Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Τρ.Αττικής: Κυριακή 22/11/2015 η συνέλευση μετόχων" για την ανακεφαλαιοποίηση

Άλλα δύο άρθρα για την Τράπεζα της καρδιάς μας και των εισφορών μας...

Η ΑΣΜ καλεί τους συναδέλφους μηχανικούς την Κυριακή 22/11/2015 και ώρα 11.00πμ στην τράπεζα Αττικης που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας 54 και Ιπποκρατους.
Θα συζητηθεί απο τους μετόχους η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Αττικής απο τα αποθεματικά του ταμείου μας (απο 350 έως 700 εκατομμύρια ευρώ ).

Απο τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις πήραν απο τα αποθεματικά του ταμείου 430 εκατομμύρια ευρώ και η αξία τους τωρα ειναι μονο 10.Σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται τελικών οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank κατόπιν της αξιολόγησης του capital plan της από την ΤτΕ. 

Ειδικότερα, οι κεφαλαιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν ανέρχονται σε 584 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο (από 857 εκατ. ευρώ πριν) και σε *748 εκατ. ευρώ υπό το δυσμενές σενάριο (από 1,021 δισ. ευρώ). 
(*και όχι 784 εκατ. ευρώ που είχε αναφερθεί εκ παραδρομής από την τράπεζα)

Κατόπιν αυτού, η Τράπεζα ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 750 εκατ. ευρώ με σκοπό την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολογίστηκε βάσει της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Η Τράπεζα σκοπεύει να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν το τέλος του έτους, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους, και διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών σε ενδιαφερομένους επενδυτές.

Εφόσον προκύψει μη καλυπτόμενο ποσό θα ζητήσει την κάλυψη του από το ΤΧΣ σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3864/2010 ως ισχύει.

Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας, το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, ο οποίος σήμερα κατέχει το 50,67% των κοινών μετοχών της Τράπεζας, έχει ήδη από το 2014 γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την απόφασή του να στηρίξει έμπρακτα την ανακεφαλαιοποίησή της.

Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Νοεμβρίου

Γενική συνέλευση των μετόχων της στις 22 Νοεμβρίου συγκαλεί η Attica Bank με θέμα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και reverse split της μετοχής της.

Κατόπιν αυτού, και αφού ανακληθούν οι αποφάσεις της γ.σ. της γ.σ. της 10.12.2014 της Τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 433 εκατ. ευρώ, θα τεθεί προς έγκριση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) µέχρι ποσού ευρώ επτακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (€ 750 εκατ.) µε µετρητά και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Επίσης θα ζητηθεί παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες µετοχές σε µετόχους ή µη της Τράπεζας και πρόσκληση προς το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να συµµετάσχει στην κάλυψη τυχόν αδιαθέτων µετοχών κατά τον Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) ή µε οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη καταβάλλοντας µετρητά ή εισφέροντας χρηµατοοικονοµικά µέσα κυριότητας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα θα ζητηθούν εξουσιοδοτήσεις για έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, ιδίως υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες (Contingent Convertible Securities) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/2.11.2015 µε παράλληλη κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών μετόχων.

Επιπλέον οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας θα καλυφθούν με αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 95.570.496,60 ευρώ µε µετατροπή των οµολογιών του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου της τράπεζας σε µετοχές και έκδοση 318.568.322 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Επιπλέον, στη γ.σ. θα τεθεί και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 356.050.018,10 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζηµιών και µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.

Στη γενική συνέλευση των μετόχων θα προταθεί και αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των κοινών µετοχών της Τράπεζας (reverse split). Επίσης, η διαγραφή ζηµιών ύψους έως 158.569.495,69 ευρώ µέσω ειδικού αποθεµατικού µετά τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου.Η ώρα της κρίσης έφθασε για τον επικέφαλης της Αττικής Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, έφτασε . Η Τράπεζα μετά από παράταση ενός έτους, καλείται να καλύψει με ιδιωτικά κεφάλαια το ποσό των 584 εκ.ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Στην ουσία η διοίκηση καλείται να επαναλάβει, με μεγαλύτερο ποσό αυτή τη φορά, την «απόπειρα» αύξησης κεφαλαίου, η οποία έφθασε πέρυσι τον Δεκέμβριο μετ΄εμποδίων ως την έγκριση της διαδικασίας από τη γενική συνέλευση, για ποσό τότε ύψους 433,35 εκ.ευρώ. Επρόκειτο για μια συνέλευση που είχε ξεκινήσει να πραγματοποιείται από το τέλος Σεπτεμβρίου, με συνεχείς αναβολές- τυπικά διακοπές της διαδικασίας – λόγω … ενδιαφέροντος συμμετοχής στην αύξηση από ξένους επενδυτές, όπως ανακοίνωνε η διοίκηση.

Το ενδιάφερον δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ χωρίς ομως ταυτόχρονα να παρέμβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ως όφειλε) προκειμένου να σταματήσει τις φήμες. Επρόκειτο, όπως αποδείχθηκε, για χαμηλής αξιοπιστίας επενδυτές με την έννοια ότι ήταν επιθετικά hedge funds βραχύβιου ορίζοντα και πάντως απείχαν από τους στρατηγικούς επενδυτές που επιθυμούσε η διοίκηση και κυρίως επέτρεπε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τι θα κάνει το ΤΣΕΜΔΕ;

Μόνη σταθερή αξία για την Attica παραμένει το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο ήδη το είχε επενδύσει 200 εκ.ευρώ στην αμέσως προηγούμενη αύξηση, του 2013, και προτίθεται – έχει δεσμεύσει ήδη ακόμη 200 εκ.ευρώ – για την τρέχουσα αύξηση. Σε μια ευμετάβλητη συγκυρία για τους επενδυτές, και κυρίως για τα ασφαλιστικά ταμεία, το ταμείο των μηχανικών, πλέον ως ΕΤΑΑ, δεν διστάζει για κάποιο άγνωστο λόγο να τοποθετηθεί εκ νέου στην τράπεζα.


Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, καλύτερα να επενδύσουν στην – σημειωτέον σταθερά ζημιογόνο τράπεζα – «παρά να βάλει χέρι στα αποθεματικά ο Κατρούγκαλος».Το ταμείο έχει επενδύσει στην Attica περίπου 440 εκ.ευρώ, κατέχει το 51% με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 14,6 εκ.ευρώ.

Ανάλογη κατακρήμνιση της περιουσίας τους έχουν υποστεί βεβαίως και τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν μετοχές στην Εθνική, για παράδειγμα, μόνο που αυτά δεν επιδίωξαν, ή δεν μπορούν, να στηρίξουν με νέα κεφάλαια την επένδυσή τους, όπως το ΤΣΜΕΔΕ που έχει λόγω ΤΕΕ στενή σχέση με τον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη, όπως και με άλλα μέλη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ.

Μερικά βασικά μεγέθη: την περίοδο 2003-2015, και σε τέσσερις αυξήσεις και ένα ομολογιακό, το Ταμείο επένδυσε συνολικά 440 εκ.ευρώ ενώ από το 2010 και μετά, η τράπεζα είναι σταθερά στο «κόκκινο» από πλευράς αποτελεσμάτων. Τι προσφέρει η Attica στο ταμείο των μηχανικών; Θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ αφού τα οικονομικά μεγέθη είναι συντριπτικά.Γιάννης Γαμβρίλης. Ετών 65. Πρόεδρος Τράπεζας Αττικής

Είναι πολλά τα λεφτά 

Παράγοντες της τραπεζικής αγοράς τονίζουν ότι μάλλον οι Θεσμοί θα σώσουν το ταμείο από τις αποφάσεις του αφού δεν προτίθενται να επιτρέψουν συμμετοχή στην αύξηση αν δεν βρεθούν και ιδιώτες επενδυτές. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου της ανακεφαλαιοποίησης: εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων ή εξυγίανση και με αυτό το μοντέλο θα κινηθεί και η διαδικασία για την Attica Βank, πολύ περισσότερο που αν το ταμείο επιδιώξει να καλύψει πλήρως την αύξηση, θα φθάσει να ελέγχει το 90%, κάτι που δεν γίνεται δεκτό από την ευρωπαική επιτροπή ανταγωνισμού. Αλλά και μόνο τη συμμετοχή του να καταβάλλει το ταμείο πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 292εκ.ευρώ!!

Το stress test της ΤτΕ κατέδειξαν 1,021 δις.ευρώ κεφαλαιακές ανάγκες και 857 εκ.ευρώ βασικό σενάριο ενώ, αφαιρώντας 104 εκ.ευρώ αναβαλλόμενο φόρο και περίπου 95,5 εκ.ευρώ από μετατροπή ομολογιακού, οι ελάχιστες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν ανέρχονται σε 584 εκ.ευρώ προκειμένου η τράπεζα να αποφύγει την υπαγωγή σε resolution.

Αν η τράπεζα καταφέρει έστω και ημιτελώς να ανακεφαλαιοποιηθεί μερικώς και πιάσει το όριο του 8% στο core tier I, τότε θα αξιολογήσει η DG Comp την βιωσιμότητά της και εφόσον περάσει αυτό το τέστ, θα χρειαστεί νέα κεφάλαια στη συνέχεια.
Ακόμη και αυτή η λιγότερο δυσάρεστη εξέλιξη, προυποθέτει ιδιωτικά κεφάλαια –πλην ΤΣΜΕΔΕ – σε μια τράπεζα που χρειάζεται 584 εκ.ευρώ, τη στιγμή που η Alpha Bank χρειάστηκε 262 και η Eurobank 339 εκ.ευρώ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου