Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς στους μεταταχθέντες υπαλλήλους

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016

Αρ. Πρωτ. :4285
ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
κ. Δ. Πατούλη
ΚΟΙΝ.: 1. Αν. Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Εσωτερικών
κ. Χρ. Βερναρδάκη
2. Υφ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Γ. Μπαλάφα
3. Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους,
Aν. Υπουργό Οικονομικών
κ. Γ. Χουλιαράκη

ΘΕΜΑ: «καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς στους μεταταχθέντες υπαλλήλους»

Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης μας, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα επισυναπτόμενα στοιχεία, με χρονολογική σειρά, ώστε να εισηγηθείτε στο όργανο που προεδρεύετε σχετική απόφαση για την καταβολή της «υπερβάλλουσας μείωσης», κατ’ εφαρμογή του αρ.29, παρ.2 του Ν.4024/11.
Συν.1: η υπ’αρ. 0211/4-7-13 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία αναφέρεται ότι: «το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ.β’ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4024/11 υπερβάλλουσα μείωση, η οποία προκύπτει από την κατάταξη της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού του ως άνω νέου μισθολογικού νόμου, δεν εμπίπτει στην έννοια της προσωπικής διαφοράς από τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβανε από το φορέα από τον οποίο μετατάχθηκε, την οποία δεν δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 3ου του ν.3845/2010 κι, επομένως, νομίμως με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα εντέλλεται η καταβολή αυτής…….»
Συν.2: η υπ’αρ. 36871/26-09-14 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται ότι για το «ζήτημα που έχει ανακύψει, σας γνωρίζουμε ότι η διαφορά μείωσης των αποδοχών δεν συναρτάται με την κατοχή θέσης, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής τους στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του μισθολογικού νόμου (ν.4024/11), άποψη που διατυπώνεται στην αρ. 211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Είναι σαφές από τα προαναφερόμενα (συν.1, συν.2) ότι, τόσο η 211/13 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και η 36871/14 εγκύκλιος που υπέγραψε ο τότε υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Ντινόπουλος, πως το ποσό της «υπερβάλλουσας μείωσης» του ν. 4024/11, διαμορφώθηκε προκειμένου να μετριαστεί η βίαιη μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και δεν συνδέεται με τη θέση που κατέχουν ή κατείχαν, αλλά προέκυψε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου.
Όμως και σε αντίθετη κατεύθυνση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Δ. Μάρδας υπογράφει το ακόλουθο συνημμένο:

Συν.3: η υπ’αρ. ΑΔΑ: 7ΤΠΛΗ-Υ18/23-03-15 εγκύκλιος στην οποία αναφέρεται ότι: «σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.3ου, παρ.22 του ν.3845/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.22, του αρ.2 του ν. 3899/10, όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν.»
Σε αυτή την εγκύκλιο, οι τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως για παράδειγμα το επίδομα παραμεθορίου, συγχέεται με την «υπερβάλλουσα μείωση». Αν μεταφερόταν ή μετατασσόταν δηλαδή κάποιος δημοτικός υπάλληλος από παραμεθόριο περιοχή σε αστική, θα πρέπει όχι μόνον να του γίνει περικοπή του επιδόματος αλλά, περικοπή και της «υπερβάλλουσας μείωσης»!! η οποία προκύπτει από μειώσεις επί του βασικού μισθού και επιδομάτων, που ελάμβαναν όλοι ανεξαιρέτως οι δημόσιοι υπάλληλοι όπου και αν υπηρετούσαν.
Συν.4: προκήρυξη Στάσης Εργασίας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής για 10-06-2015, στην οποία επισυναπτόταν η Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία-Πρόσκληση της ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ, κατά του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην οποία τονίζεται: «όπως έχει ήδη κριθεί από το οικείο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. υπ’αρ.211/2013 πράξη του Ι’ τμήματος), το ποσό της υπερβάλλουσας μείωσης» που προέκυψε λόγω της ένταξης του προσωπικού του Δημοσίου στις Διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου και της πρώτης εφαρμογής των νέων αυτών ρυθμίσεων στους υπηρετούντες υπαλλήλους, ουδόλως συνδέεται με τις επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι στη θέση που κατείχαν. Συνεπώς δεν συγκαταλέγεται στις αποδοχές που δεν δικαιούνται να διατηρούν μετά την μετάταξη-μεταφορά τους σε νέα θέση, ώστε να τίθεται ζήτημα περικοπής και αναπροσαρμογής αυτών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 3845/10, όπως τροποποιημένος ισχύει. Αντίθετα, όπως ρητά προκύπτει από τον ίδιο το ν. 4024/2011, η ως άνω υπερβάλλουσα μείωση διαμορφώθηκε προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες που είχε, για το σύνολο του υπηρετούντος την 1-11-2011 προσωπικού, η αναπροσαρμογή των αποδοχών τους βάσει των διατάξεων του Ενιαίου Μισθολογίου, ως εκδήλωση της μέριμνας του νομοθέτη να αποτρέψει τη βίαιη και αιφνίδια ανατροπή του οικονομικού τους προγραμματισμού. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, το ποσό αυτό δεν συνδέεται με τη θέση που κατείχαν αλλά προέκυψε ως αποτέλεσμα του Ενιαίου Μισθολογίου.
Επειδή ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι οι νομοθετικές διατάξεις που επικαλείστε στη σχετική εγκύκλιο, ουδόλως ρυθμίζουν το ζήτημα αυτό κατά τον περιγραφόμενο τρόπο.
Επειδή κατά συνέπεια, με την προαναφερόμενη εγκύκλιο εισάγεται απαράδεκτα νέα ρύθμιση, καθ’ υποκατάσταση της νομοθετικής εξουσίας.
Επειδή πάντως, όπως πάγια γίνεται δεκτό, οι εγκύκλιοι αποτελούν εσωτερικά έγγραφα της Διοίκησης, στερούμενα νομικής δεσμευτικότητας και δεν δύνανται να τροποποιούν το νόμο.
Επειδή η ως άνω παράνομη συμπεριφορά σας ενέχει σε κάθε περίπτωση κινδύνους και δυναμιτίζει και την επιτυχία του μέτρου της «εσωτερικής κινητικότητας», αφού κανένας υπάλληλος δεν θα εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης- ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που οι προσωπικές και οικογενειακές του συνθήκες το επιβάλλουν- όταν θα ξέρει ότι μια τέτοια ενέργεια θα φέρει ριζική μείωση των μηνιαίων αποδοχών του».
Συν.5: το α.π. 23/15 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών Υπαλλήλων Δήμου Αθηναίων προς το δήμαρχο Αθηναίων κ. Γ. Καμίνη: «Σας επισημαίνουμε ότι η έκδοση της υπ’αρ. ΑΔΑ 7 ΤΠΛΗ – Υ18 εγκυκλίου του κ. Μάρδα δεν έχει κανένα ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ, διότι το ποσό της «υπερβάλλουσας μείωσης» δεν συνιστά μέρος των αποδοχών του υπαλλήλου λόγω κατοχής μίας θέσης, αλλά προέκυψε κατά την πρώτη εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 4024/11), στο πλαίσιο μέριμνας του νομοθέτη, ως αντιστάθμισμα στη βίαιη και δραστική μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3845/2010 (όπως τροποποιημένος ισχύει) και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η περικοπή του κατ’ επίκλησή του.
Κε Δήμαρχε, η εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εις βάρος των υπαλλήλων του είναι παράνομη ενέργεια κατά της δεσμευτικότητας του νόμου 4024/11 και έχετε προσωπική ευθύνη για την υλοποίησή της, πολλώ μάλλον δε, όταν προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια αναδρομικά.
Σας ενημερώνουμε ότι οι πληττόμενοι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων, μετά την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου από τη Δημοτική Αρχή, επιφυλάσσονται να προσφύγουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τη διασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων τους, αλλά και την απόδοση με το νόμιμο τόκο των παρανόμως περικοπεισών αποδοχών».

Συν.6: το υπ’αρ. 830/15 έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τους Συλλόγους- Μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ κοινοποιούμενο στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν. Βούτση, στο οποίο γίνεται αναφορά στο υπ’αρ. 2/3057/ΔΕΠ/23-3-15 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και επισημαίνει ότι: «υιοθετεί λανθασμένα μια ανάλογη αυθαίρετη ερμηνεία για την υπερβάλλουσα μείωση η οποία προβλέφθηκε στην παρ. 2 του άρ. 29 του ν.4024/11 στοχεύοντας στην περικοπή της και την περαιτέρω συρρίκνωση των μισθολογικών μας απολαβών».

Συν.7: η υπ’αρ. 135/2015 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συνοπτικά περιγράφει: «οι υπάλληλοι που λαμβάνουν την υπερβάλλουσα μείωση μετά την 1.11.2011, λόγω της απομείωσης των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, δεν δύναται να διατηρήσουν το δικαίωμα στην παροχή αυτή στην περίπτωση στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, καθόσον η εν λόγω παροχή, που αποτελεί μέρος των αποδοχών της (παλαιάς) θέσης, κατά τη ρητή επιταγή της διάταξης της παρ. 22 του άρθρου 33 του ν. 3845/2010, αφενός μεν δεν διατηρείται ως προσωπική διαφορά, αφετέρου δε ουδόλως συνδέεται με τις αποδοχές της νέας οργανικής θέσης στην οποία καταλήγουν, τις οποίες και μόνο δικαιούνται να λαμβάνουν».
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η παραπάνω συνοπτική περιγραφή της απόφασης του Ελεγκτικού, μας λέει δηλαδή ότι ΔΕΝ θα αμείβονται εφεξής με την ίδια χρηματική αποζημίωση οι υπάλληλοι που υπηρετούν στον ίδιο φορέα, έχουν τον ίδιο βαθμό και ανήκουν στον ίδιο κλάδο!! Προφανώς, αυτή η απόφαση είναι αντισυνταγματική καταρχήν, διότι δεν βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.
Το σκεπτικό της απόφασης αναλύεται παρακάτω ως εξής: «…..διότι το μεταταγέν προσωπικό, πέρα του ότι μετατάχθηκε οικειοθελώς και γνωρίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις της μετάταξης, δεν βρίσκεται στις ίδιες συνθήκες με τους λοιπούς υπαλλήλους, καθόσον κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4223/2013, απολαμβάνει προνομιακής μεταχείρισης στο νέο φορέα, στον οποίο «δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως πλεονάζον [προσωπικό] και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεως του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας». Πρέπει να αποσαφηνιστεί όμως, ότι οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν οικειοθελώς, είχαν μπει στο καθεστώς της εθελοντικής - ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και στα πλαίσια της ανακατονομής του προσωπικού ώστε, να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, έχοντας διασφαλίσει εκ των προτέρων ότι δεν θα υπάρχει μείωση των απολαβών τους, όπως και τους είχε διαβεβαιώσει ο τότε Υπουργός των Εσωτερικών, κ. Α. Ντινόπουλος (συν.2). Εξάλλου, ουδέποτε δεν υπήρξε ενημέρωση όταν είχαν μπει στο καθεστώς της διαθεσιμότητας, πως θα αμείβονται λιγότερο διότι θα απολαμβάνουν τη «προνομιακή μεταχείριση» μη ένταξής τους σε πλεονάζον προσωπικό.
Όμως, η παραπάνω πράξη, κατόπιν της 121/8.10.2015 γνώμης του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγω μείζονος σπουδαιότητας και αυτή ανακάλεσε την 135/2015 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως περιγράφεται στο ακόλουθο συνημμένο.
Συν. 8: η υπ’αρ.122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήμα Ι (σε συμβούλιο) όπου αποφαίνεται ότι: «εσφαλμένως το Κλιμάκιο με την προσβαλλόμενη πράξη έκρινε ότι οι εντελλόμενες με τα ως άνω χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι μη νόμιμες, στο μέτρο που το ποσό της καταβαλλόμενης με αυτά υπερβάλλουσας μείωσης στους ανωτέρω υπαλλήλους ισούται με το ποσό της υπερβάλλουσας μείωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011, σε υπαλλήλους του ίδιου Δήμου που υπηρετούν σε θέση και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή στην οποία μετατάχθηκαν και υπηρετούν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι………... Δέχεται την αίτηση ανάκλησης. Ανακαλεί την 135/2015 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Κατόπιν της ανάκλησης της 135/2015 πράξης, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με την παρακάτω ανακοίνωσή της, καλούσε τους συναδέλφους να υποβάλλουν αίτηση στο φορέα που υπηρετούν, για άρση της μη καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης.
Συν. 9: ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην οποία επισυνάπτεται αίτηση για τους ενδιαφερόμενους και καταλήγει ως εξής: «με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προβείτε άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και συμπεριλάβετε άμεσα στις δικαιούμενες από εμένα αποδοχές μου και το ποσό που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του ν. 4024/11 που παρανόμως μου περικόψατε. Να μου καταβάλλετε νομιμοτόκως το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών που παρανόμως δεν μου καταβάλλατε κατά τα ανωτέρω».
Σημειώνουμε ότι η «υπερβάλλουσα μείωση» διατηρείται και συνυπολογίζεται στις μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με ν.4354/2015(176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης……. και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και παρέχονται οδηγίες επί των διατάξεων του, σύμφωνα με το ακόλουθο συνημμένο.
Συν. 10: η υπ’αρ.πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-1016 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που υπογράφει ο Αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκης. Σχετικά είναι τα άρθρα 23 και 27.
Όμως, στις 29/1/2016, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έστειλε την ακόλουθη επιστολή στην ΠΟΕ-ΟΤΑ:
Συν. 11: η υπ’αρ.πρωτ. 2/76892/ΔΕΠ/29-01-2016 επιστολή της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην οποία αναφέρεται: «έχει εκδοθεί η αρ. 2/3057/ΔΕΠ/23.3.2015 εγκύκλιος (βλ.συν.3) η οποία έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων υπαλλήλων, για τις οποίες δεν προκύπτει εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 22 του αρ. 2 του ν.3899/10 και η οποία δεν έχει ανακληθεί.
Τέλος, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ.4 του κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 από 1.1.2016 σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου, παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η υποχρεωτική μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.»
Συμπεραίνουμε λοιπόν το εξής οξύμωρο: η προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται εφεξής μόνον σε αυτούς τους υπαλλήλους που θα μπουν στο πλαίσιο κινητικότητας και όχι σε αυτούς που έχουν ήδη μπει (!!!) με προγενέστερες διατάξεις και παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που εθελοντικά μετακινήθηκαν, για τη μη μείωση των απολαβών τους (βλ.συν.2).
Είναι βέβαια, απορίας άξιο, πώς η κεντρική διοίκηση προσδοκά ότι οι υπάλληλοι θα θελήσουν εθελοντικά να μετακινηθούν από εδώ και πέρα, όταν έχουν συμβεί όλα τα προαναφερόμενα. Η κεντρική διοίκηση, αν μη τι άλλο, είναι ανακόλουθη στις δεσμεύσεις της απέναντι στους εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους.
Επίσης, μας προκαλεί εντύπωση ότι ανέβηκε σε προ-διαβούλευση πρόταση με τους «κύριους άξονες ενός νέου θεσμικού πλαισίου περί εθελοντικής κινητικότητας των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση» σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο:
Συν. 12: πρόταση σε διαβούλευση για το νέο τρόπο κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χ. Βερναρδάκη, όπου στους «κύριους άξονες του πλαισίου κινητικότητας», αναζητείται και «η παροχή κινήτρων (π.χ. μισθολογικά, βαθμολογικής εξέλιξης….)», αλλά και επιδιώκεται η « προώθηση μιας θετικής αντίληψης των υπαλλήλων έναντι της κινητικότητας».
Διαβεβαιώνουμε ότι οι συνάδελφοι, δεν θα αποδεχθούν κανένα νέο πλαίσιο κινητικότητας, εάν δεν ξεκαθαριστεί σαφώς και με θετική κατεύθυνση, το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί για την υπερβάλλουσα μείωση και καταβληθούν τα δικαιούμενα.

Καταλήγοντας, κε πρόεδρε, σας ζητούμε την συμβολή σας για την αποκατάσταση της προαναφερθείσας αδικίας στην οποία εσείς έχετε ήδη προβεί στον Δήμο Αμαρουσίου και αιτούμαστε όπως κάνετε θετική εισήγηση προς το συνδικαλιστικό όργανο που προεδρεύετε, την ΚΕΔΕ, ώστε να πάρετε σχετική θετική απόφαση επί του θέματος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου