Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Επιδρομή στις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ από 335 σε 423 € η μηνιαία καταβολή

Αναδημοσιεύουμε από το http://technews-greece.blogspot.com/2011/07/112012.html. Όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενη ανάρτηση, λόγω μεσοπρόσθεσμου οι ασφαλιστικές κρατήσεις στο ΤΣΜΕΔΕ εκτινάσσονται, ειδικά για τους μετά το 93 ασφαλισμένους "ελεύθερους επαγγελματίες", δηλαδή ανέργους, μισθωτούς με δελτίο, αυτοαπασχολούμενους που δεν έχουν δουλειά κλπ. Από 335 € το μήνα ανεβαίνουν άμεσα στα 423 € το μήνα. Ο πίνακας κατά τη γνώμη μας έχει το λάθος ότι άμεσα ανεβάζει κατά 2-3 κατηγορίες τους ήδη ασφαλισμένους, πράγμα το οποίο δε θα γίνει μάλλον άμεσα, αλλά πολύ σύντομα καθώς θα περνούν οι τριετίες, με αποτέλεσμα οι μηνιαίες εισφορές να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 650 €. Το αποτέλεσμα θα είναι χιλιάδες συνάδελφοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα γιατί δε θα μπορούν να αντέψουν τις εξοντωτικές αυτές εισφορές (οι οποίες επιπλέον υπολογίζονται ως φορολογητέο εισόδημα).


Νέες εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ελευθέρων επαγγελματιών από 1/1/2012

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 είναι ο τίτλος του νόμου 3986, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011 και σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται άυξηση των εισφορών που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).


Το κείμενου του νόμου μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ένας συγκριτικός πίνακας των νέων εισφορών όπως αυτές διαμορφώνονται πλέον.


Αθήνα, 14 / 7 / 2011
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.16397 / 635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 – 3368185

ΘΕΜΑ : «Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.»

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011, επέρχονται μεταβολές στις εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Ειδικότερα, επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του ανωτέρω άρθρου επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, πέραν της προβλεπόμενης, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Α.Ν.) ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά προβλέπεται και για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Αντίστοιχα, για τους Τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,6 % για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 0,4 % για τον κλάδο πρόνοιας και 0,65% για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2011 (693,35 €).

Ειδικότερα σε ότι αφορά την ειδική εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας επισημαίνουμε ότι τούτο προφανώς εκ παραδρομής ορίζεται εσφαλμένως σε 4% αντί του ορθού ποσοστού 0,4 %.

Ήδη το Υπουργείο μας προωθεί άμεσα διάταξη, για την αντικατάσταση του εσφαλμένου ποσοστού από 4% στο ορθό 0,4%.


2. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., και η υποχρεωτική μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του επομένου έτους στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος μετά την 1/1/1993 που ασφαλίστηκε στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως μηχανικός από 8/5/2011 συμπληρώνει την πρώτη τριετία ασφάλισης το 2014, και συνεπώς από 1/1/2015 υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως κριτήριο για την συμπλήρωση της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτή, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Για παράδειγμα, ο ανωτέρω ασφαλισμένος υπάγεται στην Ειδική Προσαύξηση εντός του 2013, οπότε για την Ειδική Προσαύξηση υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2017.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την περ. β της εν λόγω παραγράφου, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για όσους νέους ασφαλισμένους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., και κατά συνέπεια όσοι από αυτούς συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2011 τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012.

Για παράδειγμα, νέος ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στο Τ.Σ.Α.Υ. το 2002, υπάγεται υποχρεωτικά από 1/1/2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 15 τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για τους τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α.

3. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 17 του ανωτέρω άρθρου η 1/1/2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

12 σχόλια:

 1. Και σαν παράταξη, τι κάνετε γι' αυτό?

  Για τα υπόλοιπα?

  Για το χαράτσωμα των 10 ευρώ ανά μήνα για τους ανέργους, χωρίς ποτέ να μπορούμε εμείς να θεωρηθούμε άνεργοι?

  Για την εισφορά αλληλεγγύης, χωρίς ποτέ κανείς να μας το ανταποδώσει?

  Για το τέλος επιτηδεύματος?

  Για τη φορολόγηση των ασφαλιστικών μας εισφορών?

  Για τα μπλοκάκια του κλάδου που ήταν 30.000 και αν έχουν μείνει 10.000 και με κόντρα ξύρισμα στις αποδοχές τους, και πολλά λέω που πληρώνουν το μάρμαρο, γιατί αυτοί είναι σίγουρα ασφαλισμένοι μετά το 1993!

  Που είσαστε?
  Ή καλύτερα που χαθήκατε τόσα χρόνια?
  Μήπως κι εσείς στους διαδρόμους της εξουσίας, για τη διεκδίκηση της καρέκλας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Την τρίτη πχ (προχτες) κάναμε παρέμβαση στη διοικούσα για να μη γινει καμια αύξηση εισφορών. Περιμένουμε αλλά δεν ελπίζουμε από αυτούς.
  Το μάη καλέσαμε σε κινητοποίση στο τσμεδε μαζί με τη συνέλευση ανέρων συναδέλφων.
  Μοιράσαμε χιλιάδες κειμενα, στειλαμε εκατονταδες μειλ και εμφανιστηκαν 50 συνάδελφοι.
  Το τέλος επιτηδεύματος (αν θυμάστε ήδη από τον Ιούλη) καλέσαμε σε μη πληρωμή του. Ακόμα δεν το έχουμε πληρώσει (και δεν πρόκειται για όσο αντέξουμε)
  Στα σωματεία που βρισκόμαστε δε σταματάμε στιγμή να καλούμε σε ενωτικούς και ανυποχώρητους αγώνες για να φύγουν κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ.
  Στις πλατείες και στο χημικό πόλεμο βγάλαμε τον καρκίνο.
  Όσο για καρέκλες, μία είχαμε και παραιτηθήκαμε και από αυτήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σας παρακολουθώ χρόνια! Όλους σας!

  Για τα μπλοκάκια, δεν άκουσα από εσάς τίποτα .... ποτέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ώπα φίλε, δεν είμαι της παράταξης αλλά επειδή κι εγώ παρακολουθώ τις αναρτήσεις της, εδώ είσαι λάθος. Τουλάχιστον στο Ε.Δ. (αυτό το ηλεκτρονικό -παλιότερα και έντυπο- μπακαλόχαρτο εννοώ) άπειρες φορές θίχτηκε από τη Συσπείρωση το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η συσπειρωση ήδη από τη δεκαετία του 80 (εποχές "παχιών αγελάδων") ταυτίστηκε με το αίτημα για τη δημιουργία Ταμείου Ανεργίας στο ΤΣΜΕΔΕ. Μαζί με άλλες αριστερές παρατάξεις ήταν οι μόνοι που αντιστάθηκαν στον Ν3518, εδώ και χρόνια λέει ότι πρέπει να μπει εργοδοτική εισφορά στα δελτία παροχής υπηρεσιών. Το θέμα της νέας αύξησης εισφορών είμασταν οι πράτου που το ανοίξαμε από το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπα είναι εμπάθειες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εάν περάσουν οι αυξήσεις αυτές στους συναδέλφους θα διαλύσει ο κλάδος...

  ξυπνήστε όσους κοιμούνται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. το παλεύουμε, αλλά δε φτάνουμε μόνοι μας. Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. η πρόταση της συσπείρωσης που προτείνουμε για ψήφιση σε συλλόγους, σωματεία, φορείς μηχανικών:
  http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2011/11/blog-post_21.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Υπογράφουμε ενάντια στο "κούρεμα" των αποθεματικών και τη ληστρική αύξηση εισφορών :
  http://www.gopetition.com/petitions/tsmede.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Οι εισφορές αυτές είναι εξαμηνιαίες και οχι μηνιαίες. Πλήρωνα 914,18 το εξάμηνο (δηλαδή 693,35+220,83) και τώρα θα πληρώνω το εξάμηνο 924,18 (δηλαδή 693,35+230,83). Κάνω λάθος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αν καταλάβαμε καλά είσαι κάτω της 5ετίας συνάδελφος (και χωρίς ειδική προσαύξηση). Σε αυτή την περίπτωση αν είσαι και κάτω της τριετίας τότε θα επιβαρυνθείς άμεσα με 10 € το μήνα, άρα 60 € το 6μηνο. Αν έχεις κλείσει την τριετία (από την 1/7/2011), τότε περνάς στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, οπότε πάει στα 1260 το εξάμηνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Νεότερη ενημέρωση:

  Πληροφορηθήκαμε ότι τα σημειώματα του ΤΣΜΕΔΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2012 έχουν αποσταλεί στους ασφαλισμένους, χωρίς τις αυξήσεις.

  Αυτό βέβαια δε σημαίνει τίποτα, μια και οι αυξήσεις ισχύουν (είναι νόμος) από τον Ιούλιο του 2011. Το Υπουργείο μάλιστα επιμένει στην υλοποίηση τους, άρα σε επόμενη φάση (μετεκλογικά) θα τις στείλουν αναδρομικά.

  Συνεπώς δεν πρέπει να εφησυχάσουμε αλλά πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα μας, ώστε να αποσυρθούν οριστικά και συνολικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή