Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα Συνάντησης (Προσωπική Διαφορά – Νεοδιορισμένοι Μηχανικοί)

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 3/7/2018
Αρ. Πρωτ. : 7418
Προς:   Αναπλ. Υπ. Οικον. κ. Χουλιαράκη Γ.

Κοιν.:   Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα :  Αίτημα Συνάντησης (Προσωπική Διαφορά – Νεοδιορισμένοι Μηχανικοί)

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του από 19/3/2018 εγγράφου μας επανερχόμαστε ζητώντας συνάντηση μαζί σας κυρίως για τα παρακάτω επείγοντα  θέματα:
Α. Περικοπή Προσωπικής Διαφοράς
Στον περσινό Νόμο 4483/2017 του Υπ. Εσωτερικών και στο άρθρο 99 αυτού, επαναχορηγείται αναδρομικά η προσωπική διαφορά σε κατηγορίες υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και σε όσους Μηχανικούς μετατάχθηκαν με τη διαδικασία της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθ. 30 του ν. 4223/2013.
Αφορά τους συναδέλφους που έκαναν χρήση της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287), καθώς και των νόμων 4093/2012 (Α΄ 222), 4172/2013 (Α΄ 167), 4199/2013 (Α΄216), 4316/2014 (Α΄270) και 4257/2014 (Α΄ 93),. Επίσης εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας  και διορθώνει την αδικία που υπήρχε σε βάρος τους.
Παρατηρούμε όμως ότι Υπηρεσίες σας (Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών -  2/27420 /ΔΕΠ/26-4-2018 απαντητικό έγγραφο) δε συμφωνούν με τη διάταξη αυτή και ενημερώνουν ότι παύει η καταβολή της. Η αντίφαση αυτή οφείλει να επιλυθεί άμεσα.
Επανερχόμαστε επίσης γιατί κρίνουμε ότι είναι πλέον επιτακτική η καθολική ρύθμιση του θέματος για το σύνολο των υπαλλήλων που μετακινήθηκαν (πχ από και προς Υπουργεία, ΝΠΔΔ). Η έλλειψη πρόβλεψης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπαλλήλων δημιουργεί ανισότητα και απόλυτα δικαιολογημένη αίσθηση αδικίας, μια και παραμένουν οι μοναδικοί μηχανικοί που δε θα τους επαναχορηγηθεί (και αναδρομικά) η προσωπική διαφορά. Επιπρόσθετα το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την με αριθμό 122/2015 πράξη του, έκρινε ότι είναι παράνομη η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης στους μεταταχθέντες υπαλλήλους και ότι συνεπώς και το ποσό αυτό αποτελεί μέρος των δικαιούμενων αποδοχών των εν λόγω υπαλλήλων. Η αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας κατά τις μετακινήσεις προσωπικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστημα κινητικότητας.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να αποκαταστήσετε την αναδρομική επαναφορά της προσωπικής διαφοράς για το σύνολο των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από τον τρόπο και το φορέα μετάταξης.

Β. Μισθολόγιο Νεοδιόριστων Μηχανικών
Το σταδιακό «ξεπάγωμα» των προσλήψεων έχει οδηγήσει σε κάποιες ελάχιστες νέες προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες το 2017 και το 2018. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από διάφορους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι οποίοι λόγω της μνημονιακής αναστολής των προσλήψεων δεν ολοκληρώθηκαν με την προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά ανεστάλησαν για 6-8 χρόνια.
Το αποτέλεσμα είναι συνάδελφοι με μεγάλη πείρα και επαγγελματική ηλικία, να διορίζονται με τεράστιες καθυστερήσεις και αποδοχές πλήρους υποτίμησης (680-750 € καθαρά το μήνα). Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, αυτή των επιλαχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ έτους 1995, στους οποίους σύμφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016 τους αναγνωρίστηκε ο χρόνος της αναμονής από το 1997 έως το σημερινό διορισμό τους, ως χρόνος υπηρεσίας για την βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη τους. Η πρόβλεψη αυτή για λόγους ισότιμης μεταχείρισης θα όφειλε να επεκταθεί στο σύνολο των νεοπρασλαμβανόμενων υπαλλήλων που καθυστέρησε λόγω μνημονίων η διαδικασία πρόσληψης.
Γ. Κλαδικό Μισθολόγιο που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετής σπουδές κλπ).
Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει.
Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ.69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται.
Να μην συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά με τα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αυτά αλλάζουν. Ειδικά στις περιπτώσεις που η αλλαγή αυτή οφείλεται σε αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός Δημοσίου (με το άρθρο 7 του Ν.4354/15) που αποκτήθηκε προγενέστερα ή σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Με τον τρόπο αυτό οι αποδοχές όσων έχουν προσωπική διαφορά θα παραμείνουν παγωμένες για πάρα πολλά έτη.
Να αποδοθούν σε όλους του Διπλωματούχους Μηχανικούς τα 2 Μισθολογικά Κλιμάκια που προβλέπονται (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15) στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου λόγω των ενιαίων και αδιαίρετων πενταετών σπουδών μας. Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 46 του Ν.4485/17 “ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου”
Να επαναποδοθούν ο 13ος και 14ος μισθός στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Να μη συνδέεται ο μισθός με την λεγόμενη αποδοτικότητα και την “αξιολόγηση”.
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους περίπου 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς  αιτούμενοι ξανά συνάντησης μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε συνολικά τα θέματα που αφορούν τους Διπλ. Μηχανικούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου