μέρες! Επίσης υπάρχουν υπάλληλοι που η δουλειά τους είναι να βλέπουν εάν έχουν χτυπηθεί οι κάρτες των συναδέλφων τους!... και τίποτε άλλο.
Η απουσία τυποποίησης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα το να μην μπορεί κανείς να βγει από τον λαβύρινθο του Δημοσίου σε θέματα π.χ. κοινωνικής ασφάλισης, πολεοδομιών και διαχείρισης κρίσεων. Η Ελλάδα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια για τη μείωση της γραφειοκρατίας, έχει κάνει μηδενική πρόοδο. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει στα σημερινά αδιέξοδα του κράτους.
Η οικονομική κρίση, όμως, τώρα παρέχει την ευκαιρία αναδιοργάνωσης των κρατικών δομών, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη σύνδεση των αποτελεσμάτων των δράσεων των υπουργείων με τους προϋπολογισμούς, την αξιοποίηση των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα και τις δεξιότητές τους σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής πραγματικότητας.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του Δημοσίου πρέπει να είναι έτοιμο πριν από τα τέλη του χρόνου, ενώ η υλοποίησή του θα εξαντληθεί εντός του 2012:
1 Ψήφιση του σχεδίου νόμου για την "καλή νομοθέτηση", που θα ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες των επενδύσεων στη χώρα και το άνοιγμα των επαγγελμάτων.
2 Πρόγραμμα απλουστεύσεων-καταργήσεων διαδικασιών και περιστολή της γραφειοκρατίας κατά 25%.
3 Αναδιάταξη του υποστηρικτικού μηχανισμού των δημόσιων υπηρεσιών και είσοδος ιδιωτών στο έργο αυτό.
4 Άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου