Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

Από 28 έως άνω του 50% οι μειώσεις συντάξεων των μηχανικών

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης μας προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε την τεράστια κλοπή συντάξεων που συντελείται με την πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το ασφαλιστικό, σε συνέχεια όλων των υφιστάμενων μνημονιακών νομοθετημάτων.

Οι υφιστάμενες παροχές του ΤΣΜΕΔΕ δίνονται από τους παρακάτω πίνακες:

Ονομασία Πίνακα
Ισχύς Πίνακα
από
Έως
Από 01/10/2008
σήμερα
Από 01/10/2008
σήμερα
Από 01/10/2008
σήμερα
Από 01/10/2008
σήμερα
Από 01/01/2015 τα παραπάνω ποσά έπρεπε να εναρμονισθούν με το Ν.3863/10 (Νόμος Λοβέρδου), εναρμόνιση η οποία έγινε με την υπογραφή του 3ου μνημονίου (Ν.4336/15) τον Αύγουστο του 2015, μια και η κυβέρνηση στην πρώτη θητεία της (καλώς) δεν τον εφάρμοσε.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες η σύνταξη των ασφαλισμένων προ 1993 υπολογίζεται ως εξής:
Κύρια Σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης: 891,58 €
 Ειδική Προσαύξηση: 1,33 * 891,58 € = 1.185,80 €
Σύνολο: 2.077,38 €


Για χρόνο ασφάλισης από 35 - 45 χρόνια, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά το 1/35 της πλήρους.
Για χρόνο μικρότερο των 35 ετών υπολογίζεται για κάθε χρόνο 1/35 του ποσού της πλήρους σύνταξης. Τα κατώτατα όρια ανέρχονται στα 20/35 ( γήρατος )

Συνεπώς, για 40 έτη ασφάλισης υπολογιζόταν ως εξής:

Κύρια Σύνταξη: 1.018,95 €
Ειδική Προσαύξηση: 1.355,20 €
Σύνολο: 2.374,15 €

η σύνταξη των ασφαλισμένων προ 1993 για 36 έτη ασφάλισης υπολογιζόταν ως εξής:
Κύρια Σύνταξη: 917,05 €
Ειδική Προσαύξηση: 1.219,68 €
Σύνολο: 2.136,73 €

Τα παραπάνω ποσά είναι μεικτά και πάνω σε αυτά εφαρμόστηκαν από το 2010 και μετά μια σειρά μειώσεις και κρατήσεις που υπερβαίνουν το 30%-40% που σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας οδήγησαν σε συντάξιμες αποδοχές μηχανικών με δύο συντάξεις (Κύρια Σύνταξη και Ειδική Προσαύξηση ή σύνταξη άλλου φορέα πχ Δημόσιο) της τάξης των 1400 €, τη στιγμή που οι ονομαστικές τους τιμές ήταν αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το ασφαλιστικό, αποδέχεται και ενσωματώνει πλήρως τη λογική του Ν.3863/10 (μνημονιακός νόμος Λοβέρδου) και η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης θα υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η εθνική σύνταξη θα χορηγείται στα 67 έτη και ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ κάθε μήνα συνδεόμενη με το ΑΕΠ. Η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης, τα ποσοστά αναπλήρωσης (βλέπε πίνακα που ακολουθεί) και τις συντάξιμες αποδοχές που είναι: 

Α. για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Β. για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, για τον υπολογισμό του  ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, και, για το διάστημα μετά την δημοσίευση του νόμου, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης

Έτη ασφάλισης
ποσοστό
Συνολικό ποσοστό
Ως 15
0,80%
12,00%
15-18
0,92%
14,76%
18-21
1,04%
17,88%
21-24
1,16%
21,36%
24-27
1,29%
25,23%
27-30
1,42%
29,49%
30-33
1,55%
34,14%
33-36
1,69%
39,21%
36-39
1,84%
44,73%
39-42+
2%
50,73%

Για 35 έτη 37,52% και για 40 έτη 46,73%

Συνεπώς βαθαίνει η ανταποδοτική λογική του ασφαλιστικού συστήματος μια και εισάγει πολλαπλά ποσοστά αναπλήρωσης, και μειώνει τις συντάξιμες αποδοχές διαχέοντας τις στο σύνολο του εργάσιμου βίου και όχι στην τελευταία ή καλύτερη 5ετία όπως ίσχυε.

Κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης
«Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ).»
Άρθρο 48, παράγραφος 4
Με αυτό το άρθρο εξαφανίζεται οριστικά η Ειδική Προσαύξηση (πρώην ΕΛΠΠ) δεύτερη σύνταξη των μηχανικών που όπως είδαμε συνεισέφερε άνω του 50% στη συνολική τελική σύνταξη. Άγνωστο τι θα γίνουν οι μέχρι σήμερα καταβληθείσες εισφορές με άμεσο κίνδυνο να χαθούν.

Παραδείγματα υπολογισμού της σύνταξης
Συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι σήμερα αποτελούσε η 1η ασφαλιστική κατηγορία (693,35 €)  για όλους τους προ 93 ασφαλισμένους.

Συνεπώς για 35 έτη έχουμε Κύρια Σύνταξη
Βασική: 384 €
Ανταποδοτική: 37,52% * 693,35 = 260,14 €
Σύνολο Κύριας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 644,14 €
Μείωση : 891,58 – 644,14 = 247,44 € (28%) μόνο στην Κύρια Σύνταξη

και για 40 έτη
Βασική: 384 €
Ανταποδοτική: 46,73% * 693,35 = 324 €
Σύνολο Κύριας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 708 €
Μείωση : 1.018,95 € – 708 = 310,95 € (30,5%) μόνο στην Κύρια Σύνταξη

Αν υποθέσουμε ότι και η παροχή της Ειδικής Προσαύξησης θα υπολογιστεί με αντίστοιχο τρόπο (καλό σενάριο μια και κινδυνεύει να εξατμισθεί οριστικά) θα έχουμε:

για 35 έτη έχουμε Ειδική Προσαύξηση 37,52% * 693,35 = 260,14 €
Σύνολο Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 644,14 € + 260,14 € = 904,28
Συνολική Μείωση : 2.077,38 €–  904,28 = 1173,1 € (56,4%) στη Συνολική Σύνταξη

και για 40 έτη έχουμε Ειδική Προσαύξηση 46,73% * 693,35 = 324 €
Σύνολο Κύριας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ: 708 + 324 = 1032 €
Μείωση : 2.374,15 € – 1032 = 1342,15 € (56,5%) στη Συνολική Σύνταξη

Τα παραπάνω σε απάντηση της άθλιας κυβερνητικής προπαγάνδας περί δήθεν διατήρησης των συντάξεων. Άμεσα μειώνονται άνω του 30% και ο επανυπολογισμός τους με τα νέα δεδομένα για τους ήδη συνταξιούχους θα οδηγήσει πολύ σύντομα σε αντίστοιχες περικοπές και σε αυτούς. Αυτό το ρόλο εξάλλου έχουν οι "προσωπικές διαφορές", να συσκοτίσουν τις πολύ κοντινές τεράστιες περικοπές.
Εκκρεμεί σε επόμενες αναρτήσεις η παρουσίαση των συντριπτικών μειώσεων συντάξεων στους μισθωτούς στους νέους στο εφάπαξ, στο επικουρικό και σε άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Για την επεξεργασία των στοιχείων
Πετρόπουλος Δημήτρης

7 σχόλια:

 1. Με ανοιχτά τα μπούτια καρπαζοεισπράκτορα Τσίπρα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε για τη δουλειά κύριε Πετρόπουλε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτο που φαινεται απο νοικοκυρεμενα ταμεια οπως το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ειναι

  1. Η συνολικη περιουσια απο 3,931 δις τον Ιανουαριο 2012, τον Δεκεμβριο 2012 υποδιπλασιασθηκε λογω PSI (1,870 δις), ενω τον Φεβρουριο 2014 αυξηθηκε στα 2,328 δις

  2. Αλλοι -πιθανως ευποροτεροι- επιστημονικοι κλαδοι (Ιατροι, Δκηγοροι) δεν φροντισαν -οσο επρεπε- για το συλλογικο καλο της συνταξης (βλ. κατωθι)

  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2012 (χωρίς τους Κλάδους Υγείας).

  ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
  ΤΣΜΕΔΕ 1.866.413.138,77 65,17 %
  ΤΣΑΥ 397.527.377,44 13,88 %
  ΤΑΝ 410.569.732,84 14,34 %

  3. Το εντυπωσιακο ειναι οτι εκτος απο το ΤΣΜΕΔΕ που εχει 2900 διαγραφες το 2013 και 2014 , παρατηρουνται διαγραφες σε ιατρους!!!! και Δικηγορους (περι τους 1000 το 2014)

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΑΥ
  ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  30/4/13 566
  30/4/14 865
  30/4/15 1049

  ΠΙΝΑΚΑΣ Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
  2010 1895 262
  2011 1714 351
  2012 1561 554
  2013 1879 1204
  2014 1764 1034
  http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2015/10/blog-post_5.html

  3. Ο ρυθμος συνταξιοδοτησης μηχανικων ειναι ικανοποιητικος και δυσχεραινεται απο την νεα νομοθεσια αυξησης οριων

  Ιουνιος 2013 22251
  ιουνιος 2014 24442
  Μαιος 2015 26146

  Το πρωτο 12 μηνο συνταξιοδοτηθηκαν 1942 και το δευτερο 1564
  Τα μηνιαια ποσα ανερχοναται σε 29.567.000 ευρω για 26146+388(Ε= μαλλον Εργοληπτες) συνταξιούχους,
  ενω για το συνολο του ΕΤΑΑ 72.625.000 για 85986 ασφαλισμενους

  Το 1/4 περιπου των συνταξιουχων ειναι λογω θανατου και οι συνταξεις φυσικα μειωμενες

  4. Το α εξ. 2010 το 75% των ειδοποιητηριων πληρωθηκαν, ενω το α εξ. 2014 μολις το 50%.

  Αν γινουν επενδυσεις την επομενη πενταετια θα υπαρχει εργασια για αρκετους μηχανικους. Οι υπολοιποι πρεπει να αλλαξουν επαγγλμα ή να μεταναστευσουν

  Απ’ οτι φαινεται αν η ATTICA BANK θα περασει σε αναπτυξη και κερδοφορια στο μελλον τα πραγματα θα βελτιωθουν λιγο περισσοτερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με βαση τα παραπανω στοιχεια οι συνολικες συνταξεις ανερχονται σε 355 εκατομ. (2015)

  Αριθμος ασφαλισμενων =137000 (τελευταιος Α.Μ. ΤΕΕ 137051 10/12/15) – 26000 (συνταξιουχοι+συνταξ. θανατου)-10000 (Διαγραφες απο ΤΣΜΕΔΕ απο 2010)=101.000 .Στρογγ. στους 100.000

  2. Εισπραξιμοτητα
  Το α εξ. 2010 το 75% των ειδοποιητηριων πληρωθηκαν, ενω το α εξ. 2014 μολις το 50%. Αρα ετσηιως πληρωνονατο 100.000×50%x4500 = 225 εκατ.

  Ετησιο ελλειμα = 355- 225 εκ. = 130 εκατ.

  3. Διαγραφες απο ΤΣΜΕΔΕ 2900/ετος

  4. Νεοι ασφαλισμενοι 4400-2900 =1500

  Το 2016 αν προστεθουν 1700 νεοι συνταξιουχοι με μεση συνταξη 13570 ευρω/ετος η ετησια δαπανη αυξανει κατα 23 εκατ. κια η συνολικη κατα
  23 εκατ. – τις εισφορες των νεοεισερχομνων 50%x1500x3000= 2,25 εκατ.

  Αρα η ετησια δαπανη το τελος του 2016 ειναι 355+23-2.25= 375.75 εκατ.

  κ.ο.κ.

  Αρα

  η μειωνεις τις συνταξεις κατα 20% οποτε η δαπανη ειναι 0.8×375.75=300.6 εκατ. και το Ετησιο ελλειμα = 300.6-225-2.25= 73.35 εκατ.

  ενω αυξανεις τις ετησιες εισφορες στους εχοντες μηχανικους κατα 20 εως 40 %, δηλ. απο 4500 στις 5400 εως 6.300, δηλ. στο ανω 25% των 100.000, δηλ. 1500 ευρωχ25.000 = 37.5 εκατ.

  Και το συνολικο ελλειμα πεφτει στο 73.35-37.5 = 35.85 εκατ.

  Αυτο το ελλειμα μπορει να κλεισει οταν 8000 συναδελφοι μπορεσουν να πληρωσουν 4500 ετησίως , δηλ. 36 εκ., το οποιο φυσικα με ρυθμο 2,55 ετησιως θα γινει το 20120.


  Αυτο το ελλειμα μπορει να κλεισει οταν 8000 συναδελφοι μπορεσουν να πληρωσουν 4500 ετησίως , δηλ. 36 εκ., το οποιο φυσικα με ρυθμο 2,5% ετησιως θα γινει το 2020, εαν και εφοσον επελθει και διατηρηθει ικανου ρυθμου οικονομικη αναπτυξη .

  Αρα – προς το παρον- χωρις (ή με μικρη )αναλωση των αποθεματικων του ΤΣΜΕΔΕ και χωρις κρατικη επιχορηγηση μπορει να βρεθει ενα σημειο ισορροπιας προς τα κατω

  ΥΓ Δεν χρειαζεται να εισαι ο Ζυμπιδης για να βγαλεις μερικα προσθετα προσεγγιστικα στοιχεια, αν ησουν πρωτος μαθητης στην 6η Δημοτικου!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε ξεχνάς κάτι βασικό:
   Ότι οι 37.000 μισθωτοί μηχανικοί καταβάλλουν σχεδόν ανελλιπώς την εισφορά τους η οποία μάλιστα ανέρχεται σε 8-10.000 € ετησίως.
   Οι εισφορές αυτών και μόνο των μηχανικών (προς το παρόν) αρκούν για να καλύψουν τα 350 εκατ € των συντάξεων
   Γι αυτό και το 2014 η τεράστια μη πληρωμή ειδοποιητηρίων δεν είχε επίπτωση στα Ταμείο

   πετρόπουλος δημήτρης

   Διαγραφή
 5. @πετρόπουλος δημήτρης

  Ευχαριστω πολυ για την υπενθυμιση της βασικης παραληψης μου.

  Επομενως, οι χαμηλες συνταξεις (σχετικα με το συνολο των εισφαορων) και το πλεονασμα που δημιουργουν οι μισθωτοι μηχανικοι με τις ασφαλιστικες εισφορες τους εξηγουν το γεγονος που διαπιστωσα στο πρωτο σχολιο μου , οτι δηλ :

  "1. Η συνολικη περιουσια απο 3,931 δις τον Ιανουαριο 2012, τον Δεκεμβριο 2012 υποδιπλασιασθηκε λογω PSI (1,870 δις), ενω τον Φεβρουαριο 2014 αυξηθηκε στα 2,328 δις", δηλ. 458 εκατ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για να διορθωθει η εικονα των ασφ. εισφορων το 2015 απο τους ελ. επαγγελματιες μηχανικους και συνολικα :

  Συνολο των εγγεγραμμενων 101.000

  Μισθωτοι (πληρωνοντες 85%, εκτιμηση)με ετησιες εισφορες 85%x9.000x37.000=283 εκατ.

  Ελ. επαγγελματιες 101.000 -37.000 (μισθωτοι) = 64.000

  Ελ. επαγγελματιες Το 2015 οι πληρωνοντες ειναι 50% με ετησιες εισφορες 50%x4500x64.000=144 εκατ.


  συνολο 283+144= 427 εκατ.

  ΥΓ Για διαστταυρωση "σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός λόγω της καταργούμενης ρύθμισης το ΕΤΑΑ εισέπραξε μόνο από τους ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς πάνω από 76 εκατ. φέτος (76.347.723€) έναντι λιγότερων από 67 εκατ. πέρυσι, (66.829.440€, δηλαδή 9.518.383 περισσότερα) δηλαδή υπήρξε αύξηση εσόδων κατά 14,20%. Επιπλέον για το 2015 πλήρωσαν τις εισφορές τους 41.068 ελεύθεροι επαγγελματίες έναντι 33.607 που είχαν πληρώσει το αντίστοιχο Β΄εξάμηνο του 2014, δηλ. 7.401 περισσότεροι μηχανικοί, οι οποίου αφού μπήκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, πλήρωσαν και τις τρέχουσες εισφορές τους, που σημαίνει μια αύξηση στον αριθμό των μηχανικών που πλήρωσαν τις τρέχουσες εισφορές τους της τάξεως του 22%."


  ΑπάντησηΔιαγραφή