Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Όροι παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας με βάση μόνο τα εισοδήματα 2011-2013

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B04465%CE%981%CE%A9-%CE%9869?inline=true

Παρ. 2 

Στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι προέρχονται: 

α) από τον τ. Ο.Α.Ε.Ε., διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α΄ 65) ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα και 

β) από τους τέως Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ασφάλισης Νομικών και Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., 

οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28/2/2018 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου