Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Αναδρομική διαγραφή μηχανικού από το ΤΣΜΕΔΕ [απόφαση]


Από το δικηγορικό γραφείο της κας Ευγενίας Φωτοπούλου μας εστάλη email σχετικό με την απόφαση αναδρομικής διαγραφής μηχανικού από το ΣΜΕΔΕ.

Μεταξύ άλλων, η κυρία Φωτοπούλου αναφέρει στο email τα εξής:

"Σας αποστέλλω συνημμένη την απόφαση 407 του ΤΣΜΕΔΕ, που εκδόθηκε κατόπιν χειρισμού του γραφείου μας, αναφορικά με αναδρομική διαγραφή μηχανικού από το 1992, λόγω μη άσκησης του επαγγέλματος από τότε. Προηγήθηκε απόφαση αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ, αλλά παρ' όλα αυτά η διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ δεν ήταν αυτονόητη καθώς συνεπάγεται διαγραφή μεγάλου ποσού οφειλών και γι' αυτό θα δείτε και στην απόφαση ότι έγινε τελικά δεκτή η αίτησή μας, παρά την αρνητική εισήγηση από την υπηρεσία.

Επειδή βλέπω πως η ιστοσελίδα σας ενημερώνει μηχανικούς σχετικά με ζητήματα του ΤΣΜΕΔΕ, σας στέλνω τη συνημμένη απόφαση, σε περίπτωση που θελήσετε να ενημερώσετε τους αναγνώστες σας.

Παραμένω στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση,

Ευγενία Φωτοπούλου

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής απόφασης:
ΘΕΜΑ 7°
ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ... ... ΤΟΥ ... ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει υπόψη της Δ.Ε. την πιο κάτω γραπτή εισήγηση που έχει ως εξής:

«Ο ... ... του ... ασφαλίστηκε στο ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ ως Χημικός Μηχανικός, με Αριθμό Δύναμης ... στις 19.03.1992.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. .../30.04.2015 αίτησή του ζητά αναδρομική διαγραφή από το ΕΤΑΑ - Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ από 12-5-1992 ημερομηνία διαγραφής από το Μητρώο τακτικών μελών του Τ.Ε.Ε.

Στην αίτησή του αναφέρει ότι ασφαλίζεται στο ΙΚΑ από 26-08-1981 λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας, άσχετης προς την ιδιότητα του μηχανικού, ουδέποτε άσκησε στο παρελθόν μέχρι και σήμερα το επάγγελμα του μηχανικού, καθώς εργάζεται αδιάλειπτα στη Φαρμακευτική Βιομηχανία ... Α.Ε. από 18-05-1992 με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτός) αορίστου χρόνου και καθεστώς πλήρους απασχόλησης, υπό τις εξής ειδικότητες:

α) ως Ιατρικός Επισκέπτης κατά το διάστημα 1992-1999 και β) ως Προϊστάμενος Ιατρικής Επίσκεψης από το 1999 έως σήμερα και ουδεμία συνάφεια υπάρχει μεταξύ του επαγγέλματος του χημικού μηχανικού και του επαγγέλματος που ασκεί από το 1992 έως σήμερα.

Προσκομίζει επίσης : 
Το με αρ.πρωτ. 22609/61360 (ΣΧΕΤ:28440,32337/2014)-16/04/2015 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, από το οποίο προκύπτει ότι με την Α89/Σ6/2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., από 12/5/1992 διεγράφη από το Μητρώο Τακτικών Μελών του Τ.Ε.Ε. 
Το με αρ.πρωτ. 172667-04/09/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής από το οποίο προκύπτει ότι στις 04/09/2014 δήλωσε παύση άσκησης του επαγγέλματος του ως Χημικού Μηχανικού από 12/05/1992 
Την από 27-08-2014 βεβαίωση της ... Α.Ε. σύμφωνα με την οποία εργάζεται στην εταιρεία από 18/05/1992 με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτός) αορίστου χρόνου και καθεστώς πλήρους απασχόλησης, υπό τις εξής ειδικότητες α) ως Ιατρικός Επισκέπτης κατά το διάστημα 1992 - 1999 και β) ως Προϊστάμενος Ιατρικής Επίσκεψης από το 1999 έως και σήμερα. 
Αναλυτική περιγραφή του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη καθώς και του Προϊσταμένου Ιατρικής Επίσκεψης. 
Εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 1993, 1997,1999 έως 2006, και 2008 έως 2014 από τα οποία προκύπτει συνολικό δηλωθέν εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες. 
Την από 08.08.2014 υπεύθυνη δήλωσή του προς το TEE με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει κάνει ποτέ έναρξη στη Δ.Ο. Υ. ως ελεύθερος επαγγελματίας ούτε έχει ανοίξει ποτέ βιβλία. 
Την από 11.08.2014 υπεύθυνη δήλωσή του προς το TEE στην οποία δηλώνει ότι από το Μάιο του 1992 είναι μισθωτός και ποτέ δεν εξάσκησε ελεύθερο επάγγελμα. 
Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α. 
Τη υπ'αριθμ.πρωτ.9625-07/11/2014 βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γαλατσίου σύμφωνα με την οποία «...από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και λοιπά στοιχεία που προσκόμισε, εργάσθηκε σε διάφορους εργοδότες και ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 6743 (Έξι χιλιάδες εφτακόσιες σαράντα τρεις) ημέρες ασφάλισης από 01-07-1981 μέχρι 30-09-2014...» 
Την υπ' αριθμ.πρωτ. 2501-12/11/2014 βεβαίωση του Τμήματος Ασφάλισης Κλάδου Υγείας & Πρόνοιας, της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία «...έχει εξαιρεθεί από τον Κλάδο Υγείας του Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. από 19/03/1992 επειδή επέλεξε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.30 παρ. 1 του Ν. 1759/88 την υπαγωγή του στην περίθαλψη του ΙΚΑ.». 
Αντίγραφα ενσήμων που αφορούν στα έτη από 1981 έως 2014. 

Μετά τα ανωτέρω διεγράφη από την ασφάλιση του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ από 04.09.2014 και ενημερώθηκε εγγράφως από την υπηρεσία με το με αρ.πρωτ.30415/19.05.2015 έγγραφο ως ακολούθως:

«Μετά τη με αρ. πρωτ. 30415/30.04.2015 αίτησή σας και τα σχετικά δικαιολογητικά που μας προσκομίσατε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 19.03.1992 (ημερομηνία ασφάλισης σας στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ) ασφαλιστήκατε στον τέως Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 915/1979, το οποίο αναφέρει ότι στον ΕΛΠΠ υπάγονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ οι μη υπαγόμενοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για συνταξιοδότηση, ή μη δικαιούμενοι συντάξεως εκ του Δημοσίου.

Από 17.05.1992 έγινε διακοπή της ασφάλισης σας στον Ε.Λ.Π.Π., λόγω ασφάλισής σας για σύνταξη στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με την παρ. 3α, του άρθρου 33 του Ν. 915/79.

Επίσης μετά το υπ' αριθμ. πρωτ. 172667-04/09/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Αττικής και το υπαριθμ.πρωτ.22609/61360 (ΣΧΕΤ:28440,32337/2014) -16/04/2015 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σας διαγράφουμε από την ασφάλιση του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ από 04.09.2014, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Α.Ν.2326/40, το άρθρο 23 του από 04.12.1940 Β. Διατάγματος "περί εκτελέσεως του Α.Ν. 2326/40 του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων", την υπ'αριθμ.492/06.06.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΜΕΔΕ και την από 03.07.2009 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ.

Η διαγραφή σας γίνεται από την ανωτέρω ημερομηνία διότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 492/06.06.2005 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, ως ημερομηνία διακοπής άσκησης επαγγέλματος λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής δήλωσης της παύσης άσκησης επαγγέλματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. Η παραπάνω απόφαση, επίσης, ορίζει ότι «Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου, τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 4.12.1940 Β.Δ. "περί εκτέλεσης του Α.Ν.2326/40 του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και ΕΔΕ" και του άρθρου 8 του από 14.03.1947 Β.Δ., στην περίπτωση που ο χρόνος υποβολής των άνω δηλώσεων (δήλωση στο νομομηχανικό - δήλωση στο TEE) είναι διάφορος η παύσις των εργασιών λογίζεται συντελεσθείσα από της χρονολογίας της υποβολής της προ το νομομηχανικό δηλώσεως».

Όσον αφορά στο αίτημά σας για αναδρομική διαγραφή από το ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ από 12.05.1992 θα εξεταστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ.»

Η υπηρεσία θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα : 
Την από 03.07.2009 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ σύμφωνα με την οποία «Από το άρθρο 6 α. ν. 2326/40 συνάγεται ότι η υπαγωγή της ασφάλισης στο Ταμείο αρχίζει αυτοδίκαια από τη στιγμή που εγγράφεται ένας μηχανικός στο TEE και αρχίζει να καταβάλλει τις εκεί συνδρομές του. Για τη διαγραφή ασφαλισμένου από το Ταμείο εφαρμόζεται το άρθρο 23 του από 20.11/4.12.1940 εκτελεστικού βασιλικού διατάγματος του ως άνω αναγκαστικού νόμου, κατά το οποίο πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υποβολή σχετικής δήλωσης για την παύση του επαγγέλματος του τόσο στο Ταμείο και στον οικείο "Νομομηχανικό" και β) ίδια δήλωση που απευθύνεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο (για τα μέλη του) και στις οικείες εργοληπτικές οργανώσεις (προκειμένου για εργολήπτες δημοσίων έργων). Με τα άρθρα 78 επ. π.δ.910/1977(ΦΕΚ Α 305) "περί οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων", τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 32 π.δ.69/1988, η αρμοδιότητα του Νομομηχανικού ασκείται πλέον από Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της αντίστοιχης Νομαρχίας. Περαιτέρω, η παρ. 2 του ανωτέρω εκτελεστικού β.διατάγματος ορίζει ότι "...εάν ο χρόνος υποβολής των άνω δηλώσεων είναι διάφορος η παύσις των εργασιών λογίζεται συντελεσθείσα από της χρονολογίας της υποβολής της προς τον Νομομηχανικόν δηλώσεως". Από την διατύπωση του άρθρου αυτού προκύπτει ότι παύση εργασιών λογίζεται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης παύσης στη Νομαρχία, η οποία λαμβάνεται υπ' όψιν σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω δηλώσεις είναι διαφορετική, ανεξαρτήτως μάλιστα της ημερομηνίας που τυχόν αναγράφεται σε τυχόν εκδοθείσα βεβαίωση ή πιστοποιητικό. Τούτη η νομοθετική επιλογή κρίνεται δίκαια και εύλογη για λόγους ασφάλειας δικαίου και ομοιόμορφης αντιμετώπισης των εξεταζόμενων από τη διοίκηση περιπτώσεων, δεδομένου ότι η χρονική διαφοροποίηση των σχετικών δηλώσεων μπορεί να είναι τόσο προγενέστερη όσο και μεταγενέστερη χρονικά από την υποβολή της σχετικής δήλωσης περί παύσης εργασιών στην αντίστοιχης διεύθυνσης στην οικεία νομαρχία. Κατά συνέπεια, ως ημερομηνία διαγραφής θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης περί παύσης εργασιών στην οικεία νομαρχία, η οποία μάλιστα στην προκείμενη περίπτωση είναι ταυτόσημη και συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία αίτησης διαγραφής του ασφαλισμένου από το Ταμείο».

Επίσης : 
Όπως αναφέρει το με αρ. πρωτ. 36584-6/8/2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Εισφορών «...σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας μας, δεν εμφανίζεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από 12/5/1992 (ημερομηνία διαγραφής του από το μητρώο τακτικών μελών του TEE) έως σήμερα.» 
Σύμφωνα με την από 27/5/15 βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας «Όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας, με έναρξη ισχύος το έτος 1998, ...δεν φαίνεται να έχει κάνει χρήση των παροχών του Κλάδου Υγείας έως την 12.11.12 και την ένταξη του Κ. Υ. στον ΕΟΠΥΥ Ν. 4093/12.11.12).» 
Δεν είναι πιστούχος στις Εγγυητικές Επιστολές, σύμφωνα με το από 15-7-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας.

Ο ανωτέρω αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. 32615/86371/28159/1-30/04/2014 κατάσταση των ασφαλισμένων που μας έχει κοινοποιήσει η Διεύθυνση Εισφορών και αφορά επιστολές που έχουν αποσταλεί σε ασφαλισμένους με τις οποίες ενημερώνονται για την τακτοποίηση των οφειλών τους διαφορετικά αυτές θα αποσταλούν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. 

Η υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος του ... ... του ... για αναδρομική διαγραφή από την ασφάλιση του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ και θεωρεί ότι η ημερομηνία διαγραφής του από την ασφάλιση του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ είναι η 04.09.2014 δηλαδή η ημερομηνία που υπέβαλε την αίτηση για παύση άσκησης του επαγγέλματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με άρθρο 23 του από 04.12.1940 Β. Διατάγματος "περί εκτελέσεως του Α.Ν.2326/40 του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και την από 03.07.2009 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΤΑΑ».

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση των μελών της και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει να γίνει δεκτό το αίτημα του ... ... ΤΟΥ ... για αναδρομική διαγραφή από την ασφάλιση του ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ από 12.05.1992.

Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης

Ακριβές αντίγραφο
Εκ της Συνεδρ. 389/14/09/2015
Αθήνα, 15/09/2015
Η γραμματέας της Διοικ. Επιτροπής

2 σχόλια: