ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.
 1. ΜΑ­ΤΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΑΘΑ­ΝΑ­ΣΙΟΥ του ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ , κα­τοί­κου και Δη­μο­τι­κού Συμ­βού­λου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης. οδός Δη­μη­τρα­κο­πού­λου 73 ,  ΤΚ 166 73.
 2. ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, κα­τοί­κου Νέας Σμύρ­νης, οδός Κοραή 46
 3. ΒΑΡ­ΔΑ­ΒΑ ΕΜ­ΜΑ­ΝΟΥ­ΗΛ  του ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ,  κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης- Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης. οδός  Θάσου 4,  ΤΚ 166 73.
 4. ΓΚΙΚΑ ΣΤΕ­ΛΙΟΥ του ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης. οδός Αθη­νάς 4,  ΤΚ 166 73.
 5. ΗΛΙΑ­ΔΗ ΜΑ­ΡΙΑΣ του ΑΝΑ­ΣΤΑ­ΣΙΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης- Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, οδός Σκρά 15, ΤΚ 166 73.
 6. ΙΑ­ΤΡΙ­ΔΟΥ ΜΑ­ΡΙ­ΛΕ­ΝΑΣ του ΣΤΑΥ­ΡΟΥ, κα­τοί­κου δήμου  Π.Φα­λή­ρου, οδός Άτλα­ντος 24,  ΤΚ 17561.
 7. ΚΙΡ­ΚΙ­ΛΕ­ΣΗ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΑΣ του ΕΥΑΓ­ΓΕ­ΛΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης. Τροί­ας 8, ΤΚ 166 73
 8. ΚΟ­ΤΣΑ­ΛΗ  ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΥ του ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΩ­ΤΗ,  κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, οδός Νη­ρέ­ως 24,  ΤΚ 166 73
 9. ΜΑΡ­ΚΕ­ΖΙ­ΝΗ ΟΛΓΑΣ του ΣΤΑΥ­ΡΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης , οδός  Ου­ρα­νού 20,  ΤΚ 166 71
 10. ΜΑΤ­ΘΑΙΟΥ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ του ΛΑ­ΖΑ­ΡΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, οδός Κα­ρυ­ταί­νης 20, ΤΚ 166 72
 11. ΣΚΟΥ­ΛΟΥ­ΔΗ ΑΝΝΑΣ του ΣΤΥ­ΛΙΑ­ΝΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, οδός Λ. Πορ­φυ­ρά  3, Βούλα ΤΚ  166 73
 12. ΣΠΑ­ΝΟ­ΛΙΟΥ ΑΝΤΩ­ΝΙΟΥ του ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, οδός Αιό­λου 17,  ΤΚ 166 73
 13. ΣΤΑΥ­ΡΟΥ - ΜΙ­ΧΙΩ­ΤΗ ΒΑ­ΣΙ­ΛΙ­ΚΗΣ του ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ,  κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, οδός  Σπε­τσών 61, ΤΚ 166 73
 14. ΤΡΙΑ­ΝΤΑ­ΦΥΛ­ΛΙ­ΔΟΥ ΒΙΡ­ΓΙ­ΝΙΑΣ του ΚΩΝ­ΣΤΑ­ΝΤΙ­ΝΟΥ,  κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης, οδός Δη­μο­κρα­τί­ας 56,  ΤΚ  166 73
 15. ΤΣΟΥ­ΚΑ­ΛΑ ΖΑ­ΧΑ­ΡΟΥ­ΛΑΣ του ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΟΥ, κα­τοί­κου Δήμου Βά­ρης-Βού­λας-Βου­λιαγ­μέ­νης , οδός  Κίρ­κης 8,  ΤΚ 166 71
ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρό­ε­δρο και τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ανώ­νυ­μης Εται­ρί­ας με την επω­νυ­μία «Τα­μείο Αξιο­ποί­η­σης της Ιδιω­τι­κής Πε­ριου­σί­ας του Δη­μο­σί­ου Α.Ε.» (ΤΑΙ­ΠΕΔ Α.Ε.), που έχει έδρα την Αθήνα, οδός Κο­λο­κο­τρώ­νη 1 & Στα­δί­ου, όπως νό­μι­μα εκ­προ­σω­πεί­ται από τους πα­ρα­πά­νω.
ΚΟΙ­ΝΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ: Στην εται­ρεία AGCEquityPartnersνο­μί­μως εκ­προ­σω­πού­με­νη,με έδρα την Βου­λιαγ­μέ­νη, οδός Αθη­νάς 41 & Άρεως 2 , Εμπο­ρι­κό Κέ­ντρο StatusCenter–  2ος όρο­φος
Θέμα: Το από 30 Σε­πτεμ­βρί­ου 2016 ΠΔ με θέμα«Έγκρι­ση Ει­δι­κού Σχε­δί­ου Χω­ρι­κής Ανά­πτυ­ξη­ςΔη­μο­σί­ου Ακι­νή­του και τρο­πο­ποί­η­ση του εγκε­κρι­μέ­νου σχε­δί­ου πό­λε­ως Βου­λιαγ­μέ­νης Ατ­τι­κή­ςστην έκτα­ση του ‘Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νη­ς’ και κα­θο­ρι­σμός χρή­σε­ων γης και όρων δό­μη­σης (ΦΕΚ 191/ ΑΑΠ/4.10.2016).»
  Σας  επι­ση­μαί­νου­με   και σας κα­λού­με να λά­βε­τε υπόψη σας  ότι το ανω­τέ­ρω  ΠΔ είναι  αμ­φί­βο­λης νο­μι­μό­τη­τας   και σκο­πεύ­ου­με να το προ­σβάλ­λου­με στο ΣτΕ,επει­δή κυ­ρί­ως ο Αστέ­ρας Βου­λιαγ­μέ­νης κεί­ται σε εκτός ρυ­μο­το­μι­κού  σχε­δί­ου πε­ριο­χή , κα­λυ­πτό­με­νη από δα­σι­κή βλά­στη­ση και ως εκ τού­του δυ­νά­μει του άρ­θρου 24, παρ1, του Συ­ντάγ­μα­τος στην πε­ριο­χή αυτή  απα­γο­ρεύ­ε­ται κάθε νέα  δό­μη­ση.
Σύμ­φω­να,εξάλ­λου, με το Ελ­λη­νι­κό δι­και­ϊ­κό σύ­στη­μα,πα­ρό­λο που πριν από την έκ­δο­ση Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος απαι­τεί­ται γνω­μο­δό­τη­ση του ΣτΕ,είναι επί­σης δυ­να­τόν και μετά την έκ­δο­ση του  να προ­σβλη­θεί από τους πο­λί­τες που έχουν έν­νο­μο συμ­φέ­ρον οι οποί­οι συχνά δι­καιώ­νο­νται, εφό­σον μά­λι­στα προ­σκο­μί­σουν νέα στοι­χεία τα οποία δεν ελή­φθη­σαν υπόψη κατά τη γνω­μο­δό­τη­ση.
1. Γιατί ο Αστέ­ρας Βου­λιαγ­μέ­νης  κεί­ται εκτός σχε­δί­ου πό­λε­ως.
Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ο Αστέ­ρας Βου­λιαγ­μέ­νης κεί­ται εκτός Γε­νι­κού Πο­λε­ο­δο­μι­κού Σχε­δί­ου (Γ.Π.Σ.) Βου­λιαγ­μέ­νης.Σας  προ­σκο­μί­ζου­μετο με α.π. 1279/11-09-2014  έγ­γρα­φο   του Τμή­μα­τος Γε­νι­κών Πο­λε­ο­δο­μι­κών Σχε­δί­ων του  Ορ­γα­νι­σμού Αθή­νας ,  το οποίο ανα­φέ­ρει ότι «η χερ­σό­νη­σος Μι­κρού Κα­βου­ρί­ου ευ­ρί­σκε­ται εκτός ορίων   Γ.Π.Σ.».
Σύμ­φω­να με την παρ 1 του άρ­θρου 2 του ν1337/83 «Για   κάθε  συ­γκε­κρι­μέ­νη  πε­ρί­πτω­ση   έντα­ξης  ή  επέ­κτα­σης  πόλης ή  οι­κι­σμού  κατά  το  προη­γού­με­νο άρθρο κα­ταρ­τί­ζε­ται γε­νι­κό πο­λε­ο­δο­μι­κό σχέ­διο.  Το σχέ­διο κα­λύ­πτει όλες τις πο­λε­ο­δο­μη­μέ­νες  ή προς πο­λε­ο­δό­μη­ση πε­ριο­χές ενός του­λά­χι­στον Δήμου ή Κοι­νό­τη­τας».
Πέραν τού­του, τα ρυ­μο­το­μι­κά σχέ­δια τα οποία επι­κα­λεί­ται το επί­δι­κο ΠΔ, πε­ρι­λαμ­βά­νουν  μεν μέσα στο σχε­δια­γράμ­μα­τα τους τον Αστέ­ρα χωρίς όμως να κα­θο­ρί­ζουν καμία ρυ­μο­το­μι­κή ή οι­κο­δο­μι­κή γραμ­μή.
Με την  534/2003 από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του το ΣτΕ έκρι­νε ότι το από 23-3/8-4-1965 ΒΔ , το οποίο κα­θο­ρί­ζει ζώνες και όρους δό­μη­σης στην πε­ριο­χή Σταυ­ρο­νι­κή­τα της Χαλ­κι­δι­κής , κάτι αντί­στοι­χο με την Του­ρι­στι­κή Ζώνη Βου­λιαγ­μέ­νης, δεν πε­ριέ­χει « ρυ­μο­το­μι­κού χα­ρα­κτή­ρα ρυθ­μί­σεις για τη διά­τα­ξη και διαρ­ρύθ­μι­ση των οι­κο­δο­μή­σι­μων και κοι­νό­χρη­στων χώρων, με τη χά­ρα­ξη ρυ­μο­το­μι­κών και οι­κο­δο­μι­κών γραμ­μών και τον κα­θο­ρι­σμό κοι­νο­χρή­στων και κοι­νω­φε­λών χώρων (οδών, πλα­τειών κ.λπ.) αλλά κα­θο­ρί­ζει κα­νο­νι­στι­κώς αφε­νός μεν όρους δό­μη­σης στην εκτός σχε­δί­ου πε­ριο­χή Σταυ­ρο­νι­κή­τα , αφε­τέ­ρου δε προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την τυχόν με­τα­γε­νέ­στε­ρη έγκρι­ση ρυ­μο­το­μι­κού σχε­δί­ου, πα­ρό­λο που στο προ­οί­μιο του μνη­μο­νεύ­ο­νται και οι δια­τά­ξεις του άρ­θρου 3 του Ν.Δ. 17-7/16-8-1923 περί εγκρί­σε­ως σχε­δί­ου πό­λε­ως».
Τα επι­κα­λού­με­να από το ΠΔ  ρυ­μο­το­μι­κά σχέ­δια πε­ρι­λαμ­βά­νουν τον Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης δυ­νά­μει της παρ 2, του άρ­θρου 2 του  Ν.Δ. 17-7/16-8-1923 περί εγκρί­σε­ως σχε­δί­ου πό­λε­ως, το οποίο ανα­φέ­ρει:
2. «Τα κατά την προη­γου­μέ­νην πα­ρά­γρα­φον σχέ­δια δέον να συ­ντάσ­σω­νται
επί τη βάσει της με­γί­στης δυ­να­τής προ­βλε­πο­μέ­νης επε­κτά­σε­ως των πό­λε­ων,
κωμών κλπ., να κα­θο­ρί­ζω­νται δ` εν αυ­τοίς, ανα­λό­γως των υπαρ­χου­σών
ανα­γκών της πό­λε­ως κλπ, ήν αφο­ρώ­σι, τα όρια των αμέ­σως εφαρ­μο­στέ­ων
τμη­μά­των του σχε­δί­ου.Ο κα­θο­ρι­σμός των κατά τα ανω­τέ­ρω στοι­χεί­ων, εκτός των ορίων τού­των, δύ­να­ται να πε­ριο­ρί­ζη­ται εις γε­νι­κό­τη­τας, αφιε­μέ­νου του λε­πτο­με­ρεια­κού αυτών προσ­διο­ρι­σμού, κατά την επέ­κτα­σιν των εν λόγω ορίων, όστις εν τη πε­ρι­πτώ­σει ταύτη εγκρί­νε­ται ομού μετά της επε­κτά­σε­ως ταύ­της, …..»
Με το ν1337/83 που προ­βλέ­πει την έκ­δο­ση Γε­νι­κού Πο­λε­ο­δο­μι­κού Σχε­δί­ου, πα­ρέλ­κει η ανά­γκη να προσ­διο­ρί­ζο­νται χρή­σεις γης εκτός εγκε­κρι­μέ­νων ρυ­μο­το­μι­κών (σύμ­φω­να με την παρ 2 του άρ­θρου 2 του Ν.Δ. 17-7/16-8-1923).
Έτσι με την έγκρι­ση του πρώ­του « Γε­νι­κού  Πο­λε­ο­δο­μι­κού Σχε­δί­ου του Δήμου Βου­λιαγ­μέ­νης»  με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 48660/2862/1989 (ΦΕΚ 419/Δ/1989) ανα­γνω­ρί­ζε­ται ότι το όριο του εγκε­κρι­μέ­νου ρυ­μο­το­μι­κού φτά­νει ως το Εκ­κλη­σια­στι­κό Ορ­φα­νο­τρο­φείο και η πε­ριο­χή του Αστέ­ρα κεί­ται εκτός σχε­δί­ου πό­λε­ως.
Στο επί­δι­κο Π.Δ. προ­βλέ­πε­ται τρο­πο­ποί­η­ση του ρυ­μο­το­μι­κού σχε­δί­ου χωρίς να ανα­φέ­ρε­ται στο κεί­με­νο τι ακρι­βώς τρο­πο­ποιεί­ται. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται για λάθρα  έντα­ξη στο σχέ­διο πό­λε­ως έκτα­σης με δα­σι­κό χα­ρα­κτή­ρα.
Ακόμη δεν υπάρ­χει γνω­μο­δό­τη­ση από τον οι­κείο Δήμο η οποία απαι­τεί­ται   για κάθε    πε­ρί­πτω­ση επέ­κτα­σης  ή τρο­πο­ποί­η­σης σχε­δί­ου πό­λε­ως.
2. Η μη νο­μί­μως δο­μη­μέ­νη έκτα­ση του Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης έχει δα­σι­κή μορφή και ως εκ τού­του απα­γο­ρεύ­ε­ται η δό­μη­ση και η έντα­ξη στο σχέ­διο πό­λε­ως  δυ­νά­μει του άρ­θρου 24, παρ1 του Συ­ντάγ­μα­τος¨και του άρ­θρου 60 του
ν 998/1979.
Σύμ­φω­να με τον πρώην Γε­νι­κό Δ/ντή Δασών Ελευ­θέ­ριο Φρα­γκιου­δά­κη:«Η χερ­σό­νη­σος του Μι­κρού λε­γο­μέ­νου Κα­βου­ρί­ου παρά την Βου­λιαγ­μέ­νη, εν­δει­κτι­κού εμ­βα­δού 380 -440 στρεμ­μά­των , όπου και οι Του­ρι­στι­κές εγκα­τα­στά­σεις του Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης , ήταν από της απε­λευ­θε­ρώ­σε­ως από τον Τουρ­κι­κό ζυγό και ιδρύ­σε­ως του Νε­ο­ελ­λη­νι­κού Κρά­τους, δα­σο­σκε­πής από χα­λέ­πιο πεύκη, και κα­τά­φυ­τος με δα­σι­κή βλά­στη­ση, αεί­φυλ­λων πλα­τύ­φυλ­λων, χα­ρα­κτή­ρας που ως επί το πλεί­στον δια­τη­ρεί­ται και σή­με­ρα, όπου δεν έχει γίνει αλ­λα­γή χρή­σης. Με χα­ρα­κτή­ρα δά­σους  απο­τυ­πώ­θη­κε και κατά το 1885 πε­ρί­που από το Γερ­μα­νι­κό αρ­χαιο­λο­γι­κό Ιν­στι­τού­το σε σχε­τι­κή χαρ­το­γρά­φη­ση που διε­νήρ­γη­σε για λο­γα­ρια­σμό του, ο Γερ­μα­νός Αρ­χαιο­λό­γος  Kaupert, στον χάρτη VARI και με τον ίδιο χα­ρα­κτή­ρα , εμ­φα­νί­ζε­ται η πε­ριο­χή σε αε­ρο­φω­το­γρα­φή­σεις ετών λήψης 1938 και 1945, χωρίς μά­λι­στα αν­θρω­πο­γε­νείς επεμ­βά­σεις»
 Σύμ­φω­να με το Άρθρο 60 του ν 998/1979  εκτε­λε­στι­κού νόμου του άρ­θρου 24, παρ. 1 του Συ­ντάγ­μα­τος:
1. Επέ­κτα­ση εγκε­κρι­μέ­νου σχε­δί­ου πό­λε­ως ή επέ­κτα­ση οι­κι­σμού υφι­στα­μέ­νου προ του 1923 ή  δη­μιουρ­γία οι­κι­στι­κής πε­ριο­χής εντός δά­σους ή δα­σι­κής έκτα­σης δεν επι­τρέ­πε­ται ούτε είναι δυ­να­τή  η καθ` οιον­δή­πο­τε τρό­πον πα­ρα­χώ­ρη­ση ή εκ­χώ­ρη­ση δη­μο­σί­ου ή ιδιω­τι­κού δά­σους ή δα­σι­κής έκτα­σης, αντι­στοί­χως, προς δη­μιουρ­γία ή επέ­κτα­ση πό­λε­ων, οι­κι­σμών ή οι­κι­στι­κών πε­ριο­χών,
3. Πα­ρα­βί­α­ση της Συν­θή­κης της Φλω­ρε­ντί­ας για την προ­στα­σία του το­πί­ου
Με την προ­βλε­πό­με­νη από το ΕΣΧΑ­ΔΑ δό­μη­ση αλ­λοιώ­νε­ται το ιδιαί­τε­ρου φυ­σι­κού κάλ­λους τοπίο του Μι­κρού Κα­βου­ρί­ου.
4. Πα­ρα­βί­α­ση του άρ­θρου 107 και επό­με­νων  της Συν­θή­κης Λει­τουρ­γί­ας της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης
Η αρ­χι­κή προ­κή­ρυ­ξη της δια­γω­νι­στι­κής δια­δι­κα­σί­ας   προ­έ­βλε­πε  τη δυ­να­τό­τη­τα δό­μη­σης  8.600 τμ κα­τοι­κιών. Τε­λι­κά  επι­τρέ­πε­ται στον ανά­δο­χο η δό­μη­ση κα­τοι­κιών  15. 000 τμ. Το γε­γο­νός αυτό  εγεί­ρει   ζή­τη­μα κρα­τι­κής ενί­σχυ­σης   υπέρ του επι­λε­γέ­ντος  επεν­δυ­τή, υπό την έν­νοια της πα­ρο­χής πλε­ο­νε­κτή­μα­τος στον τε­λευ­ταίο διά της ευ­νοϊ­κής με­τα­χει­ρί­σε­ως τού, ικα­νής να νο­θεύ­σει ή να απει­λεί να νο­θεύ­σει τον αντα­γω­νι­σμό.  Ακόμη εγεί­ρει θέμα  πα­ρα­βί­α­σης των αρχών της δια­φά­νειας, της  ίσης με­τα­χεί­ρι­σης και του  αντα­γω­νι­σμού καθώς η αυ­ξη­μέ­νη δό­μη­ση δεν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στην αρ­χι­κή προ­κή­ρυ­ξη  και  επε­τρά­πη σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ήταν πλέον δυ­να­τή η υπο­βο­λή προ­σφο­ράς από άλ­λους εν­δια­φε­ρο­μέ­νους.
5.Η Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής εκ­φρά­ζει επί­σης πα­ρό­μοιες με εμάς εν­στά­σεις
Η βα­σι­μό­τη­τα των ισχυ­ρι­σμών μας επι­βε­βαιώ­νε­ται και από την από­φα­ση 236/2016 του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Ατ­τι­κήςμε την οποία απο­φα­σί­ζει:
«Την επι­στρο­φή, για πε­ραι­τέ­ρω διορ­θώ­σεις της  ΣΜΠΕ, στο πλαί­σιο ανα­προ­σαρ­μο­γής του  ΕΣΧΑ­ΔΑ  για το ακί­νη­το τουΑ­στέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης, Μικρό Κα­βού­ρι, με τις ακό­λου­θες επι­ση­μάν­σεις :
Με δε­δο­μέ­νο τη μη ύπαρ­ξη συ­γκε­κρι­μέ­νων ρυ­μο­το­μι­κών γραμ­μών στην
με­γα­λύ­τε­ρη πε­ριο­χή του Μι­κρού Κα­βου­ρί­ου, προ­κύ­πτει ασά­φεια ως προς τον
ισχύ­ον ρυ­μο­το­μι­κό κα­θε­στώς της πε­ριο­χής, το οποίο πρέ­πει πρώτα να
ξε­κα­θα­ρι­στεί αρ­μο­δί­ως και ως εκ τού­του στο υπό εξέ­τα­ση ΕΣΧΑ­ΔΑ δεν μπο­ρεί:
 • να θε­ω­ρεί­ται ως ρυ­μο­το­μι­κή γραμ­μή η ακτο­γραμ­μή.
 • να μην εμ­φα­νί­ζο­νται οι πα­ρα­μέ­νου­σες σε ισχύ, ούτε οι κα­ταρ­γού­με­νες
ρυ­μο­το­μι­κές γραμ­μές, προ­φα­νώς λόγω μη δυ­να­τό­τη­τας εφαρ­μο­γής τους.
 • στο βαθμό, που με­ρι­κές ρυ­μο­το­μι­κές γραμ­μές εμ­φα­νί­ζο­νται, στην
πλειο­νό­τη­τα τους να μη βρί­σκο­νται στην ίδια θέση με την αρ­χι­κή τους,
προ­φα­νώς λόγω μη δυ­να­τό­τη­τας εφαρ­μο­γής τους.
 • να μην αντι­με­τω­πί­ζε­ται η πα­ρού­σα πο­λε­ο­δο­μι­κή ρύθ­μι­ση, όπως
θε­ω­ρεί­ται το ΕΣΧΑ­ΔΑ, σαν συ­νέ­χεια προη­γού­με­νων πο­λε­ο­δο­μι­κών
ρυθ­μί­σε­ων.
 • στην πε­ρί­πτω­ση, που αρ­μο­δί­ως θε­ω­ρη­θεί έστω και τμήμα της πε­ριο­χής ως
εκτός σχε­δί­ου, να μην διε­ρευ­νά­ται επαρ­κώς ο δα­σι­κός της χα­ρα­κτή­ρας,
 • η πα­ρού­σα πο­λε­ο­δο­μι­κή ρύθ­μι­ση (ΕΣΧΑ­ΔΑ) να μην σχε­διά­ζε­ται πλή­ρως
σύμ­φω­να με τις προ­δια­γρα­φές σχε­δί­α­σης ρυ­μο­το­μι­κών σχε­δί­ων.
Επι­πλέ­ον των πα­ρα­πά­νω θα πρέ­πει να τύχει εφαρ­μο­γής το άρθρο 28
περί κοι­νο­χρή­στων χώρων μέσα σε εγκε­κρι­μέ­να σχε­δία πό­λε­ων του Ν. 1337/83
(ΦΕΚ-33/Α/14-3-83)26 σύμ­φω­να με το οποίο:
 • Ιδιω­τι­κοί δρό­μοι, πλα­τεί­ες, και λοι­ποί χώροι κοι­νής χρή­σε­ως που
έχουν σχη­μα­τι­στεί με οποιο­δή­πο­τε τρόπο έστω και κατά πα­ρά­βα­ση
των κεί­με­νων πο­λε­ο­δο­μι­κών δια­τά­ξε­ων και που βρί­σκο­νται μέσα σε
εγκε­κρι­μέ­να σχέ­δια πό­λε­ων, θε­ω­ρού­νται ως κοι­νό­χρη­στοι χώροι που
ανή­κουν στον οι­κείο Δήμο ή Κοι­νό­τη­τα. Για τους χώ­ρους αυ­τούς δεν
οφεί­λε­ται καμιά απο­ζη­μί­ω­ση λόγω ρυ­μο­το­μί­ας. Σε πε­ρί­πτω­ση όμως που οι
χώροι αυτοί κα­ταρ­γού­νται με το σχέ­διο πό­λε­ως, προ­σκυ­ρώ­νο­νται κατά τις
κεί­με­νες δια­τά­ξεις.
Ενώ πα­ράλ­λη­λα δεν δια­σφα­λί­ζε­ται η ζώνη πα­ρα­λί­ας ως"κοι­νό­χρη­στος χώρος", υπό την ευ­ρεία έν­νοια του, ούτε η επι­κοι­νω­νία της με το υπό­λοι­πο πο­λε­ο­δο­μι­κό ιστό, χωρίς δη­λα­δή εμπό­δια και πε­ρι­φρά­ξεις, με κοι­νο­χρή­στους χώ­ρους επι­κοι­νω­νί­ας κλπ, πράγ­μα το οποίο θα δια­σφα­λί­ζε­ται­μό­νο μετά από ει­δι­κή πο­λε­ο­δο­μι­κή με­λέ­τη λει­τουρ­γί­ας της, που θα­θε­σμο­θε­τεί­ται με την έγκρι­ση του ΕΣΧΑ­ΔΑ.
 • Τέλος, δια­βλέ­πο­ντας την ιστο­ρι­κά αγω­νιώ­δη προ­σπά­θεια αύ­ξη­σης του
συ­ντε­λε­στή δό­μη­σης δεν μπο­ρεί, το υπό κρίση ΕΣΧΑ­ΔΑ και όσον αφορά στον
υπο­λο­γι­σμό των με­γε­θών δό­μη­σης, να ανα­φέ­ρε­ται αο­ρί­στως σε όλη την
επι­φά­νεια της όποιας ιδιο­κτη­σί­ας τόσο της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας Ελ­λά­δος, όσο­και του ΤΑΙ­ΠΕΔ. Αντί αυτού τα πραγ­μα­το­ποιού­με­να με­γέ­θη δό­μη­σης θα πρέ­πει­να προ­κύ­πτουν από τις επι­φά­νειες των τε­λι­κών ιδιο­κτη­σιών μετά την εφαρ­μο­γή του ΕΣΧΑ­ΔΑ, εφό­σον υπάρ­ξει ανά­λο­γη διοι­κη­τι­κή πράξη, δε­δο­μέ­νουό­τι θα πρέ­πει να αφαι­ρε­θούν οι προ­βλε­πό­με­νοι πε­ζό­δρο­μοι και οι λοι­ποί­κοι­νό­χρη­στοι χώροι, οι τυχόν δα­σι­κές εκτά­σεις καθώς και οι ιδιο­κτη­σί­ες που ανή­κουν στον οι­κείο Δήμο.»
Για όλους τους πα­ρα­πά­νω λό­γους σας κα­λού­με να  μην προ­χω­ρή­σε­τε στην υπο­γρα­φή -ολο­κλή­ρω­ση της σχε­τι­κής σύμ­βα­σης πριν   εξε­τά­σουν και απο­φαν­θούν τα αρ­μό­δια   όρ­γα­να του κρά­τους επί των εν­στά­σε­ων μας, όπως αυτές πε­ρι­γρά­φο­νται ανω­τέ­ρω και σας δη­λώ­νου­με  ότι σε αντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση, θα προ­σφύ­γου­με σε κάθε αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο  και στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας.   Επει­δή δε   συ­ντρέ­χουν ευ­θύ­νες των εμπλε­κο­μέ­νων στην πα­ρού­σα αγο­ρα­πω­λη­σία ορ­γά­νων (ποι­νι­κές, αστι­κές, πει­θαρ­χι­κές) επι­φυ­λασ­σό­μα­στε ως  προς αυτές  για κάθε νό­μι­μο δι­καί­ω­μα μας.
Αρ­μό­διος δι­κα­στι­κός επι­με­λη­τής να επι­δώ­σει νό­μι­μα σε αυ­τούς που απευ­θύ­νε­ται προς γνώ­σιν και για τις νό­μι­μες συ­νέ­πειες.
                                                Αθήνα 26-10 – 2016
                                                 Η  πλη­ρε­ξου­σία δι­κη­γό­ρος