Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Νομοθεσία επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους Η/Μ

Τα σχέδια ΠΔ του ΤΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα, κατ εφαρμογή του Ν.4254/14, πέρα όλων των άλλων, διαχωρίζουν πλήρως το μέχρι σήμερα ενιαίο των δικαιωμάτων μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων καθώς και αφαιρούν δραστηριότητες από αυτές. Παρακάτω παραθέτουμε τη νομοθεσία όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα για τους Η/Μ.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΜ ΚΑΙ ΗΜ1. Αρχικός νόμος 6422/34

Ορίζει την ενιαιότητα των επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ ΜΜ και ΗΜ

Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου και του ναυπηγού επιτρέπεται διατηρουμένων εν ισχύϊ των σχετικών διατάξεων του νόμου 5334, εφ’ όσον και καθ’ όσον ούτος ισχύει, μόνον: α΄) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ανωτάτης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (τα (β) και (γ) αφορούν μεταβατικές διατάξεις)

Μόνον διπλωματούχοι των ανωτάτων τεχνικών σχολών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών της αλλοδαπής σχολών δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον«διπλωματούχος μηχανικός». Ειδικώτερον δε τον τίτλον «διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός» ή «διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός» ή «διπλωματούχοςμηχανολόγος – ηλεκτρολόγος μηχανικός» ή «διπλωματούχος ναυπηγός» δικαιούνται να φέρωσι μόνον οι διπλωματούχοι των οικείων ανωτάτων τεχνικών σχολών.

Δι’ απλάς μηχανολογικάς ή ηλεκτρολογικάς ή ηλεκτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις, ως αύται θέλουσι καθορισθή και καταταχθή δια των εκδοθησομένων διαταγμάτων, συμφώνως τω άρθρω 5 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλματος, άνευ όμως χρήσεως του τίτλου «διπλωματούχου μηχανολόγου» ή«διπλωματούχου ηλεκτρολόγου» ή «διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου» ή «διπλωματούχου ναυπηγού»

Εν τη εννοία των εγκαταστάσεων τούτων περιλαμβάνεται: –1) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις μηχανικών κινητήρων οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών, ειδικόν σκοπόν έχουσα την εξυπηρέτησιν της βιομηχανίας. – 2) Πάσα εγκατάστασις μηχανημάτων εν γένει μετά των συναφών διασκευών, ης εγκαταστάσεως η λειτουργία διενεργείται μέσω μηχανικού κινητήρος οιασδήποτε φύσεως. –3) Πάσα εγκατάστασις ατμολεβήτων, ατμοδοχείων και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. Ως και πάσα εγκατάστασις λεβήτων, καμίνων ή κλιβάνων οιασδήποτε φύσεως μετά των συναφών διασκευών. –4) Πάσα εγκατάστασις σκοπόν έχουσα την παραγωγήν, εναποθήκευσιν και διανομήν υγρών ή αερίων καυσίμων προς φωτισμόν, θέρμανσιν ή κίνησιν μετά των συναφών διασκευών. –5) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής και διανομής θερμού ύδατος ή ατμού προς θέρμανσιν, ως και πάσα εγκατάστασις διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος. –6) Πάσα μηχανική εγκατάστασις εργοστασίων, ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανών, και 7) Πάσα εγκατάστασις παραγωγής, μεταφοράς, μετατροπής, διανομής ηλεκτρικής ενεργείας, είτε προς ιδίαν χρήσιν, είτε προς χρήσιν τρίτων, μετά πάντων ανεξαιρέτως των απαρτιζόντων αυτάς μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων, ως και πάσα εγκατάστασις σχέσιν έχουσα με τον ηλεκτρισμόν, π.χ. ηλεκτρική έλξις, ηλεκτροκίνησις κ.λπ. – 8) Πάσα μελέτη και πραγματογνωμοσύνη σχετική προς τας ανωτέρω αναφερομένας εργασίας. – Αι ως άνω περιπτώσεις θεωρούνται ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί.

2. ΒΔ ΤΟΥ 1950 ΦΕΚ 82//1950)

Α) ορίζει ποιες είναι απλές και ποιες δεν είναι απλές εγκαταστάσεις

Β) ορίζει ότι οι ΜΜ και ΗΜ μπορούν να κάνουν απλές και μη απλές

Γ) ορίζει ποιοι μπορούν να κάνουν τις απλές.

3. ΝΟΜΟΣ 3982/2011

Α) Πρόκειται για ένα νόμο που καταργεί το ΒΔ του 1950 και επιχειρεί να ορίσει εκ νέου ποιες είναι οι εγκαταστάσεις, ποιοι τις κάνουν και κυρίως να ορίσει κανόνες και περιορισμούς για το τεχνικό προσωπικό στη γνωστή λογική που θέλει το ΤΕΕ και τους μηχανικούς να ορίζουν τα πάντα.

Β) εισάγεται η έννοια της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Γ) εισάγεται η έννοια του φορέα πιστοποίησης και του ενιαίου μητρώου προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα

Δ) οι ΜΜ και ΗΜ δεν χρειάζονται να περάσουν από εξετάσεις και έχουν πλήρη δικαιώματα

Ε) εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένα ΠΔ που θα ορίσουν λεπτομέρειες για την πρόσβαση σε δραστηριότητες

4. ΝΟΜΟΣ 4072/2012 ΑΡΘΡΟ 282

Α) πρόκειται για τη πρώτη τροποποίηση του Ν 3982/2011

Β) ορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι ο νόμος αφορά και τις μελέτες – επιβλέψεις ΗΜ εγκαταστάσεων και ότι δεν εξαιρούνται οι μηχανικοί από το πλαίσιο που ετοιμάζεται

5. ΣΕΙΡΑ ΠΔ 112,113,114,115 του 2012 και 1, 108 του 2013

Πρόκειται για τα ΠΔ του νόμου 3892/2011.

Πολύ σκληρό πλαίσιο «νταβατζή» από το ΤΕΕ προς τους τεχνητές.

Παραμένει ότι οι ΜΜ και ΗΜ δεν χρειάζονται να περάσουν από εξετάσεις και έχουν πλήρη δικαιώματα

6. ΝΟΜΟΣ 4254 / 2014 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ 23

Α) Πρόκειται για τη δεύτερη σοβαρή τροποποίηση του 3982/2011

Β) Ορίζεται ο όρος ΜΗΧΑΝΙΚΗ

≪6. ≪Μηχανική≫: η δραστηριότητα που πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την επεξεργασία υλικών, δομών, μηχανισμών, διατάξεων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγμάτωση ενός επιθυμητού αντικειμενικού στόχου.≫

Γ) Ορίζονται οι δραστηριότητες στις διάφορες πτυχές της μηχανικής

≪3. ≪Επαγγελματικές Δραστηριότητες≫: είναι οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής, στις διάφορες επί μέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες: α) εκπόνησης των μελετών που έχουν ως αντικείμενο τη σχεδίαση της ασφαλούς λειτουργίας πάσης φύσεως εξοπλισμού, κύριου ή βοηθητικού, συστατικού ή παραρτήματος, μιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της, στ) χειρισμού εξοπλισμού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.≫

Δ) Θεσπίζεται το άνοιγμα του επαγγέλματος

≪10. Αν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και αυτό μπορεί να διαπιστώνεται αντικειμενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 11.

Η κατά τα προεδρικά διατάγματα 112/2012 (Α΄ 197), 113/2012 (Α΄ 198), 114/2012 (Α΄ 199), 115/2012 (Α΄ 200), 1/2013 (Α΄ 3) και 108/2013 (Α΄ 141) χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) επεκτείνεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής.

≪Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα μαζί με τα διπλώματα ή πτυχία που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της προηγούμενης παραγράφου και τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδρομή των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.

Ε) Ορίζεται η έκδοση ΠΔ που θα χωρίς την ανάγκη σύμφωνης γνώμης του ΤΕΕ 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να τίθενται περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών, των οποίων η σχεδίαση παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα (σύνθετα προβλήματα μηχανικής τα οποία δεν έχουν προφανή λύση, δηλαδή δεν μπορούν να επιλυθούν με ήδη αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες ή διαδικασίες ή πρότυπα ποιότητας ή πρωτόκολλα ενεργειών ή συγκεκριμένους κώδικες, αλλά απαιτούν πρωτοτυπία στην ανάλυση) ή η λειτουργία τους παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρισμένων επιστημονικών μελετών

Δ) Καταργούνται όλα τα προγενέστερα ΠΔ που εκδόθηκαν από τον Ν 6422/34

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου