Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταχθέντων Υπαλλήλων.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 12-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7572

Προς: 1. Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο
          1. Υπ. Υγείας κ. Α. Ξανθό

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
2. ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης
3. 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης
Τεχνική Υπηρεσία (Κλιμάκιο Ξάνθης)
Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη 54623

Θέμα : Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταχθέντων Υπαλλήλων.

Κύριοι,
Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης σε συνάδελφους Διπλωματούχους Μηχανικούς που μετατάχθηκαν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αρχικά από τον ΟΕΚ στον ΟΑΕΔ, μετά στο ΙΚΑ Ξάνθης, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για 1 μήνα (το 2014) και μετατάχθηκαν τελικά στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης, με βάσει τις διατάξεις: της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, του άρθρου 35 παρ. 3 του ν.4111/2013 & της υποπαραγράφου ΙΑ.9 του Νόμου 4254/2014.
Σύμφωνα με το υπ' Αριθ. Πρωτ: 41051/2017 22/2/2018 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το σύνολο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων :
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄) σε θέματα αρμοδιότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  1. Παρ. 2 άρθρου 99. Εξαίρεση από περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (υπερβάλλουσα διαφορά)
Για την εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 του ν.4024/2011 σας παραπέμπουμε στην αριθ. 33/17 εγκύκλιο του Υπουργείου μας (ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ), στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις υπαλλήλων που εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης, καθώς επίσης οι δικαιούχοι της αναδρομικής χορήγησης σε όσους έχει ήδη περικοπεί και η διαδικασία του υπολογισμού της αναδρομικής χορήγησης αυτής. Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, η αναδρομική χορήγηση αφορά στο σύνολο των αναφερόμενων στα προγενέστερα εδάφια περιπτώσεων υπαλλήλων, που είτε έχουν ήδη μεταταχθεί είτε μετατάσσονται μεταξύ άλλων και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιείται η μετάταξη ή μεταφορά, θέτοντας ως χρόνο έναρξης της αναδρομικής χορήγησης, το χρόνο θέσης σε ισχύ της διάταξης βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η περικοπή.”


Αν και οι διατάξεις με τις οποίες μετακινήθηκαν οι συνάδελφοι δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που αναφέρει ο Νόμος 4483/17 και το άρθρο 99 αυτού -δηλαδή των υπαλλήλων που µετατάχθηκαν / µεταφέρθηκαν σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)- το αίσθημα δικαίου επιβάλει και σε αυτή, όπως και σε πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις να εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης.
Επίσης, με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε την 141/2018 απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με τη σημαντική αυτή απόφαση θεωρείται ένταλμα πληρωμής της προσωπικής διαφοράς από Δήμο, το οποίο αρχικά είχε απορριφθεί από την Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο: “Η φερόμενη ως δικαιούχος υπάλληλος δικαιούται να λαμβάνει και από το φορέα υποδοχής (Δήμος..........) την προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 που της καταβαλλόταν από το φορέα προέλευσης (Δήμος ....) και τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την Επίτροπο είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.”
Η ουσία της σημαντικής αυτής απόφασης βρίσκεται εδώ:
Πρέπει, όμως, να γίνει δεκτό, ενόψει του σκοπού της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, η οποία προβλέπει τη διασφάλιση των αποδοχών των υπαλλήλων, προκειμένου να μην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών (βλ. την οικεία αιτιολογική έκθεση), αλλά και να διασφαλιστεί η ίση μισθολογική μεταχείριση των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία, ότι οι κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενοι υπάλληλοι δικαιούνται να λάβουν, όπως ακριβώς και οι υπάλληλοι του φορέα υποδοχής, το ποσό της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει, σύμφωνα με την παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού (πρβλ. Ε.Σ. Ι Τμήμα Πράξη 122/2015). Εξάλλου, υπό την αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, η απώλεια ολόκληρου του ποσού της προσωπικής διαφοράς που λάμβανε προηγουμένως ο μεταταχθείς υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, θα αποτελούσε εξαιρετικά άδικη συνέπεια της μετάταξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι και του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, έχουν ήδη ενταχθεί σε ενιαίο μισθολόγιο δυνάμει του προγενέστερου ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226). “
Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα και να αποκαταστήσετε τις αποδοχές των συναδέλφων μας, αλλά και όλων των αντίστοιχων περιπτώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου