Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 5-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7560

Προς:   Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα :  Διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

          Κε Υπουργέ , κε Αναπληρωτή Υπουργέ
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τη διαδικασία κρίσεων θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο σας.
Με έκπληξή μας παρατηρούμε τις πρωτοφανείς και αδιαφανείς πρακτικές που έχει υιοθετήσει του Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), το οποίο συστάθηκε με την αρ. πρωτ. 2901.34/43782/2018/12.06.2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής («Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» - ΦΕΚ 2363 Β΄/20-6-2018, ΑΔΑ:6ΖΓΘ4653ΠΩ-Ν2Ζ) και συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 2901.34/51872/2018/09.07.2018 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔA: ΨΛ7Σ4653ΠΩ-Λ4Χ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 2901.34/68319/2018/18.09.2018 όμοια απόφαση (ΑΔA: ΩΨΟΕ4653ΠΩ-1ΝΕ).
Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με ό,τι έχουν πράξει μέχρι σήμερα στις ανάλογες διαδικασίες τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) άλλων Υπουργείων, το ΣΕΠ του ΥΝΑΝΠ έχει καλέσει σε συνέντευξη επτά (07) υποψήφιους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένως να έχει αναρτήσει δημόσια τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα των  αποκλειομένων.

Επίσης, σε αντίθεση με τις διοικητικές πρακτικές που ακολούθησαν όλα τα Συμβούλια Επιλογής κατά την πλήρωση των θέσεων Γενικών Διευθυντών, καθώς και όλα τα ΣΕΠ των Υπουργείων, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν εκδώσει αποτελέσματα για πλήρωση θέσεων Διευθυντών (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), δεν δόθηκε στους υποψηφίους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών το δικαίωμα έγγραφης υποβολής αντιρρήσεων / ενστάσεων, ώστε μετά την εκδίκαση αυτών και την αναμόρφωση των πινάκων, να γίνει η κλήση των επτά πρώτων υποψηφίων σε συνέντευξη.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να παρέμβετε, ώστε ανάλογα φαινόμενα να μην εμφανιστούν κατά την διαδικασία της πλήρωσης θέσεων Διευθυντών στις προκηρύξεις που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου (και στις δύο) συμμετέχουν ως υποψήφιοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη της Ομοσπονδίας μας.  
Εφιστούμε την προσοχή σας στις προαναφερόμενες πρακτικές που εφαρμόζονται ειδικά και μόνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς, αφενός δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά και υπόνοιες, αφετέρου εγείρουν ζήτημα νομιμότητας και εγκυρότητας της όλης διαδικασίας.
          Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών.

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες
1. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη
2. Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό


Κοινοποίηση:
1.             Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
2.            Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
                                                                                Αθήνα,  8-11-2018

Αρ. Πρωτ. :7768                           
                                                 Προς:  1.   Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
                                                              κ. Φώτη Κουβέλη.
                                                          2.  Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής    Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό.                                               
                                                Κοιν.:   1.  Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
                                                     κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
                                                2.  Γεν. Γραμματέα Διοικ. Ανασυγκρότησης
                                                     κο Γρηγόρη Θεοδωράκη
                                                3. Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ

Θέμα : Διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε συνέχεια της από 06-11-2018 απάντησής του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), πλην της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην Ομοσπονδία μας, αναγκαζόμαστε δυστυχώς να επανέλθουμε με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
   Α) Με έκπληξη διαπιστώνουμε την επίκληση του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γ.Κ.Π.Δ. 2016/679), προκειμένου το ΣΕΠ του ΥΝΑΝΠ να δικαιολογήσει την απόφασή του να μην προχωρήσει στην ανάρτηση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και του αντίστοιχου πίνακα των αποκλειομένων. Σημειώνουμε λοιπόν ότι σαν «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται και μια σειρά εργασιών όπως είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, συσχέτιση κλπ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και όχι μόνο η διάδοσή τους. Καθ’ όσων γνωρίζουμε δε, δεν έχει ζητηθεί η συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων (δηλαδή των υποψηφίων των εν λόγω προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΥΝΑΝΠ) για τη διενέργεια των προαναφερόμενων εργασιών από το ΣΕΠ του ΥΝΑΝΠ, αν υποτεθεί ότι το ΣΕΠ του ΥΝΑΝΠ έχει οριστεί από κάποια απόφαση ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων. Η επίκληση επομένως του Γ.Κ.Π.Δ. 2016/679 στην προκειμένη περίπτωση, μόνο έκθετο μπορεί να αφήσει το εν λόγω ΣΕΠ.
Επανερχόμενοι ωστόσο στην ουσία του θέματος, θεωρούμε ότι:
  1. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αναλυτικά τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν και οι ίδιοι και οι συνυποψήφιοί τους, τη σειρά κατάταξής τους, τους λόγους τυχόν απόρριψης του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων τους, αλλά και να έχουν πρόσβαση στα πρακτικά του ΣΕΠ πριν να ξεκινήσει η διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων.
  2. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να είναι γνώστες όλων των ανωτέρω πληροφοριών εγκαίρως, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
  3. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα της έκθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων σε τρίτους. Αναφέρουμε ενδεικτικά την περίπτωση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου αποφασίστηκε να αναρτηθούν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, χωρίς να περιληφθεί στον πίνακα μοριοδότησης το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου  αλλά, αντ’ αυτού, ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησής του.

          Β) Το γεγονός ότι στις εν λόγω προκηρύξεις του ΥΝΑΝΠ δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σε κανένα σημείο του σταδίου επιλογής των υποψηφίων από το ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σημείο ιδιαίτερα προβληματικό καθώς δεν προωθεί την ενδοδιοικητική λύση των διαφορών και υποχρεώνει τους υποψηφίους σε περιττά νομικά έξοδα, δεν σημαίνει ότι το ΣΕΠ του ΥΝΑΝΠ δεν μπορεί να δώσει στους υποψήφιους αυτή τη δυνατότητα εάν το κρίνει σωστό. Με τον τρόπο αυτό θα συνέπλεε με τις πρακτικές των ΣΕΠ άλλων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), τα οποία έδωσαν το περιθώριο για την κατάθεση ενστάσεων / αντιρρήσεων, έκαναν δεκτό σημαντικό αριθμό αυτών, και διαμόρφωσαν εκ νέου τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και τους πίνακες των αποκλειομένων, πριν να προχωρήσουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων.

          Γ) Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε από ποιον φορέα εποπτεύεται το ΣΕΠ του ΥΝΑΝΠ, ποιο θα είναι επομένως το δευτεροβάθμιο όργανο στο οποίο ο υποψήφιος θα καταφύγει για να κάνει αίτηση θεραπείας.

          Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί προς τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και της χρηστής διοίκησης.

Επισυνάπτεται:
Η από 06-11-2018 απάντησης του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (σελ. 2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου