Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Mη καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους διπλωματούχους μηχανικούς

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                             Αθήνα,   22 / 3 / 2016
Αρ. Πρωτ. : 6912                                            
                                                                                     Προς :                Υπουργό Υγείας
                                                                                          κ. Ξανθό Ανδρέα

                                                                          Κοιν.:    1.  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
                                                                                         κ. Πολάκη Παύλο

                                                                                    2.  Γ. Γραμματέα Υγείας
                                                                                         κ. Γιαννουλάτο Πέτρο
           
                                                                                    3. Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΚΑΒ
                                                                                         κ.Καρακατσιανόπουλο Κων/νο

                                                                                                  4.  Δ.Σ. ΕΚΑΒ

Θέμα : Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

         
Κύριε Υπουργέ,

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι Πανελλήνια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση που καλύπτει το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών (περίπου 10.000) εργαζομένων στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και της αποστολής μας, είμαστε δέκτες έντονων διαμαρτυριών που σχετίζονται με την άνιση και άδικη μεταχείριση μελών μας, όσον αφορά το θέμα καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ειδικότερα για την πλήρη   ενημέρωση σας αναφέρουμε :
με την υπ’ αρ. 2/16519/0022/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 465/Β/2012) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011). Στην παραπάνω απόφαση προβλέπεται η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος μεταξύ άλλων και στο Τεχνικό Προσωπικό (Κατηγορία Β) του ΕΚΑΒ. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού, προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν τη καταβολή του, με απαραίτητη την έκδοση κάθε μήνα βεβαίωσης του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει την κατάσταση μισθοδοσίας.

Βάσει των παραπάνω, στη Κατηγορία Β των δικαιούχων του επιδόματος, συγκαταλέγονται όλοι οι υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνικού της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του ΕΚΑΒ (ΠΕ, ΤΕ Μηχανικοί και ΔΕ Τεχνικοί) καθώς και όλοι οι ΠΕ, ΤΕ Μηχανικοί και ΔΕ Τεχνικοί των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, με αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό του ΕΚΑΒ (Π.Δ. 376/1988, με τις τροποποιήσεις του) και την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 2/16519/0022/2012. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι συνάδελφοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) και ανάλογα με τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, επιλαμβάνονται όλου του φάσματος εργασιών οι οποίες απαιτούνται για την επιτέλεση του προβλεπόμενου έργου τους. Πέραν δε τούτου, οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. δεν κάνουν καμία διάκριση ως προς την βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) του Τεχνικού Προσωπικού, για τη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος.
Παρά τα παραπάνω, κατά παράδοξο και αδικαιολόγητο τρόπο, το εν λόγω επίδομα δεν καταβάλλεται στο σύνολο του Τεχνικού Προσωπικού του ΕΚΑΒ (Κ.Υ. και Παραρτήματα), αλλά εξαιρείται της καταβολής μέρος του Τεχνικού Προσωπικού της Κ.Υ., βάσει του υπ’ αρ. 33704/10-10-12 έγγραφο της Δ/νσης Οργ. & Συντονισμού, ενώ αρχικά καταβαλλόταν, από την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι εξαιρούμενοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών. Το εντυπωσιακό είναι πως την ίδια στιγμή, όλοι οι υπάλληλοι ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τα ίδια καθήκοντα που εργάζονται στα παραρτήματα του ΕΚΑΒ λαμβάνουν το εν λογω επίδομα.
Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το εάν το Τεχνικό Προσωπικό του ΕΚΑΒ ανήκει σε δύο κατηγορίες παρά των ιδίων κλάδων και ειδικοτήτων και τα απολύτως ίδια καθήκοντα αυτού σε Κ.Υ. και Παραρτήματα, όπως περιγράφονται από έναν και ενιαίο Οργανισμό λειτουργίας του ΕΚΑΒ. Κατά την άποψή μας κάτι τέτοιο παραβιάζει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας μεταξύ των υπαλλήλων.
Επειδή υπήρχε έντονη διαμαρτυρία εκ μέρους των θιγόμενων υπαλλήλων το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ με την υπ' αριθμ. ΣΥΝ 17/23-5-2013 Θ.49 απόφασή του όρισε αρμόδια επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος,  η οποία υπέβαλε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. το υπ' αριθμ. 21282/4-6-13 πρακτικό της, με το οποίο  αποφαίνεται για ενιαίο Τεχνικό Προσωπικό χωρίς διάκριση μεταξύ Κ.Υ. και Παραρτημάτων. Μέχρι σήμερα το Δ.Σ. δεν έχει λάβει σχετική απόφαση.
Στις 29-10-2015 ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εισηγείθηκε το θέμα στο Δ.Σ., ΣΥΝ 30/29-10-2015 Θ.129, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. Μέχρι σήμερα μετά από 5 μήνες το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ δεν έχει λάβει σχετική απόφαση.
Εξαιτίας όλων των παραπάνω, και επανερχόμενοι για μια ακόμα φορά, ΖΗΤΟΥΜΕ την αποκατάσταση της αδικίας και παρακαλούμε να ενεργήσετε ώστε να χορηγηθεί άμεσα το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατηγορίας Β, ανεξαιρέτως σε όλο το Τεχνικό Προσωπικό της Κ.Υ. και των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ, χωρίς τον περιορισμό της βαθμίδας (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) αυτού, όπως ακριβώς ορίζει η υπ’ αρ. 2/16519/0022/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 465/Β/2012) Κ.Υ.Α., η οποία εξακολουθεί να ισχύει και δεσμεύει τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ, και τα υπ’ αρ. οικ. 2/37153/0022/15-7-13 και 2/38066/0022/15-7-13 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που παρέχουν διευκρινήσεις επί της ανωτέρω Κ.Υ.Α., κάνοντας ειδική μνεία στους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικούς, εργαζόμενους σε Δημόσια Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ, ακυρώνοντας όλα τα προηγούμενα έγγραφά του σχετικά με την καταβολή του εν λόγω επιδόματος.

Κύριε Υπουργέ

Ζητούμε την παρέμβασή σας προκειμένου να αποκατασταθεί με αναδρομική εφαρμογή μια καταφανώς άδικη και άνιση μισθολογική μεταχείριση εις βάρος μέρους του τεχνικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, ειδικότερα δε στους συναδέλφους Διπλ. Μηχανικούς μέλη μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου