Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Τροπολογία για την ''απελευθέρωση'' της διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων


Οι πιστοποιήσεις και το νέο μοντέλο επαγγελματικών δικαιωμάτων, εκεί ακριβώς οδηγούν στην εξαφάνιση των αυτοαπασχολούμενων, αφού πρώτα υποτιμηθεί η εργασία μας, στη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικά σχήματα και τη μετατροπή κάποιων από τους αυτοαπασχολούμενους σε μισθωτούς με αμοιβές πείνας...

Αποσύρθηκε τελικά έπειτα από αντιδράσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η νέα τροπολογία για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Με την αποσυρθείσα τροπολογία, δινόταν ουσιαστικά η δυνατότητα σε κάθε εταιρία να μπορεί να πραγματοποιεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, με μόνη ουσιαστικά προϋπόθεση να απασχολεί προσωπικό που κατέχει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία θα επανέλθει άμεσα από την κυβέρνηση σε άλλο νομοσχέδιο, ενώ απορίας άξιο είναι το ότι δε συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για το χωρικό σχεδιασμό που είναι έτοιμο για συζήτηση στη Βουλή.

Υπενθυμίζουμε πως η συγκεκριμένη τροπολογία είχε κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις".

Δείτε εδώ τι έγραφε το B2Green το απόγευμα της Δευτέρας 19/12 για το θέμα, με το περιεχόμενο της επίμαχης τροπολογίας.

Στο Σχέδιο Νόμου "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις" το οποίο βρίσκεται σε φάση συζήτησης, κατατέθηκε σήμερα η τροπολογία "Τροποποιήσεις περί των νομικών προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις".

Προτεινόμενες Διατάξεις Τροπολογίας

Άρθρο....

Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις


1. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, που τηρείται στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.

β) Εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.

γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου, το οποίο εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ. μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο).»

Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογίας

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου επιχειρείται η συμμόρφωση με τις συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κατά την έννοια του νόμου 4122/2013 (42 Α') «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Εν προκειμένω, με το Τρίτο Μέρος του νόμου 4409/2016 (136 Α') «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», υλοποιήθηκαν ρυθμίσεις που αφορούν στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων και Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο στα νομικά πρόσωπα, ώστε να είναι δυνατό να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις όχι μόνο τα νομικά πρόσωπα των οποίων ένα μέλος ή εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής, αλλά και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν ως υπαλλήλους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Πιο συγκεκριμένα με την παράγραφο 1, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016, ώστε στο ξεχωριστό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται για τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να εγγράφονται όλα τα νομικά πρόσωπα, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.

Με την παράγραφο 2, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4409/2016, με σκοπό την τυπική προσαρμογή της διαδικασίας εγγραφής των νομικών προσώπων στο ειδικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι για την εγγραφή των νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου, παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου το οποίο εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ και αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου