Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 28/6/2018Αρ. Πρωτ. :7314
Προς: Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ


Θέμα : Απόψεις σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)


Συνάδελφοι
Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας σχετικά με το Μη. Μ.Ε.Δ. (7335/29-3-2018 και 7312/6-3-2018) και δεδομένων διαφόρων προβλημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του, σας καλούμε να μας αποστείλετε (μέχρι την Παρασκευή 5/7) απόψεις δικές σας ή και των μελών σας τόσο για την ουσία, όσο και για τις διαδικασίες στελέχωσης, κληρώσεων κλπ του Μητρώου.
Οι απόψεις θα χρησιμοποιηθούν σε νέα παρέμβαση που σκοπεύουμε να κάνουμε, ώστε να εξασφαλισθεί η ισότιμη αντιμετώπιση των μελών μας, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών δημοπράτησης των έργων.
Υπενθυμίζουμε τις προτάσεις μας οι οποίες κατατέθηκαν αλλά ακόμα δεν έχουν εισακουσθεί:
  1. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της κάθε υπηρεσίας να στείλει σε προγράμματα επιμόρφωσης τους υπόχρεους που δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα. Τα προγράμματα πρέπει να αφορούν τόσο στη νομοθεσία (διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης έργων σύμφωνα με το Ν.4412/16) όσο και στη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και να συνοδεύονται με ανάλογη πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση. Μόνο μετά την απαιτούμενη επιμόρφωση οι υπάλληλοι να εισάγονται στο σχετικό Μητρώο. Για διευκόλυνση, ο κάθε Φορέας να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους του στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔ.
  2. Προτάσεις Βελτίωσης: α) Να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανάλογους Διαγωνισμούς. β) Να δοθεί προτεραιότητα σε συμμετοχή των εμπλεκομένων σε Διαγωνισμούς που κάνει ο φορέας στον οποίο εργάζονται (για παράδειγμα ο πρόεδρος ή ένα μέλος της επιτροπής να είναι υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα αρχή). γ) Να υπάρχει σαφής διάκριση στο είδος των διαγωνισμών που θα κληθεί να συμμετέχει κάθε υπόχρεος ανάλογα με την ειδικότητά του (μηχανικός, πληροφορικής, περιβάλλοντος, γεωτεχνικός). δ) Να εξαιρεθούν από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ (συνοπτικών διαγωνισμών που δεν γίνονται ηλεκτρονικά). ε) Να ξεκαθαριστεί η έννοια της ”εργασιακής εμπειρίας σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών” και να τηρηθεί κοινή διαδικασία για το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. στ) Να επανακαθορισθεί ο χρόνος αποκλεισμού από τις κληρώσεις των υπαλλήλων που έχουν ήδη κληρωθεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπερφόρτωσης κάποιων υπαλλήλων με συνέπεια την αδυναμία ανταπόκρισής τους στα θέματα που χειρίζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου