Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Εφάπαξ παροχή του ν. 4387/2016: Συμπληρωματικές οδηγίες

Για την εφαρμογή του άρθρου 35 στους ασφαλισμένους του ν. 103/1975 (Α΄ 167). Τα εφάπαξ του ΤΣΜΕΔΕ έχουν σταματήσει να καταβάλλονται εδώ και τρία χρόνια, επανέρχονται με τις μειώσεις του Ν.4387/16...


Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 ‘Εφάπαξ παροχή’ του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει» (σχετ. 1α) και με αφορμή ερωτήματα που προέκυψαν για την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για τους ασφαλισμένους του ν. 103/1975 και ειδικότερα για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου, ορίζεται ότι για μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

2. Όπως προκύπτει από τη αιτιολογική έκθεση του ν. 4387/2016 σκοπός της θέσπισης των διατάξεων του άρθρου 35 και ειδικότερα της παρ. 4 αυτού, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους, είναι η εισαγωγή ενός…

ΕΔΩ για τη συνέχεια της εγκυκλίου Πετρόπουλου (ΑΔΑ: 6ΚΒΒ465Θ1Ω-Α2Ο)

Η προηγούμενη εγκύκλιος για το εφάπαξ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου