Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

Για τις εισφορές των ΔΠΥ και την προσπάθεια της κυβέρνησης να θολώσει τα νερά...

Από την πρώτη στιγμή (Δευτέρα βράδυ) περιγράψαμε τις συντριπτικές επιπτώσεις του προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για την απορύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Με παραδείγματα (που κανείς δεν έχει αντικρούσει) δείξαμε τόσο τη μεγάλη αύξηση εισφορών για την πλειοψηφία των μηχανικών, όσο και τη συντριπτική μείωση συντάξεων.

Ειδικά για το ζήτημα της ασφάλισης και των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και των εργαζόμενων με ΔΠΥ υπήρξαν ευρύτερες αντιδράσεις (μόνο το ΤΕΕ απουσιάζει παντελώς) και αναδείχθηκαν ευρύτερα οι τεράστιες αυξήσεις εισφορών που υποκρύπτει.Οι εισφορές διαμορφώνονται όπως είδαμε ως εξής:
 • Kύρια Σύνταξη: 20% (για τους μισθωτούς με σύμβαση εργασίας 13.33% εργοδότης, 6.67% εργαζόμενος), όπως περιγράφεται στα άρθρα 52-53.
 • Εφάπαξ: 4%, επιβαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση (άρθρο 17).
 • Επικουρική: 7.5% (για τους μισθωτούς με σύμβαση εργασίας: 4% εργοδότης, 3.5% εργαζόμενος) (άρθρο 51).
 • Υγεία: 7,1% (παροχές σε είδος 6.45%: (2.15% εργαζόμενος, 4.3% εργοδότης), παροχές σε χρήμα: 0.65% (0.4% εργαζόμενος, 0.25% εργοδότης), 6.95% για ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 57)
Σύνολο για τους αυτασφαλισμένους: 20% + 4% + 7.5% +6.95% = 38.45% επί του φορολογητέου εισοδήματος. Το εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζεται ο φόρος, θα προκύπτει πιθανότατα έπειτα από την αφαίρεση των εξόδων και των εισφορών από το συνολικό εισόδημα. Γνωρίζουμε ότι αναμένονται και αλλαγές στο φορολογικό μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο φόρος είναι στο 26% των καθαρών εισοδημάτων (μετά την αφαίρεση εξόδων και εισφορών), ενώ προστίθεται στη φορολογία και το τέλος επιτηδεύματος (500-650 €), και 0,7-6% για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Οι εργαζόμενοι με ΔΠΥ σε έως και 3 εργοδότες φορολογούνται όπως και οι μισθωτοί (αφορολόγητο 9.5550€ και 22% από κει και πάνω).

Οι εισφορές έχουν κάτω όριο, ακόμα και για όσους έχουν μηδενικά εισοδήματα, αφού υπολογίζονται στη βάση του βασικού μισθού του άγαμου άνω των 25 ετών (άρθρο 52, σήμερα 586 ευρώ το μήνα), δηλαδή τουλάχιστον 2823 ευρώ το χρόνο. Το άνω όριο υπολογίζεται στο 10πλάσιο του κάτω ορίου.


"Ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε ότι όσοι αμείβονται με μπλοκάκι από το οποίο προκύπτει σχέση εξαρτημένης και σταθερής εργασίας θα καταβάλουν το 6,5% των ασφαλιστικών εισφορών και το υπόλοιπο 13,5% θα το καταβάλει ο εργοδότης τους. Όπως είπε, θα προβλέπεται οι εισφορές που θα καταβάλλουν οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» να είναι ίδιες με τους μισθωτούς. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος με «μπλοκάκι» προσφέρει εργασία σε πολλούς εργοδότες τότε το 13,5% της εργοδοτικής εισφοράς θα επιμερίζεται μεταξύ των εργοδοτών.

Επίσης, ο κ. Κατρούγκαλος άνοιξε «παράθυρο» για να υπάρξει ευνοϊκό καθεστώς επί μια τριετία για όλους τους νέους επαγγελματίες – επιστήμονες. Όπως ανέφερε, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και νέους επιστήμονες, για τρία χρόνια η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία να είναι αυτή που προβλέπεται και για τους αγρότες. Δηλαδή για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών τους εισφορών να λαμβάνεται ως κριτήριο βάσης τα 468 ευρώ μηνιαίο εισόδημα, επί του οποίου θα υπολογίζεται 20% μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, δηλαδή 93 ευρώ."

Πράγματι στο άρθρο 52/3 υπάρχει η παρακάτω διατύπωση:

"3. Καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά εργοδότη - εργαζόμενου για τον κλάδο σύνταξης, ως μισθωτοί και οι ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/51:
α) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, καθώς και οι αναβάτες και προπονητές που έως ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3655/2008, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
β) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Ως προς το εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53, με την εξαίρεση της υποχρέωσης υπαγωγής στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση χαμηλότερου εισοδήματος.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω περ. α, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1/1/2018 σε 10% και από 1/1/2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται από 1.7.2016 σε 3%, από 1/1/2017 σε 5%, από 1/1/2018 σε 10% και από 1/1/2009 και μετά σε 13,33%.
ε) Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι περιοδικής παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα εύλογα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τα εξής:
- Είναι αποδεκτή από μια κυβέρνηση της "αριστεράς" αυτή η μορφή υποτίμησης της εργασίας που όλοι γνωρίζουμε ότι θεσμοθετήθηκε και συνεχώς επεκτείνεται, ώστε να καταργήσει το εργατικό δίκαιο? Οι "οιωνεί μισθωτοί", δεν έχουν κανένα από τα εγγυημένα δικαιώματα των μισθωτών (καταστρατήγηση υπερωριών, καταπάτηση αδειών, αδειών εγκυμοσύνης και στις περισσότερες περιπτώσεις απεμπόληση της αποζημίωσης απόλυσης)Ένα σημαντικό τμήμα των εργαζόμενων τάξεων -ειδικά της επιστημονικής, διανοητικής εργασίας- με τη διαδικασία αυτή (και πολύ περισσότερο με τα σχέδια της κυβέρνησης) θα καθηλωθεί μακροχρόνια σε εισοδήματα επιπέδου κατώτατου μισθού.
- Με ποιο μηχανισμό θα γίνεται διάκριση στο ποιοι ασφαλισμένοι παρέχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας? όπως στη φορολογία ή με άλλον?
- Όπως γράψαμε και παραπάνω στο (υπερβολικό) συνολικό 38,6% εισφορών για τους μισθωτούς, το 21,88% αφορά τον εργοδότη και το 16,72% τον εργαζόμενο, θα επιμεριστεί αντίστοιχα και στα Δελτία ή ο επιμερισμός θα αφορά μόνο την Κύρια Σύνταξη? (6,5% και 13,5% ανέφερε ο υπουργός). 
- Έχει υπόψην της η κυβέρνηση κάποιο τρόπο για να επιβάλει στην εργοδοσία τον επιμερισμό αυτό των εισφορών ή θα γίνει αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε? Δηλαδή η εργοδοσία θα μετακυλήσει την υποχρέωση της για καταβολή εισφοράς στις αποδοχές του εργαζόμενου μειώνοντας τις αντίστοιχα? Εξάλλου τίποτα σχετικά δεν ακούστηκε στην πανηγυρική συνάντηση κυβέρνησης-εργοδοτών. Την τετρατρόϊκα την έχουν ρωτήσει αν συμφωνεί?
- Αντί του 50% έκπτωση για μια 5ετία που ίσχυε στο ΕΤΑΑ, μελετά το ενδεχόμενο για μια 3ετία οι ετήσιες εισφορές να έχουν κάτω όριο είναι το 38,45% των 468€ (και όχι των 584), δηλαδή 2159 € αντί 2820 για 3 χρόνια. Αστειότητες... 
- Αν δε νομοθετηθεί η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς και η δημιουργία Ταμείου Ανεργίας για όσους έχουν μηδενικό ή μικρό εισόδημα, θα συνεχίσει να δημιουργείται ασφαλιστικό χρέος μέχρι την οριστική εξόντωση των ασφαλισμένων.

Συμπερασματικά οι μαθητευόμενοι μάγοι της κυβέρνησης μάλλον προσπαθούν να θολώσουν τα νερά και να κατευνάσουν αντιδράσεις για το απαράδεκτο νομοθέτημα που φέρνουν σε εφαρμογή του 3ου μνημονίου το οποίο από κοινού με ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-Ποτάμι ψήφισαν το καλοκαίρι. Ο αγώνας για την ανατροπή του είναι μονόδρομος, το κάλεσμα της Ανοικτής Συνέλευσης το πρώτο βήμα

Πετρόπουλος Δημήτρης

2 σχόλια:

 1. Βοϊδοκεφάλα Κατρούγκαλε!
  Πόσα θες να μας τρελάνεις ρε ηλίθιε, ρε βλαμμένε!
  Πόσο καρπαζοεισπράκτορας είσαι ρε βλαμμένε!
  Κι Τσίπρας με τα μπούτια ανοιχτά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αριστερα θελατε, λουστείτε την... με εξτρα πανθενολη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή