Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Ενάντια στη διάσπαση και την παραταξιοποίηση // Για τα ΕΑΑΚ - τα ανεξάρτητα αριστερά σχήματα των νικηφόρων αγώνων

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ// ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΑΚ – ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΩΝ ΑΓΩΝΩΝΤο κείμενο υπογράφεται από 545 αγωνιστές / αγωνίστριες του φοιτητικού κινήματος και μέλη των ΕΑΑΚ, από 107 φοιτητικούς συλλόγους*, 88 σε ΑΕΙ και 19 σε ΤΕΙ.


Τα τε­λευ­ταία χρό­νια βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά σε μία φάση υπο­χώ­ρη­σης του φοι­τη­τι­κού κι­νή­μα­τος και απο­δυ­νά­μω­σης των συλ­λο­γι­κών δια­δι­κα­σιών εντός των σχο­λών. Η ητ­το­πά­θεια, η απο­γο­ή­τευ­ση, η εμπέ­δω­ση ότι δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή απέ­να­ντι στα μνη­μό­νια, που ενι­σχύ­θη­κε μετά τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη προ­σαρ­μο­γή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αλλά και η εμπέ­δω­ση πτυ­χών της ανα­διάρ­θρω­σης, αλ­λά­ζουν τον συ­σχε­τι­σμό της δύ­να­μης στα πα­νε­πι­στή­μια. Παρά τους δυ­σμε­νείς όρους, τη φε­τι­νή χρο­νιά δια­μορ­φώ­θη­καν δυ­να­τό­τη­τες κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων. Οι πρώ­τοι γύροι συ­νε­λεύ­σε­ων και οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις γύρω από το ζή­τη­μα της ανα­στο­λής δια­νο­μής των συγ­γραμ­μά­των είχαν θε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, ενώ φά­νη­κε ότι ο κό­σμος των σχο­λών ανέ­πτυ­ξε προ­βλη­μα­τι­σμούς και μία πρω­τό­λεια διά­θε­ση εμπλο­κής σε συλ­λο­γι­κές πρα­κτι­κές. Τα ΕΑΑΚ θα έπρε­πε να αξιο­ποι­ή­σουν αυτές τις δυ­να­τό­τη­τες, ωστό­σο αυτό δεν συ­νέ­βη.

Μέσα στην ευ­ρύ­τε­ρη συν­θή­κη της υπο­χώ­ρη­σης του κι­νή­μα­τος και της αρι­στε­ράς, τα ΕΑΑΚ βρί­σκο­νται σε βαθιά κρίση πο­λι­τι­κής στρα­τη­γι­κής, γραμ­μής και φυ­σιο­γνω­μί­ας, η οποία διαρ­κώς οξύ­νε­ται από το 2015 και μετά. Τα σχή­μα­τα έχουν απο­μα­κρυν­θεί από μία πο­λι­τι­κή γραμ­μή που θα μπο­ρεί να οι­κο­δο­μεί μα­ζι­κά μπλοκ στους συλ­λό­γους, να διεμ­βο­λί­ζει και να κι­νη­το­ποιεί ευ­ρύ­τε­ρα ακρο­α­τή­ρια, να κα­θι­στά τα ΕΑΑΚ πο­λι­τι­κό νεύρο για τους συλ­λό­γους, αλλά και κε­ντρι­κό πόλο για μία με­τω­πι­κή κα­τεύ­θυν­ση συ­σπεί­ρω­σης δυ­νά­με­ων της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς στις σχο­λές.

Το φοι­τη­τι­κό κί­νη­μα και τα σχή­μα­τα έχουν ανά­γκη από μία με­θο­δο­λο­γία πα­ρέμ­βα­σης που θα ιε­ραρ­χεί την υπε­ρά­σπι­ση των υλι­κών συμ­φε­ρό­ντων των φοι­τη­τών, θα επα­νει­σά­γει στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα των συλ­λό­γων τις ρι­ζο­σπα­στι­κές πρα­κτι­κές και τη σύ­γκρου­ση με τους φο­ρείς της κοι­νω­νι­κής εξου­σί­ας εντός των σχο­λών, αλλά και με τις κα­θε­στω­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις. Που θα αφή­νει πίσω την από­συρ­ση σε απο­κλει­στι­κά δευ­τε­ρεύ­ο­ντα ζη­τή­μα­τα και θα επι­χει­ρεί να απο­σπά­σει νίκες μέσα στις σχο­λές.

Ταυ­τό­χρο­να, τα ΕΑΑΚ έχουν ανά­γκη να επα­να­κτή­σουν τη φυ­σιο­γνω­μία που τους επέ­τρε­πε να απο­τε­λούν εκεί­νο το χώρο όπου ενο­ποιού­νταν δια­φο­ρε­τι­κά και αντι­φα­τι­κά ρεύ­μα­τα αρι­στε­ρής, ρι­ζο­σπα­στι­κής αμ­φι­σβή­τη­σης που ανα­πτύσ­σο­νται στους συλ­λό­γους. Ήδη, εδώ και δύο χρό­νια, τα ΕΑΑΚ όφει­λαν να απο­τε­λέ­σουν τον κα­τα­λύ­τη μίας με­τω­πι­κής συ­σπεί­ρω­σης ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ –ΑΡΔΙΝ, μέσα από κοι­νές πο­λι­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες και πρα­κτι­κές, ανοι­χτή φυ­σιο­γνω­μία, ισο­τι­μία στην έκ­φρα­ση των σύμ­μα­χων δυ­νά­με­ων. Με γνώ­μο­να τη δια­τή­ρη­ση του κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κού μπλοκ που εκ­φρα­ζό­ταν από την ευ­ρύ­τε­ρη ρι­ζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρά στις σχο­λές και στόχο την ενο­ποί­η­ση σε ένα αρι­στε­ρό, ρι­ζο­σπα­στι­κό σχήμα ανά φοι­τη­τι­κό σύλ­λο­γο. Αντ’ αυτού, εμ­φα­νί­στη­καν αντι­λή­ψεις ηγε­μο­νι­σμού, σε­κτα­ρι­σμού, αυ­το­συ­γκρό­τη­σης, διά­λυ­σης των συμ­μά­χων.

Οι κα­τευ­θύν­σεις αυτές, τόσο σε επί­πε­δο γραμ­μής, όσο και σε επί­πε­δο φυ­σιο­γνω­μί­ας, έχουν πα­ρα­λύ­σει τα ΕΑΑΚ τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια, ενώ τα σχή­μα­τα έχουν μπει σε μία κα­τεύ­θυν­ση διαρ­κούς εσω­στρέ­φειας, δεν εμπλέ­κο­νται σε κι­νη­μα­τι­κές πρα­κτι­κές και δεν εμπνέ­ουν το δυ­να­μι­κό των συλ­λό­γων.

Δύο χρό­νια μετά, επι­διώ­κε­ται μία συ­νο­λι­κή με­τα­στρο­φή της φυ­σιο­γνω­μί­ας των ΕΑΑΚ που θα τα με­τα­τρέ­ψει σε πα­ρά­τα­ξη συ­γκε­κρι­μέ­νων αντι­λή­ψε­ων στο εσω­τε­ρι­κό τους. Με κλει­στές και γρα­φειο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες που δεν θα μπο­ρούν να συ­σπει­ρώ­σουν τον κόσμο των σχο­λών. Αυτή η δια­δι­κα­σία επι­χει­ρεί­ται να επι­βλη­θεί με την εξώ­θη­ση των δια­φω­νού­ντων, και μά­λι­στα με μορ­φές ρητών δια­γρα­φών και ορ­γα­νω­τι­κών μέ­τρων που οδη­γούν στη διά­σπα­ση του δι­κτύ­ου. Είναι πρω­το­φα­νές για την ιστο­ρία των σχη­μά­των των ΕΑΑΚ να υιο­θε­τού­νται πρα­κτι­κές ψη­φο­φο­ριών με αντι­κεί­με­νο τη δια­γρα­φή συ­ντρό­φων από σχή­μα­τα, να ορ­γα­νώ­νο­νται δια­σπά­σεις σχη­μά­των χωρίς καμία πο­λι­τι­κή δια­δι­κα­σία, να ανα­κοι­νώ­νο­νται προ­θέ­σεις δια­γρα­φών εκα­το­ντά­δων σχη­μα­τιών και να προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται η διά­σπα­ση του δι­κτύ­ου με ανα­κοι­νώ­σεις ορ­γα­νώ­σε­ων, με ιδιο­κτη­σια­κές λο­γι­κές που δεν αντι­στοι­χούν στα ΕΑΑΚ. Όπως είναι επί­σης πρω­το­φα­νές να βγαί­νουν κεί­με­να σχη­μά­των που δη­λώ­νουν ρητά ότι τα συ­ντο­νι­στι­κά πόλης «θα γί­νουν με σφρα­γι­σμέ­νες πόρ­τες» απέ­να­ντι σε όσους δια­φω­νούν, ει­σά­γο­ντας επί της ου­σί­ας μία κα­τεύ­θυν­ση απο­κλει­σμών και νο­μι­μο­ποιώ­ντας τις ορ­γα­νω­τι­κές συ­γκρού­σεις.

Αυτές οι πρα­κτι­κές και αντι­λή­ψεις, εφό­σον κυ­ριαρ­χή­σουν, θα οδη­γή­σουν στο τέλος του δι­κτύ­ου των ΕΑΑΚ ως μορ­φώ­μα­τος το οποίο, μέσα από την γραμ­μή και τη φυ­σιο­γνω­μία του, έπαι­ζε κα­θο­ρι­στι­κό ρόλο στη συ­γκρό­τη­ση μα­ζι­κών κι­νη­μά­των και στη δια­μόρ­φω­ση αγω­νι­στι­κών μπλοκ στους συλ­λό­γους, αλλά και κα­τόρ­θω­νε να δια­τη­ρεί ζω­ντα­νή την πα­ρου­σία της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς σε πολύ δύ­σκο­λες επο­χές. Στην ουσία, θα αναι­ρέ­σουν την ίδια τη συ­γκρό­τη­ση των ΕΑΑΚ ως ένα εγ­χεί­ρη­μα συ­νεύ­ρε­σης και κοι­νής πα­ρέμ­βα­σης πολύ δια­φο­ρε­τι­κών ρευ­μά­των και αντι­λή­ψε­ων, άρσης του πο­λι­τι­κού κα­τα­κερ­μα­τι­σμού της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς στους κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους και θα τα με­τα­τρέ­ψουν σε άλλη μία κομ­μα­τι­κή πα­ρά­τα­ξη που λίγα θα έχει να συ­νει­σφέ­ρει στην υπό­θε­ση του κι­νή­μα­τος.

Δη­λώ­νου­με ξε­κά­θα­ρα ότι θα μας βρουν απέ­να­ντι όλες οι προ­σπά­θειες πα­ρα­τα­ξιο­ποί­η­σης των ΕΑΑΚ, αλλά και των ορ­γα­νω­τι­κών εξω­θή­σε­ων και των δια­γρα­φών. Θα συ­νε­χί­σου­με να πα­λεύ­ου­με, με γνώ­μο­να την ανά­πτυ­ξη του φοι­τη­τι­κού κι­νή­μα­τος, για σχή­μα­τα μα­ζι­κά, ανοι­χτά, δη­μο­κρα­τι­κά, πλου­ρα­λι­στι­κά, με υγιή πο­λι­τι­κή λει­τουρ­γία, τα οποία, πέρα και έξω από κάθε λο­γι­κή ορ­γα­νω­τι­κής, γρα­φειο­κρα­τι­κής επι­βο­λής, θα συν­θέ­τουν τις δια­φο­ρε­τι­κές γραμ­μές και αντι­λή­ψεις και θα επι­λύ­ουν τις αντι­θέ­σεις στο πεδίο των μαζών, θα δί­νουν δυ­να­τό­τη­τα έκ­φρα­σης των δια­φο­ρε­τι­κών αντι­λή­ψε­ων και θα τους επι­τρέ­πουν να δο­κι­μά­ζο­νται μέσα στους συλ­λό­γους. Για σχή­μα­τα που θα πα­λεύ­ουν ενά­ντια στην επι­βο­λή της εκ­παι­δευ­τι­κής ανα­διάρ­θρω­σης όπως σή­με­ρα εξει­δι­κεύ­ε­ται με τις δια­σπά­σεις των πτυ­χί­ων και την απο­στοί­χι­ση των επαγ­γελ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των από αυτά, με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση και την όξυν­ση του αυ­ταρ­χι­σμού στις σχο­λές, με τις προ­σπά­θειες απο­διάρ­θρω­σης του φοι­τη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού μέσα από τον νόμο Γα­βρό­γλου. Για σχή­μα­τα που θα προ­ω­θούν την άρση του κα­τα­κερ­μα­τι­σμού και θα μπο­ρούν να γί­νουν πεδία συ­νεύ­ρε­σης όλων των αντι­λή­ψε­ων της ρι­ζο­σπα­στι­κής αρι­στε­ράς και του ανέ­ντα­χτου, αρι­στε­ρού δυ­να­μι­κού των συλ­λό­γων.

Για εκεί­να τα ΕΑΑΚ, εκεί­να τα ανε­ξάρ­τη­τα αρι­στε­ρά σχή­μα­τα, που εδώ και 26 και πλέον χρό­νια, κό­ντρα στους δυ­σμε­νείς συ­σχε­τι­σμούς, στην ητ­το­πά­θεια και στις επι­θέ­σεις δια­φό­ρων μη­χα­νι­σμών, απο­τε­λού­σαν φάρο συ­σπεί­ρω­σης και ελ­πί­δας για την ανα­τρο­πή της κα­πι­τα­λι­στι­κής ανα­διάρ­θρω­σης μέσα και έξω από τις σχο­λές, που στρά­τευ­σαν και γέν­νη­σαν γε­νιές αγω­νι­στών οι οποί­οι, σε πεί­σμα των και­ρών, πα­ρα­μέ­νουν ενερ­γοί στην υπό­θε­ση της αρι­στε­ράς και του κι­νή­μα­τος.

*ΑΕΙ

ΕΜΠ: Αρ­χι­τε­κτο­νι­κή, Ηλε­κτρο­λό­γοι, Με­ταλ­λειο­λό­γοι, Μη­χα­νο­λό­γοι, Πο­λι­τι­κοί Μη­χα­νι­κοί, ΣΕΜΦΕ, Το­πο­γρά­φοι, Χη­μι­κοί Μη­χα­νι­κοί

ΕΚΠΑ: Γε­ω­λο­γι­κό, Θε­ο­λο­γι­κή, Ια­τρι­κή, Μα­θη­μα­τι­κό, Νη­πια­γω­γών, Νο­μι­κή, Νο­ση­λευ­τι­κή, Οδο­ντια­τρι­κή, Οι­κο­νο­μι­κό, Παι­δα­γω­γι­κό, Πλη­ρο­φο­ρι­κή, Πο­λι­τι­κό, Φαρ­μα­κευ­τι­κή, Φι­λο­σο­φι­κή, Φυ­σι­κό, Χη­μι­κό

Πά­ντειο, ΠΑ.ΠΕΙ., ΑΣΟΕΕ, Γε­ω­πο­νι­κή, ΤΕΦΑΑ, ΑΣΚΤ

ΑΠΘ: Αγ­γλι­κό, Αρ­χι­τε­κτο­νι­κή, Βιο­λο­γι­κό, Γαλ­λι­κό, Γε­ω­λο­γι­κό, Γε­ω­πο­νία, Ηλε­κτρο­λό­γοι – Μη­χα­νο­λό­γοι, Ια­τρι­κή, Ιστο­ρι­κό – Αρ­χαιο­λο­γι­κό, Μα­θη­μα­τι­κό, Μη­χα­νι­κών Χω­ρο­τα­ξί­ας και Ανά­πτυ­ξης, Νο­μι­κή, Οδο­ντια­τρι­κή, Οι­κο­νο­μι­κό, Παι­δα­γω­γι­κό, Πο­λι­τι­κοί Μη­χα­νι­κοί, Πο­λι­τι­κό, Το­πο­γρά­φοι, Φι­λο­λο­γι­κό, Φυ­σι­κό, Χη­μι­κοί Μη­χα­νι­κοί, Χη­μι­κό, Ψυ­χο­λο­γία

ΠΑ.ΜΑΚ.

Πα­νε­πι­στή­μιο Πα­τρών: Γε­ω­λο­γι­κό, Δια­χεί­ρι­σης Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Φυ­σι­κών Πόρων, Διοί­κη­ση Επι­χει­ρή­σε­ων, Μη­χα­νι­κοί Επι­στή­μης Υλι­κών, Μη­χα­νι­κοί Η/Υ, Ια­τρι­κή, Μα­θη­μα­τι­κό, Μη­χα­νο­λό­γοι, Νη­πια­γω­γών, Παι­δα­γω­γι­κό, Φαρ­μα­κευ­τι­κή, Φι­λο­σο­φία, Φυ­σι­κό, Χη­μι­κοί Μη­χα­νι­κοί

Πα­νε­πι­στή­μιο Κρή­της: Ια­τρι­κή, Παι­δα­γω­γι­κό, Φι­λο­σο­φι­κή, Χη­μι­κό

Πο­λυ­τε­χνείο Κρή­της

ΔΠΘ: Νο­μι­κή, Οι­κο­νο­μι­κό, Φι­λο­λο­γία, Πο­λυ­τε­χνι­κή Ξάν­θης

Ιω­αν­νί­νων: Νη­πια­γω­γοί, Χη­μι­κό, ΦΠΨ

Θεσ­σα­λί­ας: Αρ­χι­τε­κτο­νι­κή, Παι­δα­γω­γι­κό Ει­δι­κής Αγω­γής

Αι­γαί­ου: Μη­χα­νι­κών Οι­κο­νο­μί­ας και Διοί­κη­σης, ΤΕ­ΠΑ­ΕΣ, Επι­στή­μης Τρο­φί­μων και Δια­τρο­φής

Ιόνιο: Τε­χνών Ήχου και Ει­κό­νας

Πε­λο­πον­νή­σου: Μη­χα­νι­κών Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, Νο­ση­λευ­τι­κή

Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας: Καλών Τε­χνών

ΤΕΙ

ΤΕΙ ΑΘΗ­ΝΑΣ: ΣΔΟ, ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ, ΣΓΤΚΣ

ΤΕΙ ΠΕΙ­ΡΑΙΑ

ΤΕΙ ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗΣ: ΣΔΟ, ΣΤΕΦ

ΤΕΙ ΠΑ­ΤΡΑΣ: ΣΔΟ, ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ

ΤΕΙ ΚΡΗ­ΤΗΣ: ΣΔΟ, ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ

ΤΕΙ ΧΑΛ­ΚΙ­ΔΑΣ: ΣΔΟ, ΣΤΕΦ

ΤΕΙ ΛΑ­ΜΙΑΣ: ΣΤΕΦ

ΤΕΙ ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΙΑΣ: ΣΔΟ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑ­ΚΕ­ΔΟ­ΝΙΑΣ: ΣΔΟ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑ­ΚΕ­ΔΟ­ΝΙΑΣ: ΣΔΟ

ΤΕΙ ΗΠΕΙ­ΡΟΥ: ΣΕΥΠ

2 σχόλια:

  1. To παραπάνω κείμενο μας ενημέρωσαν είχε σταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΙΝ και στο site Pandiera.gr αλλά αρνήθηκαν τη δημοσίευση του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή