Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Η ανασυγκρότηση του τρόπου κατοίκησης των μηχανικών με βασικό εργαλείο το χαρτοκούτι"

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

« Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙ »Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


1. ΓΕΝΙΚΑ

Το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Διοργανωτής) προκειμένου να διεξάγει Πανελλήνιο διαγωνισμό για την αναζήτηση του τρόπου κατοίκησης με βασικό στοιχείο το χαρτοκούτι, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής (άνεργους, ανασφάλιστους, υπερχρεωμένους μηχανικούς κλπ), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, με φόρμα εγγραφής που θα βρουν στον ιστότοπο που αναφέρεται κάτωθι:

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Διοργανωτή είναι:

Οδός : Κολοκοτρώνη 4  
Ταχ. Κωδ. : 10561

Τηλ. : 2103740000 
Fax : 210 3311 153 
E-mail : public@tsmede.gr

Ιστότοπος Διαγωνισμού για την λήψη του τεύχους διαγωνισμού, των εγκυκλίων και για την υποβολή ερωτημάτων πρόσθετης πληροφόρησης:

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του μελετητή ή μελετητικής ομάδας που θα αναλάβει την αρχιτεκτονική μελέτη για την “Ανασυγκρότηση της κατοίκησης στον δημόσιο (Ελλαδικό) χώρο με βασικό εργαλείο το χαρτοκούτι”. Στόχοι του Έργου που θα εκτείνεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως το σύνολο της επικράτειας, είναι η μετατροπή των κέντρων των πόλεων σε τόπους προορισμού για τον πολίτη _ μηχανικό και όχι μόνο σε χώρο διέλευσης τουριστών. H λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, η ενίσχυση των εμπορικών, και οικονομικών λειτουργιών της πόλης, η επιστροφή της κατοικίας στο Κέντρο, η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των πόλεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα του άστεγου πολίτη, και «πρώην μηχανικού».3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα είναι δύο σταδίων - κλιμακωτός μιας κατηγορίας μελετών, Αρχιτεκτονική, με υποστηρικτικές κατηγορίες μελετών χαρτόκουτου: Στατική μελέτη, Η/Μ δίκτυα, βιοκλιματική μελέτη, μελέτη ΚΕΝΑΚ και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά το α΄ στάδιο του Διαγωνισμού ιδεών και προσχεδίων η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει από τρεις (3) έως οκτώ (8) προτάσεις οι μελετητές των οποίων θα έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν στο επόμενο στάδιο (με οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής). Κατά το β’ στάδιο του Διαγωνισμού οι επιλεγέντες μελετητές εκ του α’ σταδίου θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου φάκελο πρότασης. Εκ των νέων αρχιτεκτονικών φακέλων η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει έως τρεις (3) μελέτες προς βράβευση.4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο α’ στάδιο του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός ιδεών - προσχεδίων) έχουν τα εξής φυσικά ή νομικά πρόσωπα: Μηχανικοί που οφείλουν στο ΤΣΜΕΔΕ και στην εφορία, μηχανικοί που οφείλουν γενικώς.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

-η οραματική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη χρήση του αντικειμένου ‘χαρτοκούτι’ στο δημόσιο χώρο ως έργο άμεσης ανάγκης και υψηλής αισθητικής

-η αναγνωρισιμότητα της προτεινόμενης ιδέας στο δημόσιο χώρο, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται η σύνδεση του με τα μνημεία και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης και μόνιμης εγκατάστασης.

-η λειτουργικότητα και η ευελιξία του αντικειμένου στο δημόσιο χώρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των προβλεπομένων χρήσεων και διαβίωση των πολιτών_ μηχανικών

-η βιωσιμότητα του αντικειμένου στο δημόσιο χώρο, στην οποία περιλαμβάνονται ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας και η συμβολή του στην κλιματική αλλαγή (μηδενικό αποτύπωμα).

-η ευκολία υλοποίησης και η γενικότερη οικονομία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται η αντοχή στη χρήση και στο χρόνο (στα αέναα χρόνια του μνημονίου).6. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής θα συγκροτήσει με απόφασή του τη Κριτική Επιτροπή και για τα δύο στάδια του Διαγωνισμού. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι εξαμελής και αποτελείται από τους: Γαμβρίλη Ιωάννη, Σπίρτζη Χρήστο, Βρούτση Ιωάννη, Ρεν Όλι, Στουρνάρα Ιωάννη και Σελλιανάκη Αντώνη7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Κάθε μελέτη που θα προκριθεί στο β’ στάδιο του Διαγωνισμού (οριστική μελέτη) θα λάβει χρηματικό έπαθλο Ευρώ Είκοσι Πέντε (€ 25,000) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να επιλέξει μία επί πλέον «ουτοπική» πρόταση για βράβευση αντί του ποσού των Ευρώ Δέκα (€ 10,000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στο β’ στάδιο. Στο β’ στάδιο του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν μετά από εισήγηση της Κριτικής Επιτροπής μέχρι τρία (3) βραβεία συνολικού ποσού των Ευρώ Εκατόν Εξήντα

(€ 160,000) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κατά τα εξής ποσοστά: 1_ βραβείο: 45%, 2_ βραβείο: 33%, 3_ βραβείο: 22%.8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και των υποστηρικτικών μελετών θα ανατεθεί από τον Διοργανωτή, κατόπιν συμφωνίας των όρων του συμφωνητικού, στον πρώτο βραβευθέντα (ή πρώτο διακριθέντα) αρχιτέκτονα μελετητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ή η ομάδα με την οποία θα συμπράξει θα διαθέτουν μελετητικό πτυχίο Α τάξης ή ανώτερο στις κατηγορίες μελετών ( 6 Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων’ ή 7 ‘Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες’ ) και ανεξόφλητες οφειλές.9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού, τα αναλυτικά στοιχεία και η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της διεύθυνσης

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής προκειμένου να παραλάβουν τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης (PAC), να αποκτήσουν πρόσβαση στον τεχνικό φάκελο του Διαγωνισμού και να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό.10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η έναρξη του α’ σταδίου του Διαγωνισμού θα γίνει την 1 Νοεμβρίου 2013. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του α’ σταδίου του Διαγωνισμού ορίζεται η Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013.

Όλα τα ζητούμενα στοιχεία των προτάσεων που θα υποβληθούν κατά το α’ στάδιο του Διαγωνισμού θα παραδοθούν συσκευασμένα (σε χαρτόκουτο) στη διεύθυνση: Πλατεία Αστέγων και Τεχνών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για έγκαιρη υποβολή.
11. ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η μελέτη θα εκπονηθεί με σκοπό να δωρηθεί από το «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, επομένως τελικός αποδέκτης της μελέτης και ιδιοκτήτης του έργου είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δύναται να το χρησιμοποιήσει και για άλλες - πλέον των μηχανικών- κοινωνικές ομάδες. Εφαρμοστέο δίκαιο για τον διαγωνισμό και το συμφωνητικό ανάθεσης θα είναι το Αγγλικό Δίκαιο. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και του συμφωνητικού ανάθεσης είναι η Ελληνική γλώσσα, και οι προτάσεις και τα σχέδια θα υποβληθούν στο μετρικό σύστημα μονάδων.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ενδεικτικά συνοπτική περίληψη ορισμένων άρθρων της πλήρους «Προκήρυξης» του διαγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου