Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 14-6-2018
Αρ. Πρωτ.: 7397
Προς: 1. Δήμαρχο Ρόδου
2. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου.
Κοιν.: 1. Υπ. Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη Π.
2. Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης.
κα Γεροβασίλη Όλ.
3. ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου
4. ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα : Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου.

κ. Δήμαρχε – κ. Συντονιστή
Σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας της Πρωτοβάθμιας μας Ένωσης ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου, που αφορά το θέμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και λαμβάνοντας υπόψη το από 11/5/2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και την απουσία απαντήσεων από πλευράς του Δήμου Ρόδου, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε, ώστε να απαιτήσουμε τη συμμόρφωση του Δήμου στην υπ' αριθμόν 36/07-12-2011 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.
Όπως διαπιστώσαμε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου διατηρεί σε όλες τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Διευθύνσεις, Τμήματα) τη διαζευκτική επιλογή υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ).
Όπως θα γνωρίζετε, ήδη από τις 8/2/2018, καθαρογράφτηκαν και εκδόθηκαν στις 16/1/2018, έξι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ, προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, οι οποίες ακυρώνουν ΠΔ Οργανισμών κατά το μέρος που στις διατάξεις του, που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Το σκεπτικό έχει ως εξής:
«………, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ…….»
Πρόσφατα το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 26109/5-6—2018 σχετική Εγκύκλιο για την “Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού “, όπου με σαφήνεια αναφέρεται:

Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων, κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της δημόσιας διοίκησης καθώς και των προαναφερθεισών Ελληνική διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του Υπαλληλικού Κώδικα και της προαναφεθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.
Είναι δεδομένο ότι οι εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας αλλά και κατά τη διαδικασία της έγκρισης αυτών, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση των οικείων οργανικών διατάξεων των ΟΤΑ με τα κριθέντα από το ΣτΕ. Συνεπώς, ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. ”


Η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη με το άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 26/9-2-2007) και με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).
Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί η ως άνω διάταξη το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ, που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους ΔΕ κ.ο.κ.
Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη, αφού κατά κανόνα οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης. Και βεβαίως δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι ΠΕ έχουν βαθύτερη γνώση του αντικειμένου του κλάδου τους και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ. Όσον αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό γνωστικό τους αντικείμενο, το οποίο καθορίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σας επισημαίνουμε ότι η διατήρηση ως έχει του Οργανισμού του Δήμου Ρόδου αντιστρατεύεται:
  1. Τη Συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας,
  2. Τις με αριθμ. 235/2005 και 678/05 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
  3. Τη με αρ. 36/2011 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου,
  4. Tο άρθρο 97 του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ,
  5. Tο άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
  6. Τις υπ’ αριθμ. 2811/2017, 2812/2017, 2813/2017, 2816/2017, 2817/2017 & 2818/2017 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
  7. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 26109/5-6-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών
  8. αλλά και μια χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων, ως θα οφείλατε να επιδιώκετε.

Απαιτούμε να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα, ως οφείλετε και να τροποποιήσετε τον ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου το συντομότερο, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του ανώτατου οργάνου (ΣτΕ) και της πρόσφατης οδηγίας του Υπ. Εσωτερικών, θέτοντας τη φράση «και εν ελλείψει» αντί του διαζευτικού «ή».
Επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Συνημμένα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου