Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ανάθεση Λειτουργίας ΥΔΟΜ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό


Θέμα: Ανάθεση Λειτουργίας ΥΔΟΜ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό

Κύριε Δήμαρχε

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με την αναφορά που κατέθεσε συνάδελφος μας Διπλωματούχος Μηχανικός, σε σχέση με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου σας.

Α. Καταρχήν οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι τόσο η Ομοσπονδία μας, όσο και η Α’ Βάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, έχουμε εκφράσει σε όλα τα επίπεδα την έντονη διαφωνία μας σχετικά με την ανάθεση λειτουργίας κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η λειτουργία μιας Υπηρεσίας Δόμησης σε ιδιωτικά σχήματα μέσω Αναπτυξιακών Οργανισμών. Η στελέχωση των Υπηρεσιών αυτών πρέπει να γίνεται από Υπαλλήλους Διπλωματούχους Μηχανικούς με Μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας κατόπιν πρόσληψης μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Όπως έχουμε αναπτύξει θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κλπ) από τη στιγμή που δε θα υπογράφονται από Δημόσιους λειτουργούς αλλά από Υπαλλήλους Αναπτυξιακού Οργανισμού με προσωρινό χαρακτήρα (λίγων μηνών) και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις (ΔΠΥ).

Στην κατεύθυνση αυτή μάλιστα εκδόθηκε και η 179/2022 Απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία: «Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει, ότι στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, ο ρόλος, που δύναται νομίμως να ανατεθεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό είναι επικουρικός της λειτουργίας του αντισυμβαλλόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προεχόντως δε συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών παροδικών και ποσοτικά περιορισμένων τις οποίες σύμφωνα με ειδική αιτιολογία, αδυνατεί να καλύψει ο ίδιος ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρβλ. ΕλΣυν Τμ.Μειζ.- Επτ. Συνθ. 1353, 1355/2018. Επομένως δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης υπηρεσιών του Δήμου δια της έμμεσης πρόσληψης προσωπικού, που θα ασκεί τα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων κατά καταστρατήγηση του απορρέοντος από το Σύνταγμα κανόνα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου με μονίμους υπαλλήλους και του, σε συμφωνία με αυτόν, θεσπισθέντος συστήματος πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων».

Β. Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στην πολεοδομική νομοθεσία (ν.1337/83, ΓΟΚ ’85, ΓΟΚ ’00, ΝΟΚ, ν.4030/11, ν.3862/10, ν.4014/11, ν.4178/13, ν.4495/17, ν.4735/20, 4759/20, κλπ) και υποχρεούνται να ασκούν οι ΥΔΟΜ, απαιτούν κατ’ ελάχιστον τ’ ακόλουθα τμήματα σε επίπεδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:

1. Τμήμα Πολεοδομικών και τοπογραφικών εφαρμογών – απαλλοτριώσεις, όροι δόμησης

2. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (αυθαίρετα), Γραφείο επικινδύνων (Π.Δ. 23-4-29, ΦΕΚ 153Α /29), αρμοδιότητες που περιγράφονται στο ν.4495/17, άρ. 2, 5 & 6 (ως Τοπικά και Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δόμησης), καθώς και εξέταση προσφυγών για υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν.4495/17(άρ. 60 του ν.4643/19)

3. Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών

4. Γραμματειακή Υποστήριξη – Αρχείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4735/20:

«α. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη - πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αποδοχή Θετικής Γνωμοδότησης ΝΣΚ για τις εργοδοτικές εισφορές τέως ΟΕΚ
Αποδοχή Θετικής Γνωμοδότησης ΝΣΚ για τις εργοδοτικές εισφορές τέως ΟΕΚ

Συνάδελφοι/σες

Ενημερώνουμε ότι έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό και αναρτήθηκε η επισυναπτόμενη Γνωμοδότηση 183/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η γνωμοδότηση με ερώτημα:

«Εάν το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 2963 /1954 συνιστά αιτία νόμιμης απαλλαγής ή όχι του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) από την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς στο τ. ΤΣΜΕΔΕ για τους παλαιούς (μέχρι 31.12.1992) ασφαλισμένους στο Ταμείο αυτό μισθωτούς (μονίμους) μηχανικούς του τ. ΟΕΚ, που ασφαλίζονταν υποχρεωτικά, τόσο στο ΙΚΑ (ως ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών), όσο και στο τ. ΤΣΜΕΔΕ (λόγω της ιδιότητάς τους ως μηχανικών) υπέρ του οποίου θεσπίστηκαν από 1.1.2007 οι ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3518/2006 και εάν, σε περίπτωση που δεν απαλλάσσεται ο τ. ΟΕΚ από τις ως άνω εργοδοτικές εισφορές, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2013, έχει υποχρέωση ή όχι ο ΟΑΕΔ, ως καθολικός του διάδοχος από την 14.2.2012, να καταβάλει στο τ. ΤΣΜΕΔΕ και ήδη e-ΕΦΚΑ το σύνολο των εισφορών (εργοδοτικών και εισφορών εργαζομένων) του χρονικού αυτού διαστήματος.»

Αποφαίνεται ότι: «Το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 2963/1954 δεν απαλλάσσει τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) από την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2013 υπέρ των μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένων μηχανικών του, οι οποίοι ως μηχανικοί ασφαλίζονταν στο τ.ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ του οποίου θεσπίστηκαν από 1.1.2007 οι ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3518/2006. Τις οφειλόμενες εισφορές οφείλει να καταβάλει ο ΟΑΕΔ προς τον e-ΕΦΚΑ στο σύνολό τους, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4144/2013 και στο άρθρο 27 παρ. 6 του ν. 3518/2006 (ομόφωνα).»

Η αποδοχή της πολύ θετικής αυτής Γνωμοδότησης του ΝΣΚ από το Υπουργείο Εργασίας ανοίγει το δρόμο για την οριστική επίλυση του θέματος των οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ στους συναδέλφους μας του πρώην ΟΕΚ, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ οφείλει να καταβάλει τα σχετικά ποσά και τις προσαυξήσεις. Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλάι των συναδέλφων μας με παρεμβάσεις, στάσεις εργασίας, συναντήσεις αλλά και την προκήρυξη απεργίας – αποχής.

Είναι άλλη μια απόδειξη ότι μόνο ο Συλλογικός αγώνας, η αλληλεγγύη, η επιμονή και η συναδελφικότητα μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα ακόμα και σε δύσκολες εποχές, ακόμα και σε υποθέσεις που φαίνονται δύσκολες.

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Στα 7,5 δισ. οι απευθείας αναθέσεις και οι «κλειστοί διαγωνισμοί» της κυβερνήσεως

Στα 7,5 δισ. οι απευθείας αναθέσεις και οι «κλειστοί διαγωνισμοί» της κυβερνήσεως

Στοιχεία για απευθείας αναθέσεις και «κλειστούς διαγωνισμούς» της κυβερνήσεως Μητσοτάκη δημοσιεύει το ieidiseis.gr.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) το ποσό των απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαγωνισμών έχει ξεπεράσει τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη του 2021, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του ieidiseis.gr, σε διάστημα δηλαδή 18 μηνών, το ποσό ανερχόταν σε 6,66 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΑΑΔΗΣΥ, από την 1η Νοεμβρίου του 2020 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, το ποσό των απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαγωνισμών ανέβηκε κατά σχεδόν ένα δις. ευρώ και ανέρχεται συνολικά στα 7,490 δισ. ευρώ.

Από το 1 δισ. που δαπανήθηκε από το Δημόσιο σε ένα τετράμηνο, τα 0,556 δις δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις, ενώ τα υπόλοιπα με κλειστές διαδικασίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία χωρίς να έχει προηγούμενη δημοσίευση για πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Tα στοιχεία που δημοσίευσε το ieidiseis.gr:


ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ψήφισμα ενάντια στο Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ


Ψήφισμα ενάντια στο Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ.

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συμμερίζεται τη μαζική κατακραυγή των Συγκλήτων, των διδασκόντων, της Α/ΤΕΕ και των φοιτητών απέναντι στο Σχέδιο Νόμου «Νέοι Ορίζοντες  στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις» και ζητεί την άμεση απόσυρσή του. 

Μαζί με όλους τους παραπάνω διακηρύττουμε ότι υπερασπιζόμαστε το δημόσιο, δημοκρατικό και αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως και τις ενιαίες αδιάσπαστες πενταετείς σπουδές μηχανικού.

Το νομοσχέδιο δεν εμπιστεύεται τις δυνάμεις του Πανεπιστημίου. Αντί να θεσπίσει διαδικασίες εξέλιξης και αναβάθμισης των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΥ, καθιερώνει ελαστικές σχέσεις εργασίας και αποδυναμώνει την εκπαιδευτική αποστολή τους .

Η ρύθμιση για τα Integrated Master θα δημιουργήσει πρόσθετες επιπλοκές αντί να επιλύσει τα ανοικτά ζητήματα, θέτοντας εν αμφιβόλω τις ήδη εκδοθείσες Διαπιστωτικές Πράξεις.

Όσον αφορά στους φοιτητές, τα πολλαπλών ταχυτήτων πτυχία, τα διαφορετικών επιπέδων και περιεχομένων προγράμματα σπουδών δημιουργούν αξεπέραστα προβλήματα αναγνώρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Η όλη απορρύθμιση του Δημοσίου, ποιοτικού Πανεπιστημίου συντελεί στην απορρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και εν τέλει βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.

Κατά την άποψη μας το νέο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση υπονομεύει με απόλυτο τρόπο τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου: επιβάλλει την κυριαρχία της αγοράς στη διάρθρωση προγραμμάτων σπουδών και τρόπων χρηματοδότησης (μέσω μάνατζερ) περιγράφοντας την ακόμη μεγαλύτερη απόσυρση του δημοσίου από την συνταγματική υποχρέωση χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επεκτείνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και παράλληλα απο-δημοκρατικοποιεί τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. 

Τα Πανεπιστήμια χρειάζονται άμεσα καλύτερες υποδομές, ολοκληρωμένη στελέχωση προσωπικού πάντα σε κλίμα δημοκρατίας και συνεννόησης, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και του καλύτερου επιπέδου εκπαίδευσης.

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Κατάργηση προέγκρισης στις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 1 και 2.

 https://youtu.be/LiemBT3msbcΘέμα : Κατάργηση προέγκρισης στις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 1 και 2. 

Κίνδυνος για νέα γενιά αυθαιρέτων.

Συνάδελφοι/σες

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ παρενέβη, κατόπιν των παρατηρήσεων της, στην ακρόαση φορέων της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής για το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την αδειοδότηση των ΑΠΕ. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας : «διαπιστώσαμε πως καταργείται η διαδικασία της προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας στις κατηγορίες 1 και 2, εξομοιώνοντας τις κατ’ ουσίαν με την κατηγορία 3. Πρόκειται για μια πολύ αρνητική εξέλιξη σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουμε ως ΕΜΔΥΔΑΣ, δηλαδή την επαναφορά της προέγκρισης και του ελέγχου από τις ΥΔΟΜ για όλες τις κατηγορίες αδειών, σε συνέχεια της επαναλαμβανόμενης νομοθέτησης για αποχώρηση ή και κατάργηση των Δημόσιων Υπηρεσιών από τον έλεγχο. Χωρίς μάλιστα να προηγηθεί οποιοσδήποτε απολογισμός και δειγματοληπτικός έλεγχος για το τι ακριβώς έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια στις εκδοθείσες άδειες στην κατηγορία 3 και της ΕΕΜΚ (Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας). Και αυτό γιατί η δικλείδα του ελέγχου του 30% αυτών των αδειών από τις ΥΔΟΜ, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Συνεπώς η Πολιτεία χωρίς να ελέγξει ποτέ το μέγεθος της ενδεχόμενης αυθαίρετης Δόμησης στις κατασκευές αφού δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία προέγκρισης, επεκτείνει την αμφίβολη αυτή διαδικασία και στις μεγάλες, αλλά και σε ευαίσθητες περιοχές κατασκευές (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, οικισμοί με ειδικά διατάγματα, κλπ), οι οποίες με αυτό το νομοσχέδιο θα εκδίδονται αυτόματα και μόνο με έλεγχο  Τοπογραφικού!».

Την παρέμβαση μας στην Επιτροπή μπορείτε να τη δείτε εδώ:

Παρέμβαση του Προέδρου ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε Επιτροπή της Βουλής για τη διαβούλευση Ν/Σ του ΥΠΕΝ

Απάντηση σε Ερωτήσεις

Ολόκληρη η Συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής την 21/6/2022

Και σχετικά άρθρα του Τύπου που παρουσίασαν τις θέσεις μας στους παρακάτω συνδέσμους:

Έθνος: Οικοδομικές άδειες: Η αυτόματη έκδοση γεννά κινδύνους για μία νέα γενιά 

αυθαιρέτων

Καθημερινή: Αντιδράσεις για τις οικοδομικές άδειες

Εφημερίδα Συντακτών: Ρυθμίσεις για... τα αυθαίρετα του μέλλοντός μας

Καθημερινή: Για τις Πολεοδομίες

Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τις Α’ Βάθμιες Ενώσεις θα συνεχίσει τον αγώνα της για στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης, τον εξοπλισμό τους, την απλοποίηση της σχετικής Νομοθεσίας και επανεξέταση της λειτουργίας τους από τους Δήμους, ώστε να λειτουργήσουν προς όφελος της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος.

Ρεπορτάζ του Star για τις αλλαγές στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Την φέρνουν από το «παράθυρο»

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Την φέρνουν από το «παράθυρο»
ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Από την 1η Αυγούστου με την τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Bουλή η κυβέρνηση θριαμβολογεί ότι καταργείται η..

Από την 1η Αυγούστου με την τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Bουλή η κυβέρνηση θριαμβολογεί ότι καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Η διάταξη κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απλούστευση της αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δήθεν έχει στόχο την «συγκράτηση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και την επιστροφή των τιμών του ρεύματος στο επίπεδο του περασμένου φθινοπώρου».

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;

Πρώτον στην τροπολογία δεν υπάρχει αναφορά σε κατάργηση της ρήτρα αναπροσαρμογής παρά μόνο σε αναστολή της.

Δεύτερον βάσει της τροπολογίας και ειδικότερα του «άρθρου 2» η τιμή της ρήτρας αναπροσαρμογής ουσιαστικά ενσωματώνεται στα τιμολόγια. Αφού στην περίπτωση που οι προμηθευτές – πάροχοι αγοράζουν ακριβή ενέργεια το κόστος θα μετακυλίεται στους καταναλωτές, οι οποίοι θα πληρώνουν ακριβότερους λογαριασμούς.

Ειδικότερα στην παράγραφο δύο της τροπολογίας σημειώνεται: «Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας».

Τι σημαίνουν τα παραπάνω πρακτικά; Ότι οι πάροχοι κάθε δύο μήνες θα διαμορφώνουν την τιμή μονάδας του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την τιμή που που θα επικρατεί στην αγορά της χονδρικής ενέργειας και όπως αυτή καθορίζεται στο χρηματιστήριο. Με άλλα λόγια κάθε δύο μήνες οι πάροχοι θα αλλάζουν την τιμή χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος μετά από μερικούς μήνες και ειδικά μπαίνοντας στο Χειμώνα.

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση δίνει ουσιαστικά το δικαίωμα στους παρόχους – προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να αλλάζουν τις τιμές κατά το δοκούν κάτω από την αιτιολογία «χρέωση προμήθειας ενέργειας». Οι εταιρείες δηλαδή θα αναλάβουν την «υποχρέωση» να ενσωματώνουν την όποια επιβάρυνση εκτιμούν στην τιμή λιανικής!!! Ωστόσο δεν έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές! Η μόνη υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι να αναρτά στον ιστότοπό του, το ύψος της χρέωσης που θα βάζει!

Στη συνέχεια επί της υψηλής τιμής του ρεύματος που θα ανακοινώνουν οι εταιρείες θα παρεμβαίνει το κράτος, μέσω του μόνιμου μηχανισμού στήριξης για να μειώνεται η τιμή της κιλοβατώρας. Αλλά η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει πώς θα υπολογίζεται η κρατική επιδότηση!!! Έτσι κάθε μήνα η επιδότηση θα αλλάζει, καθώς κάθε μήνα θα αλλάζει και η τιμή πώλησης του ρεύματος. Κάθε φορά που θα ανεβαίνει η χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας οι εταιρείες θα ανακοινώνουν υψηλότερες τιμές πώλησης τους καταναλωτές που θα πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ενώ και τα κρατικά ταμεία (δηλαδή πάλι του χρήματα του λαού) θα πρέπει να καλύπτουν ένα μέρος του κόστους των αυξήσεων που μέχρι στιγμής πάντως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φροντίσει να μην προσδιορίσει το ύψος τους, αφού …ελέγχει τα δημοσιονομικά περιθώρια!


Έτσι κάθε δεύτερο μήνα οι καταναλωτές (όσοι μπορούν) θα ψάχνουν προκειμένου να γλυτώσουν λίγα ευρώ να εντοπίσουν μόνοι τους μέσω των ιστοσελίδων των παρόχων την τιμή χρέωσης του ρεύματος! Και θα αναζητούν εκείνο τον πάροχο που θα τους προσφέρει την πιο συμφέρουσα τιμή. Γιατί ο καπιταλισμός τους προσφέρει και το πλεονέκτημα του περιβόητου …ανταγωνισμού.

Αλλά επειδή ακριβώς είναι καπιταλιστική η αγορά υπάρχει ο κίνδυνος οι εταιρείες να λειτουργήσουν με μονοπωλιακή λογική και να μην υπάρχει φθηνό ρεύμα! Και αυτή την διαδικασία η κυβέρνηση Μητσοτάκη την «βάφτισε» κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και πανηγυρίζει, επιδιώκοντας να ρίξει στάχτη στα μάτια των λαϊκών νοικοκυριών την ώρα που ουσιαστικά την φέρνει από το «παράθυρο»…

Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη όρισε την έναρξη της εφαρμογή του μέτρου από την 1η Αυγούστου ώστε οι λογαριασμοί που θα λάβουν οι καταναλωτές να είναι από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, μετά δηλαδή τις πιθανές πρόωρες κάλπες που μπορεί να στηθούν τον Σεπτέμβριο…

Ο δικηγόρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Αλέξης Αλεξόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στο θέμα σημείωσε: «Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν λέει ότι καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, λέει ότι δεν εφαρμόζεται, δηλαδή αναστέλλεται η εφαρμογή της από τους λογαριασμούς ρεύματος που θα βγουν για καταναλώσεις μετά την 1η Αυγούστου 2022 και μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Αυτό μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δίνει το δικαίωμα στους προμηθευτές να αλλάζουν τις τιμές κατά το δοκούν. Να τα βάζουν σύμφωνα με το άρθρο 2 της τροπολογίας κάτω από την αιτιολογία “χρέωση προμήθειας ενέργειας”. Δηλαδή του αλλάζουμε όνομα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα είναι τα ίδια νούμερα. Χρέωση προμήθειας ενέργειας, θα δίνει το κράτος κάποια επιδότηση στον προμηθευτή, θα βάζει κάποιο πλαφόν που υποτίθεται ότι θα παίρνει πίσω και ο καταναλωτής δεν θα μπορεί ούτε να ελέγξει ούτε θα ξέρει πόσο θα χρεώνεται. Γιατί λέει ότι ο προμηθευτής την μόνη υποχρέωση που έχει, δεν είναι καν να ειδοποιεί τον καταναλωτή, για τις όποιες αυξήσεις. Αυτοί θα συνεχίσουν να αυξάνουν. Το μόνο που έχει υποχρέωση είναι στον ιστότοπό του να κάνει μια ανάρτηση και να λέει “η χρέωση που θα σου βάλω θα είναι τόση”. Δηλαδή έρχεστε εσείς στο γραφείο μου, υπογράφετε μια σύμβαση για μια αγωγή που θα σας κάνω και σας λέω “αν θες να δεις πόσο θα κοστίσει, πήγαινε σε δυο μήνες στον ιστοτοπό μου, να δεις πόσο σε χρέωσα”. Αυτό γίνεται. Βαφτίσαμε το κρέας ψάρι. Αυτό έγινε. Αυτά ισχύουν και για τα οικιακά τιμολόγια και για τα επαγγελματικά».

Οι συνέπειες των ευρωενωσιακών πολιτικών της απελευθέρωσης της ενέργειας είναι εδώ. Το ρεύμα από κοινωνικό αγαθό μετατράπηκε σε χρηματιστηριακό προϊόν με τα μονοπώλια ενέργειας να καθορίζουν την τελική τιμή τους γδέρνοντας τα λαϊκά στρώματα για να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους…

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ψήφισμα ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Ψήφισμα ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης 


Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, καταδικάζει την ποινικοποίηση των αγώνων, τη φίμωση και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, που δυστυχώς βλέπουμε να επιχειρείται να επιβληθούν σε ανησυχητικό πλήθος περιπτώσεων: 
(α) με την 1097/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπου το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή του δημάρχου Αλίμου, σε βάρος του Γιώργου Χαρίση, μέλους του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, επειδή ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook τα ψηφίσματα αλληλεγγύης συνδικαλιστικών οργανώσεων, για τις ποινικές και πειθαρχικές διώξεις που υφίσταται από τον δήμαρχο, εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό του Δήμου και μέλος του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων, για τη συνδικαλιστική της δραστηριότητα. Όπως γίνεται φανερό, αν τελεσιδικήσει μια τέτοια απόφαση, δημιουργεί δεδικασμένο και πλέον κανένα συνδικάτο, εργαζόμενος ή συνδικαλιστής δεν θα μπορεί να ασκεί δημόσια κριτική στο κράτος και την εργοδοσία ή να διακινεί, μέσω του διαδικτύου, ανακοινώσεις συνδικάτων, γιατί κινδυνεύει να κατηγορηθεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Επίσης ανοίγει το δρόμο να ασκηθούν και νέες αγωγές, από τον δήμαρχο Αλίμου, για την δημοσίευση των ανακοινώσεων και των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που δεν συμπεριελήφθησαν στην εκδικασθείσα αγωγή, αλλά και ενάντια στους ίδιους τους προέδρους και στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, στους οποίους είχαν αποσταλεί τότε εξώδικες αναφορές. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη δίωξη παίρνει πλέον ευρύτερα χαρακτηριστικά, αφορά όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όλους όσοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
(β) με την κλήση σε «απολογία» οκτώ Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στους οποίους καταφθάνουν κλήσεις προσέλευσης στην Ασφάλεια Χανίων «δι’ υποθεσίν τους», στα πλαίσια εισαγγελικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε κατά παραγγελία της Υπουργού Κεραμέως για ένα ζήτημα που είχε ήδη επιλυθεί εντός ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Υπουργός ζήτησε την εισαγγελική έρευνα για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος παραστάσεων διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων ενάντια σε απόπειρα πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον φοιτητή για «αφισορύπανση» (ανάρτηση μία συνδικαλιστικής αφίσας για ακαδημαϊκά ζητήματα…), κίνηση που τελικά βρέθηκε να αντιμετωπίζει τόσο την μαζική κατακραυγή των φοιτητικών συλλόγων, όσο και την αποδοκιμασία της Πρυτανείας. 
Απέναντι στους εκφοβισμούς και τις απειλές, απέναντι στην προσπάθεια «φίμωσης» των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι εργαζόμενοι, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οφείλουν και πρέπει να απαντήσουν με τα δικά τους όπλα: τη συλλογική μαζική πάλη, την αποφασιστικότητα και την ταξική αλληλεγγύη. Η δίωξη των Σωματείων και η στοχοποίηση των συνδικαλιστών, η προσπάθεια φίμωσης οιασδήποτε φωνής αντίστασης και αποκάλυψης της αλήθειας, επειδή δε συμβιβάζονται με τον εργασιακό μεσαίωνα, δεν μπορεί παρά να είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Αρχαιολογικοί χώροι και αγροτική γη παραδίδονται στη βιομηχανία των ΑΠΕ

Αρχαιολογικοί χώροι και αγροτική γη παραδίδονται στη βιομηχανία των ΑΠΕ


Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος», το ΥΠΕΝ παραδίδει αγροτική γη και -για πρώτη φορά ρητά- αρχαιολογικούς χώρους για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ. Το σχέδιο νόμου και οι τροπολογίες που το συνοδεύουν εισάγονται για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 29/6/202.

Το πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια, με ανακοίνωσή του, αφού αναφέρει τα μέχρι τώρα δεδομένα στον τομέα των έργων ΑΠΕ, διατυπώνει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα, που καταδεικνύουν τον ακραίο χαρακτήρα της συγκεκριμένης επιλογής, την οποία χαρακτηρίζει πέρα από κάθε δεοντολογία, λογική και όριο.

Καλεί όλα τα κόμματα της Βουλής, όλες τις συλλογικότητες και τους φορείς, όλους τους πολίτες, να βάλουν -επί τέλους- ένα όριο στα εξωφρενικά σχέδια που υλοποιούνται, εις βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και που έχουν ως νέο στόχο το τελευταίο προπύργιο, αυτό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, απαιτώντας απόλυτη προστασία των αρχαιολογικών – ιστορικών χώρων, των τόπων ιδιαίτερης φυσικής αξίας και των μνημείων της φύσης.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

Εκλογοαπολογιστική ΓΣ ΣΠΜΕ_Τετάρτη 29.06.2022_Κάλεσμα ΠΡ.Ε.Σ.Α.

Εκλογοαπολογιστική ΓΣ ΣΠΜΕ_Τετάρτη 29.06.2022_Κάλεσμα ΠΡ.Ε.Σ.Α.

Έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του ΣΠΜΕ (παρατάξεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), οδεύουμε επιτέλους προς την διεξαγωγή των νέων εκλογικών διαδικασιών του συλλόγου. Υπενθυμίζουμε πως έχουν περάσει σχεδόν έξι (6) χρόνια από την ημερομηνία διεξαγωγής (03.07.16) των προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών του ΣΠΜΕ, ενώ σύμφωνα με το καταστικό οι εκλογές πραγματοποιούνται κανονικά κάθε δύο έτη.


Μετά από πρόσφατη απόφαση του ΔΣ/ΣΠΜΕ η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 5.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).


Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ είναι:
· Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
· Οικονομικός Απολογισμός
·Έγκριση καθορισμού τρόπου, λεπτομερειών και ημερομηνιών διενέργειας Αρχαιρεσιών του Συλλόγου
· Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών (ΚΕφΕ)
· Ψήφιση Eκλογικού Κανονισμού


Συμπληρωματικά στα παραπάνω στη Γ.Σ. είναι δυνατό να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και για άλλα θέματα εκτός Η.Δ. που θα τεθούν από μέλη του ΣΠΜΕ τα οποία είναι σίγουρα πάρα πολλά και σημαντικά, που αφορούν είτε την καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος είτε ευρύτερα ζητήματα. Στη Γ.Σ. έχουν δυνατότητα συμμετοχής και παρέμβασης όλα τα ενεργά μέλη του Συλλόγου και μπορούν να εγγραφούν την ίδια ημέρα και νέα μέλη (π.χ. νέοι απόφοιτοι σχολών πολ.μηχ.).


Η ΠΡ.Ε.Σ.Α. είναι μια νέα ανεξάρτητη συλλογικότητα πολιτικών μηχανικών με αριστερό πρόσημο, που δημιουργήθηκε πριν από τις προηγούμενες εκλογές του 2016 και κατάφερε να πάρει 1/15 έδρες στο ΔΣ του ΣΠΜΕ. Η μικρή εμπειρία από αυτή την περίοδο μας έδειξε πως παρά τις μικρές μας δυνάμεις, έχει μεγάλη σημασία η ενεργή παρέμβασή μας σε όλες τις διαδικασίες εντός του ΣΠΜΕ. Με την εκπροσώπησή μας στο ΔΣ διεκδικήσαμε ο ΣΠΜΕ να αποκτήσει μια φωνή που θα εκφράζει τα συμφέροντα των πληττόμενων μηχανικών. Στο blog μας θα βρείτε αναλυτικές ενημερώσεις από τις διαδικασίες του ΣΠΜΕ και από τις παρεμβάσεις της ΠΡΕΣΑ στο ΔΣ. Υπήρξαν αρκετές αποφάσεις του ΔΣ/ΣΠΜΕ που βασίστηκαν σε ψήφισματα που κατέθεσε η ΠΡΕΣΑ, αλλά και αρκετές τοποθετήσεις μας σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του προεδρείου (ΔΚΜ-ΔΗΣΥΜ).


Όπως χαρακτηριστικά έχουμε αναφέρει στις προτάσεις μας για τη λειτουργία του συλλόγου και τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων «θεωρούμε πως ο ΣΠΜΕ πρέπει να έχει έναν ανοιχτό χαρακτήρα στη λειτουργία του, με συμμετοχή των μελών του σε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στις οποίες θα τίθενται όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του και θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες δράσεις σε όλα τα αμιγώς επαγγελματικά ή ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Οι συζητήσεις σε επίπεδο μελών του ΔΣ δεν επαρκούν και είναι απαραίτητη η διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων των μελών του συλλόγου.»


Εμείς στην ΠΡ.Ε.Σ.Α. καλούμε όλες/όλους τις/τους συναδέλφισσες/ους πολιτικούς μηχανικούς μέλη του Σ.Π.Μ.Ε. να στηρίξουν με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους τη Γενική Συνέλευση του Σ.Π.Μ.Ε. την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στην Αθήνα και ώρα 5.30 μ.μ. στo Αμφιθέατρο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).


ΠΡωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς

Πολιτικών ΜηχανικώνΞανά από το σημείο μηδέν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank


Τι λέτε; από που θα βρει ξανά χρήματα η Τράπεζα "μας";

Ξανά από το σημείο μηδέν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank
27-06-2022 - Πηγή: insider.gr

Έναν συνεχή ανήφορο – με την προσδοκία να μην καταλήξει σε αδιέξοδο και γκρεμό – ανεβαίνει η Attica Bank, υλοποιώντας το πλάνο για την πλήρη εξυγίανσή της.

Το μονοπάτι για την δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσβατο, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: τόσο για τη συμφωνία των μετόχων να καλύψουν ισότιμα την δεύτερη ΑΜΚ, όσο και για το ύψος του ποσού που θα απαιτήσει η δεύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση και το εάν αυτό θα μπορέσει να καταβληθεί (επενδυθεί) υπό τις παρούσες συνθήκες στις αγορές.

Τα θέματα αυτά έρχονται άμεσα στο προσκήνιο ενόψει της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank στις 5 Ιουλίου (θα έχει προηγηθεί στις 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου) και του rating για τις τιτλοποιήσεις της Τράπεζας που αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου από την DBRS.

Οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στα δύο παραπάνω θέματα δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, καθώς, βάσει του σχεδιασμού που συμφωνήθηκε με την ολοκλήρωση της πρώτης ΑΜΚ τον περασμένο Δεκέμβριο, η νέα αύξηση κεφαλαίου πρέπει να υλοποιηθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021. Με το δεδομένο αυτό, η νέα ΑΜΚ πρέπει να γίνει μέχρι τις 3 Αυγούστου.

Ωστόσο, τίποτα δεν προδιαγράφει την ομαλή πορεία σε αυτό το χρονικό ορόσημο, καθώς μεσολαβεί το «άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας», δηλαδή η αποκάλυψη της πραγματικής κεφαλαιακής τρύπας της Attica Bank. Αυτό θα γίνει με την αξιολόγηση, από την DBRS, των τιτλοποιήσεων που επιδιώκει να βάλει στον «Ηρακλή ΙΙ» η Attica Bank, προκειμένου να καθαρίσει πλήρως το χαρτοφυλάκιό της από τα κόκκινα δάνεια. Από την αξιόπιστη εκτίμηση του ύψους της αξίας των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, και κατ’ επέκταση την αξιόπιστη επιμέτρηση του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης που μπορεί να προκύψουν εφόσον η Τράπεζα συνεχίσει με αυτήν την στρατηγική διαχείρισης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, για τη λήψη της ελάχιστης απαιτούμενης πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒΒ-, θα καταδειχθεί το πόσο βαθιά θα κληθούν να βάλουν οι μέτοχοι το χέρι στην τσέπη για την δεύτερη ΑΜΚ.

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

ΕΦΚΑ: Αναδρομική παραγραφή οφειλών στη 10ετία για χιλιάδες ασφαλισμένους
ΕΦΚΑ: Αναδρομική παραγραφή οφειλών στη 10ετία για χιλιάδες ασφαλισμένους – Ποιοι κερδίζουν
26-06-2022 - Πηγή: imerisia.gr

Νομοθετική ρύθμιση «σκούπα» για την παραγραφή – με συγκεκριμένες προϋποθέσεις – ασφαλιστικών οφειλών που… χρονίζουν πέραν της 10ετίας ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας.

Η ρύθμιση έρχεται σε εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ και αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους οφειλέτες, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, που θα αποκτήσουν την δυνατότητα να «διαγράψουν» ή καλύτερα να αδρανοποιήσουν παλαιές οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χάνοντας αντίστοιχα ασφαλιστικό χρόνο, κερδίζοντας όμως ασφαλιστική ενημερότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» η νομοθετική διάταξη βρίσκεται υπό τελική επεξεργασία με στόχο να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή ακόμη και πριν την έναρξη των θερινών τμημάτων, ώστε να ρυθμίσει οριζόντια και αναδρομικά το ζήτημα της παραγραφής ασφαλιστικών οφειλών στην 10ετία.
Ποιες οφειλές μπαίνουν στην άκρη

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές στην «Η», η νέα οριζόντια δυνατότητα αδρανοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν θα δίνει αυτόματα τη δυνατότητα παραγραφής σε όλες τις οφειλές που ξεπερνούν την 10ετία, δηλαδή όλες τις οφειλές που εκκρεμούν από το 2012-2011 και πίσω.

Αντίθετα, η παραγραφή θα λειτουργεί πιο περίπλοκα.

Ειδικότερα στο φάσμα της παραγραφής μπαίνουν οφειλές που:δεν έχουν βεβαιωθεί εγκαίρως από το αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο εντός 10ετίας ή/και
δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως διακοπτικά της παραγραφής μέτρα, όπως είναι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (πλειστηριασμοί κλπ).

Βασικό ζητούμενο είναι να έχει παρέλθει 10ετία πριν την βεβαίωση της οφειλής ή στη συνέχεια μέχρι την ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων. Η 10ετία παραγραφής ξαναρχίζει και μετρά μετά από κάθε διακοπτική κίνηση της Διοίκησης (βεβαίωση, αναγκαστικά μέτρα κλπ).

Για παράδειγμα :Οφειλή που δημιουργήθηκε το 2007
Δεν βεβαιώθηκε μέχρι το 2017 διότι στο μεταξύ είχε ψηφιστεί το 2016 ο νόμος Κατρούγκαλου που έβαζε τον πήχη της παραγραφής στην 20ετία
Η οφειλή παραγράφεται
Η βασική δεξαμενή της παραγραφής

Όπως εξηγούν στην «Η» αρμόδιες πηγές, η βασική δεξαμενή των οφειλών που θα παραγραφούν τώρα ανατρέχει στην περίοδο 2006 – 2011 με 2012. Σε εκείνες τις μισθολογικές περιόδους εντοπίζεται η πλειοψηφία των χρεών που τώρα θα παραγραφούν.

Με άλλα λόγια οφειλές που δημιουργήθηκαν για εργασία η οποία παρασχέθηκε την περίοδο 2006 – 2011 με 2012 είναι η βασική πηγή των οφειλών που θα οδηγηθούν τώρα σε παραγραφή.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εξηγούν πως αυτό συμβαίνει διότι για οφειλές από το 2006 η κρίσιμη 10ετία συμπληρώνονταν μετά το 2016, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, που έθεσε τον πήχη της παραγραφής για όλους στην 20ετία. ‘Έτσι υπάρχουν οφειλές που δεν βεβαιώθηκαν εγκαίρως, καθώς με το νόμο 4387/2016 υπήρχε χρόνος ώστε να βεβαιωθούν αργότερα χωρίς πρόβλημα. Αυτές οι οφειλές πέφτουν τώρα στην ενδιάμεση περίοδο, στην… μαύρη τρύπα της παραγραφής.

Οφειλές πριν το 2006 που ήταν προς παραγραφή, έχουν ήδη παραγραφεί με άλλους κανόνες, ενώ οφειλές μετά το 2011 – 2012 θα ρυθμιστούν τώρα με την νέα διάταξη.
Σβήνονται μόλις 250 εκ. ευρώ

Σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται πως κατ αρχήν θα παραγραφούν οφειλές μόλις 250 εκ. ευρώ, σε ένα χαρτοφυλάκιο χρεών 42,8 δις. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία Μαρτίου 2022 του Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Δηλαδή μόλις το 0,58% του συνόλου των χρεών που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ.

Τα χρέη προς παραγραφή είναι λίγα διότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν κινηθεί οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και τα αναγκαστικά μέτρα έχουν ληφθεί εγκαίρως χωρίς να έχει παρέλθει η κρίσιμη 10ετία. Επίσης στην περίπτωση των εργοδοτών ίσχυε 10ετής παραγραφή ήδη πριν το 2016.
Κυρίως σε επαγγελματίες τα προς παραγραφή χρέη

Γι αυτό, τα περισσότερα αμφισβητούμενα τώρα χρέη αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες διότι γι αυτούς η παραγραφή ήταν στην 20ετία και πριν το 2016, ενώ, παλαιότερα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος για τις οφειλές γίνονταν – επί της ουσίας – κατά την αίτηση της σύνταξης.
Αναδρομική η νέα ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση θα ανατρέχει αναδρομικά στο 2016, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου που έθεσε τον πήχη της παραγραφής για όλους στην 20ετία, κατά το πρότυπο των ελευθέρων επαγγελματιών. Στόχος είναι να ρυθμιστεί το θέμα της παραγραφής αναδρομικά για όλους στην 10ετία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ρύθμιση θα καταλάβει όλα τα χρέη που δεν ήταν παραγεγραμμένα από το 2016 και μετά, χρέη δηλαδή που ήρθαν από τα πρώην ταμεία στον ΕΦΚΑ το 2016.

Μέχρι το 2016 για τους εργοδότες (πρ. ΙΚΑ) ίσχυε η 10ετής παραγραφή οφειλών (10ετία για να βεβαιωθεί το χρέος συν μια 10ετία για να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα). Αντίθετα για τους ελεύθερους επαγγελματίες η παραγραφή ήταν στην 20ετία. Γι αυτό και τεκμαίρεται πως η πλειοψηφία των «ωφελούμενων» από τη νέα ρύθμιση θα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Αν θέλεις τον ασφαλιστικό χρόνο, πληρώνεις

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει- πιθανότατα – να αιτηθούν την παραγραφή των οφειλών τους, να υποβάλλουν ένσταση παραγραφής. Τα παλιά χρεή δεν θα διαγράφονται αλλά θα αδρανοποιούνται. Ο επαγγελματίας θα μπορεί να λάβει ενημερότητα και σύνταξη, αλλά χωρίς τον ασφαλιστικό χρόνο που αντιστοιχεί στα χρόνια των παραγεγραμμένων οφειλών.

Εφόσον επιθυμεί να προσμετρήσει στην σύνταξή του τον ασφαλιστικό χρόνο των επίμαχων οφειλών θα μπορεί να τα πληρώσει και να τα… επαναφέρει στην καρτέλα του.

Πλέον η παραγραφή οφειλών θα είναι για όλους στην 10ετία. Το νέο χρονικό όριο της παραγραφής μετράει από το έτος εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία και διαρκεί 10 χρόνια.

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

«Ολα μας θυμίζουν ότι εδώ τελέστηκε ένα έγκλημα»

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 25.06.2022, 17:23
«Ολα μας θυμίζουν ότι εδώ τελέστηκε ένα έγκλημα»
Ελβίρα Κριθάρη, Ιωάννα Λουλούδη για το MIIR*

Οδοιπορικό στις στάχτες της βόρειας Εύβοιας ⫸ Εναν χρόνο μετά τον πύρινο εφιάλτη που άφησε πίσω του 520.000 στρέμματα καμένης γης κι ενώ πια οι πληγές έχουν μετρηθεί ξανά και ξανά, οι άνθρωποι της Εύβοιας -που αψηφώντας τις εντολές εκκένωσης της Πολιτικής Προστασίας έσωσαν ό,τι μπορούσε να σωθεί- περιμένουν ακόμα για να δουν την παραμικρή δράση αποτροπής μιας νέας ανάλογης καταστροφής ● Τεράστιο το πλήγμα στην οικονομία της περιοχής, χάθηκαν εκατοντάδες δουλειές και ήδη υπάρχει μεγάλη φυγή Ευβοιωτών ● Πιστό στην απολύτως αποτυχημένη στρατηγική να επενδύει μόνο στην καταστολή και όχι στην πρόληψη πυρκαγιών το ελληνικό κράτος.


Κάθε χρόνο τέτοια εποχή και ήδη από τα τέλη της άνοιξης, ο Βαγγέλης Γεωργαντζής έφευγε αξημέρωτα μαζί με τη γυναίκα του για το δάσος. Ο έμπειρος ρητινοκαλλιεργητής είχε ζήσει για πέντε χρόνια στην Αθήνα, αλλά μεγαλωμένος καθώς ήταν στα δάση της βόρειας Εύβοιας εγκατέλειψε γρήγορα τους αστικούς ρυθμούς και ορκίστηκε επιστρέφοντας στον τόπο του να μη φτάσει ξανά ούτε μέχρι τη Μαλακάσα. Με 9.000 πεύκα στην κατοχή του, συνέλεγε το ρετσίνι τους από τον Μάρτιο ώς τον Νοέμβριο, κάνοντας -όπως λέει- ένα από τα πιο «βιώσιμα επαγγέλματα». Οι φωτιές του περασμένου Αυγούστου έκαναν στάχτη και το τελευταίο του δέντρο.

Η πυρκαγιά έσβησε, η καταστροφή συνεχίζεται

Η τοπική κοινότητα στους Δήμους Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Αννας και Ιστιαίας-Αιδηψού στιγματίστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ανεπανόρθωτα από τις φωτιές που έκαψαν 520 χιλιάδες στρέμματα. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντζή, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Ευβοίας, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν τον περασμένο Δεκέμβρη καλύπτουν μόνο εν μέρει τα ήδη φτωχά νοικοκυριά της περιοχής, που είδαν και τις υπόλοιπες αγροτικές τους δραστηριότητες να αφανίζονται: καμένα εργαλεία και εξοπλισμός, αλλά και καμένα ελαιόδεντρα και αμπέλια άφησαν τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα χωρίς αντικείμενο εργασίας εν μια νυκτί.

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. Μακεδονίας: Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών

 
ΕΝΩΤΙΚΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Αγωνιζόμαστε Στηρίζουμε Πετυχαίνουμε Συνεχίζουμε

ΕΠΑΝΑΦΕΡΑΜΕ την ΕΜΔΥΔΑΣ στο προσκήνιο, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΑΜΕ τον ρόλο της

στο συνδικαλιστικό χώρο και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις εκλογές του 2019. Βάσει του καταστατικού και της Απόφασης Γενικής Συνέλευσης, στις 30/6 έχουμε εκλογές. Στο διάστημα 2019-2022, η παράταξη μας συμμετείχε με 6 εκπροσώπους στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας. Η πλειοψηφία, με την οποία μας εμπιστευθήκατε στις προηγούμενες εκλογές, μας έδωσε την δύναμη να πετύχουμε όλους τους στόχους, να στηρίξουμε τους/τις συναδέλφους/ισες στις δύσκολες στιγμές και να δυναμώσουμε την Ένωση μας. Αφιερώσαμε όλον τον ελεύθερο χρόνο μας για να στηρίξουμε τα δικαιώματα των μελών και τις αξίες της Ένωσης (Συνεργασία, Ενότητα, Αλληλεγγύη, Αξιοπρέπεια) τις οποίες και υπερασπίσαμε με τη συλλογική λειτουργία μας και τις κάναμε πράξη. Η συμμετοχή των μελών της παράταξης μας, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όλη την τριετία ήταν ουσιαστική, αδιάλειπτη και η συμβολή όλων μας στην στήριξη της ΕΜΔΥΔΑΣ, πολύτιμη. Αγωνιστήκαμε για τους/τις συναδέλφους/ισες μας, ήμασταν δίπλα τους όταν χρειάστηκε, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους και συνεχίζουμε ενωμένοι, δυναμικά. Δεν πιστεύουμε στην απευθείας ανάθεση των κοινών αγώνων αλλά ότι, η ΕΜΔΥΔΑΣ είναι ΟΛΑ τα μέλη της και όχι μόνον οι εκλεγμένοι/νες συνδικαλιστές/στριες.

Η παράταξή μας μεταξύ άλλων πρότεινε και υλοποίησε:

 • την συνεχή έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων για κάθε δραστηριότητα του ΔΣ, με σκοπό την διαρκή αλληλεπίδραση με τα μέλη. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατάκτηση και εδραίωση της Διαφάνειας και της διαρκούς Λογοδοσίας, που σθεναρά υποστηρίζουμε σαν παράταξη.

 • την διαρκή στήριξη των μηχανικών, στα δικαστήρια, με στάσεις εργασίας και εισήγηση στον/στην Εισαγγελέα Υπηρεσίας, με σκοπό να ακουστεί η φωνή του Μηχανικού και να γνωστοποιηθούν οι συνθήκες εργασίας μας.

 • την επικοινωνία με τους Μηχανικούς, μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τηλεδιασκέψεις, e-mail, messenger, viber κλπ, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατότητα της τεχνολογίας

 • την συμμετοχή σε διαβουλεύσεις Νομοσχεδίων ή/και την συμβολή στην βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, με προτάσεις που στηρίζονταν σε συμπεράσματα μετά από επικοινωνία με έμπειρους συναδέλφους-ισες

 • την νομική στήριξη των Μηχανικών από έμπειρους Νομικούς.

Είμαστε μηχανικοί με υποχρεώσεις … άρα και με δικαιώματα

 • Θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και όχι ο/η καθένας/καθεμία ξεχωριστά, αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της αδιέξοδης πολιτικής τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • Δεν θέλουμε να δεχόμαστε πολιτικές παρεμβάσεις ή bulling, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

 • Δεν θέλουμε να δουλεύουμε αμυντικά ή να σερνόμαστε στα δικαστήρια για να υποστηρίζουμε και να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα.

 • Χρειαζόμαστε έναν χώρο εργασίας με τις κατάλληλες υποδομές και εργαλεία δουλειάς. Ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με κλίμα, πολύπλευρα ενωτικό.

 • Χρειαζόμαστε μια υπηρεσία, αξιοκρατικά δομημένη, βασισμένη στην ισότητα και την αλληλεγγύη.

 • Χρειαζόμαστε αξιοκρατικές δημόσιες διαδικασίες, προϊσταμένους/νες που θα παλεύουν καθημερινά για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και την προστασία των υφισταμένων, με σύμμαχο την Νομοθεσία.

 • Θέλουμε ξεκάθαρη Νομοθεσία, χωρίς συνεχείς τροποποιήσεις και Ερμηνευτικές Εγκυκλίους, απλή και κατανοητή.

 • Θέλουμε να έχουμε ενιαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, για όλους τους συναδέλφους μηχανικούς στο Δημόσιο. Απαιτούμε Νομική Κάλυψη, κλαδικό μισθολόγιο και μισθολογική αναγνώριση των τυπικών προσόντων .

 • Θέλουμε να έχουμε την ελευθερία να χρησιμοποιούμε, δόκιμα, τις επιστημονικές γνώσεις μας, σε συνδυασμό με την ισχύουσα Νομοθεσία, για την παραγωγή έργου με σκοπό την ανάπτυξη της Χώρας.

 • Εντείνουμε τους αγώνες μας για προσλήψεις με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, για Συλλογικές Συμβάσεις, για αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων, για να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις, για αναβάθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών όπου απασχολούνται οι Μηχανικοί (Τεχνικές Υπηρεσίες, Πολεοδομίες, Περιβάλλοντος/ καθαριότητας, Προγραμματισμού, Πληροφορικής κλπ), για την δημοκρατία και την ελεύθερη φωνή ενός υγειούς συνδικαλισμού, για αποποινικοποίηση της εργασίας μας, την αξιοκρατική αξιολόγηση και ορισμό προϊσταμένων, για βιώσιμους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Οι εκλογές αποτελούν μία από τις θεμελιώδεις λειτουργίες του δημοκρατικού πολιτεύματος και η συμμετοχή όλων των μελών είναι μια πράξη εμπιστοσύνης στις θεσμικές διαδικασίες, στην ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας και σε καθένα/καθεμία από εμάς επιβεβαιώνοντας το έργο που έχει γίνει και δίνοντας μας δύναμη για ανάλογη συνέχεια. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι η ελάχιστη συμβολή στη λύση των προβλημάτων μας και η μοναδική προοπτική στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου Μηχανικού. Η αποχή δεν είναι λύση! Το 40% των συναδέλφων που παρέλειψε να ψηφίσει στις εκλογές του 2019 στέρησε δυνητικά το 40% της φωνής διαμαρτυρίας μας. Για να ακουστεί η φωνή μας. Σε Περιμένουμε

στις ΕΚΛΟΓΕΣ της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022,

Εκλογικά Τμήματα: Θεσσαλονίκη, Βέροια και Σέρρες


Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Το Δίκτυο απορρίπτει το περιεχόμενο του σχεδίου του νέου νόμου για τις ΑΠΕ

Το Δίκτυο απορρίπτει το περιεχόμενο του σχεδίου του νέου νόμου για τις ΑΠΕ

Σε συνέχεια της παρέμβασής του στη δημόσια διαβούλευση, το πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια κατέθεσε την κριτική του και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την Τρίτη 21/6/2022, για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος».

Η ουσία της θέσης του Δικτύου αποτυπώνεται στο εισαγωγικό τμήμα της τοποθέτησης, στο οποίο αναφέρεται, συγκεκριμένα:

Η κυβέρνηση και με το νoμoσχέδιο αυτό, δεν προσεγγίζει το ζήτημα της ενέργειας με ενεργειακό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της χώρας, όπως κάνουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά συνεχίζει την αδιέξοδη πορεία των τελευταίων δεκαετιών, που θέτει σε προτεραιότητα τις επενδύσεις, και βλέπει τους πολίτες ως πελάτες ενεργειακών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο προσθέτει στο σύστημα παραγωγής ενέργειας της χώρας,ακόμα περισσότερες μονάδες ΑΠΕ,
μια νέα κατηγορία ενεργειακών έργων, τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας,
νέες μονάδες φυσικού αερίου, ντίζελ και μαζούτ, αναιρώντας τις προσδοκίες ότι τα έργα αποθήκευσης θα τις υποκαταστήσουν.

Αυξάνει έτσι, ακόμα περισσότερο τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κόστη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σπατάλη ενεργειακών πόρων που συντελείται στην «απελευθερωμένη» αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο νομοσχέδιο εμφανίζεται πολύ έντονα μια αντίφαση: δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για νέες κατηγορίες ενεργειακών έργων, για τις οποίες καθορίζονται λεπτομερώς οικονομικές και τεχνικές παράμετροι, αλλά δεν καθορίζεται οτιδήποτε σχετικό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, κάποιες από τις οποίες δεν έχουν διερευνηθεί ακόμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: σε ποια βάση συντάσσονται και ελέγχονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων γι’ αυτά τα έργα;

Το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης είναι αναρτημένο εδώ:


Η αναλυτική παρέμβαση του Δικτύου στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Οικοδομικές άδειες: Η αυτόματη έκδοση γεννά κινδύνους για μία νέα γενιά αυθαιρέτων


Μία νέα γενιά αυθαιρέτων, τα οποία καμία υπηρεσία δεν θα έχει ελέγξει και ένα άναρχο οικοδομικό τοπίο σε κάθε περιοχή της χώρας και για κάθε μέγεθος κτιρίου προοιωνίζονται οι λίγες αλλά μεστές ...νοήματος διατάξεις για τις οικοδομικές άδειες που έχουν ενταχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, το οποίο συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Βάσει των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών και το σύνολο των οικοδομικών αδειών θα εκδίδεται αυτόματα. Πρακτικά για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας θα υποβάλλεται φάκελος από τον μηχανικό στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και αυτή θα εκδίδεται αυτόματα με ευθύνη του μηχανικού, αλλά χωρίς κάποιον προηγούμενο έλεγχο δημόσιας υπηρεσίας και μόνο με την πρόβλεψη εκ των υστέρων δειγματοληπτικών ελέγχων στο 30% των αδειών που θα εκδίδονται με ευθύνη μηχανικού.

Εως τώρα η διαδικασία αυτή εφαρμοζόταν σε μικρες και μεσαίες κατασκευές σε περιοχές εντός σχεδίου, ενώ πλέον με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί να κινηθεί κανείς για την οικοδομική άδεια κάθε μεγέθους κτιρίου, το οποίο μπορεί να βρίσκεται και σε περιοχές εκτός σχεδίου. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), οι οποίες πλέον έχουν μεταφερθεί στους δήμους δε δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ούτε των δειγματοληπτικών ελέγχων.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Δημήτρης Πετρόπουλος στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών φορέων.

Ενέργεια. Εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό;Εκδήλωση από το χρήστη Barri/cad/a


ΧΩΡΟΣ 2510, Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια


Eκδήλωση - συζήτηση:
Ενέργεια. Εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό;
Το target model στον τομέα της ενέργειας και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία.
Που οφείλεται η ανεξέλεγκτη ακρίβεια ;
Τι είναι και πως επηρεάζει η ρήτρα αναπροσαρμογής;
Τι είναι το χρηματιστήριο ενέργειας;
Υπάρχει εναλλακτική;
Αναλύουμε - Συζητάμε - Ψηλαφούμε απαντήσεις.
την Πέμπτη 23/06, στις 19:00, στην ταράτσα του χώρου 2510 (Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια)
Θα μιλήσουν:
Γιώτα Σταθά | Μηχανικός, μέλος του ΔΣ του συλλόγου Μηχανικών της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
Γιάννης Μάντζαρης | Μηχανικός, εργαζόμενος στον ΑΔΜΗΕ
Εκ μέρους του σχήματός μας συντονίζει ο Γιάννης Λ. Στουρνάρας | μηχανικός, μέλος του ΣΜΤ

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Απόφαση της Α/ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Παιδείας για τα ΑΕΙ


https://antiprosopeia.tee.gr/wp-content/uploads/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%91.%CE%A4%CE%95%CE%95-18622-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91-5%CE%BF.pdf

Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2022 για το Σχέδιο Νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις» 

Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε συμμερίζεται τη μαζική κατακραυγή των Συγκλήτων, των διδασκόντων και των φοιτητών απέναντι στο νομοσχέδιο και ζητεί την άμεση απόσυρσή του. 

Το Τ.Ε.Ε διακηρύττει ότι υπερασπίζεται το δημόσιο, δημοκρατικό και αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως και τις ενιαίες αδιάσπαστες πενταετείς σπουδές μηχανικού. 

Η σύντομη και προσχηματική διαβούλευση καθιστά τη διαδικασία τυπική και πρόσφορη μόνο για αποσπασματική ή γενικόλογη κριτική. Το νέο νομοσχέδιο είναι υπερρυθμιστικό και αντί να οδηγεί σε μεταρρύθμιση δημιουργεί ένα ασφυκτικό καθεστώς λειτουργίας στα Πανεπιστήμια. 

Το νομοσχέδιο δεν εμπιστεύεται τις δυνάμεις του Πανεπιστημίου. Αντί να θεσπίσει διαδικασίες εξέλιξης και αναβάθμισης των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΥ, καθιερώνει ελαστικές σχέσεις εργασίας και αποδυναμώνει την εκπαιδευτική αποστολή τους . 

Όσον αφορά στους φοιτητές, τα πολλαπλών ταχυτήτων πτυχία, τα διαφορετικών επιπέδων και περιεχομένων προγράμματα σπουδών δημιουργούν αξεπέραστα προβλήματα αναγνώρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 

Η όλη απορρύθμιση του Δημοσίου, ποιοτικού Πανεπιστημίου συντελεί στην απορρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και εν τέλει βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Εισαγγελική παρέμβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων

ΔΥΔΕ: Εισαγγελική παρέμβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων

Να μην επιτρέψουμε την επιστροφή στο μετεμφυλιακό κράτος
19 Ιουνίου 2022


Το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση ΝΔ φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να συγκρουστούν με το σύνολο των δημοκρατικών κατακτήσεων και λαϊκών ελευθεριών που έχουν κατοχυρωθεί στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Μετά τις δολοφονικές επιθέσεις στο ΑΠΘ και την μαζική κατακραυγή και φοιτητική κινητοποίηση που τις συνόδευσε, φαίνεται ότι θέλει να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο.

Σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης καταφθάνουν κλήσεις προσέλευσης στην Ασφάλεια Χανίων «δι’ υποθεσίν τους», στα πλαίσια εισαγγελικής προκαταρκτικής εξέτασης!

Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε κατά παραγγελία της Υπουργού Κεραμέως για ένα ζήτημα που είχε ήδη επιλυθεί εντός ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Υπουργός ζήτησε την εισαγγελική έρευνα για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος παραστάσεων διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων ενάντια σε απόπειρα πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον φοιτητή για «αφισορύπανση» (ανάρτηση μία συνδικαλιστικής αφίσας για ακαδημαϊκά ζητήματα…), κίνηση που τελικά βρέθηκε να αντιμετωπίζει τόσο την μαζική κατακραυγή των φοιτητικών συλλόγων, όσο και την αποδοκιμασία της Πρυτανείας. Προφανώς, οι αντιδράσεις εντός ακαδημαϊκής κοινότητας και οι αντιστάσεις των συλλογικών οργάνων των φοιτητών, που κορυφώθηκαν με παράσταση διαμαρτυρίας εκατοντάδων φοιτητών και φοιτητριών μετά από απόφαση των οργάνων του ΦΣ, οδήγησαν στο πάγωμα των πειθαρχικών διαδικασιών.

Όμως η Κεραμέως φρόντισε να μην τελειώσει εκεί το θέμα και με άκαιρη παρέμβαση της 2 εβδομάδες μετά και ενώ τίποτα δεν συνέβαινε, στοχοποίησε τις κινητοποιήσεις των συλλόγων και κάλεσε σε εισαγγελική παρέμβαση…

Τέτοιου τύπου πρακτικές είναι βγαλμένες από το πιο μαύρο χρονοντούλαπο της ελληνικής ιστορίας. Η στοχοποίηση και η απόπειρα ποινικής δίωξης μελών ΔΣ και συνδικαλιστών, καθώς και του Προέδρου του Ενιαίου Φοιτητικοί Συλλόγου και των Προέδρων του ΦΣ Αρχιτεκτονικής και του ΦΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών–Μηχανικών Υπολογιστών, για συνδικαλιστική δράση και υλοποίηση αποφάσεων των Φοιτητικών Συλλόγων τους, συνιστούν όχι μόνο ευθεία βολή ενάντια στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και επίθεση συνολικά στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στα δημοκρατικά δικαιώματα!Να παύσει η εισαγγελική παρέμβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης!
Καμία δίωξη των αγωνιστών φοιτητών!
Κάτω τα χέρια από την νεολαία και τα συλλογικά της όργανα!

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Όταν ο «εισαγόμενος πληθωρισμός» έπεσε από τον ουρανό και χτύπησε επιλεκτικά τους μισθωτούς

Όταν ο «εισαγόμενος πληθωρισμός» έπεσε από τον ουρανό και χτύπησε επιλεκτικά τους μισθωτούςΕίναι γενικά γνωστό, ως φαινόμενο που μπορεί να επαναλαμβάνεται στο διηνεκές, ότι οι μισθωτοί αντιδρούν πολύ έντονα όταν μειώνεται ο τρέχων μισθός τους, αυτός δηλαδή που μετριέται σε χρήμα, ο χρηματικός μισθός. Αντιδρούν δε λιγότερο έντονα όταν ο πληθωρισμός συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη του μισθού τους (που μετριέται, αυτή, με τα εμπορεύματα τα οποία μπορεί να αγοράσει ο χρηματικός μισθός). Αυτή μάλιστα η αντίδραση είναι ακόμα πιο ασθενική όταν οι ανατιμήσεις προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως συμβαίνει τώρα, που έχουν εμφανιστεί μεγάλες ανατιμήσεις προερχόμενες «από έξω», από τις ακριβότερες εισαγωγές. Αυτή η διαφοροποίηση των αντιστάσεων των μισθωτών (άλλη όταν πρόκειται για μείωση του ονομαστικού μισθού και άλλη όταν πρόκειται για μείωση του πραγματικού μισθού λόγω ανατιμήσεων των εισαγομένων προϊόντων) ανάγεται στο γεγονός ότι η μείωση του χρηματικού μισθού είναι ενέργεια του εργοδότη, της επιχείρησης, ή πολιτική απόφαση της εξουσίας, με προφανή σκοπό το κέρδος, ενώ ο «εισαγόμενος πληθωρισμός» εμφανίζεται ως φαινόμενο που δεν προκαλείται σκόπιμα αλλά παράγεται ως το αποτέλεσμα μιας ουδέτερης διαδικασίας η οποία δεν προκλήθηκε σκόπιμα· μιας ουδέτερης διαδικασίας όπως για παράδειγμα η βροχή ή όπως έρχεται ένα τσουνάμι, ένα κάποιο φυσικό φαινόμενο τέλος πάντων.

Από τον Ηλία Ιωακείμογλου
για το Commune


Πρόκειται όμως για πλάνη: ο «εισαγόμενος πληθωρισμός» δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία, είναι φαινόμενο του ταξικού ανταγωνισμού και αυτός· θα δούμε σε ένα λεπτό γιατί και πώς.

Οι εργοδότες, οι διευθυντές επιχειρήσεων, και οι πολιτικοί που τους εκπροσωπούν όταν δεν είναι άχρηστοι στην τάξη τους, συμμετέχουν ενεργητικά και όποτε τους δοθεί η ευκαιρία στην συντήρηση αυτής της πλάνης, διότι αυτή τους προσφέρει έναν βελούδινο τρόπο να αναλάβουν οι μισθωτοί ολόκληρο το κόστος της ανατίμησης των εισαγομένων.

Η δύναμη της πλάνης προέρχεται από την μίξη μιας αλήθειας που είναι μισή με ένα ψέμα που είναι ολόκληρο: ο «εισαγόμενος πληθωρισμός» προφανώς έχει ως σημείο εκκίνησης το εξωτερικό, πλην όμως στη συνέχεια μεταφέρεται στην εγχώρια οικονομία επειδή οι επιχειρήσεις επιδίδονται σε ένα παιχνίδι αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας υπό την προστασία της κυβέρνησης. Ας δούμε όμως πώς γίνεται αυτό.


Το εισόδημα που προκύπτει από την παραγωγή μιας χώρας (δηλαδή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) πριν από την φορολόγηση διατίθεται με τον εξής τρόπο: ένα μέρος του αποπληρώνει τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, και το υπόλοιπο επιμερίζεται σε εισόδημα της εργασίας και εισόδημα του κεφαλαίου. Όταν αυξάνεται το κόστος που πρέπει να καταβάλει μια χώρα για τις εισαγωγές της, όπως συμβαίνει τώρα, το ποσό που απομένει για να επιμεριστεί μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων μειώνεται, και αυτομάτως προκύπτει το ζήτημα ποιος θα επωμισθεί αυτήν την μείωση ή πώς θα κατανεμηθεί αυτή στα δύο μέρη.

Οι επιχειρήσεις στην παρούσα συγκυρία διατηρούν άθικτο το εισόδημά τους αυξάνοντας τις τιμές τους -επειδή έχουν το κίνητρο, έχουν και την ευκαιρία[1]– έτσι ώστε ολόκληρη η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος να μεταφερθεί στους μισθωτούς. Καλούνται επομένως οι μισθωτοί να αναλάβουν ολόκληρο το κόστος της ανατίμησης των εισαγομένων. Υπέστησαν στα χρόνια των μνημονίων δραματική απαξίωση, στην οποία προστίθεται τώρα και μια δεύτερη, αυτή τη φορά μέσω των ανατιμήσεων, όχι μόνο των εισαγομένων, αλλά και των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων.

Με αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι ο «εισαγόμενος πληθωρισμός» είναι εισαγόμενος επειδή οι επιχειρήσεις επιλέγουν να τον εισαγάγουν. Καταλαβαίνουμε έτσι πώς γίνεται να έχει αυτός ο πληθωρισμός την μυστηριώδη ιδιότητα να επιλέγει ως θύματά του μόνο τους μισθωτούς[2] παρόλο που πέφτει από τον ουρανό: Δεν αρκεί να αυξήσουν τις τιμές τους οι παραγωγοί του εξωτερικού, αυτοί που εξάγουν στην Ελλάδα, πρέπει να τις αυξήσουν και οι ντόπιοι παραγωγοί ή εισαγωγείς επειδή θέλουν να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, όσο υψηλά κι αν είναι αυτά. Αυτοί οι ίδιοι μετακυλούν τις αυξήσεις στους μισθωτούς, ο ουρανός παραμένει αμέτοχος. Ας το πούμε και αλλιώς: Οι ανατιμήσεις των εξαγωγών με προορισμό την Ελλάδα είναι αναγκαία, όχι όμως ικανή συνθήκη, του «εισαγόμενου» πληθωρισμού. Χρειάζεται και η απληστία του κεφαλαιοκράτη, που τον ακολουθεί σαν τη σκιά του.

Ιδού και το αποτέλεσμα στο διάγραμμα 1: Αφού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ο κόσμος της μισθωτής εργασίας είχε μερίδιο 54,8% το 2012, και μετά τα μνημόνια (2019) είχε 50,4%, χάνει τώρα εν ριπή οφθαλμού δύο ακόμη ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και θα φτάσει στο τέλος του 2022 σε 48,5% του προϊόντος. Έχασε δηλαδή 4 μονάδες του ΑΕΠ με τα μνημόνια και χάνει τώρα 2 ακόμη μονάδες.

Υποσημειώσεις

[1] Όσο για το κίνητρο δεν χρειάζεται εξήγηση: είναι στην φύση της ύπαρξής τους το κέρδος. Όσο για την ευκαιρία, το παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας είναι τώρα μόλις 2% και έτσι ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων με όπλο τις τιμές είναι εξασθενημένος.

[2] Αυτή η περίεργη βροχή δεν θίγει όσους έχουν εισοδήματα από κέρδη, διότι ό,τι χάνουν από το ένα χέρι, ως καταναλωτές, το κερδίζουν με το άλλο, με τις ανατιμήσεις των προϊόντων τους.

1.342.163 οφειλέτες στο ΚΕΑΟΜη εισπράξιμες 1 στις 4 οφειλές επαγγελματιών στα Ταμεία
19-06-2022

Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

Εξαιρετικά δύσκολη μπορεί να είναι η είσπραξη οφειλών για 1 στους 4 οφειλέτες των ταμείων οι οποίοι ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα, θέτοντας επί τάπητος το ενδεχόμενων νέων παρεμβάσεων για τα ασφαλιστικά χρέη.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία τα οποία κατ΄αποκλειστικότητα παρουσιάζει το Capital.gr, σύμφωνα με τα οποία οι οφειλές οι οποίες έχουν περάσει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) αντιστοιχούν σε 1.342.163 μη μισθωτούς με βάση το ΑΦΜ τους.

Ωστόσο, με βάση το με βάση το ασφαλιστικό -και όχι το φορολογικό – μητρώο οι μη μισθωτοί οφειλέτες μετά το 2017 ανέρχονται σε 917.535, ενώ προ του 2017 οι μη μισθωτοί οφειλέτες ανέρχονται σε 907.589, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ για το α΄τρίμηνο του 2022. Συνολικά, τα μητρώα των οφειλετών στα ταμεία (προ και μετά το 2017) ανέρχονται σε σε 1.825.124.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΚΕΑΟ, πιο εισπράξιμες είναι οι οφειλές που γεννήθηκαν πιο πρόσφατα, δηλαδή μετά το 2017 και ανέρχονται σε 917.535 .Αντίθετα, λιγότερα εισπράξιμες μπορούν να θεωρηθούν οι οφειλές οι οποίες είναι προ του 2017 και με βάση το ΑΦΜ μπορούν να εκτιμηθούν κοντά στις 424.628 (δηλαδή η διαφορά μεταξύ του συνολικού πλήθους των οφειλετών με βάση το ΑΦΜ -1.342.163- και των οφειλετών μετά το 2017 συνολικού πλήθους 917.535).

Μ΄άλλα λόγια, το 30% ή πάνω από 1 στους 4 οφειλέτες (με βάση το ΑΦΜ) μπορεί, σύμφωνα με κύκλους εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τους οποίους ήλθε σε επαφή το ‘’Κ” μπορεί να νοηθεί ότι δύσκολα ή πολύ δύσκολα θα μπορούσε να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τα ταμεία.

Γιατί 2 μητρώα

Σημειώνεται πάντως πως τεράστια αυτή απόκλιση ανάμεσα στους οφειλέτες με βάση το ΑΦΜ (1.342.163) και τις οφειλές (και άρα και τους οφειλέτες) με βάση το ασφαλιστικό μητρώο υπέρ του δεύτερου (1.825.126) οφείλεται στο γεγονός το ΚΕΑΟ μετρά τους οφειλέτες με δύο διαφορετικά ‘’σταθμά”.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 καταγράφονται με διαφορετικό μητρώο σε σχέση με τις οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Έτσι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος πχ για χρωστάει εισφορές για όλο το 2015 και, επίσης χρωστάει εισφορές για όλο το 2018 είναι καταγεγραμμένος στον e-ΕΦΚΑ με διαφορετικό μητρώο για τις οφειλές του 2015 και με άλλο μητρώο για τις οφειλές του 2018.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που, στις εκθέσεις του ΚΕΑΟ καταγράφονται χωριστά οι οφειλές των μη μισθωτών του e- EΦΚΑ και χωριστά οι οφειλές των μη μισθωτών προς τον τέως ΟΑΕΕ, το τέως ΕΤΑΑ, τον τέως ΟΓΑ και το τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ (α’ τρίμηνο του 2022), καταγράφονται 917. 535 οφειλές μη μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ και την ίδια περίοδο, καταγράφονται διαφορετικά 907.589 οφειλές μη μισθωτών προς τον τέως ΟΑΕΕ, το τέως ΕΤΑΑ, τον τέως ΟΓΑ κλπ.

Συνολικά, δηλαδή καταγράφονται για τον e- ΕΦΚΑ και τα τέως ταμεία (ΟΑΕΕ, κλπ) οφειλέτες -με ασφαλιστικό μητρώο- συνολικού πλήθους 1.825.124.

Στόχος του ΚΕΑΟ είναι η ενοποίηση των μητρώων των οφειλετών, η συγχώνευση των μητρώων μετά το 2017 μαζί με εκείνα προ του 2017 σε ένα και μόνο μητρώο ασφαλιστικών οφειλών. Η διαδικασία αυτή προχωρά, αν και αργά, σύμφωνα με στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης, με τα οποία συνομίλησε το ‘’Κ”. Μάλιστα, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης κοινού πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας για χρέη στα ταμεία και την εφορία στο τέλος του 2023. Και αυτό γιατί, η ύπαρξη ενός και μόνο μητρώου οφειλέτη (αντί για δύο, όπως είναι σήμερα) θα διευκολύνει αποφασιστικά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και έτσι και την έκδοση της κοινής -μαζί με τη φορολογική ενημερότητα.

“Αγκάθι” η μεγάλη έξοδος από τις ρυθμίσεις

Οι εκτιμήσεις για τις εισπράξιμες οφειλές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό τη σκιά των τελευταίων στοιχείων του ΚΕΑΟ, τα οποία δείχνουν μεγάλη έξοδο από τις ρυθμίσεις από τις αρχές του 2022, δηλαδή πριν καν αρχίσουνα φαίνονται οι συνέπειες της επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, κατά 91.259 (ή σχεδόν 15%) αυξήθηκαν οι εκτός ρυθμίσεων οφειλές των ταμείων το Μάρτιο του 2022 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021.

Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία που περιλαμβάνει η 1η τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφάλισης (ΚΕΑΟ) για το 2022 σε σχέση με την 4η τριμηνιαία έκθεση του για το 2021.

Αναλυτικά, η συγκριτική μελέτη των στοιχείων του ΚΕΑΟ δείχνει πως μεταξύ δ’ τριμήνου 2021 και α΄ τριμήνου του 2022:

– Αυξήθηκαν οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις κατά 73.561

– Αυξήθηκαν οι απολεσθείσες ρυθμίσεις κατά 164.820

Αυτό σημαίνει πως η “καθαρή” μείωση όσων οφειλών βρίσκονται σε ρύθμιση ανέρχεται σε 91.259.

Το “καθαρό” αποτέλεσμα προκύπτει αν από τις νέες απολεσθείσες ρυθμίσεις (164.820) αφαιρεθούν οι νέες ολοκληρωμένες ρυθμίσεις (73.561).

Πιο συγκεκριμένα, οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις από 332.499 το Δεκέμβριο του 2021 ανήλθαν σε 406.060 το Μάρτιο του 2022. Συνεπώς αυξήθηκαν κατά 73.561.

Επίσης, οι απολεσθείσες ρυθμίσεις ανήλθαν από τις 451.432 το Δεκέμβριο του 2021 στις 616.252 το Μάρτιο του 2022. Συνεπώς αυξήθηκαν κατά 164.820.

Η τεράστια αύξηση των απολεσθεισών ρυθμίσεων προήλθε ιδίως από την απώλεια ρυθμίσεων με τις 120 δόσεις. Συγκεκριμένα, χάθηκαν 120.671 ρυθμίσεις. Το πλήθος αυτό αντιστοιχεί στο 30% των ενεργών ρυθμίσεων (120 δόσεων) το Δεκέμβριο του 2021.

Η μείωση των ενεργών ρυθμίσεων με 120 δόσεις (-113.679) εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από την αύξηση των ενεργών πάγιων ρυθμίσεων (12 δόσεις), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 49.999 ή 52% μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 – Μαρτίου 2022, αλλά και την αύξηση των ενεργών ρυθμίσεων σε 72 δόσεις (κατά 44.667 ή 81%).