Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Υπόμνημα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με τη μισθοδοσία Μηχανικών που μετατάχθηκαν σε Δήμους

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Σχετικά με τη μισθοδοσία Μηχανικών Υπαλλήλων
πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκαν σε Δήμους.

Σύμφωνα με τον Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212Α/17-12-10), άρθρο 2, προστίθενται παράγραφοι στο τέλος του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) και στην παρ. 22 αυτού αναφέρεται ότι:  «Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και   όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. …. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011».  Με βάση την διάταξη αυτή, από 01/01/2011 περικόπηκε το επίδομα 2% του ΥΠΕΧΩΔΕ σε όσους συναδέλφους το εισέπρατταν έως το τέλος του 2010. (Γνωρίζουμε ότι ήδη δεν το εισέπρατταν όσοι προσλήφθηκαν από την θεσμοθέτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εντεύθεν).
Σύμφωνα και πάλι με τον Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212Α/17-12-10), άρθρο 9, παρ. 1: «Η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010 και από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό των περιφερειών, ή μετατάσσεται σε δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και ανεξαρτήτως δημοσιεύσεως ή μη των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή μετάταξής του, καταβάλλεται έως τον Απρίλιο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07−120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως την 31.12.2010 διαδικασία». (Ήδη με το έγγραφο 19336/18-4-2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ η διαδικασία παρατείνεται μέχρι τέλους του έτους). Με βάση την διάταξη αυτή, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε δήμους δεν καταβάλλεται από τον οικείο δήμο, αλλά από την Περιφέρεια. Όμως στους υπαλλήλους αυτούς συνεχίζει να καταβάλλεται ο μισθός που λάμβαναν έως 31/12/2010 ως νομαρχιακοί υπάλληλοι και όχι ο μισθός της θέσης στην οποία μετατάχθηκαν, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του Ν. 3899/2010, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Αποτέλεσμα αυτών είναι να μην τους καταβάλλονται το επίδομα ειδικής απασχόλησης ύψους 121,44 € ακαθάριστα, τα έξοδα κίνησης (καθαρά 295,50 €, καθώς δεν υπόκεινται σε κρατήσεις) καθώς και τυχόν υπερωρίες. Σε σχέση με τις αποδοχές των υπαλλήλων ΟΤΑ υφίστανται τις ανωτέρω απώλειες (συμπεριλαμβανομένου του 2%).
Όμως στις 31-3-2011, στο άρθρο 267 του Ν. 3852/2010 προστέθηκε στην παρ. 2 εδάφιο ως εξής:
[Αρχή Τροποποίησης]«Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών, χωρίς τους περιορισμούς των δωδεκατημορίων ή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), από συνενούμενους ή μη δήμους, οι οποίες αφορούν τη μισθοδοσία προσωπικού που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε αυτούς, που προκύπτουν από την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του παρόντος, περιλαμβανομένης και της καταβολής των προνομιακών επιδομάτων, καθώς και όσες αφορούν την εκπλήρωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν γένει εκτέλεση έργων.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 267 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 26 ΤΟΥ Ν. 3938/11, ΦΕΚ-61 Α/31-3-11 [Τέλος Τροποποίησης].
Ακόμη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/95080/0022/29-12-2008 ΚΥΑ  για τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ, στο αποφασιστικό σκέλος, παράγραφος 3, ορίζεται ρητά ότι «Η αποζημίωση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους οικείους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο τον κρατικό προϋπολογισμό, η δε καταβολή της θα γίνεται με χωριστό τίτλο πληρωμής τμηματικά στο τέλος κάθε μηνός».
Από τα παραπάνω προκύπτει επομένως ότι θα μπορούσε τουλάχιστον η καταβολή των εξόδων κίνησης να καταβάλλεται από τους δήμους, αφού δεν εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3899/17-12-2010, άρθρο 9, παρ. 1.. Παράλληλα μπορεί να υπολογίζεται η μισθοδοσία από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί αποδοχών υπαλλήλων των ΟΤΑ και να γίνεται η καταβολή της, όπως έχει ρυθμιστεί να γίνεται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
          Σε κάθε περίπτωση κ. Υφυπουργέ με δεδομένο ότι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του ΄΄Καλλικράτη΄΄ είναι πολλά και σημαντικά, εκτιμούμε ότι επιβάλλεται μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου μέσα από οργανωμένο και καλόπιστο διάλογο να δρομολογήσουμε λύσεις που θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.
          Εξάλλου, ήδη έχουμε ζητήσει συνάντηση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που εκκρεμεί προκειμένου να συζητήσουμε τα μισθολογικά ζητήματα που απασχολούν τον Κλάδο μας ενόψει του νέου μισθολογίου που θα φέρετε για διαβούλευση, ευελπιστούμε λοιπόν στην άμεση ανταπόκρισή σας.  

4 σχόλια:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=db3qqB4hAgI
  Εάν δεν καταλάβουν ΟΛΟΙ τι είπε αυτός εδώ ο τύπος ΧΑΘΗΚΑΜΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ακόμα και εσύ που γράφεις ότι καλά τα λέει, αμφιβάλλω (και θα με συγχωρησεις για αυτό) αν ΒΑΘΙΑ μέσα σου, μπορείς να καταλάβεις το ΝΟΗΜΑ όσων λέει.

  Γιατί όταν θα το καταλάβεις αυτό θα αλλάξεις τελείως... Και οι άνθρωποι, όλοι μας, αλλάζουμε πολύ δύσκολα τον τρόπο που σκεπτόμαστε.

  Ακόμα και οι αριστεροί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή