Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Κακώς κόβεται η υπερβάλλουσα (προσωπική) διαφορά από τους νέους φορείς υποδοχής

ΚΑΚΩΣ κόβεται η υπερβάλλουσα (προσωπική) διαφορά από τους νέους φορείς υποδοχής
Η πλειοψηφία των υπεύθυνων μισθοδοσίας ΚΑΚΩΣ κόβουν την υπερβάλλουσα (προσωπική) διαφορά γιατί υπάρχει πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οποία αναφέρει ότι: 

η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του ν.4024/2011, σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, βάσει του προϊσχύοντος μισθολογικού νόμου 3205/2003, διότι η εν λόγω διαφορά μείωσης -η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των παροχών που συνθέτουν την έννοια των μηνιαίων αποδοχών του ν.4024/2011 - δεν καταβάλλεται στους εν λόγω υπαλλήλους ως διαφορά που προέκυψε από τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν λόγω της θέσης που κατείχαν στο φορέα από το οποίο μετατάσσονται σε σχέση με τις αποδοχές που δικαιούνται να λάβουν από τη θέση του φορέα στον οποίο μετετάγησαν, δεν συναρτώνται δηλαδή με την κατοχή της θέσης αυτής, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου. Επομένως, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 29.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.
Ολόκληρο το κείμενο της Πράξης του Ελεγκτικού συνεδρίου:

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 211/2013
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αικατερίνη Μποκώρου (εισηγήτρια) και Χρυσούλα Μιχαλάκη, Παρέδρους.

Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 4 Ιουλίου 2013.

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω νομικού προσώπου.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη

Την 34/13.3.2013 έγγραφη γνώμη του Παρέδρου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Δημητρίου Κοκοτσή, κωλυομένου του Αντεπιτρόπου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 1/2013 πράξη της, τη θεώρηση του 1, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού 1.456,03 ευρώ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ, που αφορά στην καταβολή αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2013 στη φερόμενη ως δικαιούχο ΧΧΧ, η οποία υπηρετεί στο ως άνω νομικό πρόσωπο, κατόπιν μετάταξης από το Δημοτικό Βρεφοκομείο ΧΧΧ (ν.π.δ.δ.). Τη θεώρηση του χρηματικού αυτού εντάλματος αρνήθηκε η Επίτροπος με την αιτιολογία ότι στις ανωτέρω αποδοχές συμπεριλαμβάνεται και ποσό 143,34 ευρώ, που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ν.4024/2011, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν.3899/2010, ως μεταταγείσα υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4024/2011, χωρίς όμως το δικαίωμα διατήρησης οποιασδήποτε προσωπικής διαφοράς ή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ίδιου ως άνω νόμου. Το ν.π.δ.δ. «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ, αφού ακύρωσε το χρηματικό αυτό ένταλμα, εξέδωσε σε αντικατάστασή του το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.273,33 ευρώ, που αφορά στις αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2013 της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου, και το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 182,70 ευρώ, που αφορά στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση -η οποία (μείωση) προέκυψε από την κατάταξη της ως άνω υπαλλήλου σε βαθμό του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, σε συνάρτηση με τις αποδοχές που αυτή ελάμβανε κατά τις διατάξεις του προϊσχύοντος (μέχρι 31.10.2011) μισθολογικού νόμου 3205/2003- υπέβαλε, με το 132/20.2.2013 έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, τα ως άνω χρηματικά εντάλματα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης μ' αυτά δαπάνης, για τους αναφερόμενους στο έγγραφο λόγους. Η Επίτροπος, αφού θεώρησε το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, αρνήθηκε τη θεώρηση του 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος για τον αναφερόμενο στην πράξη επιστροφής λόγο, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας, νομίμως απευθύνεται, με την από 26.2.2013 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Ο ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65) ορίζει, στην παράγραφο 22 του άρθρου τρίτου, ότι: «Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. ...». Περαιτέρω, ο ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226), στο άρθρο 29, ορίζει ότι: «1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού... . 2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: α) ... . Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, «χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης» (η εντός εισαγωγικών φράση προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 3 της ΠΝΠ 16/16.12.2011, ΦΕΚ Α' 262, και ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν.4024/2011), η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής: α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου», ενώ με την παρ.2 της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) ορίζεται ότι: «Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων ... της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 (Α΄ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι από 1.1.2010 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μετατάσσονται από δημοτικό ν.π.δ.δ σε άλλο δημοτικό ν.π.δ.δ. δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο ν.π.δ.δ. από το οποίο μετατάχθηκαν. Τέτοιες επιπλέον αποδοχές, τις οποίες δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά οι ανωτέρω υπάλληλοι, δεν αποτελεί η υπερβάλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του ν.4024/2011 (βλ. άρθρο 28 αυτού), σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, βάσει του προϊσχύοντος μισθολογικού νόμου 3205/2003. Και τούτο διότι η εν λόγω διαφορά μείωσης -η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των παροχών που συνθέτουν την έννοια των μηνιαίων αποδοχών του ν.4024/2011 (βλ. Κλιμ. Ι Τμήμ. 37/2012)- δεν καταβάλλεται στους εν λόγω υπαλλήλους ως διαφορά που προέκυψε από τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν λόγω της θέσης που κατείχαν στο φορέα από το οποίο μετατάσσονται σε σχέση με τις αποδοχές που δικαιούνται να λάβουν από τη θέση του φορέα στον οποίο μετετάγησαν, δεν συναρτώνται δηλαδή με την κατοχή της θέσης αυτής, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου. Επομένως, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2012 υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του ως άνω άρθρου 29.

ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 244/19.12.2012 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ μετατάχθηκε στο ανωτέρω ν.π.δ.δ. η φερόμενη ως δικαιούχος υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ τραπεζοκόμος, από το ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο ΧΧΧ» με μεταφορά της θέσης που κατείχε, με την ίδια σχέση εργασίας και το βαθμό που κατέχει, ενώ με τις 2, 4 και 5/2.1.2013 όμοιες αποφάσεις, η προαναφερόμενη υπάλληλος κατετάγη σε συνιστώμενη οργανική θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ειδικότητα ΥΕ τραπεζοκόμος και σε κατηγορία κλάδο και βαθμό με τον αναγραφόμενο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό, και μισθολογικό κλιμάκιο, αντίστοιχα. Για την καταβολή σε αυτήν των αποδοχών της, μηνός Ιανουαρίου 2013, εκδόθηκε αρχικά 1, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.456,03 ευρώ, τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε η Επίτροπος, με την αιτιολογία ότι στις ανωτέρω αποδοχές συμπεριλαμβάνεται και ποσό 143,34 ευρώ, που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 παρ.2 του ν.4024/2011, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν.3899/2010, ως μεταταγείσα υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4024/2011, χωρίς όμως το δικαίωμα διατήρησης οποιασδήποτε προσωπικής διαφοράς ή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου ως άνω νόμου. Στη συνέχεια, κατόπιν ακύρωσης του χρηματικού αυτού εντάλματος, το ν.π.δ.δ εξέδωσε το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.273,33 ευρώ, που αφορά στις αποδοχές Ιανουαρίου 2013 της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου, το οποίο και θεώρησε η Επίτροπος, και το υπό κρίση 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 182,70 ευρώ, που αφορά στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση -η οποία (μείωση) προέκυψε από την κατάταξη της ως άνω υπαλλήλου σε βαθμό του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, σε συνάρτηση με τις αποδοχές που αυτή ελάμβανε κατά τις διατάξεις του προϊσχύοντος (μέχρι 31.10.2011) μισθολογικού νόμου 3205/2003- τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε η Επίτροπος θεωρώντας ότι δεν ήρθη ο λόγος της μη νομιμότητας της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη νομική σκέψη (ΙΙ) της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ.β' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση, η οποία προκύπτει από την κατάταξη της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού του ως άνω νέου μισθολογικού νόμου, δεν εμπίπτει στην έννοια της προσωπικής διαφοράς από τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβανε από το φορέα από τον οποίο μετατάχθηκε, την οποία δεν δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 κι, επομένως, νομίμως με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα εντέλλεται η καταβολή αυτής στην υπάλληλο του νομικού προσώπου, στο όνομα της οποίας αυτό έχει εκδοθεί. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 182,70 ευρώ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ πρέπει να θεωρηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου