Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών"

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                              Αθήνα,  14-10-2016
Αρ. Πρωτ. :7011                                     
                                                 Προς :     Τον Υπουργό Υ.Π.ΥΜΕΔΙ κ. Σπίρτζη

                                                Κοιν.:   1.   Πρόεδρο και Δ.Ε. του  Τεχνικού                  Επιμελητηρίου Ελλάδος.
                                                            2.   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»


Κύριε Υπουργέ,
          Το παραπάνω Σχέδιο Νόμου δυστυχώς δεν ξεφεύγει από την πάγια αντίληψη, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή της υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων τους σε ιδιώτες. Πιο συγκεκριμένα:
•        Εισηγείται τη συρρίκνωση Δημοσίου Ελέγχου στα έργα Υποδομής με τη μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες, αφαιρώντας τις από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες.
•        Υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό το ρόλο του Μηχανικού του Δημοσίου, αφήνει δε απαράδεκτες αιχμές εναντίον τους σε όσον αφορά την τεχνική τους κατάρτιση, την ποιότητα του έργου τους και τη φερεγγυότητά τους.
•        Μετατρέπει τη Γενική Γραμματεία Υποδομών σε Γραμματεία Τεχνικών Συμβούλων θεσμοθετώντας την πολιτική παρέμβαση στο Δημόσιο Τομέα και
•        Συνεχίζει τη συρρίκνωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, με την ανάθεση στο ΤΕΕ της διαχείρισης μητρώων, καταλόγων, ειδικών σωμάτων και αμειβόμενων σεμιναρίων με αποτέλεσμα την απαξίωση των σπουδών των μηχανικών και την αντιμετώπιση των αποφοίτων των Πολυτεχνείων ως ανειδίκευτων.
Για τους παραπάνω λόγους καλούμε σε συνάντηση μαζί σας διεκδικώντας την απόσυρση όλων των επίμαχων διατάξεων του εν λόγω Σχεδίου Νόμου και την τροποποίηση των υπολοίπων σύμφωνα με τις ακόλουθες αναλυτικές παρατηρήσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Το σχέδιο Νόμου δεν ξεφεύγει από την συνήθη νοσηρή ελληνική νομοθετική νοοτροπία, που θέλει την   ουσία πολλών ρυθμίσεων και λειτουργικών σχεδιασμών, να μην ενσωματώνεται στον Νόμο αλλά να παραπέμπεται   σε Υπουργικές Αποφάσεις. Η νοοτροπία αυτή υπονομεύει εξ’ αρχής την αντικειμενικότητα της  όποιας  καλοπροαίρετης στόχευσης του Νόμου. 

Συνολικά  για να ισχύσει και λειτουργήσει ο προτεινόμενος  Νόμος απαιτείται η έκδοση 6 ΚΥΑ. 14 Υ.Α. και 3 Π.Δ.
Αναλυτικά:
Στο άρθρο  2 προβλέπεται η έκδοση 1 Υ.Α.
Στο  άρθρο 3 προβλέπεται η έκδοση 1 Υ.Α.
Στο  άρθρο 4 προβλέπεται η έκδοση 2 Υ.Α. & 1 ΚΥΑ
Στο άρθρο  5 προβλέπεται η έκδοση 1 ΚΥΑ & 1 ΥΑ. 
Στο άρθρο  6 προβλέπεται η έκδοση 1 ΚΥΑ. 
Στο άρθρο  7 προβλέπεται η έκδοση 4 ΥΑ. 
Στο άρθρο  8 προβλέπεται η έκδοση 1 Π.Δ. & 1 ΥΑ  
Στο άρθρο  9 προβλέπεται η έκδοση 1 Π.Δ. και 1 Υ.Α.   
Στο άρθρο 11   προβλέπεται η έκδοση 1 Υ.Α. (τουλάχιστον)   
Στο άρθρο 12   προβλέπεται η έκδοση 1  Υ.Α.   
Στο άρθρο 13   προβλέπεται η έκδοση 1  Κ.Υ.Α.   
Στο άρθρο 14   προβλέπεται η έκδοση 1  Κ.Υ.Α.   
Στο άρθρο 15   προβλέπεται η έκδοση 1  Κ.Υ.Α.
Στο άρθρο 16   προβλέπεται η έκδοση 1  Υ.Α.   
Στο άρθρο 21   προβλέπεται η έκδοση 1  Π.Δ.    
H ουσία πολλών ρυθμίσεων και λειτουργικών σχεδιασμών του νόμου παραπέμπεται σε Υπουργικές αποφάσεις και ΠΔ, με αποτέλεσμα να είναι ένας νόμος σε εκκρεμότητα και να μην γνωρίζουμε για πολλά θέματα που καθορίζει ο νόμος σε ποια κατεύθυνση κινούνται. Θα έπρεπε να ενσωματωθούν στον Νόμο όλες οι ουσιαστικές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα:
a.       Στο  άρθρο 3 (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ- Σύστημα Λειτουργίας & Συντήρησης Δ. & Ι. Έργων) και  στην παρ. 6  προβλέπεται ΥΑ με την οποία «καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω». Θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένα και ορισμένα από τον Νόμο και όχι από Υ.Α.
b.       Στο άρθρο 4 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) αναφέρεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται η ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος να ανατεθεί σε άλλο , πλην της Γ.Γ.Υ, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φορέα του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την κυριότητα, εποπτεία και έλεγχο του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση σε τρίτο των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο με όμοια απόφαση» με αυτό τον τρόπο συνεχίζεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Δημ. Υπηρεσιών και γι’ αυτό ζητάμε να αποσυρθεί.
c.       για την εφαρμογή του άρθρου 4 προβλέπονται 2 ΥΑ & 1 ΚΥΑ!!! (βλ. παρ. 12, 13 & 14 του άρθρου) που θα καθορίζουν τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας και εφαρμογής του ΚΗΣΑ
d.       Για την  εφαρμογή του άρθρου 6 (Σύνταξη προϋπολογισμού έργου) απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ  που αφορά την  τυποποιημένη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων για ιδιωτικά οικοδομικά έργα. Αυτή η τυποποιημένη ΓΣΥ θα   έπρεπε να ορίζεται από ιδιαίτερο άρθρο του νόμου  και όχι να αφήνεται σε ΚΥΑ.
Ειδικές παρατηρήσεις:
1.       Σε σχέση με το ΚΗΣΠΑΤΕ (άρθρο 2, η υποχρέωση καταχώρησης και των εν εξελίξει έργων (παρ 7) θα δημιουργήσει πληθώρα καθυστερήσεων και προβλημάτων. Επίσης, για να λειτουργήσει σε 6 μήνες πρέπει να υπάρχει σχέδιο υλοποίησης, που θα περιλαμβάνει ενημέρωση, επιμόρφωση, κλπ. όλων των εμπλεκομένων. Η ρύθμιση της παρ. 5: «Προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τεχνικό έργο είναι η καταχώρηση των στοιχείων της παραγράφου 2 στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.», θα είναι θύμα αρκετών αναβολών   λόγω των δυσκολιών που  θα υπάρξουν  μέχρι την επίτευξη της  ολοκληρωμένης λειτουργίας του ΚΗΣΠΑΤΕ.
2.       Όσον αφορά Το ΣΥΛΕΙΣΥ (άρθρο 3)  έχουμε να παρατηρήσουμε ότι οι κατάλογοι στοιχείων συντήρησης και λειτουργίας περιέχουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων για τη διαχείριση τους. Προτιμότερη η καταγραφή αυτή να γίνεται από τους φορείς διαχείρισης των έργων.  Θα βοηθούσε η θέσπιση μίας ενιαίας φόρμας Μητρώου Έργου (όπως παραδίδεται σήμερα από τους αναδόχους των Δημοσίων Έργων πριν από την παραλαβή).
3.       Όσον αφορά στο ΚΗΣΑ (άρθρο 4) δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο θα καταχωρούνται οι αδειοδοτήσεις από δασαρχεία, αρχαιολογίες, κλπ. , χωρίς να αυξηθεί η σχετική γραφειοκρατία.
4.       Στα ΣΥΣΚΟΠΕ – ΗΛΠΑΤ – ΣΕΤΕΠ (άρθρο 5) όπου εισάγονται μηχανισμοί σύνταξης τυποποιημένων περιγραφικών και αναλυτικών τιμολογίων, ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικής νομοθεσίας, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης ΕΤΕΠ κλπ., προκύπτει εύλογα το ερώτημα ποια φυσικά πρόσωπα θα τα υλοποιήσουν όλα αυτά. Οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Υ; Αρκούν έστω ποσοτικά; Δεν αναφέρεται στις ΕΤΕΠ και τον ΕΛΟΤ. Πως θα προκύπτει το εργατικό κόστος; Ανεφάρμοστο με το παρόν σύστημα εμπορίας – παραγωγής υλικών. Προϋποθέτει την αλληλεπίδραση 7 διαφορετικών ηλεκτρονικών συστημάτων με τεράστιο όγκο δεδομένων, με  ελάχιστο χρόνο για το σχεδιασμό τους. Αν το σύστημα συντηρείται μόνο από την κεντρική διοίκηση θα έχει προβλήματα στην ενημέρωση. Υπάρχουν αντίστοιχα μοντέλα στο εξωτερικό; Λειτουργούν; Ενδεχομένως, μια πλατφόρμα δεδομένων που θα μπορούσε να ενημερώνεται και να ενημερώνει σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (Δήμοι, Διευθύνσεις Έργων, Οργανισμοί κλπ.) να ήταν πιο χρήσιμη. Επίσης έχει ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη η επιμόρφωση με τα νέα συστήματα.
5.       Στο άρθρο 6 παρ 1, αν καταλαβαίνουμε σωστά, γίνεται προσπάθεια να καταργηθούν τα σχετικά άρθρα στις μελέτες, όμως αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη πλήρους βάσης τιμολογίων από το υπουργείο και για της ΗΜ εργασίες. Στο Άρθρο  7, παρ.5-9. αφαιρούνται αρμοδιότητες ελέγχου από το Δημόσιο και μεταβιβάζονται στους ιδιώτες.
6.       Για το ΜΗΤΕ (άρθρο 9) είναι εντελώς παράλογη η παρ 8, όπου προδιαγράφει 7 χρόνια εκτός του επαγγέλματος των τεχνικών, είτε απολυθούν είτε παραιτηθούν. Απαξιώνεται που απαξιώνεται το βιογραφικό των Μηχανικών στο δημόσιο, θα τους απαγορευτεί και η εργασία μετά, κρίνοντας τους εκ προοιμίου ύποπτους διαπλοκής; Το Ηλεκτρονικό Μητρώο συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΤΕ) το οποίο αποτελείται από δυο επιμέρους μητρώα α) το ΜΗΦΥΠΤΕ, το οποίο αφορά φυσικά πρόσωπα και β) το ΜΗΕΤΕ, το οποίο αφορά επιχειρήσεις. Η σχετική αρμοδιότητα του ΜΗΦΥΠΤΕ  αφαιρείται από την Διεύθυνση Μητρώων της ΓΓΥ με ανάθεση και διαχείριση λειτουργίας τους στο ΤΕΕ (παρ. 2). Στο παραπάνω μητρώο, εγγράφονται υποχρεωτικά (παρ. 7) οι υπάλληλοι που απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη!!! Το κόστος κατασκευής λειτουργίας και διαχείρισης του εν λόγω μητρώου καλύπτεται με μέριμνα (;) του ΥΠΥΜΕΔΙ (παρ. 23). Αλλά και η ανάπτυξη και κατασκευή του ΜΗΕΤΕ μπορεί να ανατεθεί και σε ΝΠΙΔ αλλά και στο ΤΕΕ (παρ. 22). Ζητάμε την απόσυρση του εν λόγω άρθρου.
7.       Στο άρθρο 11 φαίνεται πολύ καλή η εισαγωγή της έννοιας «τεχνική ικανότητα της ομάδας μελέτης», απλά πριν την δημοσίευση του σχεδίου της υπουργικής απόφασης δεν μπορεί να κριθεί κάτι.
8.       Στο άρθρο 12 το ειδικό σώμα επιμετρητών δημοσίων έργων -κατάλογος των οποίων τηρείται στο ΤΕΕ, κατόπιν σεμιναρίων του ΤΕΕ και εξετάσεων στο ΤΕΕ για την εξακρίβωση των απαραίτητων προσόντων τους μετά από γνώμη του ΤΕΕ, κατ΄ελάχιστο προσβάλει κατάφορα τους Μηχανικούς του Δημοσίου, ως ανίκανους για επιμέτρηση ή το εξίσου απαράδεκτο ως συνολικά διαπλεκόμενους. Για τους παραπάνω σοβαρότατους λόγους ζητάμε να αποσυρθεί.
9.       Υπάρχουν πληθώρα ρυθμίσεων όπου προβλέπονται Αναθέσεις χωρίς καμία αναφορά σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως :
          Άρθρο 15, παρ.3 και 4: 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΑΚΤΕΣ, το οποίο αναθέτει μέρος εγκεκριμένου προγράμματος έρευνας  ή μελέτης.
Άρθρο 4 (ΚΗΣΑ), παρ. 1.
Άρθρο 6, παρ. 24
Άρθρο 15 (ΕΦΑΚΤΕΣ), παρ. 6 
Άρθρο 17 (Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ασφάλειας Δημοσίων Έργων)-«άρθρο 53Α», παρ.  1 εδάφια ιε, ιστ, ιζ,
«άρθρο 53Β», παρ. 3 εδάφια η, θ, ιβ, ιγ και παρ. 4 εδάφια στ και παρ. 5 εδάφιο στ
«άρθρο 53Γ», παρ. 3 εδάφιο ζ και παρ. 4 εδάφιο ζ και παρ. 5 εδάφιο ε
«άρθρο 53Δ», παρ. 4 εδάφιο ε
Οι αναθέσεις του άρθρου 17 αφορούν στο σύνολο των Τμημάτων των Διευθύνσεων που αποτελούν τη νέα Γενική Διεύθυνση και περιγράφονται ως «ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του τμήματος».
Ζητάμε να αποσυρθούν όλες οι εν λόγω προβλέψεις.

10.     Στο άρθρο 17 προβλέπεται η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού που όμως,  έχει την αδυναμία της πολυδαίδαλης γραφειοκρατίας αφού για  την λειτουργία της Γενικής Δ/νσης  προβλέπεται η συγκρότηση  3 ξεχωριστών  Διευθύνσεων και  10 ξεχωριστών Τμημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου