Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

είναι αναγκαίος ο ΣΑΘ σήμερα στον πολίτη - αρχιτέκτονα?


Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης με καθυστέρηση 5 μηνών θα κάνει εκλογές στις 10 Μαρτίου για την ανάδειξη νέων οργάνων. Γιατί να ασχοληθεί όμως σήμερα ένας αρχιτέκτονας με αυτό το θέμα? Είναι αναγκαίος ο ΣΑΘ σήμερα για τον πολίτη - αρχιτέκτονα?
Προκειμένου να τον συστήσουμε στους νεότερους αλλά και να τονίσουμε την ανάγκη της αναζωογόνησης του Συλλόγου μας, αναδημοσιεύουμε το ίδιο το καταστατικό της ίδρυσής του. Θεωρούμε πως οι σκοποί του όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 είναι περισσότερο επίκαιροι από ποτέ. Αυτοί ακριβώς οι σκοποί είναι που μας κρατάνε δεμένους στην επίμονη προσπάθεια να τον μετατρέψουμε από άνευρο άθροισμα ιδιωτικών συμφερόντων σε συλλογική δύναμη - συνιστώσα της κοινωνικής ανατροπής.
  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1 _ ΟΝΟΜΑ
Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη σύλλογος με το όνομα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.Θ.)
ΑΡΘΡΟ 2 _ ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του συλλόγου είναι η συνένωση των μελών του για την διερεύνηση και την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο και τις συνθήκες δουλειάς τους και η οργανωμένη προβολή των απόψεων των μελών του συλλόγου πάνω σε επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, επιστημονικά και κοινωνικά θέματα, καθώς η παραπέρα σύσφιξη των σχέσεων των μελών του συλλόγου με τα άλλα στρώματα των εργαζομένων στο πλαίσιο των γενικότερων αγώνων του ελληνικού λαού για εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική πρόοδο του τόπου.
ΑΡΘΡΟ 3 _ ΜΕΛΗ
Μέλη του συλλόγου Αρχιτεκτόνων μπορούν να γίνουν όσοι Αρχιτέκτονες:
α) το επιθυμούν και αποδέχονται τις αρχές του συλλόγου
β) δεν ανήκουν ταυτόχρονα σε άλλο σύλλογο Αρχιτεκτόνων
γ) στην πόλη της κύριας επαγγελματικής τους απασχόλησης δεν λειτουργεί άλλος σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Τα μέλη του συλλόγου τακτικά έκτακτα και επίτιμα:
α) Τακτικά μέλη μπορούν να είναι οι Έλληνες Αρχιτέκτονες απόφοιτοι ισότιμων ανώτατων σχολών της Έλλάδας ή του εξωτερικού.
β) Έκτακτα μέλη μπορούν να είναι οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής των παραπάνω σχολών.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. των μελών μετά από πρόταση μελών του συλλόγου άτομα που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεων του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 4 _ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
Για την εγγραφή μέλους τακτικού ή έκτακτου στο σύλλογο απαιτούνται:
Έγγραφη αίτηση προς του Δ.Σ. που περιέχει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι διπλωματούχος αρχιτέκτονας ή φοιτητής αρχιτεκτονικής των σχολών του άρθρου 3. Η αίτηση ελέγχεται από το Δ.Σ.. Το Δ.Σ. δέχεται κατ’ αρχήν την αίτηση, η δε πρώτη Γ.Σ. επικυρώνει την εγγραφή.
ΑΡΘΡΟ 5 _ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα.
α) Συμμετέχουν στις Γ.Σ. και παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες.
β) Εκλέγουν και εκλέγονται στη διοίκηση του συλλόγου.
γ) Ασκούν έλεγχο πάνω στις πράξεις του Δ.Σ. και των επιτροπών στις Γενικές Συνελεύσεις.
δ) Συμμετέχουν ενεργά στην εν γένει δραστηριότητα του συλλόγου.
Υποχρεούνται :
α) να συμμορφώνονται με το καταστατικό αυτό,
β) να σέβονται τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.,
γ) να καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή η οποία θα καθορίζεται από ετήσια Γ.Σ. και η οποία θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας του μέλους.
δ) να μην συμμετέχουν σε όργανα λήψης αποφάσεως του κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. επιστημονικές, συμβουλευτικές κλπ επιτροπές σαν αντιπρόσωποι του συλλόγου παρά μόνο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της συμμετοχής τους θα πρέπει η απόφαση αυτή να επικυρώνεται στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ..
ε) να μην εκπροσωπούν πουθενά το σύλλογο παρά μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Η πρώτη Γ.Σ. θα μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση του Δ.Σ..
Τα επίτιμα και έκτακτα μέλη του συλλόγου:
α) Μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις.
β) Δεν μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται στη διοίκηση του συλλόγου.
γ) Μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εν γένει δραστηριότητα του συλλόγου.
Υποχρεούνται :
α) να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό,
β) να σέβονται τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.,
γ) να καταβάλλουν (τα έκτακτα μέλη) εφάπαξ συμβολικό ποσό σαν δικαίωμα εγγραφής
Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του και να διατηρεί και να εκφράζει δημόσια τις διαφωνίες του με τις αποφάσεις του συλλόγου, εφ’ όσον δεν εμφανίζεται ότι ομιλεί από μέρους και για λογαριασμό του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 6 _ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος του Συλλόγου (τακτικό, έκτακτο ή επίτιμο) διαγράφεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μέλους του συλλόγου:
α) Εάν επιδεικνύει φασιστική δραστηριότητα ή προπαγανδίζει φασιστικές ιδέες ή εάν αποδειχθεί ύστερα από διαδικασία ακια απόφαση της Γ.Σ. ότι συνεργάστηκε με την στρατιοτικοφασιστική δικτατορία και ψηφισθεί διαγραφή του από την Γ.Σ..
β) Εάν επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τιθς επιδιώξεις του Συλλόγου.
γ) Εάν συστηματικά παραβιάζει του καταστατικό του Συλλόγου και παρεμποδίζει την πραγματοποίηση των νομίμων αποφάσεων των οργάνων του.
δ) Εάν καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του ένα χρόνο.
Η πρόταση διαγραφής του υποβάλλεται από το Δ.Σ. η 10 τουλάχιστον μέλη στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. στην οποία το υπό διαγραφή μέλος καλείται σε απολογία. Η απόφαση παίρνεται μετά από μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρευρισκομένων.
Το διαγραφόμενο μέλος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει τις συνδρομές του ή δωρεές του προς το σύλλογο. Κατά της απόφασης διαγραφής μπορεί να σκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τον Α.Κ.. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται σε όλους τους συλλόγους Αρχιτεκτόνων της Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 7 _ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του Συλλόγου είναι :
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε 100 δρχ για το 1ο έτος λειτουργίας, και παραπέρα θα καθορίζεται από την Γ.Σ. κάθε έτος και θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας του μέλους.
β) Οι συνδρομές των μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται από την Γ.Σ., η οποία μπορεί να αυξομειώνει τόσο το ποσό που απαιτείται για το δικαίωμα εγγραφής, όσο και τις συνδρομές.
δ) Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, γενόμενα μετά από απόφαση της Γ.Σ., ως και κάθε άλλος πόρος εκ νομίμου αιτίας (π.χ. πρόσοδο ακινήτων, μισθώσεις κλπ)
ΑΡΘΡΟ 8 _ ΟΡΓΑΝΩΤΚΑ
Αρχή λειτουργίας του συλλόγου είναι η εξασφάλιση της τήρησης των δημοκρατικών διαδικασιών και της ουσιαστικής συμμετοχής των μελών στη λήψη και την εκτελεση των αποφάσεων, καθώς και στον έλεγχο των διοικητικών οργάνων. Οσύλλογος διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Η θητεία του Δ.Σ. είναι χρονικής διαρκειας δύο (2) ετών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. προβλέπεται διαδικασία αναπλήρωσης στο οικείο άρθρο 11. Το νέο εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή με πρόσκληση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Το αποχωρόν Δ.Σ. παραδίδει στο νέο, εντός 5μέρου της εκλογής του (συγκροτήσεώς του), τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, ως και κάθε περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου, συντάσεται δε σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, αντίγραφα του οποίου δικαιούνται να λάβουν ο αποχωρών πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας. Ο Σύλλογος έχει τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο μητρώου μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Γ.Σ..
γ) Βιβλίο πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής.
δ) Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Δ.Σ..
ε) Πρωτόκολλο.
στ)Βιβλίο Ταμείου.
ζ) Βιβλίο εκθέσων Εξελ. Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 9 _ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο βδομάδες και έκτακτα κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη μετά από πρόσκληση του προέδρου ή τουλάχιστον δύο μελών. Βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστων 5 εκ των 9 μελών του, έγκυρη δε είναι η απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφεία. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου, αποφασίζει την συσταση επιτροπών από μέλη του Συλλόγου, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Συλλόγου, μεριμνά για την επίλυση όλων των ζητημάτων και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ., οι οποίες και το δεσμεύουν.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει ενός αξιωμάτων του άρθρου 8, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση ενός των μελών του Δ.Σ. και με σύμφωνη γνώμη 5 τουλάχιστον μελών του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη του Συλλόγου που παρίστανται ως ακροατές και μπορούν να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Δ.Σ., που αφορούν στην ημερήσι διάταξη πριν από την λήψη αποφάεων. Μένει δε στη διάθεση του Δ.Σ. να ζητήσει, αν χρειάζονται, επεξηγήσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα κλειστής συνεδρίασης του Δ.Σ. παρά μόνο αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το Σύλλογο. Η απόφαση για κλειστή συνεδρίαση με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μία τακτική Γ.Σ. το αργοτερό σε ένα μήνα από τη συγκρότησή του σώμα, με θέματα, τον προγραμματισμό δράσης καθώς και μία έκτακτη Γ.Σ. περίπου στο μέσο της θητείας του με σκοπό την ενημέρωση των μελών σ’ό,τι αφορά στις δραστηριότητες των φορέων του Συλλόγου και την παρουσίαση και επίλυση θεμάτων, που εισηγήθηκαν οι επιτροπές. Μελός του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει της ιδιότητός του. Το Δ.Σ. προκειμένου για την ανάθεση αμοιβόμενης εργασίας σε μέλη του Συλλόγου, προτείνει αυτά από πίνακα, που καταρτίζεται κάθε χρόνο και μένει ανοικτός και συμπληρώνεται σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θητείας του.
ΑΡΘΡΟ 10 _ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Το προεδρείο του Δ.Σ. εκτελεί της αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.. Ο Πρόεδρος υπογράφει μαζί με τον Γ.Γ. κάθε έγγραφο, που απορρέει από τον Σύλλογο. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά και εξωδικαστικά με όλες τις σχέσεις και τις διαφορές. Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκπροσώπησης από τον Πρόεδρο, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, δίνει βεβαιώσεις, τηρεί τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 8. Όταν ο Γεν. Γραμματέας ή ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο πλειοψηφήσας σε σταυρούς στις εκλογές σύμβουλος.
Ο Ταμίας του Δ.Σ. διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη και κάτω από την άμεση επίβλεψη του Προέδρου το Ταμείο του Συλλόγου και τηρεί τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 8. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του πάνω από 10000δρχ. τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου. Ο Ταμίας υποβάλλει και κατ’ έτος στη Γ.Σ. των μελών απολογισμό του παρελθόντος έτους.
ΑΡΘΡΟ 11 _ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
α) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη. Η υποβολή των δηλώσεων υποψηφιοτήτων γίνεται τουλάχιστον προ 15 ημερών από την ημέρα που έχει οριστεί για τις αρχαιρεσίες κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, αμέσως μόλις λήξειο χρόνοςυποβολλής υποψηφιοτήτων, ν’ ανακοινώσει τους συνδιασμούς και τους υποψήφιους σε πίνακες μέσα στα γραφεία του Συλλόγου. Να μεριμνήση για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και την σφράγιση των φακέλων και να αποστείλει τα σχετικά ψηφοδέλτια στα μέλη του Συλλόγου που καοικούν σε άλλες πόλεις και παραδίνει το εκλογικό υλικό μαζί με κατάλογο ψηφοφόρων στην Εφορευτική Επιτροπή. Πριν από τις εκλογές και μέσα στο παραπάνω διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη για ανάπτυξη και συζήτηση πάνω στα προγράμματα των παρατάξεων σε τακτές ημερομηνίες, που ορίζει και ανακοινώνει.
β) Η ψηφοφορία είναι μυστική. Στις εκλογές μετέχουν παρατάξεις με χωριστά ψηφοδέλτια και ανεξάρτητοι υποψήφιοι, που θεωρούνται παρατάξεις. Κάθε ψηφοφόρος αφού βεβαιωθεί από την Εφορευτική Επιτροπή η ταυτότητά του, ρίχνει στην κάλπη ένα ψηφοδέλτιο πάνω στο οποίο σημειώνει με σταυρούς προτίμησης από 0-9 υποψήφιους.
Οι εκλογές γίνοπνται με σύστημα απλής αναλόγικής που αναλύεται εδώ κατά τον εξής τρόπο:
  1. Εύρεση του εκλογικού μέτρου με την διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ..
  2. Πρώτη κατανομή εδρών όπου οι παρατάξεις παίρνουν τόσες έδρες όσες φορές ο αριθμός των ψηφοδελτίων τους καλύπτει το εκλογικό μέτρο.
  3. Δεύτερη κατανομή εδρών όπου τις υπόλοιπες έδρες παίρνουν κατά προτεραιότητα οι παρατάξεις που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων, σε περίπτωση ίσων υπολοίπων μεταξύ δύο παρατάξεων η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για την κατάληψη της τελευταίας έδρας. Εξαιρείται της κλήρωσης η περίπτωση όπου μία από τις παρατάξεις δεν έχει καταλάβει άλλη έδρα, οπότε καταλαμβάνει προνομιακά την τελευταία έδρα.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κατά προτεραιότητα, που καθορίζεται από το σύνολο σταυρών προτίμησης του κάθε μέλους από το ίδιο ψηφοδέλτιο. Τα μέλη κάθε συνδιασμού που δεν εκλέγονται αποτελούν κατά την ίδια προτεραιότητα τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. ή διαγραφής του την θέση του παίρνει ο πρώτος αναπληρωματικός από την ίδια παράταξη.
Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής μέλους του Δ.Σ. από τους ανεξάρτητους, αναπληρώνεται από επιλαχόντα παράταξης, που έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα σταυρών.
Ασταύρωτο ψηφοδέλτιο υπέρ της μίας παράταξης υπολογίζεται σ’ αυτήν.
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάξη πρωτόκολλο ψηφοφορίας και πρακτικό εκλογής μελών του Δ.Σ. με τους αναπληρωματικούς τους.
ΑΡΘΡΟ 12 _ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται και το τριμέλές Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Ε.Ε. ασκεί έλεγχο και εποπτεία στην οικονομική διαχείριση και την υποβάλλει στις Γ.Σ.. Δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της του Δ.Σ. χωρίς ψήφο, όπου συζητούνται οικονομικής φύσης θέματα. Η Ε.Ε. κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο, που προϊσταται των εργασιών της και την συγκαλεί. Κρατά το βιβλίο εκθέσεων του οικονομικού ελέγχου.
ΑΡΘΡΟ 13 _ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝΓ.Σ.
Η Γ.Σ. των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Την αποτελούν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.
Η πρώτη Γ.Σ. έχει σαν θέμα τον απολογισμό του Δ.Σ., την προκήρυξη αρχαιρεσιών εντός 15 ημερών και την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και συγκαλείται μέσα στο Νοέμβρη ή αρχές Δεκέμβρη.
Η δεύτερη Γ.Σ. συγκαλείται ένα μήνα μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. και σαν κύριο θέμα έχει την ανάπτυξη από το Δ.Σ. του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος του.
Η Τρίτη Γ.Σ. συγκαλείται στο τέλος του πρώτου έτους της θητείας και έχει σαν θέματα γνωστοποίηση ενεργειών του Δ.Σ. και συζήτηση όλων των μελών για τα σχετικά προβλήματα και δράση του Συλλόγου
Η πρώτη Γ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την προκήρυξη εκλογών για το νέο Δ.Σ., την Εξ. Επιτροπή και την αντιπροσωπεία στην Ομοσπονδία.
β) Έγκριση ή απόρριψη του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ..
Η πρώτη Γ.Σ. εκλέγει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από Πρόεδρο και δύο (2) μέλη και η οποία εκλέγεταις την αρχή της Συνέλευσης.
Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. ή υποψήφιος για επόμενο Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Συνέλευση με έγγραφες προσκλήσεις ή με δημοσιεύσεις σε μια ημερήσια εφημερίδα της Θες/νίκης. Στις προσκλήσεις αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικά για την πρώτη Γ.Σ. η σχετική πρόσκληση γίνεται 15 μέρες πρίν. Αν κατά την πρώτη ορισμένη ημέρα Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, συγκαλείται νέα εντός 7 ημερών οπότε θεωρείται σε απαρτία οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων.
ΑΡΘΡΟ 14 _ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ.
Οι έκτακτες Γ.Σ. μπορούν να συγκαλούνται:
α) Από το Δ.Σ. είτε από δικιά του πρωτοβουλία είτε με εισήγηση των εκλεγμένων επιτροπών.
β) Μετά από έγγραφη προς το Δ.Σ. αίτηση 21 τουλάχιστον μελών του συλλόγου.
Τα θέματα υποβάλλονται γραπτά προς το Δ.Σ. πριν από την σύγκλισή του. Το Δ.Σ. συγκαλεί αυτές της Γ.Σ. το ταχύτερο.
ΑΡΘΡΟ 15 _ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντων 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται προκειμένου περί τακτικής δεύτερη εντός 7 ημερών από της πρώτης, προκειμένου δε περί εκτάκτου, όσο το ταχύτερο δύναται, οπότε υπάρχει απαρτία οιοσδήποτε κι αν παρευρεθούν. Η Γ.Σ. πριν από κάθε διαδικασία εκλέγει τον Πρόεδρο της με απλή πλειοψηφία και δι’ ανατάσεως των χειρών. Μέχρι της εκλογής Προέδρου της Γ.Σ., αυτή διυθύνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εις τον οποίο και προτείνονται οι υποψηφιότητες για την εκλογή του Προέδρου. Εκλέγονται και δύο πρακτικογράφοι. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση των χειρών ως και με μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία εφ’όσον τούτο προταθεί τουλάχιστον από 10 μέλη και εγκριθεί από την απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων. Πάνω σε θέματα μομφής ή διαγραφής η ψηφοφορία είναι οπωσδήποτε μυστική.
ΑΡΘΡΟ 16 _
Καθορίζονται τακτικές εβδομαδιαίες συγκεμτρώσεις στον Σύλλογο. Τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. παρευρίσκεται υποχρεωτικά σ’ αυτές ενημερώνει τα μέλη για τα τρέχοντα και μεταφέρει τις αποφάσεις της συγκέντρωσης στο Δ.Σ., που παίρνει υπ’ όψη του αυτές τις αποφάσεις σα γνώμονα για τις δικές του.
ΑΡΘΡΟ 17 _ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για την προώθηση της ενεργής συμμετοχής των μελών στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου συγκροτούνται επιτροπές γύρω από θέματα Εκπαίδευσης, Επιστήμης, Πολιτισμού ή κοινωνικού περιεχομένου.
Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτηθούν:
α) Με απόφαση και ευθύνη του Δ.Σ. (Διοικητικού Συμβουλίου)
β) Με απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης), που καθορίζει το πλαίσιο δράσης και τις αρμοδιότητές της και στην οποία λογοδοτεί.
γ) Με πρωτοβουλία μελών του Συλλόγου, που αναφέρουν Στο Δ.Σ. ή την Γ.Σ. την σύστασή του, και το περιεχόμενο δουλιάς τους.
ΑΡΘΡΟ 18 _ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Αποφασίζεται από τώρα η ομοσπονδιακή σύνδεση με άλλους Συλλόγους αρχιτεκτόνων ή τεχνικών, σε μορφή, που θα βρεθεί ύστερα από ειδική γι’ αυτό κοινή συζήτηση και Γενικές Συνελεύσεις μελών των ενδιαφερομένων συλλόγων.
ΑΡΘΡΟ 19 _
Ότι αφορά οργανωτικά και λειτουργικές διαδικασίες του Συλλόγου που δεν αναφέρονται στο καταστατικό, θα καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό που θα εγκριθεί σε Γ.Σ. του Συλλόγου
ΑΡΘΡΟ 20 _
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. με απαρτία 1/2 και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 21 _
Ο Σύλλογος διαλύεται εφ’ όσον το αποφασίσει η Γ.Σ. προς τούτο συγκαλούμενη με απαρτία 1/2 και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Στην απόφαση για τη διάλυση θα αναγράφονται οι λόγοι που την επέβαλαν και ο τρόπος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 22 _
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή και γράφει γύρω
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Το καταστατικό τούτο αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, διαβάστηκε και συζητήθηκε σήμερα 05-02-1976 και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και θα ισχύσει μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισής του και την εγγραφή του στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου